Hotărârea nr. 324/2019

Hotărârea nr. 324/17.12.2019 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Complexului De Servicii Socio-Educative Pentru Copii- Centrul De Zi Pentru Recuperarea Copiilor Cu Dizabilități, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea regulamentului - cadru de organizare și funcționare a Complexului De

Servicii Socio-Educative Pentru Copii- Centrul De Zi Pentru Recuperarea Copiilor Cu Dizabilități aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Având în vedere

 • - Raportul de specialitate nr. 22528/11.12.2019 întocmit de către directorul general al DGASPC Sector 5 prin care se propune aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social de zi fără cazare Complexul De Servicii Socio-Educative Pentru Copii- Centrul De Zi Pentru Recuperarea Copiilor Cu Dizabilități aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

 • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. R48572/11.12.2019;

 • - Avizul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă.

Potrivit prevederilor art. 34 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare.

Conform Ordinului nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale destinate copiilor

în conformitate cu prevederile art. 1, art.2 alin. 1 și alin. 3 și art. 3 alin 1 și 2 din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelelor -cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, anexa nr. 1 la nomenclator Regulament cadru de organizare si funcționare a serviciului social de zi fără cazare.

în temeiul art. 129 alin. 7 lit. b) art. 139 alin. (1), art. 140 alin.(l), art. 166 alin. (2) lit. f) și lit. p) și art. 243 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al serviciului social de zi fără cazare Complexul De Servicii Socio-Educative Pentru Copii- Centrul De Zi Pentru Recuperarea Copiilor Cu Dizabilități conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative-Direcția de Asistență Tehnică și Juridică și D.G.A.S.P.C. Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZ SECRETAR GENEI ELENA-LUMI


W LEGALITATE SECTORULUI 5, ÎTRESCUS1DINȚĂ,

NLAZAROV


Nr. 3£^   /17.12.2019

Anexă la H.C.L. Sector 5 Nr. ĂĂ//17.12.20191

REGULAMENT-CADRU

de organizare și funcționare a serviciului social de zi:

" Complexul De Servicii Socio - Educative Pentru Copii - Centrul De Zi Pentru

Recuperarea Copiilor Cu Dizabilități "

ARTICOLUL 1

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Serviciului social

" Complexul De Servicii Socio - Educative Pentru Copii - Centrul De Zi Pentru Recuperarea Copiilor Cu Dizabilități", aprobat prin același/aceeași act administrativ/hotărâre/decizie prin care a fost înființat, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ART. 2

Identificarea serviciului social

Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități , cod serviciu social 8891CZ-C III din cadrul Complexului de Servicii Socio Educative , cu sediul în București strada Bacau , nr. lB,este înființat prin Hotărârea Consiliului local al sectorului 5 București nr. 41/ 28.02.2019 ca structură funcțională fără personalitate juridică, aflată în subordinea furnizorului de servicii sociale DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI sector 5 din București.

ART. 3

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social „Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități “este de a dezvolta capacitățile individuale ale copiilor cu dizabilități, precum și ale familiilor acestora, pentru asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții si promovarea principiilor de coeziune si incluziune socială. Prin activitatea sau ansamblul de activități ale acestui serviciu social se realizează un răspuns oportun nevoilor sociale ale comunității, precum și celor speciale, individuale, familiale, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții. Prin menținerea, refacerea și dezvoltarea capacităților copilului și ale părinților săi de a depăși situațiilede dificultate, se previne separarea copilului de familia sa.

Activitățile de bază care se pot efectua in centru în vederea atingerii scopului sunt următoarele:

 • 1. Evaluare/identificare

 • 2. Planificare /programare

 • 3. Inițiere /abilitare/educare și dezvoltare timpurie

 • 4. Asistență și recuperare :

 • - kinetoterapie,

 • - hidroterapie,

 • - masaj de recuperare,

 • - logopedie,

 • - ergoterapie/ terapie ocupațională/ socializare,

 • - terapie comportamentală

 • 5. Alte terapii de recuperare

 • - consiliere psihosocială și suport emoțional

 • - consiliere psihologică: individuală/de grup/ pentru familie;

 • - întâlniri de grup brainstorming părinți/ reprezentanți legali/tutori.

 • 6. Suport pentru dezvoltarea abilităților pentru viață autonomă.

 • 7. Socializare și petrecere a timpului liber

 • 8. Reintegrare familială și comunitară, după caz.

 • 9. Consiliere juridică, după caz

10.Orientare vocațională

11.Conștientizare și sensibilizare a populației.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

4.1.Reglementări Internaționale

Lege nr.18 - 27/09/1990 pentru ratificarea Convenției ONU cu privire la drepturile copilului;

Legea 84/1994 privind Convenția asupra Drepturilor Copiilor și cooperării în materia adopției internaționale încheiate la Haga la 29.05.1993;

Convenția Europeană privind Drepturile Omului (CEDO);

Lege nr.87 - 03/04/2007 pentru ratificarea Convenției asupra relațiilor personale care privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003.

4.2. Legislație primară :

Ordinul nr. 27 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor

Ordinul nr. 80/2004, privind aprobarea normelor metodologice privind intocmirea planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea planului individual de protecție;

Ordin nr.286 - 06/07/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție.

Lege nr.272 - 21/06/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului;

Legea nr. 292/2011 din 20 decembrie 2011 a asistentei sociale ;

Lege nr.62 - 10/05/2011 privind dialogul social, republicată;

4.3. Legislația secundară:

Hotărârea nr. 1.113 din 12 decembrie 2014 privind aprobarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014-2016;

Hotărârea nr. 797/08.11.2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

Hotărârea Consiliului Local sector 5 București nr. 82 / 2004, a Consiliului local sector 5 privind înființarea si organizarea Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, cu modificări si completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local sector 5 București nr. 41/18.02.2019 privind aprobarea unor modificări in statul de funcții privind aprobarea numărului de personal, numărului de funcții publice, a organigramei si statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5 București;

Hotărârea Consiliului local sector 5 nr. 41/18.02.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5 București si a regulamentului de organizare si funcționare a serviciilor sociale/unitatilor de asistenta sociala din structura instituției județene de asistenta sociala forma actualizate;

HG nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale

HG 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului.

HG nr.797/08.11.2017 pentru aprobarea regulamentelor- cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal

Codul muncii- Legea nr. 53/2003

Codul civil.

 • 4.4. Legislație terțiară:

Regulamentul de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.P.C sector 5 București.

Regulamentul de Organizare și Funcționare CSSEC - CZRCD- sector 5 București

Regulament intern

Fise de post.

Codul etic al personalului DGASPC sector 5 București;

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități, se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabife.

Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în C.S.S.E-C.Z.R.«C.D sunt următoarele:

 • a. respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b. protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c. asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d. deschiderea către comunitate;

 • e. asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f. asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g. ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârstă și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu;

 • h. promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • i. asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • j. preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • k. încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • l. asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • m. asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • n. responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaților legale cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

 • o. primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

ART. 6 Beneficiarii serviciilor sociale

1. Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități sunt:

 • a. Copiii cu dizabilități, din familie, cu domiciliul pe raza sectorului 5 din București care necesită tratamente recuperatorii și programe educaționale adecvate care să le permită o cât rnai bună recuperare și integrare socială în vederea reducerii riscului izolării acestora în familie,

 • b. Copiii cu dizabilități, beneficiari ai unei măsuri de protecție specială care necesită tr atamente recuperatorii și programe educaționale adecvate care să le permită o cât mai bună recuperare și integrare socială.

 • c. Copii cu incadrare CES.

 • d. Copii care prezintă evaluare medicala de specialitate cu recomandare de servicii de recuperare/reabilitare si pentru care nu a fost emis un certificat de incadrare in grad de handicap.

 • 2. Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

Admiterea în centru se realizează în baza unei cereri scrise, model tipizat, efectuată de către părinte/reprezentat legal/ tutore și prezentării următoarelor acte:

 • - Certificat de naștere minor/minoră - copie;

 • - Carte de identitate minor/minoră (dacă este cazul) - copie;

 • - B.I./C.I. părinți/ reprezentanți legali - copie,

 • - Certificat de căsătorie (dacă este cazul) părinți/ reprezentanți legali - copie;

 • - Hotărâre divorț și/sau încredințare minor (dacă este cazul) - copie;

 • - Planul de abilitare / reabilitare - copie;

 • - Certificat de încadrare/hotărâre în grad de handicap și certificat de orientare școlară-copie (dacă este cazul);

 • - Documente medicale care atestă diagnosticul - copie;

 • - Program de reuperare de la medicul specialist-dupa caz

 • - Anchetă psihosocială - copie;

 • - Adeverință medicală de la medicul de familie că minorul/minora nu se află în evidență cu boli infecto-contagioase și poate frecventa colectivitățile;

 • - Fișa psihologică - copie;

 • - Hotărâre/sentință măsură specială (dacă este cazul) - copie.

b. Metodologia de lucru:

După primirea documentelor se întocmește un referat cu propunere de frecventare a Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități .- Cerere de procesare a datelor cu caracter personal în baza referatului și a documentelor strânse la dosarul minorului directorul general D.G.A.S.P.C. sector 5 dispune frecventarea centrului printr-o dispoziție nominală de frecventare. în. urma pr imirii dispoziției de frecventare minorul este programat la evaluarea inițială și participă Da ședințe de evaluare pe cabinet de terapie. Se întrunește echipa pludisciplinară împreună cu părintele/reprezentantul legal/tutorele și se prezintă acestuia concluziile evaluării inițiale și obiectivele stabilite de terapeuți. Părintele își va exprima părerea față de concluziile și obiectivele stabilite de terapeuți și se semnează contractul de furnizare de servicii sociale cu anexele acestuia: foaia de evaluare inițială și PPI.-se va incheia o minută.

Ulterior întocmirii instumentelor de lucru ( ”Fișa de evaluare inițială” și ”PPI”), se vor stabili obiectivele de intervenție pentru următoarele 3luni . Durata contractului se realizează pentru o perioadă de 12 luni, cu o frecvență maximă de 3 ședințe terapeutice pe săptămâna, cu posibilitatea de prelungire imediată doar de 6 luni, în funcție de avizul mediculului de specialitate prezent la dosar, solicitat după primele 6 luni din perioada inițială a contractului.

