Hotărârea nr. 277/2019

Hotărârea nr. 277/26.11.2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne, în valoare de maximum 14.691.108 lei, ce urmează a fi contractată de către S.C Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A, în vederea finanțării taxei pe valoarea adăugată (T.V.A) aferentă achiziției unor echipamente și utilaje pentru asigurarea serviciilor de salubrizare.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne in valoare de maxim 14.691.108 lei ce urmeaza a fi contractata de către SC AMENAJARE EDILITARA SI

SALUBRIZARE S.A. in vederea finanțării taxei pe valoarea adaugata (TVA) aferent achiziției unor echipamente si utilaje pentru asigurarea serviciilor de salubrizare

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 nr.R 42733/22.11.2019;

în baza raportului de specialitate al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. nr. 14448/22.11.2019;

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte Activitati Economice; Având în vedere Ordonanța dc Urgență a Guvernului României nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr.9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art.41 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele ele tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 2, litera e) din Ordonata de urgenta nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. a) și alin. (4) lit b), ale art. 139 alin. (3) lit. b), art. 140 alin.(l), art. 166 alin.(2) lit. d) și alin. 243 alin.(l) lit.a) din O.U.G. NR. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare totală de maxim 14.691.108 lei (denumita in continuare “Finanțare”), avand o maturitate de cel mult 12 luni cu o rata a dobânzii variabile care sa nu depaseasca ROBOR la 3 luni + 2.50%p.a., la care se adaugă comisioanele și spezele bancare specifice, care nu vor depăși 0.2% din valoarea finanțării.

Art. 2 Finanțarea va fi contractată de către S.C. Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A, societate comerciala de utilitate publica de interes local, având ca asociat majoritar CONSILIUL LOCAL al Sectorului 5 al Municipiului București, care este abilitată să desfășoare procedurile corespunzătoare privind contractarea și încheierea contractului de credit.

Art. 3 Scopul finanțării este de a asigura resursele financiare necesare finanțării taxei pe valoarea adăugată (TVA) aferent achiziției unor echipamente și utilaje pentru asigurarea serviciilor de salubrizare.

Art. 4 Se aprobă garantarea de "către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. a Finanțării prevăzute la articolele precedente, la care se adaugă dobânzile și comisioanele bancare aferente finanțării garantate, prin încheierea unui acord de garantare cu finanțatorul proiectului. Garantarea de către S.C. Amenajare Edilitara și Salubrizare S.A. se va face cu veniturile proprii, prezente și viitoare și echipamentele aferente investiției ce fac obiectul prezentei finanțări.

Art. 5 Se mandatează S.C. Amenajare Edilitara și Salubrizare S.A, să desfășoare procedurile de achiziție publică corespunzătoare în vederea obținerii împrumutului necesar achiziționării echipamentelor și utilajelor pentru asigurarea serviciilor de salubrizare. Se mandatează reprezentantul legal al S.C. Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A să semneze în numele și pentru S.C.Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. toate documentele necesare obținerii și derulării finanțării, precum și acordul de garantare a împrumutului contractat.

Art. 6 Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate și S.C. Amenajare Ediulitară și Salubrizare S.A.

C</n

rasem nează, erai Sector 5Secretar Gem

Elena Lumi îița P

rescu