Hotărârea nr. 266/2019

Hotărârea nr. 266/21.11.2019 privind modificarea și completarea Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret ,,Ștefan Iordache” pentru anul 2019, aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr. 11/23.01.2019.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” pentru anul 2019, aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr. 11/23.01.2019

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” cu nr. CCTSI -2019.11.19-03 din data de 19.11.2019;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5;

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

Avizul Comisiei Cultură, Culte, Minorități Naționale.

Luând în considerare:

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 11 / 23.01.2019 privind aprobarea Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” pentru anul 2019;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

Prevederile art. 58 și art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

în temeiul art. 139 alin.(l), art.140 alin (1), art.166 alin. (2) lit. 1) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 11/23.01.2019 privind aprobarea Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” pentru anul 2019, conform Anexei parte integrată a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa prezentei hotărâri vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, Titlul „Cheltuieli curente” - 20, Articolul „Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” - 20.01.09.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.            /21.11.2019
EDINȚĂ,

N LAZAROV


1 1

6

■A'     '


Anexă H.C.L . nr.        721.11.2019

CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURALE PROPUSE ÎN ANUL 2019

CENTRUL CULTURAL SI DE TINERET "ȘTEFAN IRDACHE”

J                                                »

Nr.cr t.

Denumirea manifestării

Caracter

Perioada de desfășurar e

Organizatori

Descrierea proiectului

1.

Mihai Eminescu - Trecut, prezent,viitor - colocviu cultural

Local

15 ianuarie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul își propune să pună în valoare opera poetului Mihai Eminescu, familiarizarea copiilor cu creația eminesciană

2.

Ceremonia de dezvelire a monumentului statuie Tudor Vladimirescu

Local

23 ianuarie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Punerea în valoare a personalității conducătorului Revoluției de la 1821, la Intersecția Bd. Tudor Vladimirescu cu Strada Panduri

3.

Ceremonia de dezvelire a monumentului statuie DAC

Local

24 ianuarie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Punerea în valoare conform vestigiilor arheologice descoperite aici, au fost identificate așezări omenești încă din perioada paleoliticului. Sectorul 5, ca parte din cea mai veche zonă a Bucureștiului, este strâns legat de formarea poporului român, al cărui simbol este DACUL

4.

24 ianuarie 1859

"ZIUA PRINCIPATELOR UNITE”

Local

24 ianuarie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Eveniment dedicat împlinirii a 160 de ani de la Mica Unire

5.

Centenar prin înfrățire

Local

Ianuarie -decembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Guvernul României a emis o ordonanță de urgență prin care s-a extins perioada de aniversare până în anul 2020

6.

Recunoașterea valorilor sociale

Local

28-29 ianuarie

Centrul Cultural si de

Tineret "Ștefan

»

lordache”

Proiectul își propune recunoaștera și aprecierea, păstrarea și sprijinirea valorile noastre, dar mai ales a cazurilor sociale care necesită sprijin în integrarea socio culturală a copiilor și familiilor din Sectorul 5

7.

Ziua internaționala a puzzle-urilor

Local

29 ianuarie

Centrul Cultural si de

Tineret "Ștefan lordache”

Eveniment care are ca scop dezvoltarea abilităților copiilor dinlnstituțiile de invătamant din Sectorul 5

8.

Teatrul pentru toți

Local

lanuarie-martie

Centrul Cultural si de J Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul socio-cultural si

J educațional Teatrul pentru toți își propune să realizeze un maraton de spectacole de teatru și dezbateri cu actori, artistisi, personalități culturale de la care elevii să ia contact direct cu arta

9.

Cupa Refresh 5

Local

lanuarie-iunie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul își propune să realizeze o serie de competiții sportive cu echipe de handbal, fotbal, baschet și cros care să se concretizeze în competiția finală Cupa Refresh 5, cu echipe formate de elevii la nivelul fiecărei instituții de învățământ din

5                                         J

Sectorul 5

10.

Trupa de teatru Ștefan lordache

National

J

Ianuarie -decembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan î lordache”

Proiectul își propune susținerea trupei de teatru a instituției noastre, pentru desfășurarea activității, a spectacolelor, a deplasărilor la festivalurile de teatru din țarăîn anul 2019

Nr.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și

Organizatori

Descrierea proiectului

crt.

perioada de desfășurare

11.

Susținerea tinerilor actori

National »

Ianuarie -decembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Programul are ca scop să îi ajute să se afirme, pentru că viitorul lor să înceapă azi, iar luminile rampei, decorurile, costumele și aplauzele să nu le rămână necunoscute, prin acordarea de burse

12.