Se va avea in vedere evoluția comportamentul motor, cognitiv, socio-afectiv, autonomie personală precum și comunicarea și limbajul.

3. Condiții de încetare a serviciilor.

Constituie motiv de încetare a furnizării serviciilor de recuperare următoarele:

 • a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul de servicii sociale;

 • b) acordul părților privind încetarea furnizării de servicii sociale;

 • c) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin reprezentant;

 • d) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a Regulamentului de organizare și funcționare al furnizorului de servicii sociale

 • e) scopul contractului de furnizare a serviciilor sociale a fost atins;

 • f) forța majoră, dacă este invocată.

 • g) lipsa frecventă si consecutivă de la programele de recuperae fără un motiv intemeiat.

4. Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate Complexul De Servicii Socio Educative Pentru Copii-Centrul De Zi Pentru Recuperarea Copiilor Cu Dizabilități:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe baza de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin conddțiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

5. Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Complexul De Servicii Socio Educative Pentru Copii-Centrul De Zi Pentru Recuperarea Copiilor Cu Dizabilități:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

 • d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • e) sa respecte prevederile programului de recuperate si graficul de participare la ședințele de lucru terapeutic;

e) să respecte prevederile prezentului regulament.

Anexă

MODELUL DE CONTRACT ESTE URMĂTORUL:

CONTRACT PENTRU ACORDAREEA DE SERVICII SOCIALE

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENTĂ SOCIALĂ SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR5 COMPLEXUL DE SERVICII SOCIO-EDUCATIVE-CENTRUL DE ZI PENTRU RECUPERAREA COPIILOR CU DIZABILITATI

STR BACAU, NR 1B, SECTOR 5, BUCUREȘTI

Nr....../.C.S.S.E-C.Z.R.C.D./......

CONTRACT

Pentru acordarea de servicii sociale

Nr.........../...........................

Intre:

D.G.A.S.P.C. SECTOR 5, denumit in continuare Furnizor De Servicii Sociale, cu sediul in BUCUREȘTI,SECTOR 5, STR. Fabrica de Chibrituri nr 9-11, codul de înregistrare fiscal nr. 17104480, reprezentat prin Ganea Iuliu Cătălin, avand funcția de Șef Centru la Complexul De Servicii Socio Educative Pentru Copii-Centrul De Zi Pentru Recuperarea Copiilor «Cu Dizabilități,și d-1 / d-na

în calitate de reprezentant legal/persoana desemnata a copilului................................cu

domiciliul in

Avand in vedere:

 • - dispoziția nr.                       privind furnizarea de servicii :

 • - planul de abilitare /reabilitare al copilului cu dizabilități(SEC);

 • - recomandarea din partea medicului B.F.T pentru serviciile de masaj,hidroterapie si kinetoterapie, obiectul contractului il constituie acordarea de servicii specializate in vederea recuperării psihomotorii: consiliere psihologica, consiliere părinți, kinetoterapie, hidroterapie, masaj, terapie ocupationala, logopedie.

 • - evaluarea inițiala.

Obiectul contractului

Acordarea de servicii sociale pe perioda de timp specificată in cadrul contractului.

Beneficiarului i se pot acorda următoarele servicii, in funcție de problematica identificată si prezentată în concluziile și recomandările cumulate în cadrul Fișei de evaluare inițiala ( anexa la contract) :

-informare si / sau consiliere privind servicii de asistenta socială disponibile in cadrul D.G.A.S.P.C. sector 5 București ;

-consiliere psihologica/părinți - intervenție psihologică în scopul optimizării, autocunoașterii și dezvoltării personale sau în scopul prevenției și remiterii problemelor emoționale, cognitive și de comportament;

-kinetoterapie - terapie realizată cu ajutorul mișcării prin care se încearcă să se restabilească anumite funcții ale corpului;

-hidroterapie - terapie ce implica utilizarea externa a apei, pentru a menține si restabili starea de sanatate a unei persoane;

-masaj - procedeu medical de stimulare și de destindere a mușchilor, de activare a circulației sângelui;

-terapie ocupationala - imbunatatirea abilităților cognitive, fizice si motrice ale persoanelor cu dizabilitati;

-logopedie

Durata contractului:

Durata contractului se realizează pentru o perioadă de 12 luni, cu o frecvență maximă de 3 ședințe terapeutice pe săptămâna, cu posibilitatea de prelungire imediată doar de 6 luni, în funcție de avizul mediculului de specialitate prezent la dosar, solicitat după primele 6 luni din perioada inițială a contractului.

Drepturile prestatorului de servicii:

-de a verifica veridicitatea informațiilor primite de la părinte/reprezentant legal al copilului;

 • - de a solicita aviz medical de specialitate atunci cind acesta se impune si / sau la fiecare evaluare periodica.

-de a utiliza in condițiile legii date denominalizate in scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea de servicii sociale.

Obligațiile prestatorului de servicii:

-să respecte drepturile si libertățile fundamentale ale copilului in acordarea progamului de recuperare;

-să acorde servicii sociale prevăzute in planul personalizat de intervenție cu respectarea acestuia si a standardelor minime de calitate a serviciilor sociale;

 • - să fie receptiv și sa țină cont de toate eforturile reprezentantului legal/persoanei desemnate in îndeplinirea obligațiilor contractuale si sa considere ca beneficiarul si-a îndeplinit obligațiile contractuale in măsură in care a depus toate eforturile;

-să informeze beneficiarul asupra conținutului programului de recuperare si condițiile de acordare;

-să reevalueze periodic ( 3 luni ), situația beneficiarului si sa completeze planul personalizat de intervenție;

-să respecte,conform legii, confidențialitatea datelor si informațiilor referitoare la beneficiar;

-să ia in considerare dorințele si recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor sociale.

Drepturile beneficiarului:

-de a primi serviciile sociale prevăzute in planul personalizat de intervenție;

-de a asigura continuitatea programului de recuperare (de către reprezentantul legal/persoana desemnata a copilului);

-de a refuza, in condiții obiective primirea serviciilor sociale;

-de a fi informat in timp util si in termeni accesibili asupra drepturilor sociale, măsurilor legate de protecție si situațiile de risc, modificărilor intervenite in acordarea de servicii, listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați sa acorde servicii sociale si regulamentului de ordine interna;

-de a participa la evaluarea progamului de recuperare si la luarea deciziilor privind intervenția, optând in a alege variante de intervenție daca ele exista;

-dreptul de a avea acces la dosarul copilului;

-dreptul de a-si exprima nemulțumirea cu privire la acordarea programului de recuperare .

Obligațiile reprezentantului legal/persoanei desemnate a copilului:

 • - să participe activ in procesul de furnizare de servicii sociale;

 • - să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea si situația familiala, medicala, economica si sociala si sa permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicității acestora;

 • - să respecte clauzele si termenele stabilite in planul personalizat de intervenție;

 • - să anunțe orice modificare intervenita in legătură cu situația copilului pe parcursul acordării programului de recuperare;

 • - să participe la programele pentru părinți când va fi solicitat;

 • - să respecte si sa indeplineasca recomandările responsabilului de caz privind continuarea programului de recuperare la domiciliu;

 • - să respecte regulamentul de ordine interna si codul etic.

 • - să utilizeze in mod adecvat spațiile aflate la dispoziția beneficiarilor, cu respectarea utilitlității acestora .( vestiare , grupuri sanitare, cabinete , sala de activitate , spatii de circulație, etc.)

Soluționarea reclamațiilor:

Reprezentantul legal/persoana desemnată are dreptul de a formula verbal sau scris reclamații cu privire la acordarea de servicii sociale.

D.G.A.S.P.C. Sector 5 are obligația de a analiza conținutul reclamației consultând atat beneficiarul cât si specialiștii implicați în implementarea planului personalizat de intervenție si de a formula răspuns in termen de 30 zile de la primirea reclamației.

încetarea contractului:

Constituie motiv de incetare a prezentului contract următoarele:

 • - expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;

 • - neprezentarea nejustificata la trei programări consecutive fara anunț prealabil sau justificări întemeiate;

 • - scopul contractului a fost atins;

 • - acordul părților privind încetarea contractului;

- forța majoră, dacă este invocată.

Orice modificare adusă prezentului contract se face cu acordul ambelor părți, prin intermediul actului adițional.

D.G.A.S.P.C. SECTOR 5

Șef Centru                                                     Părinte / Reprezentant

legal

ART.7

Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social Complexul De Servicii Socio Educative Pentru Copii-

Centrul De Zi Pentru Recuperarea Copiilor Cu Dizabilități sunt:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • - kinetoterapie;

-fizioterapie;

 • - hidroterapie;

 • - masaj de recuperare;

 • - logopedie;

 • - ergoterapie/ terapie ocupațională/ socializare;

 • - terapie comportamentală;

 • - consiliere psihologică: individuală/de grup/ pentru familie;

 • - întâlniri de grup/ părinți/ reprezentanți legali/ tutori.

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • - promovare a centrului de zi de recuperare în mass-media locală și/sau națională;

 • - distribuirea de pliante/broșuri etc;

 • - colaborare cu instituțiile care au responsabilități în promovarea și respectarea drepturilor copilului, precum și responsabilități în recuperarea și reabilitarea copilului cu dizabilități;

- elaborarea de rapoarte de activitate.

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de prormovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • -  dezvoltarea abilităților (în funcție de capacitatea maximă de dezvoltare) necesare integrării sociale;

 • - realizarea unor programe educative adecvate nevoilor specifice fiecărui copil;

 • - realizarea de programe complexe de abilitare și reabilitare, în funcție de deficiențele acestora;

 • - socializarea copiilor cu dizabilități prin activități specifice.

 • - consilierea părinților/ reprezentanților legali și sprijin în vederea orientării școlare.

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • - elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • - asigurarea evaluării inițiale complexă și multidisciplinară a copilului cu dizabilități;

 • - stabilirea obiectivelor în funcție de rezultatele evaluării prin întocmirea planului personalizat de intervenție;

 • - realizarea de intervenții terapeutice recuperatorii în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse;

 • - întâlniri de lucru interdisciplinare în vederea analzării evoluției copilului;

 • - realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

ARTICOLUL 8 Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități funcționează cu un număr de 23 de funcții după cum urmeaza: 15 funcții contractuale de specialitate , din care 1 funcție de conducere a centrului și 8 funcții administrative de execuție.

