Hotărârea nr. 283/2019

Hotărârea nr. 283/03.12.2019 pentru modificarea art.1 a H.C.L. Sector 5 nr. 184/27.08.2019, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Start spre viitor, în anul școlar 2019 - 2020.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art.l a H.C.L. Sector 5 nr. 184/27.08.2019, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Start spre viitor, în anul școlar 2019 - 2020

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției de învățământ, Tineret și Sport și al Direcției Economice, înregistrat sub nr. R 44744/29.11.2019;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. R 44745/29.11.201 9; Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice; Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

H.C.L. Sector 5 nr. 184/27.08.2019 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al Sectorului 5, a programului Start spre viitor, în anul școlar 2019 - 2020;

H.C.L. Sector 5 nr. 269/21.11.2019 privind modificarea art. 1 a H.C.L. Sector 5 nr. 184/27.08.2019, privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Start spre viitor, în anul școlar 2019 - 2020;

Ținând cont de prevederile H.C.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, ale Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 41, alin. 5 și ale art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. 1), precum și ale art. 243 alin. (I) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifică art. 1 al H.C.L. Sector 5 nr. 184/27.08.2019, modificată prin H.C.L. Sector 5 nr. 269/21.1 1.2019, și va avea următorul conținut: „Se aprobă derularea și finanțarea programului Start spre viitor de către Primăria Sectorului 5 și unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, în anul școlar 2019 - 2020, cuprinzând opt acțiuni tematice”.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 5 nr. 184/27.08.2019 rămân neschimbate.

Art. 3 Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidentă Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Direcția Economică și conducerea unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENE ELENA-LUMINI

C

\


NTRU LEGALITATE

AL SECTORULUI 5, A PE liESCUPREȘEDINTE DE

ALEXANDRUDINȚĂ,

IAN LAZAROV


Nr.         /03.12.2019