Educație prin cultură

Local

Ianuarie -decembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul își propune să sprijine elevii defavorizați și cazurile sociale care frecventează instituțiile de învățământ din Sectorul 5, prin care să dezvolte creativitatea, implicarea socială, dezvoltarea artistică și abilitățile personale, în afara programei și a orarului școlar, cultură după școală

13.

Ziua internaționala a limbii

J

materne

Local

21 februarie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan

1

lordache”

Spectacol cultural artistic dedicat limbii române - se va desfășura in unitățile de invatamant din Sectorul 5

14.

De dragoste și de dor-Sărbătoarea dragostei la români - Dragobete -

Național

24 februarie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul își propune două direcții, o sesiune de comunicări științifice susținute de specialiști și un fragment de spectacol folcloric care să ilustreze obiceiul Vor fi oficiate căsătorii la care mirii vor trebui să se prezinte în port popular și vor fi înmânate certificate de îndrăgostiți.

15.

în întâmpinarea primăverii

Local

1-3 martie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Expoziție de martisoare. Târg de creație si vanzare martisoare, realizate de copii din școlile si grădinițele din Sectorul 5

Nr.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și

Organizatori

Descrierea proiectului

crt.

perioada de desfășurare

16.

Spectacol de Ziua Internațională a Femeii J

Local

8 martie

Centrul Cultural si de

J

Tineret "Ștefan lordache”

Evenimentul este un omagiu adus Zilei Internaționale a femeii

17.

Cupa primăverii la Șah

Local

Martie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”, Federația Română de Șah

Evenimentul își propune continuarea proiectelor în parteneriat cu Federația Română de Șah

18.

Ziua internaționala a rromilor -Festival al tradițiilor tiganesti

Național

8-11 aprilie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Evenimentul își propune să asigure cadrul propice prezentării tradițiilor și elementelor culturii acestei etnii. Organizat pe principiul unui târg tradițional, cu demonstrații culinare, spectacole artistice, expoziții, acesta va avea printre invitați reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în ceea ce

5                                                J

privește integrarea, personalități din spectrul politic și administrativ, dar si artiști renumiți, care și-au asumat public apartenența la etnie. în cadrul evenimentului vor fi prezenți meșteșugari rromi și va fi realizată o proiecție de filme tematice.

19.

Ziua internaținală a Oamenilor muncii

Internațional

1 mai

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Eveniment cultural aristic dedicat

oamenilor muncii din sectorul 5

20.

Ziua Europei

Local

9 mai

Centrul Cultural si de J

Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul își propune să celebreze anual pacea și unitatea dintre statele membre ale Uniunii Europene, Programul se va desfășura în unitățile școlare din

» » ,

Sectorul 5, are ca scop

Nr.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și

Organizatori

Descrierea proiectului

crt.

perioada de desfășurare

informarea elevilor privitor la Uniunea Europeană -mecanisme, oportunități și programe speciale pentru tineret.

21.

Ziua internațională a familiei -NUNTA DE AUR

Local

15 mai

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

în această zi dorim să ne îndreptăm atenția spre familiile care împlinesc 50 de ani de la căsătorie.

Evenimentele vor cuprinde un program artistic și momente festive

22.

Tara poveștilor

Local

31 mai - 2 iunie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Evenimentul va fi organizat pentru a sărbători ziua copilului -1 iunie

23.

Eco - School

Local

5 iunie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Evenimentul va fi organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, pentru a ridica gradul de conștientizare, in rândul tinerilor, referotor la problemele de mediu. Fiecare școala va realiza o mica "gradina de legume sau de flori” pe care elevii implicați o vor îngriji. Ne dorim ca toate unitățile școlare din Sectorul 5 sa beneficieze de o atmostefa "verde” - curți ale scolii pline de verdeața”, clase asemenea.

24.

Sport pentru întreaga familie

Local

lunie-octombrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Vom organiza in Parcul Sebastian un eveniment sportiv de promovare in rândul copiilor si tinerilor, cu jocuri sportive

25.

Parada performanței -Liceeni și profesori de nota 10 din Sectorul 5

Local

Septembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Eveniment organizat în semn de

apreciere a eforturilor depuse de

elevii din Unitățile de învățământ

----------------------------------------------------------------------5-----------------------------------------------1_______________________________________________________________________________________

Nr.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și

Organizatori

Descrierea proiectului

crt.

perioada de desfășurare

Vouchere educaționale

Preuniversitar de Stat din Sectorul 5, în cadrul examenului de Bacalaureat, cât și pentru a recunoaște meritele cadrelor didactice din Sectorul 5 care i-au îndrumat pe elevi și care au contribuit la obținerea acestor

J

rezultate remarcabile. Voucherele se vor acorda pentru achiziționarea de cărți școlare

26.

