Hotărârea nr. 295/2019

Hotărârea nr. 295/03.12.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului “#FAPTE: Înființare clase antepreșcolari la Grădinița Electromagnetica”, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL SECTOR 5


Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului “#FAPTE: înființare clase antcpreșcolari la Grădinița Electromagnetica”, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

Având în vedere:

  • •  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat cu numărul R DD 660/29.1 1.2019;

  • •  Raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare, înregistrat cu numărul R DD 661/29.1 1.2019;

  • •  Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

  • •  Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

  • •  Ghidul Solicitantului Orientări Generale al Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;

Ținând cont de prevederile Ghidului solicitantului - condiții specifice, Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară, Aprilie 2019;

Luând în considerare Analiza realizata la nivelul întregului sector privind oferta și cererea de educație antepreșcolară din Sectorul 5;

în temeiul art. 139 alin. (I), art. 140 alin. (I), art. 166 alin. (2), lit. I) și ari. 243 alin.țl) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului “#FAPTE: înființare clase antcpreșcolari la Grădinița Electromagnetica”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Capital Uman Axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe, Prioritatea de investiții - lO.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusive la

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL SECTOR 5


Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare, Obiectiv Specific 6.2. Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural, de către Primăria Sectorului 5.

Art. 2 Se aprobă co-finanțarea de la bugetul local al Sectorului 5 în cuantum de 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, conform ghidului solicitantului - condiții specifice, Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară, Aprilie 2019, precum și finanțarea tuturor cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului menționat la art. I, pentru Primăria Sectorului 5.

Art. 3 Se aprobă co-finanțarea de la bugetul local al Sectorului 5 în cuantum de 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, conform ghidului solicitantului - condiții specifice, Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară, Aprilie 2019, precum și finanțarea tuturor cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului menționat la art. 1, pentru Grădinița Electromagnetica.

Art. 4 Se împuternicește domnul Daniel Florea, Primarul Sectorului 5, să semneze în numele și pentru Sectorul 5 al Municipiului București toate documentele necesare și contractul de finanțare al proiectului “#FAPTE: înființare clase antepreșcolari Ia Grădinița Electromagnetica”.

Art. 5 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERA,

Nr. ^35/03.12.2019