Hotărârea nr. 309/2019

Hotărârea nr. 309/17.12.2019 privind utilizarea capitalului social al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica dc Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind utilizarea capitalului social al SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA

Având în vedere:

-Adresa S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. nr. 15552/11.12.2019 transmisă și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. R48526/11.12.2019;

-Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. R48548/1 1.12.2019;;

-Raportul de specialitate comun al Direcției Economice și al Direcției Tehnice înregistrat sub nr. RDT 752/11.12.2019;

-Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

Luând în considerare prevederile Legii societăților nr.31/1990;

în temeiul art. 129 alin. (7) lit. n), art. 139 alin.(l), art. 140 alin.(l), art.166 alin.(4) și art. 243 alin.(l) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă utilizarea capitalului social al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. și pentru achiziționarea de utilaje în vederea desfășurării serviciului public de salubrizare delegat prin H.C.L. Sector 5 nr. 121/27.06.2019 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului de salubrizare din Sectorul 5 al Municipiului București către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 - Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate și S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Qenjeral Sector 5 rescu


Secretar

Elena l.imiinița P


IAN LAZAROV


Nr. 308  /17.12.2019