Hotărârea nr. 307/2019

Hotărârea nr. 307/17.12.2019 privind aprobarea Contractului de prestări servicii colectare creanțe fiscale prin intermediul unității bancare RAIFFEISEN BANK.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contractului de prestări servicii colectare creanțe fiscale prin intermediul unității bancare RAIFFEISEN BANK SA

Având în vedere:

 • - Raportul de specialitate nr. 620541/10.12.2019 al Direcției Impozite și Taxe Locale;

 • - Referatul de aprobare a Primarului nr. R 48544/1 1.12.2019;

 • - Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice.

In temeiul art. 129 alin (2) lit. d), art. 139 alin (1), art. 140 alin (1), art. 166 alin (2) lit. I), art. 243 alin (I) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă contractul de prestări servicii colectare creanțe fiscale prin intermediul unității bancare RAIFFEISEN BANK SA, între Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 București și Raiffeisen Bank SA, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 Se împuternicește Directorul Executiv al Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5 București să efectueze toate demersurile necesare în vederea semnării Contractului de comision.

Art. 3 Primarul Sectorului 5 prin compartimentele de specialitate și Direcția Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Nr.          • /17.12.2019

Anexă la II. C. L. Sector 5 nr. 36^717.12.2019

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII COLECTARE CREANȚE

încheiat intre:

RAIFFEISEN BANK SA, cu sediul in București, Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca, nr. 246, sector I, număr de ordine in Registrul Comerțului J40/44/1991, Cod Unic de înregistrare 361820, Cod de înregistrare Fiscala RO361820, inregistrata in Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-009/1999, Societate administrata in sistem dualist, reprezentata prin dl/dna ...........................................................avand funcția de............................................., denumita în continuare “Banca”,

si

DITL S5 cu sediul în ..........................................................................................., număr de ordine in Registrul Comerțului..............................................., Cod Unic de înregistrare........................,

Cod de înregistrare Fiscala........................, reprezentata legal prin dl/dna

..................................................................., avand funcția de .............................................si prin dl/dna.......................................................... avand funcția de....................................................., denumita în continuare “Beneficiar”

Părțile au stabilit de comun acord următoarele:

CAPITOLUL 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Obiectul Contractului il constituie incasarea creanțelor reprezentând TAXE LOCALE (denumite in continuare "Creanțele") plătite de clientii Beneficiarului („Plătitori”) in contul colector deschis la Banca de către Beneficiar („Contul Colector”).

încasarea creanțelor se va face:

□ Prin Virament (serviciul internet banking Raiffeisen Online, mobile banking Raiffeisen Smart Mobile, ordin de plata pe suport hartie/electronic, ordin de plata interbancar), in Contul Colector avand IBAN numărul

................................................................................denominat in RON.

El In numerar, prin intermediul MFM-urilor Băncii (mașini multifuncționale), in Contul Colector avand IBAN numărul................................................................................denominat

in RON.

El Prin Direct Debit intrabancar, in Contul Colector avand

IBAN numărul


denominat in RON.

CAPITOLUL 2. DURATA CONTRACTULUI

Art. 2. Contractul intra in vigoare la Data Semnării lui de către ambele Parti, va avea o perioada de valabilitate de 1 (un) an de zile de la Data Semnării si se prelungește automat, de drept, cu aceeași durata de timp pentru care a fost incheiat inițial, daca nici una din Parti nu il denunța cu un preaviz scris de minim 30 (treizeci) zile calendaristice înaintea expirării fiecărei perioade pentru care a fost incheiat inițial / prelungit ulterior.

Părțile convin ca obligațiile Băncii cu privire la disponibilitatea serviciului de colectare in condițiile tehnice specificate in prezentul Contract, se vor naște in sarcina acesteia din momentul notificării Beneficiarului de către Banca cu privire la disponibilitatea efectiva a serviciului, date fiind solicitările de dezvoltări specifice pentru Beneficiar.

CAPITOLUL 3. PRESTAREA SERVICIILOR DE COLECTARE

Art. 3. Colectarea creanțelor se va realiza in conformitate cu prevederile specifice detaliate in Anexele menționate mai jos, astfel:

 • •  Anexa 1 - Colectarea prin Virament si numerar la MFM si Oficii de încasare

 • •  Anexa 2 - Colectarea prin Direct Debit

 • •  Anexa 3 privind respectarea legislației europene referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal

CAPITOLUL 4. COMISION/TARIF

Comision lunar

Art. 4. Pentru operațiunile desfășurate in baza prezentului Contract, Beneficiarul va plăti un comision pentru fiecare incasare efectuata (operație inscrisa in fișierul electronic primit -rând de fișier), după cum urmeaza:

 • -  Virament: n/a;

 • -  Direct debit: 1 RON;

 • -  Numerar: prin MFM-urile Băncii: 1 RON.

In cazul instrucțiunilor de debitare directa interbancara (plătitorii au conturi in alte banei), Beneficiarul va plăti comisionul Transfond (in prezent, in valoare de 0,45 RON) pentru orice instrucțiune transmisa, indiferent ca aceasta este incasata sau refuzata.

Comisionul se percepe in prima zi lucratoare a fiecărei luni, pentru operațiile executate in luna precedenta. Comisionul se percepe de către Banca automat din Contul avand codul IBAN nr. rrm nrri rrrm rrm n~n~i rnz i denominat m ron.

Comision de implementare

Art. 5. Pentru implementarea serviciului de incasare Beneficiarul va plăti un comision de implementare servicii in valoare de 300 RON.

Comisionul de implementare se va retine o singura data, la data inceperii primului serviciu, prin debitarea contului Beneficiarului avand IBAN

mm rrm rrm

denominat in RON.


Prin prezentul Contract, Beneficiarul mandateaza expres Banca sa efectueze debitarea automata a conturilor sale cu contravaloarea comisioanelor, fara acceptul sau prealabil.

In cazul in care la scadenta comisioanelor Beneficiarul nu alimentează conturile curente cu sumele necesare plătii acestora si prin incasarea comisioanelor se generează ieșire in descoperit de cont neautorizat, Beneficiarul va datora Băncii pentru sumele cu care s-a ieșit in descoperit de cont neautorizat, dobanda penalizatoare, asa cum este aceasta afisata pe site-ul Băncii, www.raiffeisen.ro si la sediile Băncii, la data la care se va percepe. Dobanda penalizatoare se va calcula zilnic si va fi datorata pana la acoperirea integrala a descoperitului de cont.

Art. 6. Banca este autorizata expres sa debiteze imediat si automat oricare din conturile Beneficiarului deschise la Banca, pentru orice sume, de orice natura, datorate de Beneficiar la data scadentei acestora, fara indeplinirea vreunei formalități sau acțiuni, extrajudiciare sau judiciare prealabile.

Art. 7. Beneficiarul se afla de drept in întârziere odata cu simpla implinire a termenului stabilit pentru executarea oricărei obligații prevăzute in prezentul Contract. In cazul in care o obligație de plata sau de alta natura a Beneficiarului devine scadenta intr-o zi care nu este bancara, scadenta va fi considerata a fi Ziua bancara anterioara acesteia. Referirea la termenele exprimate in zile in Contract va avea in vedere, daca nu se precizează altfel, la Zile bancare.

Art. 8. In cazul in care sumele datorate de Beneficiar Băncii in baza prezentului Contract sunt in alta valuta decât sumele disponibile in conturile Beneficiarului, prin prezentul Contract Beneficiarul declara ca este de acord si mandateaza Banca in mod expres sa efectueze schimbul valutar necesar, la cursul de schimb practicat de Banca la acea data pentru vanzarea/cumpararea valutei necesare, in funcție de operațiunea de cumparare/vanzare care a fost efectuata pentru obținerea sumei necesare plătii comisionului in valuta convenita.

CAPITOLUL 5. RĂSPUNDERI

Art. 9. Banca nu răspunde pentru exactitatea Creanțelor constatate potrivit documentelor de instiintare de plata emise de către Beneficiar.

Art. 10. Banca nu răspunde pentru neplata de către clientii Beneficiarului a Creanțelor datorate acestuia la termenul scadent al respectivelor obligații.

Art. 11. Beneficiarul răspunde pentru soluționarea tuturor reclamatiilor privind calitatea serviciilor prestate de acesta si a exactitatii datelor din documentele de plata emise către clientii sai sau transmise către Banca.

Art. 12. Părțile răspund pentru executarea prezentului Contract in limitele prevăzute de acesta si potrivit răspunderii privind culpa proprie.

Art. 13. La data semnării prezentului Contract, Banca si Beneficiarul vor desemna cate o persoana/grup de contact care are obligația de a colabora cu cealalta Parte in vederea desfășurării in bune condiții a Contractului si pentru verificarea tuturor evidentelor trimise de Banca către Beneficiar. Datele de contact ale acestor persoane/grupuri sunt menționate la art. 26 din prezentul Contract. La sesizarea uneia dintre Parti, cealalta este obligata sa furnizeze datele solicitate sau sa efectueze corecturile reclamate, după efectuarea verificărilor necesare, în termen de maxim 3 (trei) zile bancare de la data solicitării lor. Daca reclamatiile nu sunt intemeiate, se va comunica răspuns in acest sens in cadrul aceluiași termen.

CAPITOLUL 6. CLAUZA DE CONFIDENȚIALITATE

Art 14. Părțile se obliga sa păstreze cu strictete confidențialitatea informațiilor referitoare la derularea prezentului Contract. Aceasta obligație nu subzista in situațiile in care legea impune furnizarea de date, informații si/sau documente.

CAPITOLUL 7. DESPĂGUBIRI

Art. 15. Oricare dintre Părțile contractante răspunde pentru culpa proprie si va fi pe deplin răspunzătoare pentru eventualele daune înregistrate de către cealalta Parte, plătind despăgubiri la valoarea prejudiciului produs si dovedit.

CAPITOLUL 8. FORȚA MAJORA

Art. 16. Forța majora reprezintă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil care apara de răspundere Partea care o invoca. Forța majora nu exonerează Părțile de executarea obligațiilor prevăzute in Contract. Pe perioada forței majore, comunicata in maxim 24 de ore de la aparitie/incetare si dovedite cu documente certificate de către Camera de Comerț si Industrie a României, se va suspenda executarea obligațiilor asumate de către Partea care invoca forța majora. In cazul in care forța majora dureaza mai mult de 15 zile calendaristice, Părțile vor ajunge la o înțelegere scrisa privind executarea in continuare a Contractului sau incetarea lui. In absenta anunțării si a inaintarii documentelor doveditoare, efectele exoneratoare nu se vor produce.

CAPITOLUL 9. INCETAREa contractului

Prezentul Contract poate inceta in următoarele situații:

Art. 17. Prezentul Contract poate fi reziliat de către Banca de plin drept, fara vreo notificare prealabila si fara îndeplinirea vreunei proceduri prealabile judiciare sau extrajudiciare in situația in care Beneficiarul nu plătește Băncii oricare sau toate obligațiile sale de plata stabilite conform prevederilor menționate mai sus, obligații născute in baza prezentului Contract, pentru o perioada mai mare de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la scadenta respectivei obligații.

