Hotărârea nr. 32/2019

Hotărârea nr. 32/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.31, bl.S8,sc.2”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ” Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.31, bl.S8, se.2”, " finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G nr. 18/2009

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 1 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2019;

Având în vedere

  • •  Raportul de specialitate DGO-DTV1E nr. 86/18.02.2019 al Direcției Generale Operațiuni, precum si Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

  • •  Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

  • •  Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

Ținând cont de

  • • HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • • OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

  • • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea o b i ect i v u 1 uLde-i n ves t i ț i i—

” Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.31, bl.SS, sc.2”

Indicatorii tehnico economici actualizați - Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.31, bl.SS, sc.2.

Valoarea totală a lucrărilor de intervenție - 1.233.899,78 inclusiv TVA Din care construcții-montaj (C+M) - 941.104,1 3 inclusiv TVA

Durata de proiectare a lucrărilor de intervenție 1 lună Durata de execuție a lucrărilor de intervenție 4 luni Perioada de garanție a lucrărilor de intervenție 60 luni

Art. 2 Se aprobă finanțarea investiției asigurată din fonduri de la bugetul de stat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, fonduri de la bugetul local al Sectorului 5 și din cota de contribuție a asociațiilor de proprietari.

  • 1. Cheltuieli de la buget de stat 50% din 941.104,13= 470.552,06 lei cu TVA

  • 2. Cheltuielile asociației de proprietari 10% din 941.104,13 = 94.110,41 lei cu TVA

  • 3. Cheltuieli de la bugetul focal 40% din 941.104,13= 376.441,65 lei cu TVA

  • 4. Cheltuieli suportate integral de la bugetul local (reprezentând diferența dintre valoarea totala a investiției și valoarea de C+M) = 292.795,65 lei cu TVA TOTAL cheltuieli buget local (3+4) = 669.237,30 lei cu TV

Art. 3 Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează

Secr^for Sector 5,Nr.        Z28.02.2019