Hotărârea nr. 308/2019

Hotărârea nr. 308/17.12.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) str. ZEȚARI nr. 4, LOT 2 – Sector 5, București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) str. ZEȚARI nr. 4, LOT 2 - SECTOR 5, BUCUREȘTI

Având în vedere:
 • - Referatul de aprobare nr. R 48223/11.12.2019 al Primarului Sectorului 5;

 • - Raportul de specialitate nr. R 48215/11.12.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 5;

 • - Avizul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

Ținând cont de:
 • - Raportul informării și consultării publicului nr. R 48144/11.12.2019, redactat în conformitate cu prevederile ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

 • - Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 102/31.05.2018 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip P.U.D.;

Văzând documentele:
 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 19/R 48194/11.12.2019 emis de Primăria Sectorului 5 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Tehnice de Circulație P.M.B. nr. 2029/2640/22.02.2019;

 • - Documentele conform Opis - Formular nr. 2, anexă la Regulamentul de organizare și funcționare a C.T.A.T.U. - S5 ;

Ținând seama de prevederile:

 • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 193/28.10.2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 ;

 • - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. - Municipiul București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, cu H.C.G.M.B. nr. 241/2011, cu H.C.G.M.B. nr. 232/2012, cu H.C.G.M.B. nr. 224/2015 și cu O.U.G. nr. 51/25.06.2018;

 • - Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare-art. 129 alin.(6) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 140 alin. (1), ari. 166 alin. (2) lit. j) și art. 243 alin.(l) lit. a),

CONSILIUL LOCALAL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

9

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) - Str. ZEȚARI nr. 4, LOT 2 - SECTOR 5, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 19/R 481S>4/11.12.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de reglementări vizată spre neschimbare, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2 - Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 5 - Primarul Sectorului 5 și Arhitectul Șef al Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 308 /17.12.2019
ȘEDINȚĂ,

IAN LAZAROV

A-St/MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

ARHITECT ȘEF

£-


Ca urmare a cererii adresate de              , cu domiciliul/sedkt! în București, s         '                                       et.

, înregistrată sub nr 39296/20.05.2019 și completată cu nr. R 25083/26.09.2019 șI(Zn^//Ru45R^7^l,.12.2019, în conformitate cu prevederile Lt gii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu moâiîț'e&Te și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ nr.

pentru

P.U.D. - STR. ZEȚARI nr. 4, LOT 2
Construire imobil P+2E+M cu funcțiuni mixte: birouri și locuințe colective

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 1938.OOmp (proprietate privată conform informațiilor din Cartea Funciară nr. 233731) din care 365,OOmp sunt propuși pentru transfer în domeniul public pentru sistematizarea trotuarului, iar 1573,OOmp reprezintă teren construibil, conform Procesului verbal de pichetare topografică.

INIȚIATOR: I

PROIECTANT: S.C. LORA CONSTRUCT S.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ R.U.R.: arh. Octavian Vasile Barba (D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN P.U.D.: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația și este delimitată astfel: N - Str. Zețari, V - Str. Zețari nr. 4 LOT 1; S - Str. Zețari nr. 4 LOT 1; E- Str. Rinocerului.

PREVEDERI R.L.U. - P.U.G. / P.U.Z, APROBATE ANTERIOR:

 • - U.T.R.: Conform RLU aferent PUG - MB, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 și prelungit, amplasamentul este cuprins în zona subzona urbanistică ”Lla” - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție.

 • - Regim de construire: continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat).

 • - Funcțiuni predominante: locuințe individuale și colective mici, echipamente publice specifice zonei rezidențiale.

 • - Indicatori urbanistici reglementați: POTmax=45%, CUTmax (pt. P+2)= 1.3; Hmax = P+2(10m); se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită; se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ariei desfășurate cu maxim 0.6 din aria construită.

 • - Retragerea minimă față de aliniament: pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective; retras față de aliniament cu minim 4,0 metri pe străzi de categoria III și 5.0 metri pe străzi de categoria II și I; retras față de aliniament cu minim 3,0 metri în cazul lotizărilor existente cu parcele care îndeplinesc în majoritate condițiile de construibilitate și echipare edilitare, iar străzile au profile minime de 6,0 metri carosabil cu trotuare de 1,5 metri; distanțele se pot majora în cazul protejării unor arbori sau în cazul alipirii la o clădire existentă situată mai retras, pentru a nu se crea noi calcane; se recomandă retrageri față de aliniament de minim 4,0 metri pe străzi de categoria III și 5,0 metri pe străzi de categoria II și I.

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri;

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5.Om.

PREVEDERI P.U.D. PROPUSE:

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: dreapta - 5 ni; stânga 4 ni.

 • - Retragere minimă față de limita posterioară: 5 in.

Construcția se va amplasa cu respectarea planșei de reglementări anexate, vizate spre neschimbare.

 • - Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor se vor face cu respectarea H.C.G.M.B. nr. 66/2006. Accesul pietonal și cel auto se vor face din Strada Rinocerului, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație nr. 2029/2640/22.02.2019.

 • - Echipare tehnico-edilitară: se vor respecta cu strictețe condițiile impuse de deținătorii rețelelor de utilități. Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică.


în urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a sectorului 5 - nr. 10 / 22.11.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.


Prezentul Aviz este valabil numai împreună cu Planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Prezentul Aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului Aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul Aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certi

Primăria Sectorului 5 al Municipiului București.


ARHITECT ȘEF MA

întocmit: Irina Popescu"y

i de urbanism nr. 1067-Z/25.06.2018, emis de1 /

8

t Ișiif

tlj


4m

1,5 m

3,5 m     |     3,5 m

1,5 m

4 m

7 m

10 m


0^—-

/■ C5*“


? I” - - v

M

carosabil

I 1 l°l »

X

cu


TEREN AFECTAT DE TRAMA STRADALA

'Sistem de Proiecție Stereografic 1970"

Nr.

E

N

Ret.

[m]

[m]

2

586141.214

321186.369

3

586142.533

321193.655

4

586131.755

321204.211

5

586128.396

321207.493

6

586123.909

321211.876

13

586115.984

321203.765

14

586128.217

321190.981

15

586139.415

321177.281

Suprafața afectata = 365 mp


Nr.

E

N

“PcIT

H

PI

1

586138.883

321174.436

2

586141.214

321186.369

3

586142.533

321193.655

4

586131.755

321204.211

5

586128.396

321207.493

6

586123.909

321211.876

7

586113.011

321200.722

8

586101.722

321144.442

9

586131.989

321138.656

10

586134.350

321151.002

11

586135.110

321154.980

321164.607


Suprafața totala teren

J>S$mp

Suprafața teren afectata de lărgirea străzii

365 mp

Suprafața neta teren ramasa

1.573 mp

P.O.T. max.

45%

707,85 mp

^C.U.T. max.

1,56

(1,3+0,6 din AC)

2.453,88 mp

Regim de inaltime maxim

P+2E+M

10 m

Suprafața min. spatii verzi

30%

472 mp

Nr. locuri de parcare locuințe

6

Nr. locuri de parcare birouri

7

Nr. TOTAL locuri de parcare

13

BIROURI & LOCUINȚE P+2E+M

Str. Zețari nr. 4, Lot 2, Sector 5, București

Planșa nr.:

A06

Proiectant

S.C. LORA CONSTRUCT S.R.L.

J52/432/1993, CUI RO4286836 tel./fax: 021-212-18-82, 0724-351-666

Scara:

1:500

Beneficiar

Proiect No:

Nume           . , Si

Arh. Vasile BARBA i