Prezentul Contract poate fi reziliat de către Beneficiar de plin drept, fara vreo notificare prealabila si fara îndeplinirea vreunei proceduri prealabile judiciare sau extrajudiciare, in situația in care Banca nu prestează in favoarea Beneficiarului serviciul menționat la art. 1 din prezentul Contract, pentru o perioada mai mare de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la scadenta respectivei obligații.

Art. 18. Prin denunțare unilaterala de către oricare Parte, cu un preaviz în scris, motivat, de 30 de zile calendaristice înaintat celeilalte Parti.

Art. 19. Prin acordul Pârtilor consemnat in scris prin Act Adițional.

Art. 20. In cazul in care forța majora dureaza mai mult de 15 zile calendaristice.

CAPITOLUL 10. Litigii

Art. 21. Părțile convin ca posibilele litigii decurgând din sau in legătură cu acest Contract, inclusiv privind încheierea, executarea sau desființarea lui vor fi soluționate pe cale amiabila. In caz contrar, litigiul se va soluționa prin arbitrajul Curții de Arbitraj Comercial International, de pe langa Camera de Comerț si Industrie a României, în conformitate cu Regulile de procedura arbitrala ale acestei Curți. Tribunalul arbitrai va fi compus din 3 arbitri, cate unul numit pentru fiecare parte si un supra-arbitru ales de către cei doi arbitri. Tribunalul va judeca litigiul în conformitate cu prevederile legii romane. Hotararea arbitrala este definitiva si obligatorie.

CAPITOLUL 11. Di spoziTii finale

Art. 22. Beneficiarul nu va avea dreptul sa transfere unui tert vreun drept sau vreo obligație prevăzută prin prezentul Contract fara acordul expres, in scris, prealabil al Băncii. Acest Contract este obligatoriu numai pentru Părțile contractante si/sau reprezentanții autorizați ai acestora.

Art. 23. Prezentul Contract poate fi modificat, cu acordul Pârtilor, prin Acte Adiționale.

Art. 24. In cazul în care reglementările legislative sau tehnice emise de autoritatile competente vor impune Pârtilor obligații suplimentare celor stipulate in prezentul Contract, Părțile isi revendica dreptul de a renegocia Contractul.

Art. 25. Orice corespondenta in legătură cu prezentul Contract va fi considerata valabil făcută daca este transmisa in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si/sau prin, fax, la adresele de contact menționate in prembulul prezentului Contract. Pentru celeritate, Părțile convin in mod expres asupra faptului ca orice corespondenta poate fi transmisa, in plus fata de cele doua modalitati mai sus-mentionate, si pe email. Notificarea sau orice alta comunicare scrisa este considerata primita de Parte careia i se adreseaza, in cazul trimiterii prin fax la data generării raportului de remitere de aparatul utilizat pentru transmitere iar in cazul trimiterii poștale (scrisore recomandata cu confirmare de primire) in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la depunerea la oficiile postale/de curierat, pentru trimiterile pe teritoriul României, respectiv in termenul garantat de prestatorii serviciilor postale/de curierat pentru trimiterile in străinătate. Notificările verbale nu se iau in considerare de nici una dintre Parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

Art. 26. Persoanele desemnate de Banca si de Beneficiar conform prevederilor art. 13 din prezentul Contract au următoarele date de contact:

Din partea Beneficiarului:

Nume si prenume: Adresa de email: Număr de telefon: Număr de fax:

Din partea Băncii:

Nume si prenume: Luminița Teleanu

Adresa de email: operatiuni.cashmanagement@raiffeisen.ro

Număr de telefon: 0724.558.027

Art. 27. Prevederile prezentului Contract se completează cu prevederile Condițiilor Generale de Derulare a Operațiunilor Bancare care guvernează raporturile dintre Banca si clientii acesteia.

Contractul, Anexele 1 - 3 care fac parte integranta din acesta si Condițiile Generale de Derulare a Operațiunilor Bancare, al căror conținut integral Beneficiarul declara ca si l-a insusit si il accepta in mod expres, constituie împreuna legea Pârtilor si reprezintă, in forma si conținutul in care se semnează, înțelegerea deplina si completa a Pârtilor si rezultatul negocierii cu buna credința, egale si neviciate.

Art. 28. Beneficiarul declara si garanteaza Băncii ca semnatarii prezentului Contract sunt reprezentanții autorizați ai acestuia si au capacitatea juridica deplina de a incheia prezentul Contract si a obtinut toate aprobările necesare perfectării valabile a acestuia. Orice comunicări prin fișier electronic prevăzute in prezentul Contract vor fi considerate ca semnate de persoanele expres mandatate/desemnate in acest sens si vor produce efecte juridice in privința Pârtilor, angajand răspunderea Pârtii emitente.

Art. 29. Beneficiarul accepta in mod expres si isi asuma riscul oricăror schimbări excepționale a imprejurarilor legate de executarea obligațiilor sale asumate conform prezentului Contract, inclusiv riscul de schimb valutar, etc.

Art. 30. Orice clauza din prezentul Contract care, potrivit art. 1203 din Codul Civil, ar putea fi calificata drept clauza neuzuala, este acceptata expres, in scris, de către Parti, prin semnarea prezentului Contract, in termenii si condițiile aici stipulate.

Art. 31. Data Semnării va însemna data semnării prezentului Contract de către ambele Parti si va fi ultima data in ordine cronologica, dintre datele care însoțesc semnaturile Pârtilor.

Art. 32. Beneficiarul accepta in mod necondiționat ca Banca va putea prelucra electronic orice informații si date referitoare la Beneficiar, reprezentanții sai si/sau companiile afiliate pe care Banca le afla pe parcursul relației de afaceri cu Beneficiarul sau cu companiile afiliate acestuia, precum si sa dezvăluie si sa transmită orice astfel de informații si date in cadrul Băncii, precum si altor entitati membre ale Raiffeisen Group.
Anexa 1 - Colectarea prin virament si in numerar

 • 1. OPERAȚIUNI EFECTUATE DE BANCA

  • 1.1. La cererea Beneficiarului si in baza documentelor depuse de către acesta, deschide Contul Colector ce va fi folosit pentru colectarea incasarilor prin:

 • •  Virament

 • •  Numerar

 • 1.2. Asigura incasarea Creanțelor prin virament si MFM - in numerar in Contul Colector avand

codul IBAN nr. T                                                _I, denominat in RON.

încasarea sumelor la MFM - in numerar se va face pe baza informațiilor de pe documentele de plata (Anexa l.D) introduse manual de către Plătitori (Anexa l.B).

Confirmările tranzacțiilor efectuate in numerar vor fi reflectate prin chitanțele eliberate Plătitorilor, al căror format se regăsește in Anexa l.C.

Banca nu este răspunzătoare de corectitudinea informațiilor completate manual de către Plătitori.

 • 1.3. Pune zilnic (ziua z) la dispoziția Beneficiarului in format electronic, extrasul de cont aferent Contului Colector pentru ziua z-1. Toate detaliile incasarilor se regăsesc in extrasul de cont.

 • 1.5. Furnizează informațiile solicitate de Beneficiar referitoare la plăti in măsură in care acestea sunt puse la dispoziția Băncii si doar daca acestea au fost completate de către Plătitor. Atunci când aceste date sunt transmise Beneficiarului cu greșeli sau sunt incomplete, din cauza Băncii, aceasta se obliga sa le remedieze in termen de 3 (trei) zile bancare de la data semnalării lor de către Beneficiar. Corecturile pentru comisionul dedus si informațiile cuprinse in extrasul de cont vor fi semnalate si corectate imediat de către persoanele stabilite.

 • 2. OPERAȚIUNI EFECTUATE DE BENEFICIAR

  • 2.1. Solicita deschiderea Contului Colector la Banca si prezintă documentația necesara conform solicitării Băncii.

 • 2.2. Include Banca pe documentele de plata adresate clientilor sai ca Banca Partenera prin care se poate achita contravaloarea Creanțelor si menționează Contul Colector pe aceste documente.

 • 2.3. Pune la dispoziția Băncii modelele documentelor in baza carora se face incasarea sumelor si notifica Banca, in prealabil cu 15 (cincisprezece) zile bancare, orice modificare de forma si conținutul a acestora.

 • 2.4. Prin MFM se vor accepta doar plăti cu bancnotele aflate in circulație (si nu cu moneda metalica), iar aparatul nu acorda rest. Aceasta informare va fi făcută si Plătitorilor de către Banca prin mesaje afișate pe ecranul MFM in prealabil operațiunii de acceptare/finalizare a plătii. In acest sens, Beneficiarul se obliga sa păstreze evidente exacte ale plăților făcute prin intermediul MFM si sa tina la dispoziția Plătitorilor sumele plătite in plus de către aceștia. Beneficiarul va agrea de comun acord cu Plătitorii modalitatea de stingere a datoriilor sau de înregistrare a sumelor care depasesc valoarea înscrisa pe documentul de plata, orice reclamatie a Plătitorului fiind rezolvata de către Beneficiar fara vreo intervenție a Băncii, care nu va avea o responsabilitate in acest sens.

 • 2.5. Achita contravaloarea taxelor si comisioanelor cuvenite Băncii conform Capitolului Comision/Tarif din prezentul Contract.

 • 2.6. Restituie Băncii contravaloarea tranzacțiilor deja încasate si care ulterior sunt contestate la plata, in mod intemeiat, de către bacile emitente.

 • 2.7. Acorda Băncii o perioada de gratie stabilita de comun acord in scris, in vederea insusirii corecte a detaliilor necesare a fi transmise prin fișierul electronic, ori de cate ori se aduce vreo modificare acestui fișier sau modului de transfer al acestuia.

 • 2.8. Nu efectuează in Contul Colector, deschis de Banca in vederea derulării serviciului, alte operațiuni de încasare, cu excepția celor reglementate in Contract si/sau nu ordona plăti din acest cont.

 • 2.9. Beneficiarul nu va utiliza nicio informație privind Banca decât in scopurile prevăzute in acest Contract.

 • 3. DECONTAREA SUMELOR ÎNCASATE

  • 3.1. Banca va credita pe Contul Colector al Beneficiarului, in fiecare zi bancara (ziua z), in mod distinct fiecare tranzacție efectuata prin virament sau in numerar la MFM-urile Băncii in ziua bancara curenta (ziua z), cu condiția ca acestea sa fie procesate de către Banca in conformitate cu termenul de decontare al Băncii;

  • 3.2. Banca va vira, prin transfer automat, la sfârșitul fiecărei zile lucratoare (ziua z) soldul Contului Colector in Contul Curent al Beneficiarului avand codul IBAN nr.

