Hotărârea nr. 278/2019

Hotărârea nr. 278/26.11.2019 privind alocarea sumei de 1.300.000 lei către Institutul de Pneumoftiziologie ,,Marius Nasta”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind alocarea sumei de 1.300.000 către Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”

Având în vedere:

  • - Raportul de specialitate al Direcției Tehnice Nr. R DT 635/25.1 1.2019;

  • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. R 42922/25.11.2019;

  • - Adresa Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” Nr.24244/15.1 1.2019, transmisă și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. R40540/15.11.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice;

în temeiul prevederilor art. 199 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată;

în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (7) lit. c), art. 139 alin.(l), art. 140 alin. (1), art. 166, alin. (2), lit. 1) și art. 243 alin.l lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă alocarea sumei de 1.300.000 lei către Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”, din care:

  • (1) 450.000 lei pentru achiziționarea unui sistem de acces cu cartelă la cele două zone de intrare în IPMN- din Șos. Viilor nr. 90 și Strada Ion Băiulescu;

  • (2) 850.000 Iei pentru lucrări de reparații/placare cu panouri metalice tip sandwich, în perimetrul sediului IPMN din Șos Viilor nr. 90.

Art.2 Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.