Hotărârea nr. 276/2019

Hotărârea nr. 276/26.11.2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne, în valoare de maxim 65.723.377 lei de către S.C Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A, în vederea finanțării achiziției unor echipamente și utilaje pentru asigurarea serviciilor de salubrizare și garantarea de către Sectorul 5 a finanțării rambursabile cu valoarea maximă de 38.500.000 lei, dar nu cu mai mult de 50% din valoarea finală a echipamentelor și utilajelor ce urmează a fi achiziționate.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de maxim 65.723.377lei de către S.C. AMENAJARE EDILITARA ȘI SALUBRIZARE S.A. în vederea finanțării achiziției unor echipamente și utilaje pentru asigurarea serviciilor de salubrizare și garantarea de către Sectorul 5 a finanțării rambursabile cu valoarea maximă de 38.500.000 lei dar nu mai mult de 50% din valoarea finală a echipamentelor și utilajelor ce urmeaza a fi achiziționate

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 nr.R 42730/22.1 1.2019;

In baza raportului de specialitate al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. nr. 14447/22.1 1.2019;

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte Activitati Economice Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr.9/2007 privind constituirea, componența fi funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art.41 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 2, litera e) din Ordonata de urgenta nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. a) și alin. (4) lit b), ale art. 139 alin. (3) lit. b), art. 140 alin.(l), art.166 alin.(2) lit. d) și alin. 243 alin.(l) lit.a) din O.U.G. NR. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare totală de maxim 65.723.377 lei (denumită în continuare “Finanțare”), avand o maturitate de cel mult 10 ani, din care perioada de tragere și grație cumulate de maxim 12 luni și costuri financiare care să nu depășească echivalentul unei rate de dobândă egală cu Robor 3 luni + 2.75%p.a.

Art. 2. Finanțarea va fi contractată de către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A, societate comercială de utilitate publică de interes local, având ca asociat majoritar CONSILIUL LOCAL al Sectorului 5 al Municipiului București, care este abilitată să desfășoare procedurile corespunzătoare privind contractarea și încheierea contractului de credit.

Art. 3. Scopul finanțării este de a asigura resursele financiare necesare achiziției unor echipamente și utilaje pentru asigurarea serviciilor de salubrizare.

Art. 4. Se aprobă garantarea de către UAT Sector 5 prin CONSILIUL LOCAL Sector 5 al Municipiului București a maxim 38.500.000 Ici, dar nu mai mult de 50% din valoarea finala a echipamentelor și utilajelor achiziționate pentru asigurarea serviciilor de salubrizare, la care se adaugă dobânzile și comisioanelor bancare specifice aferente finanțării garantate, prin încheierea unui acord de garantare cu finanțatorul proiectului.

Art. 5 Se aprobă garantarea de către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A a Finanțării prevăzute la articolele precedente, la care se adaugă dobânzile și comisioanele bancare aferente finanțării garantate, prin încheierea unui acord de garantare cu finanțatorul proiectului. Garantarea de către SC Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A se va face cu veniturile proprii, prezente și viitoare și echipamentele aferente investiției ce fac obiectul prezentei finanțări.

Art. 6. (1) Fondurile necesare garantării Finanțării contractate în limita a maxim 3 8.500.000 lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea finala a echipamentelor si utilajelor achiziționate pentru asigurarea serviciilor de salubrizare, vor proveni din veniturile bugetului local al Sector 5 al Municipiului București. Cuantumul veniturilor cu care Sector 5 al Municipiului București va garanta anual, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor, a dobânzilor și a comisioanelor referitoare la acest împrumut, aferente anului respectiv.

(2) Din bugetul local al Sector 5 al Municipiului București se garantează plata:

  • a) serviciului anual al datoriei publice;

  • b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivului de investiții de interes local prevăzut la art. 3;

  • c) altor cheltuieli neeligibile ale finanțării menționate la art. I.

Art.7. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Sector 5 al Municipiului București următoarele date:

  • a.  hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

  • b.  valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate, în valuta de contract;

  • c.  gradul de îndatorare al Sector 5 al Municipiului București;

  • d.  durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării;

  • e.  dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțării;

  • f.  plățile efectuate din finanțare.

(2) Datele prevăzute la alin. (I) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestru expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 8. Se împuternicește Primarul Sector 5 al Municipiului București să semneze în numele și pentru Sectorul 5 al Municipiului București toate documentele necesare obținerii și derulării finanțării garantate, precum și acordul de garantare a împrumutului contractat.

Art.9.Se mandateaza S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A, să desfășoare procedurile de achiziție publică corespunzătoare în vederea obținerii împrumutului necesar achiziționării echipamentelor si utilajelor pentru asigurarea serviciilor de salubrizare. Se mandateaza reprezentantul legal al S.C. Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A să semneze în numele și pentru S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A toate documentele necesare obținerii și derulării finanțării, precum și acordul de garantare a împrumutului contractat.

Art.lO.Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate și S.C. Amenajare Ediulitară și Salubrizare S.A.

Contrasem nează, General Sector 5

Președinte Alexandru Seb

Nr. tyjG Z26.11.2019