) !...........I i........I.........I...........I I I I I I.......I, denominat in RON.

ANEXA l.A. MODEL CHITANȚA pentru tranzacții efectuate la MFM in numerar

* RAIFFEISEN BANK *

DATA ORA NR. CHIT. MFM

03-05-17 11:58 476 RZBNA001

LOCAȚIE: SKYTOWER MFM1

PLATA FACTURA/DEPUNERE NUMERAR

COD IDENTIFICARE:

FURNIZOR:

Detaliu 1: ROL fiscal

SUMA INTRODUSA: .....RON

TRANZACȚIE FINALIZATA CU SUCCES!

VA MULȚUMIM CA ATI ALES

RAIFFEISEN BANK

Anexa 2 - Colectarea prin Direct Debit

Definiții:

Pentru scopurile prezentei Anexe 2 vor fi avute in vedere următoarele definiții:

 • •  Beneficiarul plătii - persoana juridica, parte a prezentului Contract care poate iniția către Banca operațiuni de plata prin debitare directa, autorizate de Plătitor, in baza unui Mandat de debitare directa. Beneficiarul este furnizor de bunuri si/sau servicii si a încheiat cu Plătitorul un contract de furnizare servicii/bunuri din care se naște obligația de plata;

 • •   Plătitor -titular al unui cont de plăti care a 'încheiat un mandat de debitare directa cu Instituția plătitorului prin care si-a dat acordul expres pentru efectuarea de plăti prin debitare directa la instrucțiunea Beneficiarului plătii;

 • •  Persoana in numele careia se face plata (“Terț abonat”) - client al Beneficiarului, pentru care Plătitorul accepta sa faca plăti către Beneficiar din contul sau de plăti;

 • •  Persoana care incaseaza (beneficiarul final) - entitate in favoarea careia se va efectua plata, prin intermediul Beneficiarului;

 • •   Instituția Plătitorului - instituția de plata la care plătitorul are deschis contul de plăti care urmeaza a fi debitat cu suma prevăzută in Instrucțiunea de debitare directa;

 • •  Mandat de debitare directa (Mandat) - acord de voința conform caruia (i) Plătitorul acorda Beneficiarului plătii autorizarea de a emite Instrucțiuni de debitare directa asupra contului sau indicat si (2) Instituției Plătitorului autorizarea de a se conforma acestei Instrucțiuni de debitare directa si de a debita contul sau cu suma si la scadenta prevăzută in Instrucțiunile de debitare directa emise de Beneficiar;

 • •  Schema de debitare directa: set unic de norme, practici, standarde si/sau orientări de punere în aplicare convenite între instituțiile de plata privind executarea operațiunilor de plăti prin debitare directa, separat de orice infrastructura sau sistem de plăti care sprijină funcționarea sa;

 • •  Convenția privind Schemele Naționale de Plăti - convenția incheiata intre banei autorizate sa funcționeze in Romania, TransFond si Asociația Romana a Băncilor prin care acestea se angajeaza sa respecte regulile privind schimbul de instrucțiuni de plata, compensarea si decontarea interbancara a plăților prin debit direct, în cadrul Sistemului Electronic de Plăti si în conformitate cu Schemele Naționale de Plăti la care au aderat;

 • •   Instrucțiune de debitare directa - cerere de plata inițiata de un Beneficiar asupra contului indicat al unui Plătitor deschis la Instituția Plătitorului, conform unui Mandat privind debitarea directa; operațiunile de plata se executa prin debitarea automata a contului Plătitorului si creditarea contului Beneficiarului cu contravaloarea creanțelor pe care Beneficiarul le deține asupra Plătitorului sau Persoanei in numele careia se face plata;

 • •   Data plătii - data la care se efectuează debitarea contului Plătitorului si creditarea contului beneficiarului cu contravaloarea operațiunii de plata inițiata de Beneficiar si a comisionului aferent acesteia si care reprezintă data scadentei comunicata Platitorului/Persoanei in numele careia se face plata si Instituției Plătitorului de către Beneficiar, sau, după caz, ziua lucratoare următoare datei scadentei, in cazul in care data scadentei este o zi nelucratoare,

 • •  Limita maxima - valoarea maxima a unei facturi pe care Plătitorul accepta sa o plateasca in baza unei Instrucțiuni de debitare directa inițiala de către Beneficiar, stabilita de către Plătitor prin Mandatul de debitare directa.

 • •  Contul Beneficiarului - contul colector indicat de Beneficiar in cuprinsul prezentului contract in care se vor incasa creanțele deținute dc Beneficiar asupra Plătitorului

 • •   Data primei colectări - data de la care beneficiarul este indreptatit sa inițieze instrucțiuni de debitare directa a contului Plătitorului;

 • •   Data ultimei colectări - data pana la care beneficiarul este indreptatit sa inițieze instrucțiuni de debitare directa a contului Plătitorului;

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentei Anexa 2 - Colectarea prin Direct Debit („Anexa 2”) il constituie stabilirea termenilor si condițiilor in care Banca va presta pentru Beneficiar serviciul dc (1) gestionare Mandate si

8

(2) colectare creanțe prin executarea instrucțiunilor de plata prin debitare directa inițiate de către Benefiar asupra conturilor debitorilor respectivelor creanțe, conform unui mandat de debitare directa acordat de către respectivul plătitor.

 • 1.1 Beneficiarul cunoaște ca are la dispoziție si va putea utiliza următoarele scheme de debitare directa:

(3 Schema de baza („Schema COBE”) care poate fi aplicata atat Plătitorilor persoane fizice cat si celor persoane juridice si

K) Schema B2B („Schema B2B”) care se aplica pentru Plătitori persoane juridice.

 • 1.2 Beneficiarul va informa clientii sai Plătitori despre faptul ca incheierea Mandatelor de Debitare

Directa va putea fi făcută:

Kl prin semnarea formularului specific la sediul Beneficiarului

S prin semnarea formularului specific in agențiile Instituției Plătitorului sau in aplicațiile de electronic banking puse la dispoziție de către aceasta;

1.3 încheierea Mandatelor la sediul Beneficiarului

 • 1.3.1 Beneficiarul va inmana Plătitorilor formularele necesare pentru activarea serviciului de debitare directa/modificarea /revocarea unui Mandat dat anterior, in forma in vigoare utilizata de către Banca la data inmanarii. Plătitorul va semna Mandatul intr-un singur exemplar orginal si il va remite reprezentantului Beneficiarului.

 • 1.3.2 Beneficiarul va trimite copia Mandatului către Banca, in vederea înregistrării, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la semnarea acestuia de către Plătitor. Aceasta va fi trimisa prin posta către Raiffeisen Bank SA Centrul Operațional Brașov, Str. Turnului nr. 5, Clădirea Aripa de Vest, etaj P, Zona IV, cod postai 500152, Brașov sau prin email către adresa operatiuni.cashmanagement@raiffeisen.ro. In cazul in care Beneficiarul decide sa trimită documentația prin e-mail, mesajul va fi trimis de la adresa de e-mail menționata la capitoul 27. Momentul primirii mandatului va fi considerat cel prevăzut pentru primirea Notificărilor pentru modalitatea concreta aleasa, asa cum este acesta reglementat prin Condițiile Generale de Derulare a Operațiunilor Bancare.

 • 1.3.3 Documentația transmisa către Banca de către Beneficiar vor fi insolita de un proces verbal de predare-primire încheiat in doua exemplare, semnat de Beneficiar si contra-semnat de Banca, astfel incat părțile sa poata identifica in mod clar documentația depusa.

 • 1.3.3 Mandatele vor fi înregistrate in sistemele Băncii, respectiv transmise către Instituția plătitorului (daca plătitorul are cont deschis la banca diferita de cea a Beneficiarului), in ziua următoare receptionarii lor.

 • 1.3.4 Beneficiarul nu va putea contesta Mandatele sau procesele verbale pe motiv ca ele nu sunt semnate de persoane cu competenta in acest sens si/sau de persoane care nu sunt angajați sau colaboratori ai sai. Prin transmiterea procesului verbal semnat, Beneficiarul certifica faptul ca toate Mandatele au fost semnate de către clientii Plătitori in prezenta unui reprezentant al sau.

 • 1.3.5 Banca va face demersuri pentru remiterea Mandatelor către Instituțiile Plătitorilor, in vederea validării. In cazul in care mandatele sunt incomplete, respectiv datele completate nu corespund cu cele aflate in evidenta Instituției plătitorului, Banca va informa Beneficiarul. In aceste situații, Beneficiarul se obliga sa ia legătură cu Plătitorii sai si sa le solicite completarea/refacerea Mandatelor.

1.4 încheierea Mandatelor la sediul Băncii Plătitorului

Plătitorul va putea sa incheie/tnodifice/revoce Mandate in agentiile/aplicatiile de internet banking ale Băncii la care are cont deschis. Instituția Plătitorului arc obligația transmiterii Mandatelor activate/modificate/revocate către Banca beneficiarului.

1.5 Gestionarea Mandatelor

Banca va comunica Beneficiarului, in modalitatea si structura convenita la art. 3 din prezenta Anexa, Mandatele noi sau modificate de către Plătitori (atat in sediile Beneficiarului, cat ale Instituției plătitorului) in următoarea zi bancara după validarea acestora de către Instituția Plătitorului. Prin aceeași modalitate, Mandatele revocate de Plătitori vor 11 comunicate Beneficiarului in următoarea Zi lucratoare după ce Banca a fost notificata asupra acestui eveniment.

1.6 Arhivarea si transmiterea Mandatelor de direct debit

 • 1.6.1 Mandatele de debitare directa, precum si cererile ulterioare de modificare sau revocare încheiate de Plătitori la sediul Beneficiarului vor fi arhivate de Beneficiar in conformitate cu prevederile legale de păstrare a documentelor (arhivarea). Mandatele vor fi păstrate cel puțin 13 luni de la data la care a fost procesata ultima Instrucțiune de debitare directa in legătură cu Mandatul respectiv.

In cazul încheierii Mandatului la Banca, Instituția Plătitorului are obligația arhivarii documentului atat pe hârtie, cat si in format electronic, după caz, si a transmiterii către Beneficiar, prin intermediul Instituitiei Beneficiarului a datelor indicate in Mandat, in format electronic, precum si o copie a Madatului, daca va fi solicitat. De asemenea, in caz de litigiu, Banca va putea pune la dispoziția Beneficiarului originalul Mandatului care va fi predat pe baza de proces verbal semnat intre parti.

 • 1.6.2 In cazul incheierii Mandatului la sediile Beneficiarului, Banca va putea solicita oricând Beneficiarului sa-i pună la dispoziție versiunea originala a Mandatului sau a cererilor ulterioare de modificare/revocare formulate de Plătitor (in cazul arhivarii in format electronic, beneficiarul va furniza copii in forma lizibila, care pot fi transmise mai departe către Plătitor si banca Plătitorului), iar Beneficiarul se angajeaza sa remită Mandatul in original in termen de 5 zile de la data primirii solicitării pe baza unui proces verbal semnat intre parti.

