Hotărârea nr. 280/2019

Hotărârea nr. 280/26.11.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare de vestiare și grupuri sanitare din containere modulare pentru unitățile de învățământ din sectorul 5”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare de vestiare și grupuri sanitare din containere modulare pentru unitățile de învățământ din sectorul 5”

Având în vedere:

  • -  Raportul comun al Direcției de învățământ, Tineret și Sport, al Direcției Tehnice și al Direcției Economice, înregistrat sub nr. R 43034/25.11.2019;

  • -  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. R 43036/25.11.2019;

  • -  Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice și Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice și de cele ale HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - adru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139, alin.(l), art. 140 alin.(l), art. 166, alin.(2), lit. 1) și art. 243 alin.(l) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare de vestiare și grupuri sanitare din containere modulare pentru unitățile de învățământ din sectorul 5”, așa cum sunt prezentați în anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 Lucrările de amenajare vor fi executate de agenți economici specializați, desemnați pe baza unor proceduri de atribuire, în condițiile legii.

Art. 3 Finanțarea investițiilor se asigură de la bugetul local al Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București, capitolul învățământ.

Art. 4 Primarul, Direcția Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Direcția Tehnică, Direcția Economică și conducerea unităților de învățământ menționate în anexă vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


asemnează,

Secretar Gin^ral Sector 5 Elena Lupiiiiiț^ Pejtrescu

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ALEXANDRU ȘEBAS JIAjN LAZAROV

Anexă la H.C.L. Sector 5 Nr.a^ffiD Z26.11.2019

Indicatorii tehnico-econoinici pentru obiectivul de investiții obiectivul de investiții „Amenajare de vestiare și grupuri sanitare din containere modulare pentru unitățile de învățământ din sectorul 5”

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

Indicatori tehnico-cconomici

1

Școala Gimnazială nr. 127

Valoare investiție, inclusiv TVA: 278.300,91 lei,

din care C+M: 171.188,35 lei

2

Școala Gimnazială nr. 128

Valoare investiție, inclusiv TVA: 278.300,91 lei,

din care C+M: 171.188,35 lei

3

Școala Gimnazială nr. 134

Valoare investiție, inclusiv TVA: 278.300,91 lei,

din care C+M: 171.1 88,35 lei

4

Școala Gimnazială nr. 136

Valoare investiție, inclusiv TVA: 278.300,91 lei,

din care C+M: 1 71.188,35 lei

5

Școala Gimnazială nr. 144

Valoare investiție, inclusiv TVA: 278.300,91 lei,

din care C+M: 171.188,35 lei

6

Școala Gimnazială nr. 188

Valoare investiție, inclusiv TVA: 278.300,91 lei,

din care C+M: 171.188,35 lei

7

Școala Gimnazială Petrache Poenaru

Valoare investiție, inclusiv TVA: 273.256,43 lei,

din care C+M: 166.426,02 lei

8

Școala Gimnazială George Călinescu

Valoare investiție, inclusiv TVA: 280.035,60 lei,

din care C+M: 172.826,03 lei

PREȘEDINTE^ ȘEDINȚĂ, ALEXANDRU SEBASl ÎAN LAZAROV