Hotărârea nr. 3/2019

Hotărârea nr. 03/23.01.2019 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din Sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2019-2020.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2019-2020

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 23.01.2019;

Având în vedere:

raportul Direcției Generale Educație și Carieră - Direcția de învățământ, Tineret și Sport Privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2019-2020, înregistrat sub nr. 3194/14.01.2019;

expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 3195/14.01.2019;

avizul conform nr. 42395/10.01.2019, emis de Inspectoratul Școlar al Municipiului București și înregistrat la Primăria Sector 5 sub nr. 2609/11.01.2019,

Luând în considerare Raportul Comisiei Educație, tineret și sport;

Ținând cont de prevederile art. 19 și art. 61, alin. I și 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/201 1, cu modificările și completările ulterioare;

în baza O.M.E.C.T.S. nr. 6564/13.12.2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare și ale OMEN nr. 5235/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020 ;

în temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1, al art. 45, alin. I și al art. 81 alin.2, Iii. j din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2019-2020, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri;

ART. 2 Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră - Direcția de învățământ. Tineret și Sport, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București prevăzute în anexă, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. CB /23.01.2019

Anexa la HCLS 5 nr. /23.01.2019

REȚEAUA UNITĂȚILOR 1)E ÎNVĂȚĂMÂNT preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2019-2020

NR.

CRT.

DENUMREA UNIT AȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

NUMĂR TELEFON

ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR

I

Grădinița Electromagnetica

PRE

Calea Rahovci Nr. 266

0214232110

2

Grădinița Nr. 34

PRE

Str. Lacul Bucura Nr. 26

0214504937

3

Grădinița Nr. 35

PRE

Str. Crizantemelor Nr. 2

0214207995

4

Grădinița Nr. 53

PRE

Aleea Bacău Nr. 2A

0214232145

5

Grădinița Nr. 54

PRE

Calea Ferentari Nr. 96

0214231217

6

Grădinița "Floarea-Soarelui"

PRE

Str. Mărgeanului Nr. 81

0214202148

7

Grădinița Nr. 72

PRE

Str. Sergent Scarlat Nr. 19

0214233920

8

Grădinița Nr. 73

PRE

Splaiul Independenței Nr. 68

0213154355

9

Grădinița Nr. 168

PRE

Șos. Viilor Nr. 99

0213360203

IO

Grădinița "Paradisul Verde"

PRE

Str. Pucheni Nr. 55

0214232570

11

Grădinița Nr. 178

PRE

Str. Iancu Jianu Nr. 26

0214234065

12

Grădinița Nr. 185

PRE

Str. Garoafei Nr. 12

0214205180

13

Grădinița Nr. 205

PRE

Calea Ferentari Nr. 2

0214233610

14

Grădinița Nr. 242

PRE

Str. Tufișului Nr. 8

0214502538

15

Grădinița Nr. 244

PRE

Str. Humulești Nr. 3 1

0214234008

16

Grădinița Nr. 245

PRE

Str. Tunsu Petre Nr. 9

0214237424

17

Grădinița Nr. 268

PRE

Str. Ion Creanga Nr. 8

0214104010

18

Grădinița Nr. 269

PRE

Str. C-tin Miculescu Nr. 12

0213354544

19

Grădinița "Căsuța Fermecată"

PRE

Str. Amurgului Nr. 2

0214562082/

0214562083

20

Grădinița Nr. 271

PRE

B-Dul Eroii Sanitari Nr. 77

0214109024

INVAȚAMANT PRIMAR ȘI GIMNAZIAL

21

Școala Gimnazială Nr. 2

PRI, GIM

Str. Lacul Bucura Nr. 14

0214501192

22

Școala Gimnazială Nr. 103

PRI. GIM

Str. Vigonici Nr. 3-5

0214503728/

0214501571

23

Școala Gimnazială "Principesa Margareta"

PRI, GIM

Str. Pândele Roșea Nr. 2-4

0213351405

24

Școala Gimnazială Nr. 115

PRE, PRI, GIM

Calea 13 Septembrie Nr. 177

0213163793

25

Școala Gimnazială Nr. 124

PRI, GIM

Str. Mărgeanului Nr. 25A

0214206365

26

Școala Gimnazială Nr. 125

PRE, PRI, GIM

Sos. București-Măgurele Nr. 45

0217765685

27

Școala Gimnazială Nr. 126

PRE, PRI, GIM

Str. Lerești Nr. 12

0214203645

28

Școala Gimnazială Nr. 127

PRI, GIM

Str. Munții Carpați Nr. 68

0214231092

29

Școala Gimnazială Nr. 128

PRI, GIM

Str. Ion Creangă Nr. 6

0214102219

30

Școala Gimnazială "Luceafărul"

PRI, GIM

Str. Doina Nr. 1

0214230480

31

Școala Gimnazială Nr. 131

PRI, GIM

Str. Gutuilor Nr. 1

0214203905

32

Școala Gimnazială "Grigore Tocilescu"

PRI, GIM

Str. Grigore Tocilescu Nr. 20

0214231140

33

Școala Gimnazială Nr. 134

PRI, GIM

Str. Baciului Nr. 4A

0214503502

34

Școala Gimnazială Nr. 135

PRI, GIM

Calea Ferentari Nr. 72

0214233327/

0214564815

35

Școala Gimnazială Nr. 136

PRI, GIM

Prelungirea Ferentari Nr. 68

0214501892

36

Școala Gimnazială "Mircea Sântimbreanu"