1.7 Executarea Mandatelor de direct debit

 • 1.7.1 Beneficiarul va transmite Băncii cu minim 2 (doua) Zile lucratoare si maxim 30 (treizeci) Zile lucratoare inaintea scadentei pentru fiecare transa de facturare, Instrucțiunile de debitare directa in privința Plătitorilor si, respectiv, a Terților abonați, sub forma unui fișier electronic cu Instrucțiuni de debitare directa, transmis printr-un canal securizat, stabilit cu Banca prin prezentul Contract. Beneficiarul va cuprinde in cererile de plata doar facturile emise după “Data primei colectări” specificata pentru fiecare Platitor/tert abonat in parte in Mandat.

Modalitatea de transmisie si structura cererilor de plata adresate de Beneficiar Băncii sunt cele stabilite la articolul 3 din prezenta Anexa 2.

Instrucțiunile de debitare directa vor fi transmise Băncii in termenele limita comunicate Beneficiarului. Nerespectarea orei limita de transmitere atrage intarziarea cu I zi a termenelor de decontare. Instrucțiunile de debitare directa vor fi transmise de Beneficiar in forma autentica/autorizata, conform regulilor de semnare/autorizare prevăzute in contractele Multicash/Raiffeisen Online.

In Ziua lucratoare următoare zilei in care Banca a primit fișierul cu cereri de plata, Beneficiarul va primi un fișier cu erori conținând Instrucțiunile de direct debit care nu respecta structura convenita in prezentul Contract. Beneficiarul poate corecta înregistrări le eronate si le poate retransmite către Banca in vederea procesării. Modalitatea de transmitere si structura fișierelor de erorisunt cele prevăzute la articolul 5 din prezenta Anexa 2.

 • 1.7.2 Banca va executa fiecare cerere de plata a Beneficiarului la data menționata de acesta in Instrucțiunea de debitare directa ca si data a scadentei. In cazul in care data scadentei indicata in cererea Beneficiarului este o Zi nelucratoare, Părțile convin ca scadenta va fi considerata următoarea zi lucratoare, indiferent daca in contractul de tip client - furnizor este prevăzut altfel. Fiecare plata va fi efectuata ca o tranzacție distincta către contul bancar indicat de Beneficiar in instrucțiunea dc debitare directa, daca sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • •  sumele disponibile in contul Plătitorului acopera integral suma ceruta de Beneficiar prin respectiva cerere de plata si comisionul de transfer perceput de Banca, neexecutandu-se plăti parțiale;

 • •  cererea de plata a Beneficiarului este in mod corect completata cu toate datele prevăzute la articolul 4 din prezenta Anexa 2;

 • •  cererea de plata se refera la un client al Beneficiarului pentru care este in vigoare un Mandat de direct debit;

 • •   Plătitorul nu si-a retras consimțământul pentru efectuarea operațiunii dc plata.

 • 1.7.3 Banca va transmite Beneficiarului, in Ziua lucratoare următoare efectuării ereditarii contului Beneficiarului, informații despre Instrucțiunile dc debitare directa pentru care plata a fost făcută, ca si despre Instrucțiunile refuzate, in modalitatea si forma stabilite la articolul 5 din prezenta Anexa 2.

 • 1.8 Revocarea unei instrucțiuni de debitare directa

Beneficiarul poate solicita revocarea unei Instrucțiuni de debitare directa sau a unui fișier cu mai multe Instrucțiuni care urmeaza sa fie decontate.

Revocarea poate fi solicitata de beneficiar:

pentru circuit intrabancar (plătitori cu cont deschis la Raiffeisen Bank) pana cel târziu cu o zi inainte de scadenta;

pentru circuit interbancar (plătitori cu conturi la alte banei), doar in ziua transmiterii instructiunii/fisierului

In cazul primirii unei cereri de revocare Mandat in intervalul intre data transmiterii Instrucțiunilor către Banca si data decontării lor, Beneficiarul va face demersuri pentru revocarea Instrucțiunilor aferente Mandatului revocat, conform celor menționate anterior.

2. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

 • 2.1. Beneficiarul se obliga sa notifice in prealabil Plătitorul referitor la sumele si termenele de plata care vor fi incluse in Instrucțiunile de debitare directa, prin transmiterea facturii sau a documentulu i justificativ de plata, cu cel puțin 14 zile inainte de Data Plătii, conform intelegerii contractuale intre Beneficiar si Plătitor. Beneficiarul se obliga sa includă Banca pc documentele de plata adresate clientilor sai ca Banca Partenera prin care se poate achita contravaloarea Creanțelor si sa menționeze modalitatea de plata.

 • 2.2. Beneficiarul este răspunzător pentru corectitudinea datelor si sumelor, a tuturor informațiilor, înscrise in Instrucțiunea de debitare directa transmisa către Banca, emisa corespunzător facturii sau documentului justificativ de plata remis de Beneficiar clientilor sai - Plătitorul sau tertul abonat conform contractului de tip client - furnizor încheiat de către Beneficiar cu aceștia. Banca nu intervine in nici un fel in relația Beneficiarului cu Clientii sai si nu isi asuma nici o răspundere in privința corectitudinii cererilor de plata adresate de Beneficiar Băncii.

 • 2.3. Beneficiarul garanteaza Băncii ca fiecare Plătitor pentru care Beneficiarul transmite o Instrucțiune de debitare directa i-a acordat Beneficiarului, prin intermediul Băncii sale, un Mandat care conține o autorizare permanenta, dar revocabila de a iniția Instrucțiuni de debitare directa. Beneficiarul se angajeaza sa emită numai Instrucțiuni de debitare directa care sa respecte prevederile Mandatului.

 • 2.4. Beneficiarul garanteaza Băncii ca va rambursa orice suma de bani restituita de către Banca la cererea Plătitorului, indiferent ca restituirea este solicitata ca urmare a faptului ca aceasta a fost colectata eronat ori in baza unor Instrucțiuni de debitare directa care nu au respectat condițiile din Mandat. Pe calc de consecința Beneficiarul se angajeaza sa asigure disponibil in contul sau, astfel incat contul sa poata fi debitat automat cu sumele rambursate Plătitorului, inclusiv pentru plata oricărei pretenții de dobanda asociata returnarii sumei prevăzute intr-o Instrucțiune de debitare directa.

In situația in care Banca va restitui Plătitorului, direct, in cazul direct debit-ului intrabancar sau prin intermediul băncii sale, in cazul direct debit-ului interbancar, suma aferenta unei Instrucțiuni de debitare directa, executata conform prezentului Contract, pentru care Plătitorul a invocat dreptul sau de rambursare conform legii, Beneficiarul va restitui Băncii suma datorata in maxim 3 Zile lucratoare de la data la care Banca a informat Beneficiarul despre rambursarea efectuata către Plătitor. Banca va informa Beneficiarul despre obligația de restituire la adresa de corespondenta valabil indicata in relația cu aceasta. La expirarea termenului anterior menționat, banca va debita contul beneficiarului cu suma rambursata, inclusiv cu trecere in descoperit de cont neautorizat. In scopul prezentei clauze, Banca informează Beneficiarul ca Plătitorul, persoana fizica sau juridica care utilizează Schema Core, are dreptul sa solicite, in maxim 8 saptamani de la data debitării contului sau de către Banca in temeiul Mandatelor restituirea sumei plătită la ordinul Beneficiarului, inclusiv a comisionului perceput aferent operațiunii, daca valoarea operațiunii de plata a depășit Suma Maxima la care s-ar fi așteptat in mod rezonabil luând in calcul profilul cheltuielilor sale anterioare si circumstanțele relevante pentru cazul respectiv (Limita maxima indicata in mandat).

De asemenea, Plătitorul are dreptul sa solicite, in maxim 13 luni de la data debitării Contului sau de către Banca, prin depunerea unei cereri scrise la orice unitate a Băncii, restituirea sumei plătite, inclusiv a comisionului aferent, in cazul in care nu a existat un Mandat dat in acest sens sau aceasta a fost revocat.

 • 2.5. In cazurile in care Plătitorul nu are disponibil in cont pentru efectuarea integrala a plăților solicitate de Beneficiar ori refuza plata sub orice motiv si in orice forma convenita cu Banca la care are deschis contul, prin Mandat, Beneficiarul va întreprinde acțiunile pe care le va considera necesare in relația cu clientul sau, Plătitorul sau un tert abonat, conform contractului de tip client - furnizor încheiat cu aceștia. Banca nu poate fi tinuta răspunzătoare de către Beneficiar pentru neefectuarea, sub orice motiv, a plăților corespunzând unor Instrucțiuni de debitare directa adresate de Beneficiar.

 • 2.6. Beneficiarul se obliga sa soluționeze direct cu Plătitorii clienti ai sai obligațiile de plata neonorate din orice motiv in baza prezentului Contract si a Mandatului si orice ncintelegere/divergenta in legătură cu sumele pentru care Banca a executat Instrucțiuni de debitare directa la cererea Beneficiarului din contul Plătitorului.

 • 2.7. Beneficiarul se obliga sa transmită Băncii, in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la solicitarea acesteia, toate informațiile necesare pentru clarificarea contestațiilor adresate Băncii de către Plătitor in virtutea dreptului la rambursare stabilit conform legii, contestații referitoare la sumele facturate si debitate automat de către Banca, inclusiv cu privire la restituirea/compensarea unor eventuale sume încasate eronat de către Beneficiar.

 • 2.8. Beneficiarul va achita contravaloarea taxelor si comisioanelor cuvenite Băncii conform Capitolului Comision/Tarif din prezentul Contract.

 • 2.9 Beneficiarul se obliga sa incaseze in conturile deschise la Raiffeisen Bank cel puțin 80% din Instrucțiunile de debitare directa aferente mandatelor încheiate de Plătitori.

