Hotărârea nr. 265/2019

Hotărârea nr. 265/21.11.2019 privind constituirea unei comisii de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București, a terenului în suprafața de 80 mp situat în str. Dincă Ștefan nr. 3, Sector 5, București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind constituirea unei comisii de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București, a terenului în suprafață de 80 mp situat în str. Dincă Ștefan nr. 3 , Sector 5, București

Având în vedere:

Raportul - Direcției Tehnice nr. R 41045/18.11.2019, precum și Referatul de Aprobare al Primarului Sectorului 5;

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice; Propunerile domnului consilier Alexandru Sebastian Lazarov;

Procesul Verbal al Comisiei de Validare;

Ținând cont de:

adresa înregistrată la Primăria Sector 5 cu nr. R 40626/15.11.219, transmisă de dl. Olaru Titi și Olaru Maria, prin avocat Rilla Roxana, în care ne comunică intenția de vânzare a terenului in suprafața de 80 mp situat in str. Dincă Ștefan nr. 3,

prevederile Legii 24/2007 Legea privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată,

în temeiul art. 129 alin.(7) lit.n), art.139, alin.(6), artl40, alin.(l), art.166, alin.(2) lit.g) și alin.(3) precum și ale art. 243 alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă constituirea comisiei de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București, a terenului în suprafață de 80 mp, urmare solicitării transmisă de dl. Olaru Titi și Olaru Maria, prin avocat Rilla Roxana, în care ne comunică intenția de vânzare a terenului in suprafața de 80 mp situat în str. Dincă Ștefan nr. 3, după cum urmează:

Marian Ion

-Președinte

- Arhitect Șef

Matei Ion

- Membru

- Consilier Local

Țigănuș Marian

- Membru

-Viceprimar Sector 5

Petre Mircea Augustin

- Membru

- Șef Serviciu - Direcția Econom

Negru Aurelia

-Membru

-Șef Serviciu - Serviciul Achiziții

Publice

6. Constantin Vlășceanu


- Membru


7. Laura Gheorghe


- Membru


  • - Director Executiv - Direcția

Tehnică

  • - Direcția Generală Juridică


Art. 2. - Secretariatul Comisiei prevăzute la art. 1 va fi asigurat de dna Gabriela Vacariu, Direcția Tehnică.

Art. 3. - Comisia de negociere constituită potrivit art. 1 din prezenta hotărâre, va înainta spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 5, raportul final cu privire la negocierile efectuate.

Art. 4. - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează,Secretar General Sector 5

J

Elena I/uminița P|etrescu
Nr.        724.11.2019