 • I. Personal de conducere:

Șef Centru;

77. Personal de specialitate:

kinetoterapeut ( cod C.O.R. 226405) 4 posturi;

educator studii superioare (cod C.O.R. 235204) 2 posturi;

logoped (cod C.O.R. 226603) 2 post

psiholog specialist(cod C.O.R. 263411) 2 post

psihopedagog lpost

asistent social (cod C.O.R. 263501) lpost;

asistent medical balneofizioterapie lpost

asistent medical principal (cod C.O.R. 325901) 1 post;

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi:

infirmieră cod C.O.R. (532103) 2 posturi

magaziner (cod C.O.R. 515104) 1 post

muncitor calificat 1 post

paznic 4 posturi.

De asemenea în cadrul Centrului poate funcționa si o echipa mobilă pentru copii cu dizabilități.

ARTICOLUL 9

(1) Personalul de conducere este:

Șef de Centru (cod COR: 111225 )

ATRIBUȚII:

Atribuții generale:

 • >  asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului Centru De Zi De Recuperare Pentru Copii Cu Dizabilități și propune conducerii sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii, etc.;

 • > elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social Centru De Zi De Recuperare Pentru Copii Cu Dizabilități, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • > propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • >  colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • > întocmește raportul anual de activitate;

  VVVVVVVVVVVVV V V  v V V


 • > asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații Centru E>e Zi De Recuperare Pentru Copii Cu Dizabilități;

 • > propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a rtumăruiui de personal;

desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la înc ălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul Centru De Zi De Recuperare Pentru Copii Cu Dizabilități și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare; asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil;

cunoaște și respectă prevederile legale în vigoare din domeniul protecției drepturilor copilului;

cunoaște și respectă prevederile Regulamentul de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.P.C. Sector 5;

elaborează Regulamentul de Organizare și Funcționare al centrului, conform specificului acestuia;

se asigură că la nivelul centrului este realizată și afișată Misiunea și Carta drepturilor beneficiarilor;

răspunde de aplicarea legislației în vigoare privind activitatea centrului, conform specificului acestuia;

procură și păstrează documentele și actele normative în vigoare (legi, decrete, hotărâri, instrucțiuni, regulamente, dispoziții);

stabilește și propune concediile de odihnă ale personalului ținând seama de interesele bunei desfășurări a activității din centru;

urmărește efectuarea controalelor medicale periodice ale personalului din centru;

asigură activitatea de perfecționare continua a personalului din Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități;

 • > respectă prevederile legale referitoare la normele de protecția muncii și a normelor de prevenirea și stingerea incendiilor;

 • > respectă prevederile legale aplicabile privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date,citește, scrie, modifică și șterge în bazele de date automate cu carater personal existente la nivelul serviciului;

 • > cunoaște în profunzime și aplică întocmai și în totalitate procedurile aprobate de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 5, după cum urmează:

• Procedura de admitere;

Procedura de încetare a serviciilor;

 • •  Procedura privind promovarea relațiilor socio-familiale;

 • •  Procedura privind ocrotirea sănătății beneficiarului;

 • •  Procedura privind soluționarea situațiilor de absenteeism;

 • •  Procedura privind modul de acțiune în situații neprevăzute care afectează funcționarea curentă a utilităților;

 • •  Procedura privind sugestiile/sesizările și reclamațiile;

 • •  Procedura privind respectarea intimității beneficiarilor și a confidențialității datelor și informațiilor;

 • •  Procedura privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență;

 • •  Procedura de evaluare și prevenire a riscurilor;

 • •  Procedura de transfer al beneficiarilor în caz de forță majoră;

 • •  Metodologia de măsurare a gradului de satisfacție al beneficiarilor;

 • > realizează intruirea și evaluarea periodică a tuturor angajaților, făcând dovada în acest sens;

 • > se asigură că la sediul centrului există fizic procedurile elaborate și aprobate prin decizia furnizorului de servicii sociale;

 • > se asigură că personalului angajat i-a fost comunicat, sub semnătură, conținutul procedurilor aprobate de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 și că aceștia și-au însușit conținutul acestora;

 • > se asigură că beneficiarilor din centru le-a fost comunicat, sub semnătură, conținutul procedurilor aprobate de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 5, R.O.F.-ul centrului și că aceștia și-au însușit conținutul acestora;

 • > răspunde de existența fizică, precum și de modul în care sunt completate o serie de documente prevăzute de legislație în domeniu, precum: dosarul social al copilului, dosarul personalului, precum și următoarele registre:

 • •  Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului;

 • •  Registrul de încetare a serviciilor;

 • •  Registrul de evidență a sugestiilor/sesizărilor/reclamațiilor;

 • •  Registrul de evidență a cazurilor de abuz, neglijare și discriminare;

 • •  Registrul de evidență a incidentelor deosebite;

 • •  Condica de înregistrare a ieșirilor;

 • > verifică activitatea persoanalului angajat din subordine;

 • > cunoaște conținutul documentelor elaborate de personalul angajat din subordine și după caz aprobă, avizează sau contrasemnează aceste documente;

 • > organizează și completează periodic baza de date a centrului, atât în scris, cât și electronic;

 • > îndeplinește și alte sarcini stabilite de conducerea D.G.A.S.P.C. sector 5;

Atribuții privind beneficiarii din centru

 • >  răspunde de integritatea fizică și psihică a beneficiarilor;

 • > cunoaște și aplică metoda managementului de caz și face parte din echipa multidiciplinară de evaluare, implementare și monitorizare a P.P.I.-ului și/sau P.S., după caz;

 • •  răspunde de existența fizică, precum și de modul în care sunt completate de personal o serie de documente prevăzute de legislație în domeniu, precum și dosarul personal al beneficiarului;

 • •  Programul de acomodare al beneficiarului;

 • •  Fișele de evaluare a beneficiarului: socială, educațională, psihologică și medicală;

 • •  Planul personalizat de intervenție al beneficiarului (PPI);

 • •  Fișele de monitorizare ale evoluției situației beneficiarilor;

 • •  Planul de intervenție pentru sănătatea beneficiarului;

 • •  Programul educațional individualizat al beneficiarului;

 • •  Planul individualizat de integrare/reintegrare a beneficiarului;

 • •  Planul individualizat de protecție a copilului;

 • •  Programul educațional al copilului;

 • •  Fișa de monitorizare a evoluției școlare;

 • •  Planul de intervenție pentru sănătatea copilului;

 • •  Programul pentru recreere și socializare;

 • •  Planul lunar de acțiuni/evenimente organizate de centru cu implicarea comunității;

 • •  Programul trimestrial pentru recreere și socializare;

 • •  Raportul trimestrial privind evoluția situației beneficiarilor pe perioada rezidenței în centru și a serviciilor acordate;

 • •  Proiect instituțional propriu și planuri anuale de acțiune;

 • > urmărește ca activitatea personalului sanitar să se desfășoare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • >  organizează și verifică activitățile de timp liber: sportive, culturale, gospodărești, turistice, jocuri, etc.;

 • > respectă în interacțiunea cu beneficiarii, valorile de bază ale unei relații umane de calitate: căldură și afecțiune, limite clare și bine precizate, disponibilitatea de a răspunde întrebărilor beneficiarilor, sancționare educativă, constructivă a comportamentului inacceptabil al beneficiarului, respect, deschidere și comunicare, recunoașterea calităților și a reușitelor, confidențialitate și încredere reciprocă;

 • > respectă demnitatea beneficiarului și folosește formula de adresare preferată de c opil;

 • > cunoaște particularitățile de vârstă, de handicap, diferențele individuale de comduită și istoricul beneficiarilor, astfel încât să poată stabili o comunicare și o relaționare adecvată cu aceștia;

 • > abordează relațiile cu beneficiarii în mod nediscriminator, fără antipatii și favorit isme;

 • > observă, recunoaște și încurajează toate aspectele pozitive ale comportamentului beneficiarilor

 • > nu judecă sau etichetează;

 • > negociază și oferă recompense copilului;

 • > știe cum să formeze la copil simțul responsabilității, de asumare a consecințelor faptelor sale;

 • > transmite copilului prin mesaje verbale și nonverbale că este permanent alături de el;

 • > stabilește limite în relația cu beneficiarul și cum să le facă acceptate de către acesta;

 • >  participă la promovarea imaginii centrului în comunitate și sprijină beneficiarii în participarea lor la cât mai multe activități în cadrul comunității;

 • > sesizează conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 5 și echipa multidisciplinară din centru despre orice tentative sau situație de abuz, neglijare sau exploatare a copilului;

 • > cunoaște procedurile de lucru prin care primește, înregistrează și participă la soluționarea sesizărilor și reclamațiilor din partea copiilor si părinților lor;

Atribuții administrative:

 • > răspunde de resursele materiale și umane existente la nivelul centrului pe care le gestionează la un nivel de eficiență maximă;

 • > ia măsuri pentru asigurarea și dezvoltarea bazei materiale a centrului;

 • > ia măsuri pentru efectuarea reparațiilor curente și capitale îngrijindu-se de păstrarea curățeniei și a aspectului estetic al centrului;

 • > răspunde de desfășurarea operațiunilor de inventariere, de clasare și casare potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

 • > răspunde de aplicarea tuturor normelor privitoare la asigurarea securității muncii;

 • > asigură procurarea materialelor necesare, instruirea copiilor și a personalului asupra măsurilor de prevenirea incendiilor;

> se preocupă de dezvoltarea bazei didactico-materiale a centrului;

îndeplinește și alte atribuții trasate de Directorului General Adjunct pentru Prevenirea Separării Copilului de Familie și Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5, în conformitate «cu natura postului și cu competențele profesionale.

LIMITE DE COMPETENȚĂ: cele rezultate din natura postului sau precum și din delegările de autoritate încredințată.

RESPONSABILITĂȚI: are toate răspunderile legale, penale, administrative pentru neîndeplinirea atribuțiilor, lucrărilor și sarcinilor postului ocupat.

II Personal de specialitate :

 • >  asistent social practicant (cod C.O.R. 263501) lpost;

 • > logoped (cod C.O.R. 226603) 2 posturi

 • > psiholog specialist(cod C.O.R. 263411) 2 posturi

 • > psihopedagog ( cod C.O.R. 263412 ) 1 post

 • > educator studii superioare (cod C.O.R. 235204) 2 posturi;

 • > kinetoterapeut ( cod C.O.R. 226405) 4 posturi;

 • > asistent medical balneofizioterapie (cod C.O.R. 325502)lpost

 • > maseur ( cod C.O.R. 325501 ) lpost

 • > asistent medical principal (cod C.O.R. 325901) 1 post;

Atribuții ale personalului de specialitate:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale din Centrul de Zi, conform standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor in concordanță cu ord.27/2019 , cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

De asemenea în cadrul Centrului poate funcționa si o echipa mobilă pentru copii cu dizabilități .