 • 3. Fișier trimis de Banca, conținând mandatele acordate dc plătitori ( noi, modificate, revocate) Zilnic, Banca va transmite către Beneficiar un fișier cu mandatele activate/modificate/revocate in sistem ziua anterioara (atat Ia sediul Beneficiarului, cat si la sediul băncii Plătitorului). Fișierul cu mandate va cuprinde:

 • -  mandate incheiate in agențiile Raiffeisen Bank sau prin canalele electronice puse la dispoziție de către Banca;

 • -  mandate incheiate la sediul beneficiarului (plătitori cu cont deschis la Raiffeisen sau la alte banei);

 • -  mandate incheiate la sediul altor banei (plătitori cu cont la alte banei)

Structura fișierului este următoarea:

Denumire

Tip

Dimensiu

ne

Descrierea câmpului

SCHEMA

Char

4

Se completează cu tipul schemei CORE sau B2B

UMR (REFERINȚA UNTCA MANDAT)

Char

35

Se completează cu referința unica a mandatului

TIP PLATA

Char

4

Se completează cu valorile RCUR sau OOFF, conform opțiunii plătitorului

SUMA FIXA

Char

17

Se completează cu suma fixa indicata de plătitor

LIMITA MAXIMA

Char

17

Se completează cu limita maxima indicata dc plătitor

DATA PRIMEI

COLECTĂRI

Char

8

Se completează cu aaaallzz

DATA ULTIMEI

COLECTĂRI

Char

8

Se completează cu aaaallzz

CONT PLĂTITOR / IBAN

Char

24

Se completează cu IBAN-ul plătitorului

VALUTA CONT

PLĂTITOR

Char

3

Se completează cu valuta contului plătitor. Ex RON, EUR, ele

NUME PLĂTITOR

Char

70

Se completează cu numele titularului de cont

Denu mire

Tip

Diniensiu

ne

Descrierea câmpului

CNP/CUI

PLĂTITOR

Char

13

Se completează cu CUI/CNP titular de cont

ADRESA

Char

140

Se completează cu adresa titularului de cont din sistemele băncii

COD POȘTAL

Char

7

Se completează cu cod postai titular, din sistemele băncii

COD TARA

Char

2

Se completează cu cod tara titular de cont, din sistemele băncii

COD IDENTIFICARE LA BENEFICIAR (Beneficiar)

Char

35

ROL fiscal

PERSOANA IN NUMELE CAREIA SE FACE PLATA

Char

70

Numele titularului de factura, daca e diferit de plătitor

IDENTIFICATOR

BENEFICIAR

Char

35

va fi comunicat de banca după inrolarea clientului

PERSOANA

CARE

INCAȘ EAZA (BENEFICIARUL FINAL)

Char

70

Beneficiarul final in cazul in care beneficiarul colectează in numele altei entitati.

COD DE IDENTIFICARE AL

BENEFICI ARULU I FINAL

Char

35

Cod de identificare beneficiar final

DATA

SEMNĂTURII

Char

8

Data semnării mandatului se completează cu aaaallzz

STATUS

MANDAT

Char

10

Status mandat, valori posibile :Activ, Modificat, Șters, RefuzActiv,RefuzModif, RefuzSters

COD ASOCIAT

STATUS

MANDAT

Char

4

Se completează in fișier pentru statusurile: Refuzactiv, Refuzmodif, Refuzsters

Codurile de rejcctie: RO40, MD02,

AC01,AC04,AG0l

Status mandate:

 • >  Activ - mandat nou;

 • >  Modificat - mandat modificat de către plătitor;

 • >  Șters - mandat revocat;

 • >  RcfuzActiv- mandat semnat la sediul Beneficiarul care nu a putut fi activat ca urmare a nerespcctarii condițiilor de forma si continui

 • >  RcfuzModif- mandat modificat la sediul Beneficiarul ; modificarea nu a putut fi efectuata de către Banca

 • >  RefuzSters-contract reziliat la sediul Beneficiarului; rezilierea nu a putut fi efectuata de către Banca

Pentru status-urile RcfuzActiv, RcfuzModif si RefuzSters, banca alaseaza si un cod de refuz, a cărui semnificație este detaliata mai jos:

AGO 1

Contul nu permite direct debit sau valuta contului nu corespunde cu valuta furnizorului

AC01

Cod IBAN invalid

AC04

Cont inchis/client decedat

RO40

Tip schema invalid sau CUI/CNP - din mandat nu corespunde cu CUI/CNP din sistemele băncii

MD02

Data primei colectări este egala sau mai mare cu data semnării si este mai mica decât data ultimei colectări

sau

Data ultimei colectări este mai mare decât data primei colectări si mai mare decât data semnării

sau

Data semnăturii este mai mica sau egala cu data curenta.

Fișierul va avea denumirea “CLfFzzll.txt”, daca este remis prin Multicash, respectiv CLlENTrzzllcod furn.txt, daca este transmis prin Raiffcisen Online.

4. Fișierul conținând instrucțiuni de debit are directa (cereri de plata)

Beneficiarul transmite periodic Băncii, sub forma unui fișier electronic, detaliile facturilor/ratelor/politelor de incasat de la Plătitori. Plătitorii pol 11 clienti cu cont la Raiffeisen Bank sau cu cont la o alta banca din Romania.

<♦ Nu toate câmpurile sunt obligatoriu de completat (vezi câmp obligatoriu/optional).

<♦ Fișierul va fi de tip text si va avea delimitator “|”. Denumirea fișierului este variabila, insa nu trebuie sa depasesca 8 caractere.

♦F Un fișier poate conține inregistrari cu scadente diferite.

Structura fișierului este următoarea:

Denumire

Tip

Ditncnsi

uue

Obligato rin (iVl) / Opțional (Q)

Descrierea câmpului

SDD ( numai in prima linie a fișierului, restul liniilor au structura de mai jos)

M

Se va completa cu valoarea SDD doar in cazul in care fișierul este transmis prin Multicash

Referința data de Beneficiar tranzacției de direct debit

Char

35

0

Referința interna alocata de beneficiar instrucțiunii de direct debit

Tip schema

Char

4

0

Se completează cu tipul schemei

CORE sau B2B

Tip plata

Char

4

0

Se completează cu tipul plătii, conform opțiunii plătitorului indicate in mandat

Suma plătii

Number

17N2

M

Se completează suma cu 2 zecimale si delimitator punct. Ex 232.10

Valuta

Char

n

3

M

RON

Data scadenta

Date

8

M

Data scadentei facturii, aaaallzz

UMR mandat

Char

35

M

Se completează cu referința unica a mandatului

Data semnării mandat

Date

8

0

Data semnării mandatului aaaallzz

Identificator Beneficiar

Char

35

M

va fi comunicat de banca după inrolarea clientului

Nume Beneficiar

Char

70

0

Se completează cu numele beneficiarului

Den urnire

Tip

Dimeiisi

UII c

Obligato rin (M)/ Opțional

(2)

Descrierea câmpului

IBAN Beneficiar

Char

24

M

Se completează cu IBAN-ul in care se colectează facturile.

Beneficiar final (ultimate

Beneficiar)

Char

70

O

Beneficiarul final indicat de plătitor in cadrul mandatului, in Cazul in care Beneficiarul colectează creanțele in numele altei entitati

Nume Plătitor

Char

70

M

Se completează cu numele plătitorului conform fișier mandate

IBAN Plătitor

Char

24

M

Se completează cu IBAN plătitor conform fișier mandate

Adresa Plătitor

Char

140

O

Se completează cu adresa plătitor conform fișier mandate

Cod de identificare la Beneficiar

Char

35

O

ROL fiscal

Nume pers in numele careia se face plata

Char

70

O

Numele titularului de factura, conform fișier mandate, daca e diferit de plătitor

Informații despre Remitere (Remittance) de la Beneficiar către Plătitor cum ar fi numărul de identificare a contractului aferent, numărul referinței Pre-notiOcării ele.

Char

140

O

Alte detalii daca e cazul

Scopul incasării

Char

4

O

Alte detalii daca e cazul

Categoria incasării

Char

4

O

Alte detalii daca e cazul.

Tip doc/factura

Char

5

O

Alte detalii daca e cazul

Nr doc/factura

Char

20

O

Se completează cu numărul facturii de incasal

Data doc/factura

Date

8

O

Se completează cu data emiterii facturii, in format aaaallzz

Explicații

Char

30

O

Alte detalii daca e cazul

5. Fișierul conținând erorile rezultate înainte de procesarea plăților, confirmările de plata si refuzuri finale rezultate după procesarea plăților (incasari intra si interbancare)

In intervalul dintre ziua transmiterii fișierelor de facturi către banca si ziua scadentei, Banca trimite către Beneficiar mai multe fișiere electronice de rejectii care conțin inregistrarile de direct debit eronate, insotite de mesajele de eroare aferente. Beneficiarul poate corecta inregistrarile si le poate retransmite către banca.

Structura fișierului este următoarea:

Denumire

Tip

Dimensiune

Descrierea câmpului

Referința data de Beneficiar tranzacției

Referința interna alocata dc beneficiar instrucțiunii de direct debit,asa cum a fost

de direct debit

Char

D

primita in fișierul cereri de plata

Tip schema

Char

4

Se preia din fișierul de mandate

Tip plata

Char

4

Se preia din fișierul de mandate

Den ti mire

Tip

Dimensiune

Descrierea câmpului

Suma plătii

Number

17N2

Se preia din fișierul cereri de plata

Valuta

Cil ar

3

Sc preia din fișierul cereri de plata

Data scadenta

Date

8

Se preia din fișierul cereri de plata

UMR mandat

Char

35

Se preia din fișierul cereri de plata

Data semnării mandat

Date

8

Se preia din fișierul de mandate

Identificator Beneficiar

Char

35

Se preia din fișierul cereri de plata

Nume Beneficiar

Char

70

Se preia din fișierul de mandate

IBAN Beneficiar

Char

24

Se preia din fișierul cereri de plata

Beneficiar final (ultimate Beneficiar)

Char

70

Se preia din fișierul de mandate

Nume Plătitor

Char

70

Se preia din fișierul de mandate

IBAN Plătitor

Char

24

Se preia din fișierul cereri de plata

Adresa Plătitor

Char

140

Se preia din fișierul de mandate

Cod de identificare la Beneficiar

Char

35

Se preia din fișierul de mandate

Nume pers in numele careia se face plata

Char

70

Se preia din fișierul de mandate

Informații despre Remitere (Remittance) de la Beneficiar către Plătitor cum ar fi numărul de identificare a contractului aferent, numărul referinței Pre-notificării etc.

Char

140

Se preia din fișierul cereri de plata, daca e cazul

Scopul încasării

Char

4

Se preia din fișierul cereri de plata, daca e cazul

Categoria incasării

Char

4

Se preia din fișierul cereri de plata, daca e cazul

Tip doc/factura

Char

5

Se preia din fișierul cereri de plata, daca e cazul

Nr doc/factura

Char

20

Se preia din fișierul cereri de plata, daca e cazul

Data doc/factura

Date

8

Se preia din fișierul cereri de plata, daca e cazul

Data plătii

Date

8

Se completează cu data efectiva a ereditarii contului beneficiarului

Motiv rejectie

Char

130

Se completează cu motivul rejectiei

Fișierul va fi de tip text si va avea delimitator

Motivele de rejectie pot fi:        ______

FURNIZOR INVALID________________________________

FURN1ZOR INACTIV_______

SERVICIU INACTIV _______

IBAN FURNIZOR INVALID____________ ___________

IBAN FURN 17,0R NU FERM 1FE CREDITARE_________________

CONT PLĂTITORERONAT _______________________

BANCA PLĂTITOARE ERONATA___________

IBANI’LAT1T0R NU PERMITE DEBITARE      ________

DATA SCADENTA ERONATA

VALUTA ERONATA

SUMA FACTURA ERONATA

SCHEMA INVALIDA

TIP PLATA ERONATA

CATEG ÎNCASARE INVALIDA

MANDAT INEXISTENT

MANDAT STERS

NECONCORDANTA MANDAT-DATA SEMNĂRII

NECONCORDANTA MANDAT- CONT PLĂTITOR

NECONCORDANTA MANDAT-DATA SCADENTA

NECONCORDANTA MANDAT-SUMA

NECONCORDANTA MANDAT-LIMITA MAXIMA

NECONCORDANTA MANDAT-TIP PLATA

NECONCORDANTA MANDAT-TIP SCHEMA

NECONCORDANTA MANDAT-COD IDENTIFICARE

NECONCORDANTA MANDAT

REFUZ PLATA PLĂTITOR (plătitorul a solicitat Băncii sa nu efectueze o anumita plata)

REFUZ PLATA (lipsa disponibil)

<’ Fișierul va avea denumirea: "ERRFzzll.txt”, daca este transmis prin Multicash respectiv ERORIzzIl cod furn.txt, daca este transmis prin Raiffeisen Online.

