Hotărârea nr. 310/2019

Hotărârea nr. 310/17.12.2019 privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 183/27.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici cuprinși în devizul general aferent obiectivului de investiție ” Amenajare teren destinat pentru diverse activități recreative pentru copii și pentru adulți, de către Complexul Multifuncțional Sf. Andrei”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei H.C.L. nr. 183/27.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-econoinici cuprinși în devizul general aferent obiectivului de investiție “Amenajare teren destinat pentru diverse activități recreative pentru copii și pentru adulți, de către Complexul Multifuncțional Sf Andrei“

Având în vedere:

Procesa l-verbal de predare-primire nr. 2290/02.12.2019, prin care SC STRUCT QUALITY AND BUIDING SRL a predat Studiul de fezabilitate pentru „Amenajarea terenului destinat activităților recreative pentru adulți și copii, așa cum a fost refăcut în urma emiterii Avizului de amplasament de către Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice RADET București;

Raportul de specialitate nr. 2394/10.12.2019 întocmit de Complexul Multifuncțional “Sf. Andrei”;

Referatul de aprobare al Primarului nr. R48102/1 1.12.2019;

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Ținând cont de:

Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Legea nr.l 16/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările ulterioare;

Art. 58 și art.59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată (r2);

în temeiul prevederilor art. 129 alin.14, art. 139 alin. I, art. 140 alin. I, art. 166 alin.2 lit. “I” și art. 243 alin. I lit. “a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea Anexei H.C.L. nr. 183/27.08.2019, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici cuprinși în devizul general aferent obiectivului de investiție “Amenajare teren destinat pentru diverse activități recreative pentru copii și pentru adtdți, de către Complexul MultifuncționalSf. Andrei“, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. Finanțarea investițiilor se asigură de la bugetul Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București.

Art.3. Primarul Sectorului 5 prin compartimentele de specialitate și Complexul Multifuncțional “Sf. Andrei”vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 310  /17.12.2019

Anexă la H.C.L. Sector 5 nr. /    Z17.12.2019

Deviz general pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate și pregătire documente, avize și acorduri pentru amenajarea terenului destinat pentru diverse activități recreative atât pentru adulți ca și pentru copii, situat la intersecția dintre Șos. Progresului și Str. Năsăud , Sector 5, București - 2 pagini.


S.C. STRUCT QUALITY AND BUILDING S.R.L.

Adresa: Șoseaua Stefanesti, nr. 117, localitatea Afumați, județul Ilfov, Romania

E-mail: >>l’lr, :-.|l>    ; w»'ți ,șyjyo


Eenencer Cornple> rr.ulti’unctionai Sf. Andrei

Denumire in vest -tis Elaborare studii de Fezabilitate si pregătire documentație, avize s: acorduri - pentru amenajarea terenului, destinat pent—j oiserse act vltati recreative Mat pentru arhrti ra si pentru copii situa* ia intersecția dintre sos Progresifui sr st' Nașa ud. sector 5, București

DEVIZ 'JEtlEW.

Denumire investiție: Elaborare Studiu de fezabilitate si pregătire documentație, avize si acorduri - pentru amenajarea terenului, destinat pr-e-ntru diverse actîvrtati recreative, sfat pentru adulti ca si pentru copii, situat la intersecția dintre Sos. Progresului si str, Uasaud, sector 5. Buciss-esti

valoare curs euro onr

t 7700

Data 1E-Nov-19

1 Nr.ot

mbbhmSmSmmhSSmmmmm

«'A’-*'.1;-’   1

WfcwețSraWA}

iii

KSSiSBÎffiS

vataarefcw TVA]

«ama

EaHKBgai

■ Caprudui1 cheltuielipwrtru obținerea « arnenafareUtHenUiu

1

1.1

Cbl nerea tereiulu:

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

1.5

Amenajarea pentru protecția meriiulu și aducerea la starea in țială

-

-

1

cheiruiel pa-itiu reomea-zroterja ut trâțilc.-

-

-

TOTAL CAPITOL 1

-

-

I Capitulai Z Cheltuieli pentru asigurarea utiităplor necesare obiectivului

ESHBiHSHl

li iii .11 i li

HBMHM. MMRMMMHHHKT

0

jpie»niM'i>iȚ«®âictine^a aastență tehnică - tabrf.dm rare.

f®S® iP “

E'i' ’ t ■ •:

ș.;...-; ■....1

5.1.

stuăii

IpXC'.OC

iSO.PB

2. X30.0C

3 . 1

;t'i’ i "■i-fi--.

.oc.

L90. £»D

- JiSC-.CIC

; 1.2

••3 ??!?:■ -iv ir: I ■ r 3’îu =: J pr s rr t tiu fi

:■ 1.3

Al'; sur. itrtt =ke

-

3.2

Oocumentații-s Aport și che tu e i tenfu ca;.nereade sv te acorduri și autor cati

1.CCC.0C

IQCOdJO

3.3

Esoert :s tehnica

5.4

CertnT-rarea .pero-msrite-=ne?get :a si saditul energebz al dăd-ri'or

-

5.5

Proiectare

5Â.CCO.OÎ

€•273.®

i-J.2-o.ee

"cv.'ă rle Pt-r:

?.?. ?

Ctu: iu ii p-sr'stabil iste

l' 5 3

.’?! / ’i ,:s "’ecsbi           •?r.uivi-'î"4»2     ~ “:'?â . >:’fi ? c-.    •■ ■’ 7-in: i :

d-.i: ••r-n--?