Atribuții generale

 • 1. Respectă obligațiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă;

 • 2. Asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a regulamentului serviciului social;

 • 3. Colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse etc.;

 • 4. Monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • 5. Sesizează conducerii centrului situațiile care pun în pericol siguranța beneficiarilor, de nerespectare a prevederilor regulamentului serviciului social;

 • 6. întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • 7. Face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • 8. Primește beneficiarii sosiți în centru și răspunde de viața, integritatea și securitatea acestora, pe perioada cât se află la activitățile de recuperare atât în cadrul centrului de recuperare cât și la domiciliul acestora;

 • 9. Urmărește crearea unui climat de încredere și stabilitate pentru beneficiari, folosind tehnici de comunicare asertivă;

 • 10. Respectă drepturile copilului în conformitate cu Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

 • 11. Participă la toate ședințele de lucru ale echipei pluridisciplinare din cadrul centrului sau echipei mobile;

 • 12. Adoptă un comportament bazat pe respect, bună credință, corectitudine și amabilitate față de întreg personalul din cadrul instituției și față de beneficiari;

 • 13. în exprimarea opiniilor folosește o atitudine conciliantă evitând generarea conflictelor datorate schimburilor de păreri;

 • 14. Efectuează serviciul conform programului stabilit de către conducerea centrului;

 • 15. Comunică operativ toate evenimentele deosebite din centru, conducerii centrului sau, după caz, conducerii D.G.A.S.P.C.;

 • 16. Respectă caracterul confidențial al datelor despre beneficiari și activitățile din cerntru, păstrând secretul serviciului și îi este interzisă pretinderea sau primirea de foloase necmvenite. încălcarea acestor interdicții va fi sancționată conform legislației în vigoare;

 • 17. Prezintă informațiile și documentele legate de beneficiari ori de câte ori sunt solicitate de persoanele abilitate în interesul superior al acestora;

 • 18. La intrarea în serviciu verifică și consemnează starea de funcționare a obiectelor și instalațiilor aflate în dotarea centrului sau echipei mobile și răspunde de păstrarea acestora;

 • 19. Păstrează secretul profesional, neîmpărtășind altor persoane în afara echipei în care lucrează informațiile obținute în urma executării profesiei referitoare la un anumit beneficiar;

 • 20. Răspunde de corectitudinea datelor pe care le consemnează în documentele specifice;

 • 21. Participă la diferite întâlniri de specialitate dacă este solicitat de conducere;

 • 22. Are obligația de a-și efectua analizele medicale conform legislației în vigoare;

 • 23. îi este interzisă părăsirea unității în timpul programului de lucru sau părăsirea echipei mobile in timpul deplasărilor în teren, tară acceptul scris al conducerii;

 • 24. îi este interzisă deținerea și consumul de băuturi alcoolice, fumatul, precum și comercializarea diferitelor produse în incinta unității;

 • 25. îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video și de stocare a datelor în incinta centrului, în scopul unor foloase personale, cu excepția situațiilor în care este desemnat pentru astfel de activități;

 • 26. Distribuirea în mass-media a imaginilor și înregistrărilor audio-video din cadrul Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități este strict interzisă;

 • 27. Folosește un limbaj civilizat cu beneficiarii, colegii de serviciu și cu personalul din conducerea centrului;

 • 28. Respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare, precum a și orice alte prevederi legale specifice angajaților;

 • 29. Colaborează și comunică cu toate serviciile din cadrul DGASPC;

 • 30. Respectă prevederile legislației în vigoare din domeniul de activitate și acționează în conformitate;

 • 31. Respectă și aplică prevederile Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

 • 32. Are obligația să manifeste solicitudine și afectivitate în relațiile cu persoanele adulte și copiii ce intră sub incidența asistenței sociale, precum și în relațiile cu alți cetățeni, relații legate de specificul și obiectul activității instituției;

 • 33. Respectă normele PSI și instrucțiunile de protecție a muncii sub semnătură propria și participă la instruirea teoretică și practică;

 • 34. Folosește timpul de muncă exclusiv pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, în aicest sens, nu se ocupă în timpul de muncă de activități care nu sunt cuprinse în atribuțiile și îndatoririle sale ori nu sunt dispuse de șefii ierarhici;

 • 35. Răspunde, după caz, disciplinar, contravențional, patrimonial, civil, sau penal, pentru faptele săvârșite prin care se încalcă normele legale, săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin;

 • 36. Participă la inventarierea bunurilor materiale din dotarea centrului;

 • 37. Participă la formele de perfecționare organizate de D.G.A.S.P.C ;

 • 38. Răspunde de curățenia și dezinfecția locului de muncă, respectând Ordinul 261/06.02.2007, modificat;

 • 40. Poartă echipamentul de protecție prevăzut de normele în vigoare pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal, în timpul serviciului;

 • 41. Respectă și aplică normele prevăzute în Ordinul MS nr 916/2006, privind prevenirea și combaterea infecțiilor nozocomiale;

 • 42. îndeplinește și alte atribuții specifice prevăzute în standardul specific de calitate aplicabil, în legislația în vigoare, în regulamentul de organizare și funcționare, în metodologiile de organizare și funcționare, în procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispozițiile și în notele interne emise de către conducerea instituției și acționează conform dispozițiilor trasate în situații speciale pentru acoperirea nevoilor identificate.

Atribuții specifice asistent social:

întocmește dosarele de admitere a copiilor în centrul de recuperare;

întocmește Raportul de evaluare socială pentru copiii care frecventează centrul de zi de recuperare sau sunt beneficiari ai serviciilor acordate de echipa mobilă;

Monitorizează toate informațiile despre beneficiarii care frecventează centrul de recuperare sau sunt beneficiari ai serviciilor acordate de echipa mobilă: datele de identitate ale copiilor în baza actelor de stare civilă (numele și prenumele, cod numeric personal, dată și locul nașterii, numele și prenumele părinților), anchetele sociale în raza cărora se află domiciliul părinților beneficiarilor, date și informații despre situația școlară a copilului, rapoartele de vizită, starea sănătății eventual diagnostic, comportamentul copilului, e.t.c.;

Monitorizează toate informațiile despre părinții beneficiarilor care frecventează centrul sau sunt beneficiari ai serviciilor acordate de echipa mobilă; domiciliul, ocupația, vârsta, studii, venituri pe care le realizează, starea sănătății, starea materială, comportamentul în familie și în comunitate, membrii ai familiei, date despre locuință, anexe gospodărești, dacă au în întreținere alte ^persoane;

Participă activ, alături de ceilalți specialiști din centru sau echipă mobilă la cuantificarea nevoilor de recuperare funcție de dizabilitățile sesizate prin întocmirea Fisei de Evaluare/R-eevaluare individuală, la stabilirea, îndeplinirea și reevaluarea obiectivelor cuprinse în Planul Personalizat de Intervenție a copilului;

împreună cu ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare organizează activități de formare/consolidare a deprinderilor de autonomie și igiena personală, educație, sănătate pentru copiii care frecventează centrul sau sunt beneficiari ai serviciilor acordate de echipa mobilă;

Sprijină psihologii, educatorii, asistentul medical în stabilirea celor mai adecvate măsuri psihoeducative pentru dezvoltarea morală a copiilor, pentru corectarea eventualelor devieri de conduită și pentru restabilirea echilibrului acestora;

Derulează activități de informare și promovarea serviciilor oferite de centrul de recuperare și echipa mobilă și stabilește relații de colaborare cu comunitatea;

Inițiază și/sau menține colaborarea cu alte instituții publice, precum și cu organisme private autorizate cu activitate în domeniul protecției drepturilor copilului, în vederea identificării de resurse pentru soluționarea cazurilor.

LIMITE DE COMPETENȚĂ:

Cele rezultate din natura postului precum si din delegările de autoritate încredințată.

Poate prin delegare de atribuție sa dețină funcția de Șef de centru pe o perioada determinată de timp.

Atribuții psiholog

 • - respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară, Codului etic privind relația persoanlului cu copiii și familiile acestora

 • - promovează misiunea Centrului de Zi

 • - asigură întocmirea în condiții corespunzătoare și la timp a tuturor lucrărilor solicitate de Șeful de Centru, Directorul General Adjunct pentru Prevenirea Separării Copilului de Familie și/sau Directorul General, în acord cu pregătirea profesională și cu prevederilor legale

 • - solicită și păstrează documentele și actele normative în vigoare (legi, decrete, hotărâri etc.) care îi reglementează activitatea

 • - propune teme de proiecte de restructurare/reorganizare a Centrului de Zi, în funcție de nevoile, beneficiarilor

 • - stabilește instrumentele utilizate în evaluarea psihologică a beneficiarilor direcți (copilul), în acord cu - profilul psihologic al acestora

 • - se informează cu privire la modul de aplicare/interpretare a testelor psihologice din dotare, cu licență de utilizare

 • - se preocupă de dezvoltarea bazei didactico-materiale a Centrului de Zi

 • - asigură respectarea drepturilor copilului în cadrul Centrului de Zi

 • - respectă prevederile legale aplicabile privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date

 • - registrele în care operează cu date cu caracter personal sunt dosarul individual personal și dosarul individual de servicii al beneficiarului de servicii

 • - în cadrul bazei de date cu caracter personal prin sisteme manuale la care are acces (dosarul individual al beneficiarilor) desfășoară următoarele acțiuni: scriere, modificare, citire, ștergere

 • - în calitate de responsabil de caz, organizează și participă la întâlnirile de lucru alături de ceilalți membrii ai echipei multidisciplinare ( psihopedagog, educator, instructor de educație) la clarificarea datelor obținute în urma evaluărilor/monitorizărilor/ reevaluărilor și întocmește Fișa de evaluare/reevaluare a nevoilor beneficiarului, PPI-ul, cu toate anexele sale, Fișa de monitorizare, Raportul trimestrial privind evoluția situației beneficiarului, Raportul final de evaluare a evoluției beneficiarului și orice alt document necesar

 • - în calitate de responsabil de caz răspunde de toate demersurile psiho-educative întreprinse

 • - acționează și răspunde conform Procedurilor operaționale și a Metodologiei de măsurare a gradului de satisfacție al beneficiarului, întocmite pentru Centrul de Zi, verificate de către Șeful de Centru și aprobate de către Directorul General

 • - acordă serviciile de natură psihologică din Centrul de Zi, conform standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor (ord.27/2019)

 • - în calitate de responsabil de caz susține toate sesiunile de informare/instruire și consiliere a beneficiarilor, inclusiv informarea inițială (la includerea în programul centrului)

 • - inițiază și păstrează o relație profesională cu părinții copiilor ce frecventează programele Centrului de Zi

 • - organizează întâlniri periodice cu părinții copiilor din centru

 • - informează familia copilului cu privire la problemele identificate, indiferent de natura acestora (medicale, de relaționare, psihice etc.)