In fișierul de confirmări nu se completează ultimul câmp: Motiv rejectie.

 • ❖ Fișierul de confirmări va fi denumit CONFzzll.txt, daca este transmis prin Multicash, respectiv CONFIRMARIzzIl cod furn.txt, daca este transmis prin Raiffeisen Online

 • ❖  Fișierul de rejectii va fi denumit REJFzzll.txt, daca este tranmis prin Multicash, REFUZURIzzIl cod furn.txt, daca este transmis prin Raiffeisen Online.

Anexa nr. 3 privind respectarea legislației europene referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă parte integranta din prezentul Contract încheiata intre Parti

[.....cu sediul social în înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr....., având cod unic de

identificare......, reprezentată legal de[.....], care prelucrează Datele Protejate in calitate de Operator

(“Operatorul”)

si

RAIFFEISEN BANK SA, Societate administrata in sistem dualist, persoana juridica romana, cu sediul social in București, Calea Floreasca, Nr. 246C, Et. 2-7, Clădirea Sky Tower, Sector 1, Cod 014476, inregistrata la Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-009/1999, număr de ordine in Registrul Comerțului J40/44/1991, Cod unic de înregistrare 361820, Cod de înregistrare in scopuri de TVA RO361 <820, capital social 1.200,00 mii. Lei, integral varsat, reprezentata legal__, care prelucrează

Datele Protejate in calitate de împuternicit (“Procesatorul”)

Părțile convin ca prevederile cuprinse in prezenta Anexa înlocuiesc prevederile din Contract referitoare la datele cu caracter personal prelucrate de Procesator in numele Operatorului, începând de la data intrării in vigoare a acesteia.

DEFINIȚII, INTERPRETĂRI SI APLICABILITATE

 • 1.1 Definiții

“Garanții Adecvate” inseamna mecanismul/(ele) prevazut/(e) in Legislația PDP pentru transferurile de date personale, așa cum pot fi permise de Legislația PDP, in decursul timpului;

“Cererea Persoanei Vizate” inseamna cererea formulata de o Persoana Vizata in vedere exercitării oricărui drept al Persoanei Vizate prevăzut de Legislația PDP;

“EIPD” inseamna evaluarea impactului asupra protecției datelor si evaluarea impactului asupra vieții private (asa cum sunt ele definite in Legislația PDP privind protecția datelor personale, inclusiv in normele relevante emise de Autoritatea de Supraveghere);

“Legislația PDP” inseamna orice lege, ordonanța, hotarare, regulament sau legislație secundara emisa de Autoritatea de Supraveghere, privind prelucrarea, confidențialitatea și utilizarea Datelor Personale, aplicabila Operatorului, Procesatorului si/sau serviciilor prestate in baza Contractului, incluzând:

 • (a)     Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice (“Legea 506/2004”) si orice alt acte normative din Romania care implementează aceste legi, Directiva 95/46/CE (“Directiva Data Protection”) si Directiva 2002/58/CE (“Directiva e-Privacy”); si/sau

 • (b)     incepand cu data de 25 mai 20 I 8, Regulamentul nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (“GDPR”), de la data la care acesta va fi aplicabil; si orice alte acte normative naționale date in aplicarea GDPR;

 • (c)     orice interpretare judiciară sau administrativă a oricăreia dintre cele de mai sus, orice îndrumări, ghiduri, coduri de practică, coduri de conduită sau mecanisme de certificare aprobate sau emise de orice Autoritate de Supraveghere relevantă, pe toata perioada in care sunt in vigoare si aplicabile, si oricăror acte care le modifica, completează sau înlocuiesc in decursul timpului;

“Date Protejate” inseamna datele cu caracter personal pe care Procesatorul le primește / ii sunt puse la dispozitie/ii sunt accesibile de la sau in numele Operatorului; sau pe care le obține in legătură cu îndeplinirea obligațiilor sale contractuale.

“Procesator” inseamna “împuternicitul” sau „persoană împuternicită de operator” in înțelesul dat de Legislația PDP, respectiv persoana, autoritatea, agenția sau orice alt organism care prelucrează Datele Protejate în numele Operatorului;

“Subprocesator” inseamna o alta persoana, contractata de către Procesator pentru desfasurarea activitatilor de prelucrare a Datelclor Protejate in numele Operatorului si care este autorizat de Operator in conformitate cu articolul 2.7;

“Autoritate de Supraveghere” inseamna orice institutie/agentie/autoritate locala, naționala sau multinaționala, department, funcționar, parlament, persoana publica sau organ statutar sau orice organizație guvernamentala sau profesionala, autoritate de reglementare sau de supraveghere, consiliu sau alta organizație responsabila, conform prevederilor legale in vigoare, cu aplicarea Legislației PDP. In Romania, la data încheierii acestului document, Autoritatea de Supraveghere este: Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

“Servicii” inseamna serviciile prestate de Procesator pentru Operator in baza Contractului.

 • 1.2 Interpretare si aplicabilitate

 • 1.2.1 Prezenta Anexa se aplică prelucrării datelor cu caracter personal care fac obiectul Legislației PDP a Uniunii Europene.

 • 1.2.2 Trimiterile din prezentul Contract la Directiva Data Protection si termenii definiți in aceasta directiva se înlocuiește cu sau incorporează (după caz) trimiterile la orice legi ce înlocuiește sau modifica directiva respectiva (inclusiv în special GDPR) si termenii echivalenți definiți in acele legi, odată ce acestea sunt vigoare si aplicabile).

 • 2.PROTECȚIA DATELOR

2.1     Opcratorul/Persoana iniputcrnicita de Operator

 • 2.1.1    Părțile convin ca in ce privește Datele Protejate, acestea vor fi prelucrate de către Procesator in scopul prestării serviciilor prevăzute în Contract, iar mijloacele prelucrării Datelor Protejate vor fi agreate de către Parti in considerarea obiectului si modalităților de executare a Contractului, Procesatorul fiind persoana 'împuternicita care prelucrează Datele Protejate in numele Operatorului, cu respectarea scopurilor si mijloacelor agreate.

2.2      Respectarea Legilor si obligațiilor privind Protecția Datelor

 • 2.2.1    Fiecare parte se obliga sa respecte Legislația PDP.

 • 2.2.2    Procesatorul trebuie si se va asigura ca fiecare Subprocesator care are acces la Datele Protejate va respecta obligațiile Procesatorului care sunt descrise in prezentul articol 2.

2.3 Instrucțiuni

 • 2.3.1 In măsură in care Procesatorul prelucrează Date Protejate in numele Operatorului, Procesatorul:

 • (a) va prelucra Datele Protejate numai la si in conformitate cu instrucțiunile trimise de Operator in modalitatea descrisa in prezentul articol 2.3 si in articolul 3 {Detalii cu privire la Prelucrarea Datelor), actualizate periodic prin acordul scris al ambelor parii (“Instrucțiuni de Prelucrare”);

 • (b) nu va prelucra Datele Protejate, exceptând conformitatea cu Instrucțiunile de Prelucrare, decât daca acest lucru este cerut de legislația aplicabila, caz in care Procesatorul va notifica Operatorul de orice astfel de cerința inainte de a prelucra Datele Protejate (cu excepția cazului in care legea interzice astfel de notificare din motive de interes public). Pentru evitarea oricărui dubiu, prelucarea de către Procesator in nume propriu a Datelor Protejate in alte scopuri decât cele stabilite de către Parti in considerarea Contractului, respectiv in scopuri rezultând din alte raporturi juridice/ obligații, bazate pe alte temeiuri legale nu face obiectul prezentului Act Adițional; si

 • (c) va informa Operatorul in scris daca, in opinia Procesatorului, o instrucțiune primita de la Operator incalca Legislația PDP si va oferi explicații cu privire la motivele acestei opinii, cu condiția ca acest lucru sa nu aduca nici o atingere articolului 2.2.1.

2.4     Detalii privind prelucrarea

 • 2.4.1 Prelucrarea efectuata de Procesator in temeiul acestui Contract va cuprinde prelucrarea prevăzută in articolul 3 {Detalii cu privire la prelucrarea datelor), care poate fi actualizata numai prin acordul scris al pârtilor, si orice alta prelucrare pe care Părțile o vor agrea in scris.

2.5     Masuri tehnice si organizatorice

 • 2.5.1 Procesatorul va implementa si menține, pe propria cheltuiala, masuri tehnice si organizatorice adecvate, cu privire la prelucrarea Datelor Protejate de către Procesator ca parte a Serviciilor oferite sau in orice alt mod legat de prezentul Contract:

 • (a) intr-un asemenea mod incat prelucrarea sa indeplineasca cerințele Legislației PDP si sa asigure protecția drepturilor Persoanelor Vizate;

 • (b) astfel incat, in ceea ce privește Datele Protejate prelucrate de Procesator, in aceasta calitate, sa asigurare un nivel de protecție corespunzător riscurilor asociate prelucrării, in mod special a distrugerii accidentale sau ilegale, a pierderii, a modificării sau a divulgării neautorizate sau accesului la Datele Protejate transmise, stocate sau prelucrate; si

 • (c) fara a aduce atingere articolului 2.9, in măsură in care este posibil, pentru a ajuta Operatorul sa respecte obligatile acestuia de a răspunde solicitărilor Persoanelor Vizate privind Datele Protejate.

2.6     Securitatea prelucrării

 • 2.6.1 Fara a aduce atingere articolului 2.5, Procesatorul, in ceea ce privește Datele Protejate prelucrate in temeiul Contractului, trebuie sa:

 • (a)      respecte cerințele privind securitatea prelucrării prevăzute in Legislația PDP si in acest contract; si

 • (b)   sa ia masuri pentru a se asigura ca orice persoana fizica care actioneaza sub autoritatea sa, care are acces la Datele Protejate, nu le va prelucra dccat in conformitate cu Instrucțiunile de Prelucrare (cu excepția cazului in care trebuie sa o faca in conformitate cu Legislația PDP, in acest caz Procesatorul va notifica Operatorul cat mai curând posibil cu privire la orice astfel de cerința).

