Hotărârea nr. 294/2019

Hotărârea nr. 294/03.12.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului “#FAPTE: Înființare grupe de antepreșcolari la Grădinița Nr. 242, Școala Nr. 125 și Școala Nr. 115”, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020..

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5


Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului “//FAPTE: înființare grupe de antepreșcolari la Grădinița Nr. 242, Școala Nr. 125 și Școala Nr. 115”, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

Având în vedere:

  • •  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat cu numărul R DD 658/29.1 1.2019;

  • •  Raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare, înregistrat cu numărul R DD 659/29.1 1.2019;

  • •  Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

  • •  Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

  • •  Ghidul Solicitantului Orientări Generale al Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;

Ținând cont de prevederile Ghidului solicitantului - condiții specifice, Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară, Aprilie 2019;

Luând în considerare Analiza realizata la nivelul întregului sector privind oferta și cererea de educație antepreșcolară din Sectorul 5;

în temeiul art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (I), ari. 166 alin. (2), lit. I) și art. 243 alin.(l) lit.

a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului “//FAPTE: înființare grupe de antepreșcolari la Grădinița Nr. 242, Școala Nr. 125 și Școala Nr. 115”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Capital Uman Axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe, Prioritatea de investiții - lO.i, Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL SECTOR 5


Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București secundar de calitate, inclusive la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare, Obiectiv Specific 6.2. Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural, de către Primăria Sectorului 5.

Art. 2 Se aprobă co-finanțarea de la bugetul local al Sectorului 5 în cuantum de 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, conform ghidului solicitantului - condiții specifice, Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară, Aprilie 2019, precum și finanțarea tuturor cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului menționat la art. I, pentru Primăria Sectorului 5.

Art. 3 Se aprobă co-finanțarea de la bugetul local al Sectorului 5 în cuantum de 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, conform ghidului solicitantului - condiții specifice, Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară, Aprilie 2019, precum și finanțarea tuturor cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului menționat la art. 1, pentru Grădinița Nr. 242, Școala Nr. 125 și Școala Nr. 115.

Art. 4 Se împuternicește domnul Daniel Florea, Primarul Sectorului 5, să semneze în numele și pentru Sectorul 5 al Municipiului București toate documentele necesare și contractul de finanțare al proiectului “#FAPTE: înființare grupe de antepreșcolari la Grădinița Nr. 242, Școala Nr. 125 și Școala Nr. 115”.

Art. 5 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează pentru legalitate ,

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 5 'mița PELRESCU .._____


PRESEDINT^/ti

’ li * /

ALEXANDRU SERA.

ts

Nr. 2^ MSAl.lOU)