 • - evaluează periodic progresele copiilor din centru

 • - realizează periodic evaluările psihologice ale copiilor și întocmește Raportul de evaluare psihologică (inițial, periodic, final)

 • - identifică nevoile, dificultățile cu care se confruntă copilul și familia acestuia

 • - susține activități de consiliere individuală și de grup, atât cu copiii, cât și cu familiile: acestora, conform planificării din Programul Personalizat de Consiliere Psihologică

 • - urmărește evoluția/dezvoltarea personalității copilului

 • - informează familia cu privire la evoluția copilului

 • - mediază orice conflict ce poate apărea între copii/familie/cadrele didactice ale școlilor frecventate de către copii

 • - oferă sprijin metodologic și informațional, educatorului

 • - asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile

 • - colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

 • - sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța/integritatea beneficiarului

 • - face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației

 • - este responsabil de registru în cazul Registrului de evidență zilnică a beneficiarilor-cabinet de specialitate-psiholog.

Atribuții specifice logoped:

Acordă serviciile in Centrul de Zi, conform standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor (ord.27/2019).

întocmește în cadrul centrului de recuperare, sau în teren, la domiciliul beneficiarului Fișa de observație logopedie și completează segmentul specific din Fișa de evaluare inițială/reevaluare, stabilind dizabilitățile copiilor care nelimitativ pot fi: tulburări de pronunție: dislalii, rinolalii, dizartrii; tulburări de ritm și fluență: bâlbâială, logonevroză, tahilalia, bradilalia; tulburări de voce: afonia, disfonia, fonastenia; tulburări de dezvoltare a limbajului: întârzierea în apariția și dezvoltarea limbajului, mutism psihogen; tulburări polimorfe de limbaj: alalia, afazia; tulburări ale limbajului grefate pe disfuncții psihice : dislogii, ecolalii, jargonofazii, bradifazii; tulburări ale limbajului citit-scris : dislexia- disgrafia alexia-agrafia;

2 Cuantifică nevoille de recuperare ale beneficiarilor și stabilește obiectivele specifice în Planul personalizat de intervenție care pot fi definite de corectarea, recuperarea, compensarea tulburărilor de limbaj și comunicare în vederea adaptării și integrării sociale a beneficiarilor;

 • 3. Asigură în teren, la domiciliul beneficiarului sau în cadrul centrului de recuperare, activitatea de recuperare cu ajutorul activităților generale: de educarea respirației, a echilibrului dintre inspir-expir, de dezvoltare a mobilității aparatului fono-articulator (facială, labială, linguală, mandibulară, velo-palatină); de antrenare a auzului fonematic, apoi consemnează aceste activități în Fișa de intervenție logopedie și registrul cabinetului;

 • 4. Acționează specific în teren, la domiciliul beneficiarului sau în cadrul centrului de recuperare pentru fiecare caz pentru: obținerea sunetului, fixarea și consolidarea sunetului și automatizarea sunetului prin următoarele metode: demonstrația, exercițiul, comparația, derivarea sunetului, conversația iar ca și procedee: analiza și sinteza mișcărilor articulatorii, articularea în șo aptă și cu voce normală, articularea în oglindă, articulare imitativă și spontană, comparație oitofonică, analiza fonematică, compunerea de propoziții (scris și oral)

 • 5. Participă activ prin activitatea terapeutică și este răspunzătoare pentru atingerea obiectivelor specifice cuprinse în Planul personalizat de intervenție al copilului;

 • 6. Reevaluează trimestrial Planul personalizat de intervenție;

 • 7. Informează permanent echipa pluridisciplinară pentru despre problemele apărute în desfășurarea activităților cu beneficiarii, particularitățile lor, pentru identificarea unor acțiuni comune de îmbunătățire a stării de sănătate a beneficiarului.

 • 8. Stabilește programul de terapie logopedică prin întocmirea unui grafic săptămânal.

 • 9. Asigură și răspunde de securitatea mediului, în interiorul sălii de logopedie, identificând potențiale pericole.

 • 10. Asigură și răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă pe care le implică actul terapeutic.

Atribuții psihopedagog, educator

 • - respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară, Codului etic privind relația persoanlului cu copiii și familiile acestora

 • - promovează misiunea Centrului de Zi

 • - asigură întocmirea în condiții corespunzătoare și la timp a tuturor lucrărilor solicitate de Șeful de Centru și de directorii DGASPC sector 5, în acord cu pregătirea profesională și cu prevederilor legale

 • - solicită și păstrează documentele și actele normative în vigoare (legi, decrete, hotărâri etc.) care îi reglementează activitatea

 • - propune teme de proiecte de restructurare/ reorganizare a Centrului de Zi, în funcție de nevoile comunității

 • - participă, în cadrul echipei, la întocmirea instrumentelor de lucru educative

 • - se preocupă de dezvoltarea bazei didactico-materiale a Centrului de Zi

 • - asigură respectarea drepturilor copilului în cadrul Centrului de Zi

 • - respectă prevederile legale aplicabile privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date

 • - registrele în care operează cu date cu caracter personal sunt dosarul personal și dosarul de servicii, individual, al beneficiarului de servicii

 • - în cadrul bazei de date cu caracter personal prin sisteme manuale la care are acces desfășoară următoarele acțiuni : scriere, modificare, citire, ștergere

 • - în calitate de responsabil de caz, organizează și participă la întâlnirile de lucru alături de ceilalți membrii ai echipei multidisciplinare ( psiholog, instructor de educație) la clarificarea datelor obținute în urma evaluărilor/monitorizărilor/ reevaluărilor și întocmește Fișa de evaluare/reevaluare a nevoilor beneficiarului, PPI-ul, cu toate anexele sale, Fișa de monitorizare, Raportul trimestrial privind evoluția situației beneficiarului, Raportul final de evaluare a. evoluției beneficiarului și orice alt document necesar

 • - în calitate de responsabil de caz răspunde de toate demersurile educative întreprinse

 • - acționează și răspunde conform Procedurilor operaționale și a Metodologiei de măsurare a gradului de satisfacție al beneficiarului, întocmite pentru Centrul de Zi, verificate de către Șeful de Centru și aprobate de către Directorul General

 • - acordă serviciile de natură educativă din Centrul de Zi, conform standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor (ord.27/2019)

 • - în calitate de responsabil de caz susține toate sesiunile de informare/instruire și consiliere a beneficiarilor, inclusiv informarea inițială (la includerea în programul centrului)

 • - inițiază și păstrează o relație profesională cu părinții copiilor ce frecventează programele Centrului de Zi

 • - organizează întâlniri periodice cu părinții copiilor din centru

 • - informează familia cu privire la evoluția educativă a copilului

 • - informează familia copilului cu privire la problemele identificate, indiferent de natura acestora ( medicale, de relaționare, psihice etc.)

 • - merge la școlile unde învață copiii pentru a completa Fișa de monitorizare a rezultatelor școlare

 • - evaluează periodic progresele educative ale copiilor din centru

 • - însoțește copiii la activitățile din afara Centrului de Zi ( vizite la muzee, excursii, activități în parcuri etc.) - organizează programe festive cu ocazia marilor sărbători religioase, a zilei copilului etc.

 • - furnizează informații ce privește Centrul de Zi doar cu acordul Șefului de centru și/sau al Directorului General, Directorului General Adjunct pentru Prevenirea Separării Copilului de Familie

 • - oferă sprijin metodologic și informațional educatorului

 • - întocmește rapoarte statistice și, în baza acestora, programe specifice, de natură să vină tn ajutorul copiilor familiilor aflate în dificultate

 • - este responsabil de registru în cazul Registrului privind informarea/instruirea și consilierea beneficiarilor și în cazul Registrului de evidență a cazurilor de abuz și a incidentelor deosebite

 • - în cazul solicitării concediului de odihnă, atribuțiile ce decurg din postura de responsabil caz, respectiv, responsabil de registru, sunt preluate de un alt membru al echipei pluridisciplinare, conform procesului verbal anexat cererii de concediu, ce va fi semnat de ambele părți.

Atribuții kinetoterapie :

 • 1. întocmește în cadrul centrului de recuperare sau în teren, la domiciliul beneficiarului sau Fișa de observație kinetoterapie și completează segmentul specific din Fișa de evaluare inițială/reevaluare, stabilind dizabilitățile copiilor, cum ar fi:

-tulburări de statică ale membrelor inferioare congenitale sau dobândite: luxație congenitală de șold (instabilitate a șoldului întâlnită la nou-născuți), genu valgum sau varum (genunchi în X), picior strâmb, deviații de coloană vertebrală,

-afecțiuni ortopedice:

-recuperare post imobilizare: entorse luxații fracturi,

-recuperare după intervenții chirurgicale: post fracturi, alungire de tendoane și ligamente, miofibrotomii,

-deficiențe ale coloanei vertebrale: cifoză, scolioză, hiperlordoză, cifolordoze, cifoscolioze sau combinații ale acestora,

-paralizii cerebrale sub toate formele clinice: hemipareză, parapareză, tetrapareză,

-paralizii periferice: de plex brahial, radiculopatii, secțiuni nervoase traumatice,

-boli neuromusculare: distrofii musculare progresive, amiotrofii spinale, artrogripoză, etc,

-torticolis (gât înțepenit),

-platfus (picior plat),

-sindromul Down, -obezitate.