2.7     Folosirea de Subprocesatori

 • 2.7.1   Procesatorul nu va contracta o alta persoana pentru a desfasura activitati specifice de prelucrarea a Datelor Protejate in numele Operatorului, fara acordul prealabil scris al Operatorului, acord care nu va fi refuzat sau intarziat in mod nejustificat.

 • 2.7.2 In cazul in care Operatorul isi da acordul pentru ca o asemenea persoana sa acționeze ca Subproccsator, Procesatorul va desemna Subprocesatorul in baza unui contract încheiat in scris care va avea caracter obligatoriu intre parti, care va conține obligații executorii privind protecția datelor in condiții echivalente cu cele aplicabile Procesatorului prin acest articol 2 (“Contract de Subprocesare”), in special Subprocesatorul:

 • (a) se obliga prin contract la implementarea masurilor tehnice si organizatorice adecvate, astfel incat prelucrarea sa îndeplinească cerințele prevăzute in Legislația PDP; contractul va menționa inclusiv faptul ca drepturile Procesatorului fata de Subprocesator sa fie stipulate in favoarea Operatorului, in calitate de beneficiar final al serviciilor (stipulație pentru altul); si

 • (b)      este obligat sa respecte cerințele prevăzute in acest articol 2, in cazul in care va subcontracta un alt procesator.

 • 2.7.3 Procesatorul va oferi prompt Operatorului, in urma solicitării primite de la acesta, detaliile relevante cu privire la orice astfel de Contract de Subprocesare.

 • 2.7.4 Procesatorul va ramane pe deplin răspunzător in fata Operatorului pentru indeplinirea de către Subprocesator a obligațiilor sale, in cazul in care Subprocesatorul nu isi indeplincste obligațiile cu privire la protecția datelor in conformitate cu prevederile Contractului de Subprocesare.

 • 2.7.5 Procesatorul va înceta imediat utilizarea unui Subprocesator in prelucrarea Datelor Protejate, in urma primirii unei notificări scrise de la Operator, prin care acesta solicita ca Subprocesatorul sa înceteze prelucrarea Datelor Protejate ca urmare a unei încălcări a prevederilor prezentului Act Adițional.

2.8     Cerințe privind angajatii

 • 2.8.1 Procesatorul se va asigura ca angajatii sai care prelucrează Datele Protejate si-au asumat pastrarea confidențialității in baza unui acord scris. De-asemenea, se va asigura ca prevederile Contractului de Subcontractare, daca este cazul, va reflecta aceeași obligație asumata de către Subprocesator cu privire la angajatii sai;

 • 2.8.2  Procesatorul recunoaște si este de acord ca Datele Personale ale angajatilor Procesatorului pot fi colectate si prclucratede către Operator numai in scopul desfășurării Contractului si in scopul verificării îndeplinirii si supravegherii respectării angajamentelor de către Procesator. In măsură in care astfel de date cu caracter personal necesita consimțământul angajatilor Procesatorului anterior transferului efectuat subsecvent de către Operator, Procesatorul este de acord ca este singurul responsabil pentru obținerea unui acord compatibil din punct de vedere al legislației aplicabile.; si

 • 2.8.3 Procesatorul va lua toate masurile necesare sa se asigure ca Angajatii sai care prelucrează Datele Protejate sunt de încredere si beneficiază de instruire corespunzătoare in ceea ce privește respectarea acestui articol 2 si a Legislației PDP aplicabile prelucrării.

2.9     Drepturile Persoanelor Vizate

 • 2.9.1 Procesatorul trebuie, fara nici un cost in sarcina Operatorului:

 • (a)    sa notifice, sa înregistreze si apoi comunice Operatorului, detaliile complete ale tuturor:

 • (i)       solicitărilor Persoanelor Vizate; si

 • (ii)  plângeri sau alte cereri referitoare la obligațiile unei parti in temeiul

Legislației PDP sau cu privire la Datele Protejate sau la o persoana vizata (“Reclamatic”)

pc care Procesatorul le primește, in termen de maxim 5 (cinci) zile de la data primirii solicitării; si

 • (b) sa furnizeze informațiile, sa coopereze si sa ia masurile pe care Operatorul Ic solicita (si sa se asigure ca Subprocesatorii vor face la fel) in ceea ce privește orice fel de solicitare de la Persoana

Vizata sau Reci am al ie, in termene rezonabile astfel incat sa poata 11 respectate dc către toate părțile termenele legale de răspuns; si sa nu răspundă la nici o solicitare sau Reclamatie primita de la Persoana Vizata fara acordul scris prealabil al Operatorului.

2.10    Acordarea dc suport Operatorului in respectarea obligațiile sale legale

 • 2.10.1       Fara a aduce atingere prevederilor articolului 2.2.1, Procesatorul va oferi ajutorul sau, in urma solicitărilor primite de la Operator (ținând cont de natura prelucrării si de informațiile puse la dispoziția Procesatorului), in scopul respectării de către Operator a obligațiilor sale in conformitate cu Legislația PDP, inclusiv cu privire la:

 • (a)      securitatea prelucrării;

 • (b) notificarea încălcărilor si comunicarea către Persoanele Vizate a 'încălcărilor, inclusiv in conformitate cu articolul 2.14;

 • (c)   EIPD, oferind informațiile si cooperarea solicitate in mod rezonabil de Operator in scopul de a asista efectuarea de Operator a EIPD, si, la cererea Operatorului, analize pentru a se evalua daca prelucrarea Datelor Protejate se efectuează in acord cu EIPD;

 • (d) consultarea prealabila a Operatorului cu Autoritatea de Supraveghere cu privire la prelucrările care generează un risc ridicați:

 • (i)   oferind sprijinul si informațiile solicitate in mod rezonabil de Operator sau de o Autoritate de Supraveghere, in scopul asistării Operatorului in consultarea adresata de acesta Autorității de Supraveghere; si

 • (ii) respectând orice îndrumare data de Autoritatea de Supraveghere în ceea ce privește activitățile de prelucrare efectuate de Procesator in legătură cu acest Contract.

2.11    Transferul internațional de date

 • 2.1 l.l       Procesatorul nu va (si se va asigura ca nici un Subprocesator sau subcontractor al

acestuia nu va) transfera si nu va permite transferul ulterior a vreunei Date Protejate către orice tara din afara Spațiului Economic European (“SEE”) sau către oricare organizație internaționala (“Destinatar International”), fara acordul prealabil scris al Operatorului.

 • 2.1 1.2 In cazul in care Operatorul este de acord cu transferul de Date Protejate către un Destinatar International, Procesatorul se va asigura ca un astfel de transfer (si orice alt transfer ulterior):

 • (a)     este efectuat in temeiul unui contract încheiat in scris (astfel cum se menționează la articolele 2.7.2 and 2.8.1), care va cuprinde prevederi cu privire la securitatea si confidențialitatea Datelor Protejate;

 • (b) este efectuat in baza unor Garanții Adecvate care vor li supuse aprobării prealabile scrise a Operatorului (care nu va ti refuzata sau intarziata in mod nejustificat);

 • (c)      respecta prevederile articolului 2.3; si

 • (d)      respecta in orice alt mod Legislația PDP.

2.12    Evidente

 • 2.12.1 Procesatorul va păstră (si se va asigura ca toii Subprocesatorii sai vor păstră) evidente interne scrise, complete, corecte si actualizate cu privire la toate categoriile de activitati de prelucrare efectuate in numele Operatorului, care vor conține informațiile pe care Operatorul le-ar putea in mod rezonabil solicita, inclusiv:

(a) numele/denurnirea si datele de contact ale Procesatorului, precum si a personei care reprezintă Procesatorul si a Responsabilului cu proiecția datelor al Procesatorului (daca exista) si a fiecărui Subprocesator care desfasoara activitati de prelucrare in legătură cu Datele Protejate;

?2

 • (b)      tipurile de prelucrare efectuate in numele Operatorului;

 • (c)    acolo unde este cazul, transferurile de date către un Destinatar International, incluzând datele de identificare ale acelui Destinatar International; si

 • (d)      a o descriere generala a masurilor de securitate tehnice si organizatorice menționate la articolul 2.5.

2.13 Conformitate, informare si audit

 • 2.13.1   Procesatorul va pune la dispoziția Operatorului (si se va asigura ca Subprocesatorii vor face la fel), in urma solicitării acestuia (acuta in timp util:

 • (a)      copii ale evidentelor menționate la articolul 2.12 si

 • (b) orice alta informație, pe care Operatorul in mod rezonabil o poate solicita, din care sa reiasa respectarea de către Procesator a obligațiilor care ii revin in conformitate cu Legislația PDP si cu acest Contract, incluzând informații suficient de detaliate cu privire la masurile tehnice si organizatorice ce urmeaza sa fie implementate si menținute de către Procesator,

 • 2.13.2  Procesatorul, fara nici un cost din partea Operatorului, va permite si va sprijini (si se asigura ca Subprocesatorii vor face la fel), desfasurarea oricărui audit, inclusiv orice inspecție, efectuate de către Operator sau de alt auditor împuternicit de către Operator in scopul de a verifica respectarea de către Procesator a obligațiilor care ii revin in temeiul Legislației PDP si a acestui articol 2, cu condiția ca:

 • (a)     Operatorul sa acorde Procesatorului o notificare prealabila cu respectarea unui termen de cel puțin 30 (treizeci) zile; si

 • (b)      Va fi efectuat numai in timpul programului normal de lucru al Procesatorului.

 • 2.13.3  Procesatorul va rezolva cu promptitudine (si se va asigura ca Subprocesatorii vor face la fel), pe propria cheltuiala, toate problemele legate de protecția datelor si de securitate descoperite de Operator si comunicate Procesatorului care au dezvăluit o incalcare sau o potențiala incalcare de către Procesator (sau de un Subprocesator) a obligațiilor care ii revin in temeiul acestui articol 2.

 • 2.13.4 Daca Procesatorul (sau un Subprocesator) incalca obligațiile care ii revin in temeiul acestui articol 2, Operatorul poate suspenda transferul de Date Protejate către Procesator pana la momentul in care incalcarea este remediata.

