Hotărârea nr. 268/2019

Hotărârea nr. 268/21.11.2019 pentru modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 123/27.06.2019 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Școală după Școală, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar din sectorul 5, în anul școlar 2019-2020, modificată prin H.C.L. Sector 5 nr. 216/26.09.2019.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 123/27.06.2019 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Școală după Școală, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar din sectorul 5, în anul școlar 2019 -2020, modificată prin H.C.L. Sector 5 nr. 216/26.09.2019

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției de învățământ, Tineret și Sport și al Direcției Economice, înregistrat sub nr. R 41919/20.11.2019;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. R 41920 /20.11.2019; Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

- Adresa emisă de Școala Gimnazială Nr. 143, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. R 41903/20.11.2019;

H.C.L. Sector 5 nr. 123/27.06.2019 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Școală după Școală, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar din sectorul 5, în anul școlar 2019 - 2020;

H.C.L. Sector 5 nr. 216/26.09.2019 pentru modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 123/27.06.2019; în temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

In conformitate cu prevederile art. 51 și art.52 alin.(l) din Legea nr.272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu cele ale art.32 alin.(l) și alin.(2), lit. „b”, art.3’ lit.”b” și “g” din Ordonanța Guvernului 68/2003, privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Ordinului Ministrului Educației Cercetării Tineretului și Sportului nr. 5349/2011, privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului "Școală după școală", cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale, de prevederile art. 76 alin. (2) din Legea nr. 292/2011 a Asistenței Sociale, de prevederile H.G. nr. 1113/2014 pentru aprobarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului1 2014 - 2016, de H.G. nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind Incluziunea Socială și Combaterea Sărăciei 2015-2020, de H.G. nr.417/2015 pentru aprobarea Strategiei privind reducerea părăsirii timpurii a școlii (PTS) și a faptului ca Programul "Școală după școală" reprezintă una din cele unsprezece măsurile cuprinse în Pachetul Antisărăcie care vizează domeniul educației, aprobat de Guvernul României în cadrul Programului Național de Reformă, în februarie 2016, precum și de Proiectul de Strategie al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 București, pentru perioada 2016 - 2020;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. 1), precum și ale art. 243 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă includerea Școlii Gimnaziale Nr. 143 în programul Școală după Școală, derulat în anul școlar 2019 - 2020 în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar din sectorul 5, în baza H.C.L. Sector 5 nr. 123/27.06.2019, modificată prin H.C.L. Sector 5 nr. 216/26.09.2019.

Art. 2 - Se modifică Anexa 3 a H.C.L. Sector 5 nr. 123/27.06.2019, modificată prin H.C.L. Sector 5 nr. 216/26.09.2019, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3 - Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 5 nr. 123/27.06.2019, modificată prin H.C.L. Sector 5 nr. 216/26.09.2019, menționate la art. 1 și 2, referitoare la numărul de copii beneficiari ai programului Școală după școală din anul școlar 2019-2020, contrare prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 - Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidentă Acte Administrative, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Direcția Economică, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 beneficiare ale programului Școală după Școală vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEA SECRETAR GEN ELENA-LUI

PENTRU LEGALITATE kL AL SECTORULUI 5,


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA ALEXANDRU SEBAZS 1 IAN LAZ4

LAZAROV


Nr.            /21.11.2019

Anexă H.C.L . nr.        /21.11.2019

Estimare privind numărul de beneficiari ai programului Școală după Școală, pentru anul școlar 2019-2020

Nr. crt.

Unitate de învățământ

Nr. grupe

Nr. elevi

1

Școala Gimnazială nr. 2

4

80

2

Școala Gimnazială nr. 103

6

120

3

Școala Gimnazială nr. 115

8

148

4

Școala Gimnazială nr. 126

5

130

5

Școala Gimnazială nr. 127

9

170

6

Școala Gimnazială nr. 128

10

150

7

Școala Gimnazială Grigore Tocilescu

8

130

8

Școala Gimnazială nr. 134

6

160

9

Școala Gimnazială nr. 144

5

75

10

Școala Gimnazială Petrache Poenaru

10

130

11

Școala Gimnazială George Călinescu

11

145

12

Școala Gimnazială nr. 188

5

75

13

Școala Gimnazială nr. 136

5

100

14

Școala Gimnazială nr. 143

4

100

TOTAL:

1.713

PREȘEDINTE DE Ș

Xdință,

ALEXANDRU SEBAST^

\N LAZAROV