Hotărârea nr. 313/2019

Hotărârea nr. 313/17.12.2019 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de colaborare dintre Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Ansamblul Social Creștin Măgurele privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de colaborare dintre Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Ansamblul Social Creștin Măgurele privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice

Având în vedere

- Raportul de specialitate întocmit de DGASPC Sector 5, înregistrat sub nr. 22540/17.12.2019; Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. R 48547/11.12.2019 referitor la necesitatea aprobării în Consiliul Local al Sectorului 5 a unei hotărâri privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de colaborare nr. 15572/20.09.2007, încheiată între Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Ansamblul Social Creștin Măgurele;

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice; Avizul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă.

Luând în considerare Convenția de Colaborare nr. 15572/20.09.2007 încheiată între Consiliul Local Sector 5, DGASPC Sector 5 și Ansamblul Social Creștin Măgurele, ce are drept obiect furnizarea de către Ansamblul Social Creștin Măgurele de servicii sociale persoanelor vârstnice rezidente pe raza Sectorului 5,

în conformitate cu prevederile art. 1, 2, 3, 7 alin. (1) lit. “b” și art. 14 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei Naționale de Evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice,

în temeiul art. 129 alin. (7) lit. b), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166, alin. (2) lit. p) și art. 243 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă încheierea unui act adițional la Convenția de colaborare dintre Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Ansamblul Social Creștin Măgurele, înregistrată sub nr. 15572/20.09.2007, privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENER

ELENA-LUMIN

zz 0

PREȘE&I?

ALEXANDRU S


xte PE ȘEDINȚĂ, iEBASTIAN LAZAROV

ANEXĂ la Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. " I /17.12.2019

ACT ADIȚIONAL LA CONVENȚIA DE COLABORARE

DINTRE CONSILIUL LOCAL SECTOR 5,

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

ȘI ANSAMBLUL SOCIAL CREȘTIN MĂGURELE

privind furnizarea de servicii sociale nr. 15572/20.09.2007

în temeiul art. 8 din Convenția de colaborare privind furnizarea de servicii sociale nr. 15572/20.09.2007,

între

Consiliu Local Sector 5, cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, legal reprezentat prin d-1 Daniel Florea - Primar Sector 5, împuternicit pentru a semna actul adițional,

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, tel. 021-316.77.07, fax: 021-310.17.31, cod fiscal 17104480, cont virament RO51TREZ70524680257XXXXX deschis la Trezoreria Sector 5, legal reprezentată de către d-na Florentina Popescu - Director General,

Și

Ansamblul Social Creștin Măgurele, cu sediul în Șos. București-Măgurele nr.64A, Sector 5, cod fiscal 1418860, cont bancar RO081INGB0001008136068410, deschis la ING BANK, legal reprezentat prin d-1 Dan Nicolae - Director;

S-a încheiat prezentul act adițional la Convenția de colaborare privind acordarea de servicii sociale nr. 15572/20.09.2007.

ART.I. Obiect

Obiectul prezentului act adițional îl constituie modificarea prevederilor art.2 intitulat “Durata Convenției” din Convenția de colaborare nr. 15572/20.09.2007.

1.1. ART.2. Durata convenției

Durata Convenției de colaborare nr. 15572/20.09.2007 se prelungește până la data de 31.12.2020.

ART.II. Dispoziții finale

Celelalte dispoziții ale Convenției de colaborare privind furnizarea de servicii sociale nr. 15572/20.09.2007 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 3 exemplare, toate cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte semnatară și intră în vigoare la data de 01.01.2020.


ședință,

TIĂN LAZAROV