Hotărârea nr. 263/2019

Hotărârea nr. 263/21.11.2019 privind darea în folosință gratuită a spațiului situat la etajul clădirii din Strada Fabrica de Chibrituri nr. 7-9 către Grădinița Nr. 269.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind darea în folosință gratuită a spațiului situat la etajul clădirii din

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 7-9 către Grădinița Nr. 269

Având în vedere:

  • -  Raportul de specialitate al Direcției de învățământ, Tineret și Sport și al Direcției Economice, înregistrat sub nr. R 40633/15.11.2019;

  • -  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. R 40637/15.1 1.2019; Ținând seama de:

  • -  contractul de închiriere nr. 5953/19.07.2019, încheiat între Primăria Sectorului 5, S.C. TATI GRUP DDBB S.R.L. și S.C. OXIGEN AGRO PRODUCT COMPANY S.R.L,

  • -  H.C.L. Sector 5 nr. 174/19.08.2019 privind darea în folosință Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5 a imobilului situat în București, sector 5, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 7-9 în vederea funcționării unor servicii de specialitate ale direcției',

  • -  H.C.L. Sector 5 nr. 257/21.11.2019 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 174/19.08.2019 privind darea în folosință Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5 a imobilului situat în București, sector 5, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 7-9 în vederea funcționării unor servicii de specialitate ale direcției',

Luând în considerare avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport și cel al Comisiei Buget,

Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice;

în temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor I -6;

în conformitate cu prevederile art. 129 alin.7 lit. a), art. 139, alin. 1, art.140 alin.l, art. 166, alin 2, lit. 1), precum și ale art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă darea în folosință gratuită a spațiului situat la etajul clădirii din Str. Fabrica de Chibrituri nr. 7-9 către Grădinița Nr. 269, până la lînalul anului școlar 2019-2020.

Art. 2 - Primăria Sectorului 5 va suporta cheltuielile privind plata chiriei și a serviciilor de mentenanță/întreținere asigurate de locator pentru spațiul prevăzut la art. 1 al prezentei hotărâri. precum și cheltuielile aferente utilităților publice determinate de funcționarea Grădiniței nr. 269 în acest spațiu, proporțional cu suprafața dată în folosință.

Art. 3 - Se desemnează Administratorul Public al Sectorului 5 să semneze procesul -verbal de predare-primire a spațiului menționat la art. 1 al prezentei hotărâri.

Art. 4 - Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Direcția Economică, Direcția de Dezvoltare, D.G.A.S.P.C. Sector 5 și conducerea Grădiniței nr. 269 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE

ALEXANDRU ȘEW