Hotărârea nr. 267/2019

Hotărârea nr. 267/21.11.2019 privind susținerea Liceului Tehnologic Dimitrie Gusti, în vederea implementării proiectului educațional Să ne cunoaștem trecutul pentru a ne proiecta viitorul, ediția a noua.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind susținerea Liceului Tehnologic Dimitrie Guști, în vederea implementării proiectului educațional Să ne cunoaștem trecutul pentru a ne proiecta viitorul, ediția a noua

Având în vedere:

 • -  Raportul comun de specialitate al Direcției de învățământ, Tineret și Sport și al Direcției Economice, înregistrat sub nr. R 41173/19.11.2019;

 • -  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. R 41176/19.11.2019;

 • -  Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

 • -  Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

 • -   Adresele Liceului Tehnologic Dimitrie Guști, înregistrate la Primăria Sectorului 5 sub nr. R 39559/13.11.2019 și R 40674/15.11.2019.

în temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6.

în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1) art. 166 alin (2) lit. 1), precum și ale art. 243 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă susținerea Liceului Tehnologic Dimitrie Guști, în vederea implementării proiectului educațional Să ne cunoaștem trecutul pentru a ne proiecta viitorul, ediția a noua, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Se aprobă finanțarea de la bugetul local, capitolul învățământ, a proiectului menționat la art. 1.

Art. 3 - Primarul, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Direcția Economică și conducerea Liceului Tehnologic Dimitrie Guști vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETAR GEN


L AL SECTORULUI 5,

ELENA-LUynflITĂ/ PETRESCJU

Nr.            /21.11.2019

Anexă H.C.L . nr.        Z21.11.2019

Sumar al proiectului educațional

Să ne cunoaștem trecutul pentru a ne proiecta viitorul, ediția a noua

 • a) Organizator principal: Liceul Tehnologic Dimilrie Gușii',

 • b) Perioada desfășurării: decembrie 2019 - iunie 2020:

 • c)  Beneficiari direcți: elevi ai Liceului Tehnologic Dimilrie Gușii, precum și ai altor unități de învățământ secundar superior și inferior din București și din țară;

 • d) Scopul proiectului: valorificarea mesajului literaturii inspirate din experiențele trăite în fostele închisori comuniste;

 • e)  Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Ol - cunoașterea, valorificarea textelor literaturii specifice și receptarea mesajului artistic, istoric, sociologic și confesiv al acestora;

02 - identificarea adevărului istoric transmis prin operele antitotalitare și a unor exemple care să reprezinte modele culturale și spirituale pentru tânăra generație;

03 - descoperirea și valorificarea patrimoniului cultural național, ca parte a patrimoniului comun al Uniunii Europene.

 • f)  Activitățile proiectului:

expoziții tematice;

simpozion național interdisciplinar Credință, adevăr, creație în închisorile comuniste', excursie tematică la Aiud - Alba-Iulia, pentru susținerea unei lecții interactive într-un spațiu emblematic pentru tema proiectului.

 • g) Bugetul estimativ al proiectului: 20.000 lei (contravaloarea cheltuielilor de natură logistică și a serviciilor aferente organizării excursiei tematice la Aiud - Alba-Iulia).