PRI, GIM

Șos. Alexandria Nr. 21

0214206795

37

Școala Gimnazială "Ion I.C. Brătianu"

PRI, GIM

Str. Amurgului Nr. 35

0214233390

38

Școala Gimnazială Nr. 143

PRI, GIM

Str. Banul Mărăcine Nr. 16

0214202440

39

Școala Gimnazială Nr. 144

PRE, PRI, GIM

Str. Floare De Gheață Nr. 1B

0214442093

40

Școala Gimnazială "1. G. Duca"

PRI, GIM

Sos. Panduri Nr. 42

0214100881

41

Școala Gimnazială "Petrache Poenaru"

PRI, GIM

Str. Bacău Nr. 1

0214233987/

0214233991

42

Școala Gimnazială "George Călinescu"

PRI, GIM

Str. Bachus Nr. 42

0214232889

43

Școala Gimnazială Nr. 150

PRE, PRI, GIM

B-dul Eroii Sanitari Nr. 29-31

0214108408

44

Școala Gimnazială Nr. 188

PRI, GIM

Str. Tufișului Nr. 13

0214100161

45

Școala Gimnazială Nr. 280

PRI, GIM

Str. Serg. Gheorghe Donici Nr. 4A

0214234068

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL

46

Colegiul Național "Gheorghe Lazăr"

GIM, LIC TEO

B-Dul. Regina Elisabeta Nr. 48

0213134756

47

Colegiul Economic "Viilor"

LICTEII, PROF

Sos. Viilor Nr. 38

0213160973

NR.

CRT.

DENUMREA UNITATII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

NUMĂR TELEFON

48

Colegiul Tehnic Energetic

LIC TEH, LIC TEO, POS, PROF

Aleea Podul Giurgiului Nr. 5

0214500630

49

Colegiul Tehnic De Industrie Alimentară "Dumitru Moțoc"

PRE, LIC TEI 1,

PROF

Str. Spătarul Preda Nr. 16

0215552875

50

Colegiul Tehnologic "Grigore Cerchez"

PROF, LIC TEI 1,

LIC TEO. POS

Calea Serban Vodă Nr. 280

0213365890

51

Liceul Teoretic "Ștefan Odobleja"

PRI, GIM, LIC TEO

Str. Dorneasca Nr. 7A

0214112213 /

0214111093

52

Liceul Teoretic "Dimitrie Bolintineanu"

PRI. GIM, LIC TEO

Calea Rahovei Nr. 3 1 1

0214234060

53

Liceu! Teoretic "Ion Barbu"

PRI, GIM, LIC TEO

Str. Nabucului Nr. 18

0214102332

54

Liceul Tehnologic "Dimitrie Guști"

PROF, LIC TEI I, LIC TEO

Str. Samuil Vulcan Nr. 8

0214562050

NVĂ ȚĂMÂNT SPECIA L

55

Școala Gimnazială Specială Nr. 9

PRI, GIM / SPE

Str. Trompetului Nr. 34                     021.423.96.62

CL UB URI SPOR TIVE ȘCOLA RE INDEPENDENTE

56

Clubul Sportiv Școlar "Steaua"

LIC/SP

Aleea Pricopan nr. 1                        021.413.29.40

CLUBURI ALE COPIILOR

57

Clubul Copiilor Sector 5

GIM

Str. Năsăud Nr. 93

021.423.01.78

SCOLI ȘI GRĂDINIȚE PARTICULARE

58

Grădinița "Sfanțul Andrei"

PRE

Str. Bulgarus Nr. 44

0213116823

59

Grădinița "Alexandra Kids"

PRE

Str. Petre Ispirescu Nr. 69

0722.151.836,

021.420.69.27

60

Grădinița "Adnan"

PRE

Intf. Buturugeni Nr. 7

0722205243

0744606010

0214107278

0212523280

61

Grădinița "Maryland"

PRE

Str. Drumul Ghindari Nr. 150-154

0722418104

62

Grădinița cu Program Prelungit "Little Team, The College Childcare"

PRE

Calea 13 Septembrie Nr. 191

0314377804/

0724224555

63

Grădinița cu Program Prelungit "Top Kids"

PRE

Str.Sergent Gheorghe.Donici Nr.26-28

0214237723 /

0737215703

64

Grădinița cu program normal și program prelungit "Pro Kinder"

PRE

Str, Sabinelor Nr. 56

0735.037.249

65

Școala Primară "Micul Lord"

PRE, PRI

Str. Petre Ispirescu Nr. 54b

0730093603

0372771917

66

Școala Primară "Conil"

PRE, PRI

Drumul Cooperativei Nr. 55

0726322302

67

Școala Primară "Maryland"

PRI

Str. Drumul Ghindari Nr. 150-154

0722418104

68

Școala Primară "Rainbow Kids"

PRE

Str. General Ion Dragalina Nr. 8

0318052392

0720.277.660

69

Școala Gimnazială "Copil Dorit"

PRE, PRI, GIM

Sos. Viilor Nr. 33

0212504058

70

Școala Gimnazială "Rut"

PRI, GIM

Str. Lacul Bucura Nr. 9-13

214510035