Hotărârea nr. 314/2019

Hotărârea nr. 314/17.12.2019 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Acordul de parteneriat nr. 1187/21.01.2019 încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Asociația Clubul Sportiv Master Mind în vederea implementării proiectului “În universului șahului-proiect educațional și sportiv pentru copiii defavorizați”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui act adițional la Acordul de parteneriat nr. 1187/21.01.2019 încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Asociația Clubul Sportiv Mașter Mind în vederea implementării proiectului “în universului șahului-proiect educațional și sportiv pentru copiii defavorizați”

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului sector 5;

Raportul de specialitate nr. 22537/11.12.2019 întocmit de către directorul general al DGASPC sector 5;

Luând în considerare avizele Comisiei Buget, Finanațe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice și al Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă;

Ținând cont de H.C.L. nr. 367/28.12.2018 privind aprobarea Proiectului ”în universul șahului- proiect educațional și sportiv pentru copiii defavorizați”;

în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (I), art. 53 alin. (2) si art. I 13 din Legea nr. 272/2004, privind protecția si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 129 alin. 7, lit. b și d, art. 139 alin. I, art. 140 alin.l, art. 166 alin. 2 lit. p , art. 196 alin. I lit. a și art. 243 alin.l, lit.a din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE

ART.l Se aprobă încheierea unui act adițional la Acordul de parteneriat nr. I 187/21.01.2019 încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Asociația Clubul Sportiv Mașter Mind în vederea implementării proiectului “în universului șahului-proiect educațional și sportiv pentru copiii defavorizați”, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART.2 Primarul sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică- Serviciul Evidență Acte Administrative și D.G.A.S.P.C. sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.         Z17.12.2019ACT ADIȚIONAL LA

ACORDUL DE PARTENERIAT NR. 1187/21.01.2019

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local sector 5 nr. 367/28.12.2018, privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 cu și Asociația Clubul Sportiv Mașter Mind în vederea implementării proiectului “în universului șahului-proiect educațional și sportiv pentru copiii defavorizați” ;

în conformitate cu prevederile art. 5 I alin. (1), art. 53 alin. (2) si art. 1 13 din Legea nr. 272/2004, privind protecția si promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

între :

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5 , cu sediul în str.

Fabrica de Chibrituri, nr.9-1 I, sector 5, București, cod fiscal 17104480, legal reprezentată prin d-na. Florentina Popescu - Director general și Alina Apostoaie- Director economic ;

Asociația Clubul Sportiv Mașter Mind, cu sediul în București, Șos. Vergului, nr 67, bl. 87, sector 2, legal reprezentată de domnul Candea Gheorghe-Președinte;

în baza pct. VI AMENDAMENTE din convenția de colaborarea nr.l 187/21.01.2019, se încheie prezentul act adițional.

Art.I Se modifică pct. II “Locația și durata” din convenția de colaborare nr.

I 187/21.01.2019, în sensul că proiectul se derulează în perioada 01.01.2020-31.12.2020.

ART.2. DISPOZIȚII FINALE

Celelalte dispoziții ale convenției, rămân nemodificate,

Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi,______________, în două exemplare, toate cu

valoare de original, câte unul pentru fiecare parte contractantă și intră în vigoare la data semnării


lui de toate părțile.