Hotărârea nr. 281/2019

Hotărârea nr. 281/26.11.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 235/31.10.2019 privind stabilirea numărului şi cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul I al anului școlar 2019-2020.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 235/31.10.2019 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul I al anului școlar 2019-2020

Având în vedere:

  • - Raportul comun al Direcției de învățământ, Tineret și Sport și al Direcției Economice, înregistrat sub nr. R 43020/25.11.2019;

  • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. R 43022/25.11.2019;

  • - Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

  • - Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

  • - Adresa nr. 1561/22.11.2019, emisă de Școala Gimnazială nr. 150 și înregistrată la instituția noastră sub nr. R 42860/25.11.2019;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 235/31.10.2019 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul I al anului școlar 2019-2020;

Luând in considerare art. 58 și art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

în conformitate cu prevederile art. 82 și ale art. 105, alin. 2 din Legea nr. 1/2011 privind educația națională, precum și cu prevederile OMECTS nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 139, alin. (1), art. 140 alin (1), art. 166, alin 2, lit. 1) și art.243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 235/31.10.2019 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul I al anului școlar 2019-2020, conform anexelor 1 și 2, părți integrante ale prezentei hotărâri.

Art. 2 - Sumele necesare acordării burselor vor fi alocate conform prevederilor bugetului local al Sectorului 5, Cap. învățământ - Burse.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Direcția Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Direcția Economică, precum și unitățile de învățământ menționate în anexa 2 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEA

SECRETAR GEN]

ELENA LUP


PREȘI                 IfĂ,

ALEXAND1             lZAROV

Nr. £       /26.11.2019

Anexa 1 la HCLS 5 nr. z2<?/    /. //■

Situația numărului de burse ce vor fi acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 în semestrul I al anului școlar 2019-2020


PREȘEDINTE|D$ ȘED

ALEXANDRU SEBTRASEMNEAZĂ,

NI RALS


INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

■ v u a ii iu iii lunar bursă/elev

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

28.209

11.134

8.772

6.874

1.185

244

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

592

290

229

73

0

0

400

B. Burse de merit total, din care:

6.247

49

4.105

2.083

0

10

b.1. elevi cu media generală 10

377

0

328

49

0

0

400

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

2.553

0

1.792

761

0

0

250

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

1.685

0

1.050

633

0

2

150

b.4. elevi cu media generală 8,99- 8,50

1.399

0

766

625

0

8

150

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

233

49

169

15

0

0

250

C. Bursa de studiu

283

9

120

154

0

0

150

D. Burse de ajutor social

2.875

1.223

912

740

0

0

150

E. Burse de ajutor ocazional

45

27

17

1

0

0

150

Total A+B+C+D+E

10.042

1.598

5.383

3.051

0

10

Anexa 2 la HCLS 5 nr. x3        726.11.2019

Situația numărului de burse solicitate, la nivelul fiecărei unități de învățământ» în semestrul I al anului școlar 2019-2020

Colegiul Național Gheorghe Lazăr

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1232

0

133

1099

O

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

49

0

14

35

O

0

B. Burse de merit total, din care:

947

0

93

854

O

0

b.1. elevi cu media generală 10

81

0

41

40

o

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

636

0

47

589

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

187

0

4

183

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

41

0

1

40

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

2

0

0

2

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

60

0

1

59

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

1056

0

108

948

0

0

Liceul Teoretic Ștefan Odobleja

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1645

558

406

681

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

39

15

14

10

0

0

B. Burse de merit total, din care:

636

15

288

333

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

33

0

26

7

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

161

0

116

45

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

209

0

73

136

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

198

0

58

140

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

35

15

15

5

0

0

C. Bursa de studiu

10

0

3

7

0

0

D. Burse de ajutor social

147

22

34

91

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

832

52

339

441

0

0

Liceul Teoretic Ion Barbu

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Lic eu seral

An de completare

Număr de elevi:

1531

489

353

689

O

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

18

10

5

3

0

B. Burse de merit total, din care:

673

0

252

421

O

0

b.1. elevi cu media generală 10

25

0

24

1

o

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

225

0

130

95

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

223

0

58

165

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

200

0

40

160

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

6

0

1

5

0

0

D. Burse de ajutor social

123

8

14

101

o

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

820

18

272

530

0

0

Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1635

469

369

797

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

35

7

10

18

0

0

B. Burse de merit total, din care:

420

0

197

223

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

7

0

6

1

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

107

0

85

22

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

141

0

66

75

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

159

0

37

122

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

6

0

3

3

0

0

C. Bursa de studiu

14

0

3

11

0

0

D. Burse de ajutor social

125

35

24

66

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

594

42

234

318

0

0

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Mofoc

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Lic eu seral

Profesional

Număr de elevi:

815

0

0

388

205

222

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

30

0

0

20

O

10

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

O

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

0

0

0

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

9

0

0

7

o

2

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

21

0

0

13

0

8

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

18

0

0

18

0

0

D. Burse de ajutor social

61

0

0

61

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

1

0

0

1

0

0

Total A+B+C+D+E

110

0

0

100

0

10

Colegiul Tehnic Energetic

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

Sc. prof dual

Număr de elevi:

938

0

0

581

335

22

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

3

0

0

3

0

0

B. Burse de merit total, din care:

51

0

0

51

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

5

0

0

5

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

12

0

0

12

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

34

0

0

34

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

37

0

0

37

0

0

D. Burse de ajutor social

49

0

0

49

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

140

0

0

140

0

0

Colegiul Economic Viilor

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1574

0

0

1574

O

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

2

0

0

2

O

0

B. Burse de merit total, din care:

141

0

0

141

O

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

o

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

1

0

0

1

o

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

43

0

0

43

o

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

92

0

0

92

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

5

0

0

5

0

0

C. Bursa de studiu

58

0

0

58

0

0

D. Burse de ajutor social

232

0

0

232

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

433

0

0

433

0

0

Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1017

0

0

649

368

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

1

0

0

1

0

0

B. Burse de merit total, din care:

3

0

0

3

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

0

0

0

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

1

0

0

1

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

2

0

0

2

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

5

0

0

5

0

0

D. Burse de ajutor social

26

0

0

26

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

35

0

0

35

0

0

Liceul Tehnologic Dimitrie Guști

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu se ral

An de completare

Număr de elevi:

693

0

0

416

277

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

1

0

0

1

O

0

B. Burse de merit total, din care:

37

0

0

37

O

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

o

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

4

0

0

4

o

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

11

0

0

11

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

22

0

0

22

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

13

0

0

13

0

0

D. Burse de ajutor social

55

0

0

55

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

106

0

0

106

0

0

Școala gimnazială nr. 2

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

499

289

210

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

86

0

86

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

20

0

20

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

25

0

25

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

23

0

23

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

17

0

17

0

0

0

C. Bursa de studiu

6

0

6

0

0

0

D. Burse de ajutor social

120

85

35

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

212

85

127

0

0

0

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

508

242

266

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

6

4

2

0

O

0

B. Burse de merit total, din care:

91

0

91

0

O

0

b.1. elevi cu media generală 10

2

0

2

0

o

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

35

0

35

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

23

0

23

0

o

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

31

0

31

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

99

55

44

0

o

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

196

59

137

0

0

0

Școala gimnazială "Principesa Margareta"

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1118

639

479

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

49

29

20

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

259

0

259

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

21

0

21

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

137

0

137

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

61

0

61

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

30

0

30

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

10

0

10

0

0

0

C. Bursa de studiu

13

0

13

0

0

0

D. Burse de ajutor social

110

67

43

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

4

4

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

435

100

335

0

0

0

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu se ral

An de completare

Număr de elevi:

348

217

131

0

O

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

13

11

2

0

O

0

B. Burse de merit total, din care:

33

0

33

0

o

0

b.1. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

10

0

10

0

c

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

12

0

12

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

10

0

10

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

20

0

20

0

0

0

D. Burse de ajutor social

57

30

27

0

c

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

123

41

82

0

0

0

Școala gimnazială nr. 124

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

685

297

388

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

137

5

132

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

13

0

13

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

59

0

59

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

32

0

32

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

27

0

27

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

6

5

1

0

0

0

C. Bursa de studiu

3

0

3

0

0

0

D. Burse de ajutor social

68

38

30

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

208

43

165

0

0

0

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu se ral

An de completare

Număr de elevi:

240

145

95

0

O

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

O

0

B. Burse de merit total, din care:

29

0

29

0

o

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

o

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

10

0

10

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

10

0

10

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

9

0

9

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

3

0

3

0

0

0

D. Burse de ajutor social

106

76

30

0

o

0

E. Burse de ajutor ocazional

11

7

4

0

0

0

Total A+B+C+D+E

149

83

66

0

0

0

Școala gimnazială nr. 126

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

547

310

237

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

79

1

78

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

23

0

23

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

29

0

29

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

17

0

17

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

9

1

8

0

0

0

C. Bursa de studiu

4

0

4

0

0

0

D. Burse de ajutor social

75

36

39

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

158

37

121

0

0

0

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu se-ral

An de completare

Număr de elevi:

646

322

324

0

O

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

42

19

23

0

O

0

B. Burse de merit total, din care:

92

0

92

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

10

0

10

0

o

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

36

0

36

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

26

0

26

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

20

0

20

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

4

0

4

0

0

0

D. Burse de ajutor social

86

45

41

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

224

64

160

0

0

0

Școala gimnazială nr. 128

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

445

244

201

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

9

4

5

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

121

0

121

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

14

0

14

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

67

0

67

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

22

0

22

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

18

0

18

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

26

15

11

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

156

19

137

0

0

0

Școala gimnazială "Luceafărul"

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

684

405

279

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

30

19

11

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

108

0

108

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

5

0

5

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

52

0

52

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

35

0

35

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

16

0

16

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

1

0

1

0

0

0

D. Burse de ajutor social

35

19

16

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

174

38

136

0

0

0

Școala gimnazială nr. 131

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

998

545

453

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

22

14

8

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

207

0

207

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

15

0

15

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

87

0

87

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

52

0

52

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

53

0

53

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

1

0

1

0

0

0

D. Burse de ajutor social

121

63

58

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

351

77

274

0

0

0

Școala gimnazială "Grigore Tocilescu"

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seiral

An de completare

Număr de elevi:

317

179

138

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

5

2

3

0

O

0

B. Burse de merit total, din care:

33

0

33

0

O

0

b. 1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

o

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

10

0

10

0

o

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

14

0

14

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

9

0

9

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

2

0

2

0

0

0

D. Burse de ajutor social

37

20

17

0

o

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

77

22

55

0

0

0

Școala gimnazială nr. 134

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

370

208

162

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

5

2

3

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

29

0

29

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

5

0

5

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

6

0

6

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

17

0

17

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

26

0

26

0

0

0

D. Burse de ajutor social

127

77

50

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

9

4

5

0

0

0

Total A+B+C+D+E

196

83

113

0

0

0

Școala gimnazială nr. 135

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu se ral

An de completare

Număr de elevi:

677

394

283

0

O

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

19

9

10

0

O

0

B. Burse de merit total, din care:

107

0

107

0

o

0

b.1. elevi cu media generală 10

3

0

3

0

o

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

33

0

33

0

o

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

35

0

35

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

21

0

21

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

15

0

15

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

48

25

23

0

o

0

E. Burse de ajutor ocazional

2

2

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

176

36

140

0

0

0

Școala gimnazială nr. 136

INDICATOR

TOTAL

Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

409

240

169

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

2

2

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

23

0

23

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

9

0

9

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

7

0

7

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

7

0

7

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

1

0

1

0

0

0

D. Burse de ajutor social

89

59

30

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

115

61

54

0

0

0

Școala gimnazială "Mircea Sântimbreanu"

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu se ral

An de completare

Număr de elevi:

1283

758

525

0

O

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

11

5

6

0

O

0

B. Burse de merit total, din care:

276

6

270

0

o

0

b.1. elevi cu media generală 10

3

0

3

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

91

0

91

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

55

0

55

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

52

0

52

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

75

6

69

0

0

0

C. Bursa de studiu

6

0

6

0

0

0

D. Burse de ajutor social

28

16

12

0

o

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

321

27

294

0

0

0

Școala gimnazială "I.I.C. Brătianu"