Open București - Concurs de șah

Național

Septembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Concurs de șah organizat cu sprijinul logistic al Federației Române de Șah

27.

Festivalul Național de Teatru Pentru Adolescenți "ȘTEFAN IORDACHE” Ediția a-l-a

Național

Septembrie

- Decembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul își propune să aducă împreună elevi care frecventează cercurile de artă dramatică din București, licee vocaționale, școli populare de artă, în cadrul căruia tinerii actori să prezinte publicului creațiile realizate si, în care aceștia să intre în contact cu personalități din lumea teatrului

28.

Zilele Sectorului 5

#refresh5

Local

Septembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Evenimentul are scopul de a antrena largi segmente ale populației sectorului la viața colectivității, concentrând atenția asupra valorilor reprezentative, care asigură notă distinctă asupra personalității Sectorului 5.

29.

Gala tânărului actor - Gala Hop

Național

Septembrie

Centrul Cultural si de » Tineret "Ștefan 1 lordache”

Realizat în parteneriat cu UNITER, proiectul își propune susținerea tinerei generații de actori

30.

Zilele Recoltei - Piața Ferentari

Local

octombrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Târg special dedicat recoltelor toamnei, aflat la a 4-a ediție

31.

Concurs de sah cu școlile din

> »

Sectorul 5

Local

Octombrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul își propune promovarea acestui sport în rândul elevilor din Sectorul 5

32.

Festivalul de film pentru adulți și copii

internațional

Noiembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache

Inițiat în anul 2018, proiectul își propune continuarea acestui eveniment ăn parteneriat cu consulatele culturale ale ambasadelor din București

33.

Hai să dăm mână cu mână

Parcul Izvor

1

Decembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Ziua Națională a României

34.

Poveste de Crăciun

Parcul

Sebastian

6-31 decembrie

Centrul Cultural si de »

Tineret "Ștefan lordache”

Târg tradițional de Crăciun, aflat la a 4-a ediție prin care ne propunem să aducem bucurie copiilor din Sectorul 5 prin diferite manifestări, spectacole, târg de produse tradiționale, demonstarții de gastronomie

35.

Campionat de șah cu școlile

din Sectorul 5

Local

Decembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan

» lordache”

Proiectul își propune promovarea acestui sport în rândul elevilor din Sectorul 5

36.

Balul de Cristal

Local

Decembrie

Centrul Cultural si de

>

Tineret "Ștefan lordache”

Proiect caritabil prin care ne propunem să venim în sprijinul familiilor defavorizate, prin organizarea unor strângere de fonduri

37.

Tărâmul fermecat

Local

Noiembrie 2019-Iunie 2020

Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”

Proiect cultural-educativ care are ca scop ameliorarea consumului cultural în Sectorul 5, prin crearea unei „zone” în care copiii (dar și adulții) își pot exprima creativitatea și pot desfășura activități culturale, sportive și de educație continuă.

--------------------------------1_____

Nr.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și

Organizatori

Descrierea proiectului

crt.

perioada de desfășurare

38.

Performanță în sport

Local

Noiembrie 2019 - Iunie 2020

Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”

Proiectul are în vedere sprijinirea sportivilor de performanță din Sectorul 5.

39.

Festivalul Integrării CONIL FEST

Local

Noiembrie 2019 - Iunie 2020

Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”

Proiectul are în vedere organizarea unui eveniment dedicat copiilor cu dizabilități sau proveniți din medii defavorizare, din Sectorul 5.

40.

Gala CINEMAGNIFIC

Local

Noiembrie 2019 - Iunie 2020

Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”

Proiectul are în vedere familiarizarea publicului din Sectorul 5 cu marile creații ale cinematografiei românești. Proiecția va fi dedicată marelui actor, patron al Centrului Cultural, maestrul Ștefan lordache.

1. Programul de acțiuni educaționale, culturale și sportive pe anul 2019

Pentru a aduce la îndeplinire obiectul de activitate, propunem derularea de acțiuni cultural-educaționale care creează avantaje concrete pentru colectivitatea locală a Sectorului 5, referitor la totalitatea membrilor comunității, la anumite categorii socio-profesionale ori la unul din elementele dezvoltării locale, în deplină concordanță cu misiunea și obiectivele instituției în domeniile cultural, educațional, social și sportiv.

