Hotărârea nr. 264/2019

Hotărârea nr. 264/21.11.2019 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București referitor la achiziționarea în numele Municipiului București, a terenului în suprafață de 80 mp situat în str. Dincă Ștefan nr. 3, sector 5, București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al

Municipiului București referitor la achiziționarea în numele Municipiului București, a terenului în suprafața de 80 m.p. situat în str. Dincă Ștefan nr. 3, Sector 5, București

Având în vedere:

Raportul Direcției Tehnice nr. R 41041/18.11.2019 precum și Referatul de Aprobare al Primarului Sectorului 5;

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Ținând cont de:

Adresa înregistrată la Primăria Sector 5 cu nr. R 40626/15.11.2019, transmisă de dl. Olaru Titi și Olaru Maria, prin avocat Rilla Roxana, în care ne comunică intenția de vânzare a terenului in suprafața de 80 m.p. situat în str. Dincă Ștefan nr. 3,

Prevederile Legii 24/2007 Legea privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată,

în temeiul art. 129 alin.(7) lit.n, art.139, alin.(l), art.140, alin.(l), art.166, alin.(2) lit.g și alin. (3) precum și ale art. 243 alin.(l) lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se solicită împuternicirea Consiliului Local Sector 5, de către Consiliul General al Municipiului București privind achiziționarea în numele Municipiului București, a terenului în suprafață de 80 m.p. situat în str. Dincă Ștefan nr. 3 , Sector 5, București.

Art. 2. -Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. ^'4 /21.11.2019