2.14 Notificarea cu privire la incalcarea securității Datelor Protejate

2.14.1       In ceea ce privește orice incalcare a securității Dalelor cu Caracter Personal (care s-

a produs efectiv sau se presupune ca s-a produs) in legătură cu Serviciile prestate sau cu acest Contract care implica Procesatorul (sau un Subprocesator), Procesatorul:

 • (a)   va notifica Operatorul cu privire la incalcare, cat mai curând posibil (dar sub nici o forma mai târziu dc 36 ore după ce a luat cunoștința de incalcare); si

 • (b) va furniza Operatorului, cat mai curând posibil (ori dc cate ori posibil, insa nu mai târziu dc 36 ore după ce a luat la cunoștința de incalcare), toate detaliile cunoscute de către Procesator si necesare in mod rezonabil cu privire la:

 • (i)       natura inculcării,

 • (ii)    categoriile si numărul aproximativ a persoanelor vizate si evidentele datelor cu caracter personal in cauza;

 • (iii)     orice investigație făcută cu privire la o astfel dc incalcare;

 • (iv)      posibilele consecințe ale inculcării; si

 • (v) orice masuri luate, sau pe care Procesatorul le recomanda, pentru a soluționa incalcarea, inclusiv pentru atenuarea posibilelor efecte negative si sa impiedice reapariția acestei incalcari sau a uneia similare, daca este cazul,cu condiția ca, in cazul in care Procesatorul considera in mod rezonabil ca nu va fi posibil sa furnizeze aceste detalii in acest interval de timp, Procesatorul sa comunice Operatorului, înainte de finalul acestui interval, motivele întârzierii si data la care va transmite detaliile relevante (care pot fi trimise si in etape); si

 • (c) va coopera cu Operatorul si ii va oferi ajutor acestuia cu privire la orice acțiune de remediere care trebuie luata ca urmare a încălcării, inclusiv in ceea ce privește orice comunicare referitoare la încălcare, făcută către persoanele fizice ale căror Date cu Caracter Personal au fost afectate (sub condiția acordului Operatorului).

2.15 Ștergerea, distrugerea, restituirea si copierea Datelor Protejate

Procesatorul va proceda fara intarziere, la cererea scrisa a Operatorului, fie la ștergerea ori distrugerea, fie la restituirea in siguranța a Datelor Protejate către Operator (in forma ceruta in mod rezonabil de către Operator), după finalizarea furnizării Serviciilor relevante, legate de prelucrare, sau mai devreme, imediat ce prelucrarea Datelor Protejate de către Procesator nu mai este necesara pentru scopul îndeplinirii de către Procesator a obligațiilor sale in temeiul prezentului Contract, dar nu mai devreme de termenul legal stabilit pentru arhivarea obligatorie aplicabil Procesatorului in materia obiectului Contractului; si va șterge in siguranța copiile existente (cu excepția cazului in care pastrarea oricăror date este ceruta de legislație si, in acest caz, va informa Operatorul despre aceasta cerința).

 • 3. DETALII CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

3.1   Obiectul prelucrării si Tipurile de Date Protejate

Datele Protejate care sunt prelucrate in vederea executării obligațiilor / prestarea serviciilor prevăzute in Contract:

Clienti ai Operatorului, plătitori de la care Procesatorul incaseaza creanțe in baza Contractului: nume si prenume plătitor, CNPpIatilor , cont plătitor, persoana in numele careia se face plata ( numele titularului de factura daca e diferit de plătitor, adresa plătitor, cod client ( informația comunicata de plătitor), date despre tranzacția efectuata de către platitor( suma, numar/detalii factura, data ereditarii, operațiunea aferenta incasarii)

3.2  Durata prelucrării

Datele personale, astfel cum au fost detaliate mai sus, sunt prelucrate pe toata durata Contractului sau pana la o alta data menționata expres in Contract sau pana la încetarea Contractului in orice mod.

3.3  Natura și scopul prelucrării

Procesatorul va prelucra Datele Protejate in scopul executării Contractului, respectiv în scopul incasarii creanțelor Operatorului fata de clientii sai, in baza Contractului

3.5  Categorii de persoane vizate

Clienti ai Operatorului, plătitori de la care Procesatorul incaseaza creanțe reprezentând prime de asigurare in baza Contractului

3.6  Instrucțiuni de prelucrare

Prelucrarea trebuie sa fie efectuata in concordanta cu prevederile Contractului, a oricărui alt document încheiat de către parti in legătură cu executarea Contractului si a oricăror instrucțiuni agreate intre Parti

 • 4. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE PERSOANELOR DE CONTACT, REPREZENTANȚILOR LEGALI SAU CONVENȚIONALI, ALE COLABORATORILOR, ALE ANGA.IATILOR SI/SAU ALE ALTOR PERSOANE FIZICE DESEMNATE DE CĂTRE OPERATOR

In măsură in care Operatorul dezvăluie Datele cu Caracter Personal ale persoanelor de contact desemnate de către acesta, ale reprezentanților legali sau convenționali, ale colaboratorilor, ale angajatilor si/sau ale altor persoane fizice către Procesatorpentru sau in legătură cu prezentul Contract, avand in vedere faptul ca Procesatorul nu beneficiază de modalitatea practica de a asigura in mod direct informarea acestor categorii de persoane. Operatorul are obligația sa informeze aceste persoane cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, inclusiv in contextul drepturilor de audit ale Procesatoruluiprevazute in acest Contract, daca e cazul, utilizând in acest sens textul de informare redat mai jos.

Operatorul va lua masuri pentru ca aceasta dezvăluire sa se faca conform oricăror cerințe aplicabile, inclusiv cele privind informarea si obținerea consimțământului persoanelor vizate, daca e cazul, astfel incat Procesatorul sa poata prelucra Datele cu Caracter Personal pentru scopurile prevăzute in Contract, fara sa mai indeplineasca vreo formalitate. Furnizorul va respecta instrucțiunile ce pot fi trimise periodic de către ProcesaLor in scris, in format electronic sau pe hârtie, cu privire la informațiile ce trebuie furnizate respectivelor persoane fizice in scopul îndeplinirii prevederilor prezentei clauze.

I. Informare privind Protecția datelor cu caracter personal

 • 1.1. Raiffeisen Bank S.A. (Banca) prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date (Regulamentul), precum si conform legislației subsecvente in domeniu.

 • 1.2. Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de către Banca aparțin următoarelor categorii de persoane vizate: persoanele de contact desemnate de catreOperator, reprezentanții legali sau convenționali aiOperatorului, colaboratorii, angajatii si/sau alte categorii de persoane fizice ale căror date sunt divulgate Băncii de catreOperator , daca e cazul (denumiți impreuna in mod generic, in cele ce urmeaza, „Persoane vizate”). Aceste date cu caracter personal sunt incluse in documentele transmise către Banca la inițierea relațiilor contractuale cu Operatorulsau pe parcursul derulării acestora.

 • 1.3. Temeiurile si scopurile pentru care Banca prelucrează datele cu caracter personal

 • 1.3.1. îndeplinirea obligațiilor legale ale Băncii in contextul derulării relațiilor contractuale: gestiune administrativ-flnanciara; pastrarea/depozitarea (premergătoare arhivarii) si arhivarea documentelor; realizarea de audituri si investigații interne; gestionarea controalelor efectuate de autoritati; asigurarea securității in incintele Băncii; implementarea masurilor de securitate a datelor cu caracter personal (inclusiv prin realizarea de copii de siguranța); alte obligații legale aplicabile in funcție de natura relației contractuale si/sau calitatea dumneavoastră). Pentru ideplinirea scopurilor anterior menționate. Banca se va baza, in măsură in care este necesar, si pc intersul sau legitim in desfasurarea obiectului sau de activitate.

 • 1.3.2. incheierea si desfasurarea contractului încheiat intre Operator si Banca prin raportare la specificul relației contractuale;

 • 1.3.3. îndeplinirea intereselor legitime ale Băncii, in contextul desfășurării obiectului de activitate pentru următoarele scopuri: proiectarea, dezvoltarea, testarea si utilizarea sistemelor informatice existente sau noi si a serviciilor IT; gestionarea reclamațiilor.

 • 1.4. Categoriile de date cu caracter personal

In vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate mai sus, Banca prelucrează datele pe care ni le furnizați in mod direct, datele furnizate de către Operator in vederea încheierii si executării contractului încheiat cu Banca (incluzând, dar fara limitare la acestea: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon), precum si date pe care Banca le generează pe baza acestora, respectiv: informații ce rezulta din neconformitatile semnalate de către orice persoana, date rezultate din utilizarea aplicațiilor puse la dispoziție de către Banca (daca este cazul).

 • 1.5. Categoriile de destinatari

In contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate mai sus, Banca poate sa dezvăluie datele dumneavoastră cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: dumneavoastră, in măsură in care va exercitați dreptul de acces de care beneficiati conform legislației aplicabile in materie, autoritatilor publice locale / centrale, imputernicitilor (entitati care asista Banca in activitatile de prelucrare) si/sau partenerilor contractuali.

 • 1.6. Durata prelucrării. Destinația ulterioara a datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de către Banca pe durata executării prezentului contract, precum si ulterior in vederea indeplinirii obligațiilor legale ale Băncii, inclusiv obligațiile de arhivare. După îndeplinirea duratelor de arhivare, Banca poate anonimiza datele, lipsindu-le astfel de caracterul personal, pentru a efectua in continuare diverse prelucrări statistice.

 • 1.7. Transferul datelor cu caracter personal in străinătate

In prezent, in vederea indeplinirii scopurilor mai sus-mentionate este posibil ca Banca sa transfere anumite categorii de date cu caracter personal in afara României, in state din cadrul UE/ SEE: «...» cat si in afara ITE/SEE, către: «...». Pentru transferurile in afara UE/SEE, Banca isi va întemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene sau alte garanții recunoscute de lege.

 • 1.8. Drepturile dumneavoastră in contextul activitatilor de prelucrare

Dumneavoastră beneficiati, in condițiile prevăzute de legislația in domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, de următoarele drepturi: dreptul la informare; dreptul de acces la date; dreptul la rectificare; dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), in măsură in care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege; dreptul la restrictionarea prelucrării (incepand din 25 mai 2018); dreptul la portabilitatea datelor (incepand din 25 mai 2018); dreptul la opoziție; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate; si dreptul de a va adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, in măsură in care considerați necesar.

 • 1.9. Este posibil ca, in urma solicitării de ștergere a datelor, Banca sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

 • 1.10. Pentru mai multe detalii cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de către Banca, precum si cu privire la drepturile de care beneficiati in acest context, va rugam sa adresați printr-o cerere (in format material/electronic prin e-mail) catre:centrala@raiffeisen.ro sau puteti

contacta Responsabilul privind Protecția Datelor, la adresa de e-mail: dpo@raitTeisen.ro.

OPERATORUL

reprezentat legal prin


PROCESATORUL

reprezentat legal prin

Prezentul Contract împreuna cu Anexele 1, 2 si 3 au un număr de ........pagini si a fost incheiat astazi

.........................la..................................... in 2 exemplare originale, in limba romana.

Pentru si in numele Băncii

Numele:

Funcția:

Data

Pentru si in numele Beneficiarului

Numele:

Funcția:


Numele:

Funcția:

Data