 • 2. Cuantifică nevoile de recuperare beneficiarilor și stabilește obiectivele educative în Planul personalizat de intervenție. Aceste obiective, nelimitativ, pot fi: Corectarea posturii și a aliniamentului corpului pe zone specifice, creșterea mobilității articulare, creșterea forței musculare, creșterea elasticității musculare, creșterea rezisțentei musculare, coordonarea controlului și echilibrului corporal, antrenarea la efort, reeducarea respirației, reeducarea sensibilității, relaxarea;

 • 3. Asigură în cadrul centrului de recuperare sau in teren, la domiciliul beneficiarului acti vitatea de recuperare prin exerciții fizice medicale și/sau hidroterapie ținând cont de recomandările și contraindicațiile medicale apoi consemnează această activitate în Fișa de intervenție kinetoterapie și registrul cabinetului;

 • 4. Participă în teren, la domiciliul beneficiarului sau în cadrul centrului de recuperare activ prin activitatea terapeutică și este răspunzătoare pentru atingerea obiectivelor specifice cuprinse în Planul personalizat de intervenție al beneficiarului;

 • 5. Reevaluează trimestrial Planul personalizat de intervenție;

 • 6. Informează permanent echipa pluridisciplinară despre problemele apărute în desfășurarea activităților cu beneficiarii, particularitățile lor, pentru identificarea unor acțiuni comune de îmbunătățire a stării de sănătate a beneficiarului;

 • 7. Derulează activități de informare și promovarea serviciilor oferite de centrul de recuperare sau echipa mobilă și stabilește relații de colaborare cu comunitatea;

 • 8. Stabilește programul de kinetoterapie, hidroterapie și masaj prin întocmirea unui grafic săptămânal,

 • 9. Asigură    și răspunde de securitatea mediului, în interiorul sălii de

kinetoterapie/hidroterapie/masaj, identificând potențiale pericole;

 • 10. Asigură și răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă pe care le implică actul terapeutic;

 • 11. întocmește în cadrul centrului de recuperare sau în teren, la domiciliul beneficiarului Fișa de observație kinetoterapie secțiunea tegumente și completează segmentul specific din Fișa de evaluare inițială/reevaluare, stabilind deficiențele copiilor, care, nelimitativ pot fi:

 • - Leziunile țesuturilor moi de la suprafața corpului: plăgi, contuzii, hemoragii, întinderi/rupturi ale ramificațiilor circulatorii și nervoase periferice etc., care netratate corespunzător și la timp, întârzie reluarea activității normale și, uneori, lasă sechele care stânjenesc mai mult sau mai puțin activitatea ulterioară;

 • - Leziuni ale mușchilor și tendoanelor: întinderi, rupturi parțiale sau totale, smulgeri de la nivelul inserțiilor, contuzii, suferințe inflamatorii cronice, care în afară de faptul că sunt foarte dureroase și dau un grad mai mare sau mai mic de impotență funcțională, netratate la timp conduc la instalarea unor sechele mai greu de recuperat: atrofii, atonii, contracturi, pareze etc;

 • - Leziuni osoase: fracturi complete sau incomplete, închise sau deschise, simple sau complicate, cu sau fără deplasarea fragmentelor osoase, care atrag după ele tulburări circulatorii și trofice, cu implicații ulterioare în funcționalitatea segmentului afectat;

 • - Leziuni articulare: entorse, luxații, leziuni de menise, care netratate corespunzător po t conduce la instalarea redorilor grave și anchilozelor, la tulburări grave de troficitate și implicit de tonicitate a elementelor periarticulare, la instalarea și evoluția rapidă a proceselor degenerative;

Leziunile nervilor periferici: de la simpla întindere (elongare), până la ruperea/secționarea lor, care determină tulburări de sensibilitate, troficitate, motricitate (hipo-, hiper- sau anestezii, contracturi musculare, hipertonii, modificări circulatorii: cianoză, edeme, atrofii etc.);

Afecțiuni organice: funcționale mai ales, dar și morfologice/structurale, folosind masajul ca adjuvant prețios la sporirea efectelor celorlalte măsuri terapeutice aplicate.

 • 12. Asigură activitatea de recuperare prin tehnici de masaj terapeutic de bază care pot fi, nelimitativ: netezirea sau efleurajul, fricțiunea, frământatul, tapotamentulțîn nuiele, percutat, tocat, bătătorit, plescăit, cu palma în căuș, cu pumnul semiînchis, cu pumnul închis) sau auxiliare care, fără a limita, pot fi: cernutul, rulatul, scuturatul, tensiuni și tracțiuni, pensări și ridicări, presiuni, ținând cont de recomandările și contraindicațiile medicale apoi consemnează această activitate în Fișa de intervenție masaj și registrul cabinetului;

 • 13. Este foarte atent față de contraindicațiile medicale care, fără a le epuiza, pot fi:

 • • CONTRAINDICAȚII INDISCUTABILE: reumatismele inflamatorii în faza puseului; bolile infecțioase în stadiul evolutiv; fragilitatea vasculară; flebita, constituie, de asemenea, o contraindicație indiscutabilă, atâta timp cât există posibilitatea mobilizării unui tromb; în litiaze, lipsesc argumentele necesare pentru a afirma că masajul poate fi, din punct de vedere mecanic, răspunzător de migrarea unui calcul, dar riscul de a fi acuzat de aceasta conduce la recomandarea de a nu se aplica nici o formă de masaj al abdomenului la subiecții cu litiază renală sau biliară; dintre afecțiunile cutanate, cancerele, diskeratozele maligne, infecțiile, hematodermiile, dermatozele majore, micozele reprezintă contraindicații pentru aplicarea masajului.

 • • CONTRAINDICAȚII RELATIVE: încălcarea lor atrage mai mult producerea unor incidente decât a unor accidente, motiv pentru care contraindicațiile privesc mai mult unele procedee și tehnici și recomandă folosirea unui mod de acționare mai bine adaptat și nuanțat. în dermatologie, printre contraindicațiile relative, pot fi psoriazisul, exema, pruritul; fragilitatea vasculară; Contraindicații topografice, care se referă la spațiul popliteu, triunghiul Scarpa, zona axilară, plică cotului, regiunea anterioară a gâtului, zone mai vulnerabile.

Are obligația să manifeste solicitudine și afectivitate în relațiile cu persoanele adulte și copiii ce intră sub incidența asistenței sociale, precum și în relațiile cu alți cetățeni, relații legate de specificul și obiectul activității instituției;

Activitățile asistentului medical de balneofizioterapie

Atribuții specifice specialității

 • •  Conținutul și caracteristicile activității asistentului medical de balneofizioterapie, recuperare medicala și masaj sunt:

 • •  Execută aplicații specifice cu rol preventiv, curativ și recuperator asupra persoanelor, familiei și comunitarii, în limita competențelor sale:

 • •  aplică proceduri de prim ajutor în urgențele medico-chirurgicale apărute în cadrul bazei de tratament sau în orice alte situații, în limita competențelor profesionale și solicită medicul;

 • •  participă la crearea unui climat optim fizic și psihic în cabinete;

 • •  preia beneficiarul nou pentru consultat, cu recomandare de fizioterapie - masaj, verifică identitatea, toaleta, ținuta pacientului, și îl informează pe acesta privind structura bazei de tratament, drepturile și obligațiile ce le revin ca pacienți în aceasta baza;

 • •  stabilește prioritățile privind procedurile și întocmește planul de aplicare a acestora;

 • •  pregătește psihic beneficiarul pentru procedurile de aplicat ( inclusiv efectele terapeutice și cele negative posibile);

 • •  pregătește fizic beneficiarul pentru procedura de aplicat;

 • •  pregătește aparatura necesară pentru aplicarea procedurii;

 • •  cere consimțământul informat al pacientului sau aparținătorilor cu privire la procedura ce-i va fi aplicată;

 • •  aplică procedurile prescrise conform indicațiilor privind zona de tratat și parametrii de aplicație;

 • •  Efectuează următoarele proceduri:

 • -  aplicare de proceduri de hidroterapie,

 • -  aplicații de masaj,

 • -  aplicații de kinetoterapie,

 • -  aplicații de balneoterapie,

reorganizează locul de muncă pentru următorul pacient; însoțește pacienții gravi până când aceștia sunt în condiții de siguranță; efectuează verbal și în scris rapoarte privind activitatea desfășurată în fiecare zi, precum și statistica lunară a procedurilor aplicate și a pacienților tratați;

 • •  -participă la programe de educație sanitară a populației, dă sfaturi de igienă și nutriție, de fiziokinetoprofilaxie, etc.

 • •  -participa la formarea profesionala, recuperare medicala - masaj și la instruirea practică a asistenților BFT, se preocupă de actualizarea cunoștințelor sale profesionale prin studiu individual sau alte forme de educație medicală continuă (EMC).

 • •  In cadrul Centrului, asistentul de balneofizioterapie recuperare medicală - masaj:

respecta normele de securitate privind lucrul cu aparatura din dotare, precum și normele de prevenire și stingere a incendiilor, și normele privind prevenirea infecțiilor nozocomiale, respectă regulile de asepsie și antisepsie;

- utilizează și păstrează în bune condiții aparatura, verifică și sesizează funcționarea defectuoasă a acesteia, anunță șeful de centru / personalul de întreținere în vederea remedierii. Nu folosește improvizații; răspunde de bunurile aflate în gestiune, răspunde de folosirea rațională a materialelor sanitare;

 • -  supraveghează colectarea materialului și instrumentarului de unică folosință utilizat și se asigură de depozitarea lui corespunzătoare;

 • -   supraveghează curățarea mecanică și dezinfecția secției și anexelor;

are obligația de a aduce la cunoștința asistentei șefe orice anomalie, neregulă, defecțiune sau altă situație de natură a constitui pericol și orice inculcare a normelor de protecție a muncii, a normelor de prevenire a incendiilor și a infecțiilor nozocomiale;

 • •  Respectă confidențialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora;

anunță cazurile de indisciplina a pacienților, în conformitate cu le-gislația; părăsirea locului de muncă se poate face numai cu avizul șefului de centru.