2 5.COC Citi

1.750. Of'

is,7sa.oc

•• î

oc<.ifi--?i7:^:i ri          -’?;ssire -                ner •

;,|,; ;

..CCC 0<!

188. Ăi?

1150.00

7.5 5

' 77 •-37i 1 = frD 7-5 (1-2 0 ftăt» e p ' 7'h ’ '.-.îl    *. ’ ’ n 7 ȘJ :! .. -■‘li 17 ' 3 • v iii ■

290 3D

4.ISO.OO

Prpi’t; <•;.                j J . ;,

oCCC.OC

1.140.®

7.143G.OC

3.5

Organizarea proceduri or de achiziție

-

-

5.7

Consultanță

-

-

■2.“’

Man a cementul de u ș-.-t uent-u c hin      I ■ » i1. .-.5-t i j

. .

lud tul ;i isncia;

-

1    3.5

Asistența tehnica

6,CCO.QC

1.140. DD

7,140.00

n cnriti         j'.i parrss praipcjj ttu .

..CCC tic

IȘțțDO

iiao.00

i 2. > u • oe pp-ica:? lee'-ec-ie 5 ut'ir ■

5ce tic

95.®

595.00

*, 7 1      • '■■■.    •'.!           :i :-i       p          'c~     .. ’.i 1      i .**-1 -r          •’ - p *c>c? •7ir,';».i -i

■ •: I                ; :                      ■ : .             ; .                                                                                                            •               •'. .                      ’ '

--

:'< < îjâ

95 :c<

505.00

L3 '

? ri.-en: >:■ c-3 țpitii'

5 CCC.DC

950. DD

5,950.00

TOTAL CAPITOL 3

41.000.DD

7t6Da.OT

4S,600.i>0

1

1.1

const-ucții ; instalați'

i “4.3 Dl.91

33.132.56

207,513JS

1.2

MdhîeJ uti b.;*, echipanisnts bahne Dgiceși functionsîe

-

4.3

Jtilii e. echicanents teandoe ce si funcție -sie care necesită montaj

4.4

Utilaje, •schi:>a nente tennnlcg re și funcție-, na le care nis necesită rn^mej și ectioarr.er.te de transport

1.5

Dc-ts r

■i4,292.Sc

4-5.115.65

lă'O.-C-ZS-.

1.6

Act ve leco'po-ale

TOT AL CAPITOL 4

4 LS,674.79

79^45.21

495.225 C-0

Page 65 of 68

ISO 9001 ; ISO 14001 ; ISO 18001

Qăi«.i!â.saLLâ wwW:SCj!.>.ry

S.C. STRUCT QUALITY AND BUII..DING S.R.L.


iv'l ■'

r.


Adresa: Șoseaua Stefanesti, nr. 117, localitatea Afumați, județul Ilfov, Romania


E-mail: olfîet <<sqbiv ; sivii ><(!> i<>Benenpar complex r ufofoacticmâ andrei

&enumi re investiție eiabcrere ttudu-s-e Fetab filate si pregătire documentație, evite p Bwdisri - pentru a^eiaterea terenalu , destinat pett~ajs diverse scr^itati recreat:-, a. stat pe.itrj adu ti a si pentru copii, situat ia intersecția dintre sos. Prpgre.su ui s sf. r-Jasaud. sector 5, Bucurest

DEVIZ GENERAL

Denumire investiție; ESaoorare Stadiu de Fezabilitate si pregătire documentație,, avize si acorduri - pentru amenajarea terenului, destinat p^jitru diverse artwitati recreative, atat pentru adutti ca si pentru copii, situai la intersecția dintre Sos. p-ogresu’ui si str ’jasaud, sector s. Bucta«a£


Valoare curs euro BtW

4 77C0

Pita IB-NCv-ÎS

1 awtriM 5 Alte cheta» - Hd. <fcr rare:

i .909.60

H.&aj.d2

51

Organitare da șantier

10,0'50.52

: 1

ar; da c >niUuc::i

15.050.52

1.909.60

il-SiSl.l-

: 1.2

CueȚjie’i ret»-1 ’t. 'tiT'îi /u

5.2

Cvrr.isioaTe cote. t»:<e. cestul treditslu.

2,023 "

ZSEE.75

C-zr-iS'ca’i z s zz-:?z ■: i          cred tu uilaiid

-

CclE a-srâ-its 15-2 penrrj cq ?i'i     cai; ta ț iun arșicr d& conrtruct.i

CCC.

SZZ..16

■ -C tu            ::: . :: t ci. ;:u :i •: ar-ins/prea tentorMuS

urban ii'.: re-trvi:..,       1. tri-iu decc-nsUucc

LSm.-S

-

2.S4 J3

: 2.~

• ici:' i ii ‘             :-:<c : 3 i>? ::c     . i :«r • C5«2

922.Ir

S22.lt

5.2 S

■; .. :•'. • '. .     i.:--:.’:.:-: ’t :      zc <? .;• c c-v--zi         ,c. i-i’ .

5.5

Cheltuieli diversei riep-e.-a:uTe

-

5.4

Cheltuieli pentru informare șioubbcitete

-

TOTAL CAPITOL 5

12,079.27

i,9D9.sG

13.SCSS..87

faT-Z i i

:. • :

P regătirea oersow ui ui c? tătare

5.2

probe teii- olo j ce și teste

-

TOTAL

4PITGL6

-

-

-

‘ \ \ . ... .. • ■ ,'

■MMMH

intocnirt

SC. STRUCT CUSUT»' AHD BUILDING S.R.L

Page 66 of 68

ISO 9001 ; ISO 14001 ; ISO 18001

P '-Di 1p..! I