Ținând cont de anvergura, numărul mare, complexitatea și diversitatea proiectelor și manifestărilor dedicate Centenarului României (1918-2018) și Primului Război Mondial, Guvernul României a hotărât prin Ordonanța de urgență nr. 22/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2017, o serie de proiecte dedicate Centenarului României se vor desfășura și în anul 2019.

Aceste proiecte și obiectivele propuse se aliniază Strategiei Culturale a Sectorului 5, prin care Administrația Publică Locală recunoaște implicarea tuturor factorilor sociali în dezvoltarea culturală și educațională a Sectorului 5. Lecția de istorie, despre evenimentele care au condus la reușita unirii, trebuie să fie un exemplu, despre care vom vorbi mereu cu mândrie și pe care tinerii trebuie să și-l asume pentru a putea construi un viitor pentru ei și, implicit, pentru comunitatea căreia îi aparțin.

Căutăm să dezvoltăm o colaborare fructuoasă cu un număr cât mai diversificat de asociații profesionale, uniuni de creatori, precum și alți parteneri sociali, în scopul derulării unor proiecte și dezvoltării de programe cu caracter cultural, artistic, educativ și sportive.

Proiectele și acțiunile specifice acestora urmăresc satisfacerea unui interes public local, respectiv, urmează a fi implementate în interesul colectivității locale a Sectorului 5.

Nr.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și

Organizatori

Descrierea proiectului

ort.

perioada de desfășurare

2. Programe de acțiuni multianuale

Pentru întărirea rolului instituției și transformarea acesteia în centru comunitar de acces la informație și cultură și de coeziune socială, diversificarea ofertei culturale, creșterea gradului de acces și de participare a populației din sector la viața culturală, în vederea construirii durabile care să aibă un impact considerabil asupra vieții culturale a Sectorului 5, din activitatea curentă desfășurată în 2018 a reieșit nevoia construirii unor programe multianuale.

2.1. Programul pentru Teatru - Susținerea tinerilor actori

Se știe că scenele teatrelor au ajuns să pară un teritoriu interzis pentru tinerii abia ieșiți din școlile de actorie. Tinerii actori talentați ș valoroși se demobilizează, renunță la meserie, se pierd din lipsa unei politici naționale culturale, a faptului că teatrele nu au porțile deschise iar câștigul unui tânăr actor la început de drum este minor. Anual termină facultăți de actorie, private și de stat, în jur de 150 - 200 de absolvenți iar a fi actor în România este un lucru greu și solicitant care necesită foarte multă putere de muncă și care este neglijat, în mod constant.

Astfel, dorim să încurajăm și să susținem tinerii actori, să le oferim ocazia de afirmare la început de carieră artistică în teatru, d( cunoaștere și recunoaștere. Programul are ca scop să îi ajute să se afirme, pentru că viitorul lor să înceapă azi, iar luminile rampei, decorurile costumele și aplauzele să nu le rămână necunoscute.

Grup țintă: tineri actori cu vârsta până în 35 de ani.

2.2. Programul de sprijinire a cetățenilor din Sectorul 5 pentru participarea la activități culturale, educative și sportive

Programul își dorește să ofere locuitorilor din Sectorul 5, accesul la activități culturale, educative, informative și sportive, la care, de cek mai multe ori, nu pot fi prezenți din motive financiare. Astfel, ne propunem să îi încurajăm să participe la spectacole de teatru, spectacole ds operă, proiecții de filme, competiții sportive, încercând să le transmitem cât de importante sunt aceste activități în dezvoltarea intelectuală și; personalității.

De cele mai multe ori, produsele și serviciile culturale diverse, pot fi benefice pentru comunitate, în scopul creșterii gradului de acce: al cetățenilor la viața culturală. Conservarea și transmiterea valorilor morale, artistice și tehnice ale comunității pe raza căreia funcționează precum și ale patrimoniului cultural, național și universal, poate reprezenta o modalitate pentru a-i ține aproape de Sectorul în care locuiesc dar mai ales pentru a-i ține uniți.

în cadrul programului vor fi organizate manifestări culturale cu rol instructiv-educativ, spectacole, festivaluri și competiții, concerte și al ti acțiuni, seminarii, dezbateri, vernisaje, conferințe, colocvii, expoziții, ateliere de lucru, etc.

2.3.  Programul de promovare, recunoaștere și recompensare a valorilor și realizărilor în domeniul cultural, științific, educativ, sportiv, familial, civic și etic

Valorile joacă un rol important în cunoașterea, explicația și predicția mentalităților și a comportamentelor individuale și de grup, dar și a cel specifice unui popor. O valoare care nu este promovată, ajunge doar pe căi lăturalnice și parțial cunoscută publicului. Este necesar să apreciem să păstrăm valorile noastre, dar mai ales să respectăm ceea ce ne ajută să ne individualizăm.