 • •  Pentru o bună desfășurare a activității și pentru siguranța proprie, asistenta de balneofizioterapie - masaj:

 • -  manifestă permanent o atitudine profesională, plină de solicitudine și compasiune față de pacienți și una de bună înțelegere, de colaborare și solidaritate cu ceilalți membri ai echipei medicale.

poartă echipament de protecție, schimbat de oricâte ori este nevoie;

 • -   se îngrijește de aspectul estetic personal, atât în cadrul bazei de tratament, cât și în afara instituției, reprezentând în orice situație cu cinste profesiunea pe care o practică;

se îngrijește permanent de starea sa psihoemoțional și se străduiește să aibă un tonus psihic pozitiv;

 • •  are obligația de a se prezenta în serviciu în deplină capacitate de muncă și în stare de sănătate; orice stare infecto-contagioasă este adusă la cunoștință asistentei șefe și se iau masuri de siguranță necesare;

 • •  participă la controlul medical periodic și la campanile de vaccinări;

Atribuții asistent medical

 • - respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară, Codului etic privind relația persoanlului cu copiii și familiile acestora

 • - promovează misiunea Centrului de Zi

 • - asigură întocmirea în condiții corespunzătoare și la timp a tuturor lucrărilor solicitate de Șeful de Centru și de directorii DGASPC sector 5, în acord cu pregătirea profesională și cu prevederilor legale

 • - solicită și păstrează documentele și actele normative în vigoare (legi, decrete, hotărâri etc.) care îi reglementează activitatea

 • - propune teme de proiecte de restructurare/ reorganizare a Centrului de Zi, în funcție de nevoile serviciului și ale comunității - întocmește, conform legislației în vigoare, ancheta alimentară pentru cele trei centre

 • - propune activități specifice cu copiii și familiile acestora, pentru promovarea unui stnl de viață sănătos

 • - verifică periodic starea de sănătate generală a copiilor

 • - informează familiile beneficiarilor cu privire la orice problemă de sănătate identificata

 • - consiliază copilul și familia cu privire la problemele igienico- sanitare

 • - este responsabil de educația sanitară a copiilor în cadrul centrului

 • - participă alături de ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare la întocmirea și implementarea Fișei de evaluare/reevaluare a nevoilor și a PPI-lui, precum și la monitorizarea gradului de îndeplinire a obiectivelor planficate

 • - respectă prevederile legale aplicabile privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date

 • - registrul în care operează cu date cu caracter personal este dosarul individual al beneficiarului de servicii

 • - în cadrul bazei de date cu caracter personal prin sisteme manuale la care are acces (dosarul individual al beneficiarilor) desfășoară următoarele acțiuni: scriere, modificare, citire, ștergere

 • - informează șeful de centru cu privire la orice problemă apărută

 • - verifică calitatea produselor din gestiuni, etichetează, clasifică

ARTICOLUL 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații:

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și este următorul:

magaziner (cod C.O.R. 515104) 1 post

muncitor calificat 1 post

paznic 4 posturi.

personal pentru curățenie spații 2 posturi

Atribuții administrator, magaziner

 • - respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară, Codului etic privind relația personalului cu copiii și familiile acestora

 • - promovează misiunea Centrului de Zi

 • - efectuează toate operațiile de intrare- ieșire în/din gestiune, în funcție de necesitățile serviciului

 • - se îngrijește de buna desfășurare a activităților de natură administrativă ( curățenie, etc:.)

 • - îndeplinește toate sarcinile care decurg din statutul de membru al echipei HACCP= conform procedurilor stabilite pentru serviciul de catering

 • - informează Șeful de Centru în cazul în care sesizează deficiențe în activitatea administrativă

 • - informează Șeful de Centru în cazul în care se înregistrează deteriorări severe ale obiectelor aflate în dotarea centrului de zi

 • - propune casări ale obiectelor de inventar ce nu mai pot fi folosite datorită uzurii avansate

 • - nu are acces la baze de date personale

 • - întocmește referate pentru solicitarea achiziționării unor materiale ce nu sunt cuprinse în estimările anuale (becuri, yale, cuie etc.)

 • - nu furnizează informații despre activitatea centrului persoanelor din afara DGASPC sector 5 decât cu acordul Șefului de Centru și/sau al Directorului General, Directorului General Adjunct pentru Prevenirea Separării Copilului de Familie.

Atribuții îngrijitoare

 • - respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară, Codului etic privind relația personalului cu copiii și familiile acestora

 • - promovează misiunea Centrului de Zi

 • - asigură igienizarea zilnică a spațiului alocat Centrului de zi

 • - îngrijește și răspunde de toate materialele pe care le are în dotare

 • - respectă prevederile legale legate de normele de protecția muncii și a normelor de prevenire a incendiilor

 • - solicită lunar materialele și echipamentele de care are nevoie pentru îndeplinirea sarcinilor specifice

 • - aduce la cunoștința Șefului de centru dacă observă deteriorări severe ale echipamentelor aflate în îngrijirea sa

 • - răspunde de buna utilizare a materialelor igienice ce i se acordă periodic

 • - furnizează informații în ceea ce privește Centrul de Zi doar cu acordul Șefului de centru și/sau al Directorului General, Directorului General Adjunct pentru Prevenirea Separării Copilului de Familie

 • - îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la Șeful Centrului de Zi și/sau de la Directorul General, Directorul General Adjunct pentru Prevenirea Separării Copilului de Familie în acord cu pregătirea profesională și cu prevederilor legale.

Atribuții specifice paznic:

 • >  să cunoască locurile și punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unităților păzite;

 • >  să păzească obiectivul, bunurile și valorile nominalizate în planul de pază și asigure integritatea acestora;

 • > să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale și cu dispozițiile interne;

 • >  să oprească și să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârșit infracțiuni ori alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracțiunilor flagrante, să prindă și să prezinte poliției pe făptuitor, să oprească și să predea poliției bunurile ori valoriLe care fac obiectul infracțiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal pentru luarea acestor măsuri. Procesul-verbal astfel întocmit constituie act de sesizare a organelor de urmărire penală;

 • > să încunoștințeze de îndată șeful său ierarhic și conducerea unității beneficiare despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului și despre măsurile luate;

 • >  în caz de avarii produse la instalații, conducte sau rezervoare de apă, combustibili ori de substanțe chimice, la rețelele electrice sau telefonice și în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să aducă de îndată la cunoștință celor în drept asemenea evenimente și să ia primele măsuri pentru limitarea consecințelor evenimentului;

 • > în caz de incendii, să ia imediat măsuri de stingere și de salvare a persoanelor, a bunurilor și a valorilor, să sesizeze pompierii și să anunțe conducerea unității și poliția;

 • >  să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor și de evacuare a bunurilor și a valorilor în caz de dezastre;

 • >  să sesizeze poliția în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unității și să-și dea concursul ori de câte ori este solicitat de către organele de urmărire penală sau de organele de poliție;

 • >  să păstreze secretul de stat și cel de serviciu, dacă, prin natura atribuțiilor, are acces la asemenea date și informații;

 • > să poarte numai în timpul serviciului mijloacele de apărare, de protecție și armamentul cu care este dotat și să facă uz de armă numai în cazurile și în condițiile prevăzute de lege;

 • > să poarte uniforma și însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepția locurilor de muncă unde se impune o altă ținută;

 • >  să nu se prezinte la serviciu sub influența băuturilor alcoolice și nici să nu consume astfel de băuturi în timpul serviciului;

 • > să nu absenteze fără motive temeinice și fără să anunțe în prealabil conducerea unității despre aceasta;

 • >  să execute întocmai dispozițiile șefilor ierarhici, cu excepția celor vădit nelegale, și să fie respectuos în raporturile de serviciu;

 • >  să execute, în raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile păzite, precum și orice alte sarcini care i-au fost încredințate, potrivit planului de pază;

 • >  să respecte consemnul general și particular al postului.

> respecta prevederile legale aplicabile, privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date.

Programul de lucru al Centrului Zi este în intervalul orar 8.00 -16.00, de luni până vineri, și pe fiecare funcție după cum urmează:

Nr.crt.

Funcție

Interval orar: Luni- Vineri

1.

Șef Centru

08,00- 16,00

2.

Asistent social

08,00- 16,00

3.

Educator

8,00-16,00

4.

Psiholog

8,00-16,00

5.

Logoped

8,00-16,00

6.

Psihopedagog

8,00-16,00

7.

Asistent medical BFT

8,00-16,00

8.

Maseur

8,00- 16,00

9.

Asistent medical generalist

08,00- 16,00

10.

Magaziner

8,00-16,00

11.

îngrijitoare

07,00- 15,00

12.

Paznci

Ture

Abateri disciplinare și sancțiuni aplicabile

 • 1) Abaterea disciplinară este o faptă săvârșită cu vinovăție de personalul angajat în legătură cu munca sa și care constă într-o acțiune prin care au fost încălcate obligațiile ce decurg din raporturile de muncă sau de serviciu prevăzute în actele normative în vigoare, în fișa postului și în prezentul regulament.

Constituie abateri disciplinare:

 • ■  absențele nemotivate

 • ■  întârzierile nemotivate la program sau nerespectarea acestuia, în mod repetat

 • ■  desfășurarea în timpul programului normal de lucru a activităților care nu au legătură cu atribuțiile postului ocupat

 • ■  părăsirea fără aprobare a centrului de zi înainte de terminarea programului

 • ■  agresarea verbală sau fizică a copiilor

 • ■  atitudinile ireverențioase în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu

 • ■  refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile de serviciu

 • ■  manifestările ce aduc atingere prestigiului centrului de zi

 • 2) Sancțiunile se aplică în termen de cel mult 6 luni de la data săvârșirii abaterilor și acestea, în funcție de gradul de vinovăție sau indisciplină sunt:

 • ■  avertisment scris

 • ■  suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăși 10 zile lucrătoare

 • ■  retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea, pentru o perioadă ce nu poate depăși 60 zile

 • ■  penalizare conform Codului Muncii și a legislației în vigoare, între 5-10% din salariul de bază pe o perioada de 1 -3 luni

 • ■  desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă

 • 3) Ca urmare a referatelor de constatare înaintate de către Șeful centrului, Directorul General constată contravenția și aplică sancțiuni conform codului muncii.

ARTICOLUL 12

Finanțarea centrului

Resursele materiale și financiare

Sunt asigurate de către Consiliul Local sector 5 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - sector 5.

