Hotărârea nr. 311/2019

Hotărârea nr. 311/17.12.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general aferent obiectivului de investiție ”Construire și amplasare 18 foișoare în Sectorul 5”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general aferent obiectivului de investiție "Construire și amplasare 18 foișoare în Sectorul 5"

Având în vedere

  • - Raportul de specialitate întocmit de Complexul Multifuncțional ”Sf. Andrei” nr.2399/11.12.2019 însoțit de Devizul general din Studiul de Fezabilitate;

  • - Referatul de aprobare al Primarului, nr.R 48359/11.12.2019;

  • - Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene, și Alte Activități Economice.

Ținând cont de:

Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.l 16/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările ulterioare; în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14), art.139 alin. (1), ari. 140 alin. (1), art.166 alin. (2) lit. k) și lit. m) și art.243 alin.(l) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici conform devizului general aferent obiectivului de investiție "Construire și amplasare 18 foișoare în Sectorul 5”, astfel cum sunt prezentați în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. Finanțarea investițiilor se asigură de la bugetul Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București.

Art.3. (1) Directorul General al Complexului Multifuncțional ”Sf.Andrei” și compartimentele de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face prin grija Secretarului General al Sectorului 5.


Anexă la H.C.L. Sector 5 nr. 3// /17.12.2019

Deviz general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție "Construcție și amplasare 18 foișoare în Sectorul 5” - 3 pagini.

Beneficiar:     Complexul Multifuncțional Sfanțul Andrei, sector 5 București


Executant:

Proiectant:    Acant Arhl-form Support SRL

Obiectivul:    CONSTRUIRE SI AMPLASARE 18 FOISOARE IN SECTOR5 BUCUREȘTI

01,DEVIZ GENERAL

privind cheltuieJiSe necesare realizării

In lei/euro ia cursul 4.8 lei/euro din data de 08/12/2019

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPIT0L1 •          .                                 ’ -                                                  ’

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului       '                     Ț

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2_

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

l.i

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea Inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectla utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

iv capitqliP • t • ■ v? ■ /aM-

aiuțintatilormeceșate bbi^

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

Chel tu

eli pentru proiectare si.aslstenta tehnica; . .

3.1

Studii

3,060.00

581.40

3,641,40

3.1.1

Studii de teren (0.45% din C+M)

1,620.00

307.80

1,927.80

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice (0.4% din C+M)

1,440.00

273.60

1,713.60

3.2

O

Documentatil-suport sl cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri sl autorizații (0.1% din C+M)

360.00

68.40

428.40

3.3

Expertlzare tehnica

0.00

0.00

0.00

  • 3.4

  • 3.5

Certificarea performantei energetice sl auditul eneraetic al clădirilor

Proiectare

0.00

30,960.00

0.00

5,882.40

0.00

36,842.40

3.5.1

Tema de proiectare (0.1% din C+M)

360.00

68.40

428.40

3.5.2

Studiu de prefezabllltate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabllltate/documentatie de avizare a lucrărilor de Intervenții sl deviz aeneral

0.00

0.00

0.00

3 5 4

Doriimpritatlllp tphnlrp nprp<5arp in

7,200.00

1,368.00

8,568.00

vederea obținerii avlzelor/acordurllor/autorlzatlilor (2% din C+M)

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție (0.5% din C+M)

1,800.00

342.00

2,142.00

3.5.6

Proiect tehnic sl detalii de execuție

21,600.00

4,104.00

25,704.00

In lei/euro Ia cursul 4.8 lei/euro din data de 08/12/2019

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Vajpare (fara TVA)

TVA

Valaarg (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție (0,1% din C+M)

R«n nn

isr An

428.40

3.7

Consultanta

5,400.00

i      nn

•fc f W fc- V ■ wz

6 d 26.00

3.7,1

Managementul de proiect pentru obiectivul ue investiții (1.35% din C+M)

4,860.00

923.40

5,783.40

3.7.2

Audltul financiar (0.15% din C+M)

540.00

102.60

642.60

3,8

Asistenta tehnica

5,760.00

1,094.40

6,854.40

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

1,440,00

97R sn

1,713.60

3.8.1,1

pe perioada de execuție a lucrărilor rrx m nz -J!y s* » »

( U.O70 ulii L*rl*l 1

1,080,00

205.20

1,285.20

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele inuuse in pruyrdlriui ue Control ai lucrărilor de execuție, avizat de cate Inop^utui audl uc otat ni u-uholi uulii (0.1 % din C+M’i

360.00

68.40

428.40

3.8.2

Dlrlgentls de șantier (1,2% din C+M)

a nnA nn

TZU4.V.UU

o a a r» A O^U.PU

r- 4 a n nn

J.TU.UU

TCZ ^.L CAPITOL 3

45,900.00

8,721.00

54,621.00

GAPITOL4         .■%. .                        • •

Cheltuieli pentru Investiția de baza           ' -

• .        •'    .'             ..             ‘.“A’.      '

4.1

Construcții sl instalații

360,000.00

68,400,00

428,400.00

4.1.1

01 FOIȘOR- 18 buc

360,000.00

68,400.00

428,400.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale care necesita montai

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale care nu necesita montaj sl echloamente de transDort

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

360,000.00

68,400.00

428,400.00

Aitecheltuiei'

• •••______________•______iz_____: •                            •, •______ .. f ______c_____< -           ______• .....

.•                     \.■ Ș' ’’’

■ ;..

..WT.'tvc?- • *■                .

v-T +-■

5.1

Organizare de șantier

9,000,00

1,710,00

10,710.00

5.1.1

Lucrări de construcții sl instalații aferente oraanlzarll de șantier

0.00

0,00

0.00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din C+M)

9,000.00

1,710,00

10,710.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5,400.00

0.00

5,400.00

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calltatll lucrărilor de construcții

n nn

V» w

n nn w > w

n nn v • u v

5,2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si centru autorizarea lucrărilor de construcții

A AA U<UU

0.00

A AA

U.UV

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a

Constructorilor • CSC (0.5% din C i M)

1,800.00

0.00

1,800.00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme sl autorizația de construlre/desfllntare (1% din C+M)

3,600.00

0.00

3,600.00

In lei/euro la cursul 4.8 lei/euro din data de 08/12/2019

Nr.

Denumirea capitoieîor si subcapitoieior de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

5.3

Cheltuieli diverse s! neprevăzute ^10% din C+M)

36,000.00

6,840.00

42,840.00

s a '

£bțnl£ij|a{| pșnțrij              cj

0.00

0.00

n nn Vi W

TOTAL CAPITOL 5

50,400.00

8,550.00

58,950.00

G..CÂPIT

- Chei.tju

OL .6        ;, ’ ‘ \

elJpentruprob&:t’ehno!ogiGe..si/teste     -X ,.t

<7

tz H M * X

D rrx ri H r r\ ta or»rr-r»r\ ta li 11t 11 rlrx r» vn lo-if-ț» rrt ■              jjvi JDi luiuiu 1                 v

n nn u»vv

n nn

w i vv

n nn

v • V v

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTĂV:C0,NS^UIR^

.r^xaow^cirw^ocvi.i^Kri'.p.iti’ujui.M.c» rx1.-

4.56}299.99j

85,671,00

541/970.99

TOTAL Constructii+Montaj

360,000.00|

68,400.00

428,400.00

Investiție - Ol.DEVIZ GENERAL

Formular generat cu programul Devize (www.eDovlze.ro)