Nr.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și

Organizatori

Descrierea proiectului

crt.

perioada de desfășurare

Programul are ca scop recunoașterea publică a personalității prin acordarea de medalii, titluri, cupe etc, realizarea de expoziții personale și < jrup, susținerea unor conferințe publice, tipărirea de publicații și cârti precum și alte materiale care să pună în valoare personalitățiile promovai •ecunoașterea meritelor veteranilor de război, angajaților performanți, sportivilor, profesorilor, actorilor sau a oricărei personalitîți public considerația față de căsniciile durabile și cuplurile care oferă modele de viață, dar și alte cazuri care se remarcă prin importanța pe care o au dezvoltarea unui comportament responsabil în societatea românească și în mod special în Sectorul 5.

3. Programe de finanțare nerambursabilă

Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, înființat în baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr.131/2016, a acordat în decursul anului 2017 finanțări nerambursabile pentru activități non-profit de interes local în domeniile cultură și sport potrivit prevederilor Legii 350/2005. Finanțările au fost alocate din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40 din 10.04.2017 - privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și potrivit dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local nr. 65 din 16.05.2017 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile, alocate de la bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București, prin Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache" al Sectorului 5.

Din derularea acestei activități au rezultat anumite nevoi ale populației sectorului 5, în special copii și tineri, nevoi cărora potențialii beneficiari ai finanțărilor acordate in baza Legii 350 nu le puteau răspunde datorită limitărilor și specificității acestei legi.

Astfel, în ceea ce privește sportul de performanță este importantă valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecție, pregătire, competiție, pentru ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri sau obținerea victoriei. Structurile sportive sunt afiliate la Federații sportive pe ramuri de sport, federații care organizează, conduc, controlează și supraveghează activitățile și competițiile sportive oficiale. Neavând rolul de organizator, structurile sportive se află în imposibilitatea de a structura activitatea competițională astfel încât să răspundă cerințelor de formă și fond caracteristice prevederilor Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

De asemenea, pentru proiectele culturale a căror derulare excede anul curent sau care au derulare multianuală, Legea 350/2005 nu este instrument de finanțare adecvat.

Din analiza legislativă realizată, am identificat două tipuri de finanțare potrivite acestor activități, anume finanțarea acordată potrvit prevederilor Legii nr. 69 / 2000 a educației fizice și sportului și finanțarea acordată potrvit prevederilor Ordonanței nr.51 / 1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale. Ca urmare, pentru a răspunde acestor nevoi, este necesară completarea activităților desfășurate de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache" cu finanțarea de programe sportive pentru copii și juniori în baza Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 și cu finanțarea de programe, proiecte și acțiuni culturale în baza Ordonanței nr.51 / 1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale.

• Programul de finanțare acordat în baza Legii nr. 350 / 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

Finanțările se acordă persoanelor fizice sau persoanelor juridice fără scop patrimonial, asociații ori fundații constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute conform legii, pentru activități nonprofit de interes local.

Nr.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și

Organizatori

crt.

perioada de desfășurare


Descrierea proiectului


Nr.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și

Organizatori

crt.

perioada de desfășurare


Descrierea proiectului


Nr.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și

Organizatori

Descrierea proiectului

crt.

perioada de desfășurare

Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte în baza Ghidului Solicitantului și a legislației în domeniu.

  • •  Programul de finanțare acordat în baza Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului.

Finanțările se acordă cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza sectorului 5, Inspectoratului Școlar al Municipiului București, pentru finanțarea programelor sportive și premierea, în condițiile legii, a performanțelor deosebite obținute la competițiile sportive interne și internaționale oficiale.

Finanțările se acordă în baza Ghidului Solicitantului și a legislației în domeniu, în mod continuu pe baza principiului „primul venit primul servit”, până la epuizarea bugetului alocat pentru acest tip de finanțare.

  • •  Programul de finanțare acordat în baza Ordonanței nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale

Finanțările se acordă persoanelor fizice autorizate și persoanelor juridice pentru realizarea de programe, proiecte și acțiuni culturale.

Atribuirea finanțărilor nerambursabile se face pe baza selecției de oferte culturale organizată în conformitate cu Ghidul Solicitantului și cu legislația în domeniu.

PREȘEDINTE

ALEXANDRU SȘEDINȚĂ,

LAZAROV