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

626

337

289

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

10

5

5

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

87

3

84

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

2

0

2

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

20

0

20

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

28

0

28

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

31

0

31

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

6

3

3

0

0

0

C. Bursa de studiu

1

0

1

0

0

0

D. Burse de ajutor social

145

98

47

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

243

106

137

0

0

0

Școala gimnazială nr. 143

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu se-ral

An de completare

Număr de elevi:

603

336

267

0

C

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

5

3

2

0

O

0

B. Burse de merit total, din care:

121

0

121

0

o

0

b.1. elevi cu media generală 10

12

0

12

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

46

0

46

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

33

0

33

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

30

0

30

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

43

20

23

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

169

23

146

0

0

0

Școala gimnazială nr. 144

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

277

162

115

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

29

0

29

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

9

0

9

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

11

0

11

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

9

0

9

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

4

0

4

0

0

0

D. Burse de ajutor social

60

34

26

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

2

1

1

0

0

0

Total A+B+C+D+E

95

35

60

0

0

0

Școala gimnazială "I. Ghe. Duca"

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu se ral

An de completare

Număr de elevi:

1152

682

470

0

O

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

17

7

10

0

O

0

B. Burse de merit total, din care:

337

2

335

0

o

0

b.1. elevi cu media generală 10

25

0

25

0

o

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

198

0

198

0

o

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

75

0

75

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

30

0

30

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

9

2

7

0

0

0

C. Bursa de studiu

3

0

3

0

0

0

D. Burse de ajutor social

16

8

8

0

o

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

373

17

356

0

0

0

Școala gimnazială "Petrache Poenaru"

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

436

240

196

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

14

0

14

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

10

0

10

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

4

0

4

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

0

0

0

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

2

0

2

0

0

0

D. Burse de ajutor social

42

27

15

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

1

0

1

0

0

0

Total A+B+C+D+E

59

27

32

0

0

0

Școala gimnazială "George Călinescu"

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu se ral

An de completare

Număr de elevi:

732

360

372

0

O

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

5

5

0

0

O

0

B. Burse de merit total, din care:

61

1

60

0

o

0

b.1. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

o

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

18

0

18

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

21

0

21

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

20

0

20

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

1

1

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

1

0

1

0

0

0

D. Burse de ajutor social

174

110

64

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

5

4

1

0

0

0

Total A+B+C+D+E

246

120

126

0

0

0

Școala gimnazială nr. 150

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1117

675

442

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

47

32

15

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

238

1

237

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

30

0

30

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

126

0

126

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

52

0

52

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

29

0

29

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

1

1

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

1

0

1

0

0

0

D. Burse de ajutor social

31

20

11

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

317

53

264

0

0

0

Școala gimnazială nr. 188

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu se-ral

An de completare

Număr de elevi:

592

313

279

0

O

0

Tipul bursei

i

A. Bursa de performanta

15

6

9

0

O

0

B. Burse de merit total, din care:

163

0

163

0

o

0

b.1. elevi cu media generală 10

18

0

18

0

o

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

75

0

75

0

o

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

47

0

47

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

23

0

23

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

14

6

8

0

0

0

D. Burse de ajutor social

102

44

58

0

o

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

294

56

238

0

0

0

Școala gimnazială nr. 280

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1693

1020

673

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

132

80

52

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

520

15

505

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

50

0

50

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

220

0

220

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

120

0

120

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

95

0

95

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

35

15

20

0

0

0

C. Bursa de studiu

6

3

3

0

0

0

D. Burse de ajutor social

101

46

55

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

10

5

5

0

0

0

Total A+B+C+D+E

769

149

620

0

0

0

Școala Gimnazială Specială nr. 9

INDICATOR

TOTAL

din care:

Sem. 1

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu se ral

An de completare

Număr de elevi:

127

59

68

0

O

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

O

0

B. Burse de merit total, din care:

29

0

29

0

o

0

b.1. elevi cu media generală 10

3

0

3

0

o

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

8

0

8

0

o

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

14

0

14

0

o

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

3

0

3

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

1

0

1

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

51

25

26

0

o

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

80

25

55

0

0

0