Centrul de Zi dispune de o sală pentru activitățile administrative în strada Bacău nr. 1 (Șef centru, personal de specialitate), trei săli pentru activități de abilitare /reabilitare , educative ,kinetoterapie si hidroterapie si trei cabinete pentru terapii individuale - activitati psihologice de recuperare, logopedie si evaluare medical - triaj. Acestea sunt dotate cu mobilier adecvat (birouri de lucru, scaune, dulapuri) și echipament pentru recuperarea copiilor . pentru depozitarea unor materiale o sala cu destinație pentru depozitare de materiale igienico-sanitare si pedagogice.

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București;

 • b) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate.

ARTICOLUL 13 Prevederi etice

 • (1) Relația beneficiar- personalul CSSCE- CZRCD se bazează pe următoarele caracteristici:

 • a)     Informarea corectă - Personalul trebuie să fie bine pregătit din punct de vedere profesional, să își adapteze limbajul profesional la capacitățile de înțelegere și caracteristicile beneficiarului. Aceștia vor furniza informații obiective, centrate pe problemele beneficiarilor și vor comunica ceea ce beneficiarii trebuie să știe, nu doar ceea ce ar dori să audă;

 • b)     Informarea completă - în vederea abordării comprehensive a problemei, personalul își va construi planul de activități conform planificării. Personalul va prezenta beneficiarilor toate avantajele și dezavantajele opțiunilor posibile;

 • c)     Informare adaptată/specifică - Informarea trebuie să fie adaptată în funcție de nevoile și problemele beneficiarilor;

 • d)     Informare operativă - Informarea se realizează în cel mai scurt timp posibil de la momentul solicitării;

 • e)     Informarea competentă - Informarea se va realiza de către mai mulți profesioniști, în funcție de competențele acestora precum și sancțiunile în cazul nerespectării contractului;

 • f)     Relația contractuală - între părți se va încheia un contract în care sunt specificate drepturile și obligațiile acestora precum și sancțiunile în cazul nerespectării contractului;

 • g)     Relația bazată pe nevoile și dorințele beneficiarului - Personalul trebuie să facă o analiză corectă, obiectivă a nevoilor și problemelor beneficiarului.

 • h)     Relația neutră/imparțială: Angajații nu vor face discriminări pe bază de: sex, religie, rasă, etnie, apartenență profesională, orientare politică sau sexuală și venituri. Angajații vor evita transpunerea în starea emoțională a beneficiarului, nu se vor implica în relații sentimentale cu beneficiarii. Aceștia nu vor folosi informațiile obținute în timpul consilierii în scop personal. Angajații nu vor impune o decizie luată de ei beneficiarului. Angajații vor pune interesul beneficiarului mai presus de interesul lor.

 • i)      Participativă: Angajații implică beneficiarii și partenerii în întreg procesul de organizare și dezvoltare a serviciilor sociale furnizate.

 • (2) Personalul trebuie să cunoască toate prevederile regulamentare și legislația în vigoare care îl protejează pe beneficiar și să se asigure că acestea sunt respectate.

 • (3) Pe parcursul derulării programelor, beneficiarii nu pot fi ignorați, neglijați sau tratați cu superficialitate de către personal.

 • (4) Beneficiarii vor fi sprijiniți să depășească situația problematică în care se află, să își amelioreze imaginea de sine, se vor încuraja atitudinile active față de probleme, precum și responsabilizarea părinților în educarea propriilor copii.

 • (5) Personalul își va asuma responsabilitatea profesională și morală în utilizarea informațiilor pe care le obține, direct sau prin intermediul instrumentelor de lucru, maximal în interesul copilului, cu consimțământul său și cu asigurarea confidențialității acestor date față de terțe persoane.

 • (6) Practica uzuală în ceea ce privește desfășurarea activității profesionale va fi una care presupune permanent respectul pentru opiniile persoanelor asistate, politețe și onestitate profesională.

 • (7) Limbajul utilizat în relația cu beneficiarii va fi unul bazat pe respect, non-agresiv, model și etalon al comunicării cu beneficiarii.

 • (8) Atitudinea este una binevoitoare, de ajutorare și centrată pe respectarea valorilor morale și sociale.

 • (9) Relațiile personalului cu beneficiarii au o bază sănătoasă, răspunzând normelor de conduită morală și profesională.

 • (10) Personalul abordează relațiile cu copiii/tinerii în mod nediscriminator, fără antipatii sau favoritism.

 • (11) Personalul cunoaște istoricul comportamental și particularitățile de vârstă ala fiecărui beneficiar și este pregătit pentru abordarea individualizată, adecvată a relațiilor cu copiii, de comunicare, sprijin, îndrumare și control al comportamentului.

 • (12) Personalul are abilități empatice și de comunicare, astfel încât să poată relaționa în mod benefic cu copiii, contribuind totodată la dezvoltarea capacităților lor afective.

 • (13) Persoana de referință are grijă să delimiteze clar rolul său pentru a nu induce o dependență a copilului/tânărului.

 • (14) Personalul promovează o relație firească bazată pe sinceritate și respect reciproc.

 • (15) în relația cu beneficiari sunt interzise măsurile disciplinare excesive sau iraționale, cum ar fi: pedeapsa corporală; deprivarea de hrană; apă; penalități financiare; orice examinare intimă a copilului; confiscarea echipamentelor și obiectelor personale.

 • (16) în orice altă situație neprevăzută în acest regulament se va acționa întotdeauna în favoarea și binele beneficiarului, fără a prejudicia pe altcineva.

Art. 14 Aspecte etice privind comportamentul beneficiarilor

 • (1) Beneficiarii vor da dovadă de respect, bun simț, colaborare și bună înțelegere în relația cu ceilalți beneficiari și în relația cu personalul angajat al centrului.

 • (2) Beneficiarii respectă legile în vigoare ale Statului Român, fiind de datoria lor să se informeze și să le cunoască.

 • (3) Sunt strict interzise în toate faptele și infracțiunile de natură penală.

 • (4) Sunt strict interzise în cadrul consumul de alcool, consumul și posesia de drogurd, relațiile sexuale, jocurile de noroc, deținerea de arme albe și de foc, fumatul în incinta centrului.

 • (5) Sunt strict interzise în cadrul orice formă de agresiune (verbală, fizică, etc.);

 • (6) Beneficiarii sunt obligați și au datoria să folosească cu grija echipamentele și dotările;

 • (7) Distrugerea cu intenție a bunurilor aflate în dotarea constituie abatere gravă și poate avea ca efect încetarea acordării serviciilor;

 • (8) Beneficiarii vor respecta întocmai contractul de furnizare a serviciilor sociale, încheiat între părți.

Art.15. Norme generale de conduită profesională a personalului (1) Relația coleg - coleg se vor aborda următoarele norme generale de conduită:

 • a)     între colegi trebuie să existe o relație de cooperare și susținere reciprocă: are scopuri și obiective comune la realizarea cărora contribuie tot personalul angajat. în cadrul serviciilor furnizate se pune accent pe o viziune multidisciplinară, fiind necesară o permanentă comunicare și un transfer de date între colegi. Colegii vor depune eforturi comune pentru realizarea unor comunicări eficiente prin transferul de informații, implicare în identificarea și soluționarea problemelor.

 • b)     Relația între colegi se va baza pe respect reciproc: Nemulțumirile apărute între colegi vor fi exprimate imediat șefului de centru, dacă acest lucru nu se poate realiza direct. Fiecare coleg are dreptul de a-i fi respectată opinia. în cazul unui conflict fiecare are dreptul să-și expună și să-și susțină punctul de vedere. Conflictele personale nu vor afecta relațiile de colegialitate și profesionale.

 • c)     în relațiile dintre colegi se va folosi un limbaj adecvat și decent: Se va evita utilizarea injuriilor, cuvintelor calomnioase, expresiilor tendențioase și vulgare, precum și a gesturilor inadecvate în relațiile de colegialitate sau în fața beneficiarilor.

 • d)     Sinceritate și corectitudine: se va evita denigrarea și calomnierea cu bună știință a colegilor. Se va evita dezvăluirea unor aspecte din viața privată/personală a colegilor care ar putea prejudicia imaginea acestor.

 • e)      Deschidere la sugestiile colegilor, maleabilitate, flexibilitate și atitudine conciliantă: Colegii vor ține cont de limitele profesionale ale fiecăruia și vor lua în considerare opiniile celorlalți profesioniști. Deciziile se iau prin consens și se vor depune eforturi pentru evitarea conflictelor în relațiile de serviciu.

 • f)      Comportament competitiv loial: în activitatea desfășurată colegii se vor baza pe promovarea propriilor calități și merite profesionale și nu pe evidențierea defectelor celorlalți;

ARTICOLUL 17 Dispoziții finale (1) Programul de desfășurare a activităților în centru este de luni până vineri de la ora 8-16. Programul personalului și al centrului se poate modifica cu acordul directorului general al DGASPC Sector 5 pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor.

 • (2)    Programul personalului administrativ diferă de programul de desfășurare a activităților în centru și este prevăzut în actele de angajare ale acestora.

 • (3)    încălcarea normelor prezentului regulament, atrage răspunderea disciplinară.

 • (4)    Abaterea disciplinară este o faptă săvârșită cu vinovăție de personalul angajat în legătură cu munca sa și care constă într-o acțiune sau inacțiune, prin care au fost încălcate obligațiile care decurg din raporturile de muncă prevăzute în actele normative în vigoare în fișa postului și în prezentul regulament, și în celelalte regulamente, proceduri interne, norme.

 • (5) Constituie abateri disciplinare: absențele nemotivate, întârzierile nemotivate la program sau nerespectarea acestuia, în mod repetat, desfășurarea în timpul programului normal de lucru a activităților care nu au legătură cu atribuțiile postului ocupat, părăsirea centrului fără aprobare înainte de terminarea programului, agresarea verbală sau fizică a beneficiarilor, atitudinile ireverențioase în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile de serviciu, manifestările (verbale, vestimentare, comportamentale) care aduc atingere prestigiului centrului, nerespectarea regulilor, sarcinilor stabilite de către șeful ierarhic superior în limita legalității, comportamentele deviante, prezentarea în stare de ebrietate la program, menținerea situațiilor conflictuale cu colegii.

 • (6) Sancțiunile se aplică în termen de cel mult 6 luni de la data săvârșirii abaterilor și acestea, în funcție de gradul de vinovăție sau indisciplină sunt: avertisment scris, retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea, pentru o perioadă care nu poate depăși 60 zile, penalizare conform Codului Muncii și a legislației în vigoare, între 5-10% din salariul de bază pe o perioada de 1 -3 luni, desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă;


-AZAROV