Hotărârea nr. 290/2019

Hotărârea nr. 290/03.12.2019 privind abrogarea Hotărârii nr. 116/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: Înființarea Creșei nr. 54, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5


Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind abrogarea Hotărârii nr. 116/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului tfFAPTE: înființarea Creșei nr. 54, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

Având în vedere:

  • •  Referatul de aprobare al  Primarului Sectorului 5, înregistrat cu numărul

R44740/29.I 1.2019;

  • •  Raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare înregistrat cu numărul R 44739/29.11.2019;

  • •  Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activitati Economice;

  • •  Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 116/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului &FAPTE: înființarea Creșei nr. 54, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;

Luând în considerare:

  • •  prevederile ghidului solicitantului - condiții specifice, Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară, Aprilie 2019;

  • •  Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1249/05.07.2019;

  • •  Prevederile art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

în temeiul art. 139 alin. (I), art. 140 alin. (I), art. 166 alin. (2), lit. I) și art. 243 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5


Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

Art. 1 Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 116/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: înființarea Creșei nr. 54, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Art. 2 Aparatul de specialitate al primarului Sectorului 5 prin Direcția Direcția de Dezvoltare și Direcția de Asistența Tehnică Juridică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează pentru legalitate,

SECRETARUL GENEI

Elena Lumini