Hotărârea nr. 312/2019

Hotărârea nr. 312/17.12.2019 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de colaborare dintre Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Fundația Umanitară Agape privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de colaborare

dintre Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială

și Protecția Copilului Sector 5 și Fundația Umanitară Agape privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice

Având în vedere

Raportul de specialitate întocmit de DGASPC Sector 5, înregistrat sub nr. 22539/11.12.2019;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. R 48547/11.12.2019, referitor la necesitatea aprobării în Consiliul Local al Sectorului 5 a unei hotărâri privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de colaborare nr. 16054/14.09.2009, încheiată între Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Fundația Umanitară Agape;

  • -  Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice;

  • -   Avizul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă.

Luând în considerare Convenția de Colaborare nr. 16054/14.09.2009 încheiată între Consiliul Local Sector 5, DGASPC Sector 5 și Fundația Umanitară Agape, ce are drept obiect furnizarea de către Fundația Umanitară Agape de servicii sociale persoanelor vârstnice de pe raza Sectorului 5.

în conformitate cu prevederile art. 1,2, 3, 7 alin. (1) lit. “b” și art. 14 din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei Naționale de Evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice,

în temeiul art. 129 alin. (7) lit. b), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166, alin. (2) lit. p) și art. 243 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă încheierea unui act adițional la Convenția de colaborare dintre Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Fundația Umanitară Agape, înregistrată sub nr. 16054/14.09.2009, privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.


Nr> 312


/17.12.2019


ANEXĂ la Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. >7,-3 ZL7.12.2019

ACT ADIȚIONAL LA CONVENȚIA DE COLABORARE

DINTRE CONSILIUL LOCAL SECTOR 5,

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5 ȘI FUNDAȚIA UMANITARĂ AGAPE

privind furnizarea de servicii sociale nr. 16054/14.09.2009

în temeiul art. 8 din Convenția de colaborare privind furnizarea de servicii sociale nr. 16054/14.09.2009,

între

Consiliu Local Sector 5, cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, legal reprezentat prin d-1 Daniel Florea - Primar Sector 5, împuternicit pentru a semna actul adițional,

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, tel. 021-316.77.07, fax: 021-310.1 7.31, cod fiscal 17104480, cont virament RO51TREZ70524680257XXXXX deschis la Trezoreria Sector 5, legal reprezentată de către d-na Florentina Popescu - Director General

Și

Fundația Umanitară Agape, cu sediul în Sat Tihău, Comuna Surduc, Județul Sălaj, cod fiscal 10033374, cont bancar RO73RNCB0218005550070001, deschis la Banca Comercială Română - Sucursala Jibou, legal reprezentată prin d-na Nicoleta Mureșan - Director,

S-a încheiat prezentul act adițional la Convenția de colaborare privind acordarea de servicii sociale nr. 16054/14.09.2009.

ART.l. Obiect

Obiectul prezentului act adițional îl constituie modificarea prevederilor art.2 intitulat “Durata Convenției” și al art. 3 intitulat „Costul Serviciilor Sociale” din Convenția de colaborare nr. 16054/14.09.2009, după cum urmează:

1.1. ART.2. Durata convenției

Durata Convenției de colaborare nr. 16054/14.09.2009 se prelungește până la data de 31.12.2020.

1.2. ARTA începând cu data de 01.01.2020 costul serviciilor sociale furnizate de către Fundația Umanitară Agape este următorul:

Gradul de dependență

Cost/lună/beneficiar

(lei)

IA

3.600

IB

3.550

IC

3.450

IIA

3.000

IIB

2.800

IIC

2.600

IHA

2.400

IIIB

2.200

ARI.2. Dispoziții finale

Celelalte dispoziții ale Convenției de colaborare privind furnizarea de servicii sociale nr. 16054/14.09.2009 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat azi ..............., în 3 exemplare, toate cu valoare de

original, câte unul pentru fiecare parte semnatară și intră în vigoare la data de 01.01.2020.