Hotărârea nr. 262/2019

Hotărârea nr. 262/21.11.2019 privind susținerea activităților desfășurate, pe parcursul anului 2020, de Trupa de teatru AS, în parteneriat cu Asociația Culturală Andart și Colegiul Național Gheorghe Lazăr.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind susținerea activităților ce vor fi desfășurate, pe parcursul anului 2020, de Trupa de teatru AS, în parteneriat cu Asociația Culturală Andart și Colegiul Național Gheorghe

Lazăr

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției de învățământ, Tineret și Sport și al Direcției Economice înregistrat sub nr. R 40350/15.1 1.2019 ;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr R 40353/15.1 1.2019; Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. R 30136/14.10.2019, emisă de Asociația Culturală Andart.

Luând în considerare Avizele Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în conformitate cu prevederile art. 129 alin.7 lit. a) și d), art. 139, alin. I, art. 140 alin. I, ale art. 166, alin 2, lit. I) și lit. m), precum și ale art. 243, alin. (I), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă susținerea activităților ce vor fi desfășurate, pe parcursul anului 2020, de Trupa de teatru AS, în parteneriat cu Asociația Culturală Andart și Colegiul Național Gheorghe Lazăr, conform Anexelor 1 și 2 , părți integrante ale prezentei hotărâri.

Art.2 - Sumele necesare implementării proiectului menționat la art. I vor fi utilizate în limita creditelor bugetare aprobate, din bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 5, Capitolul Cultură.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidentă Acte Administrative, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Direcția Economică, președintele Asociației Culturale Andart și directorul Colegiului Național Gheorghe Lazăr vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE

ALEXANDRU SEB,

ȘEDINȚA,

'IAN LAZAROV


Anexa 1 la H.C.L. Sector 5 nr.            Z21.11.2019

Sumar al proiectului

privind susținerea activităților ce vor fi desfășurate, pe parcursul anului 2020, de Trupa de teatru AS, în parteneriat cu Asociația Culturală Anclart și Colegiul Național Gheorghe Lazăr

 • a)     Organizatori: Asociația Culturala Anclart, Colegiul Național Gheorghe Lazăr și Primăria Sectorului 5;

 • b)     Perioada desfășurării: 1 ianuarie-31 decembrie 2020;

 • c)     Beneficiari direcți: aproximativ 50 de liceeni, elevi ai Colegiului Național Gheorghe Lazăr și echipa de traineri care va pregăti, forma și coordona elevii-artiști din Trupa de teatru AS. Activitățile proiectului se vor derula în cadrul Colegiului Național Gheorghe Lazăr, respectiv trainerii care vor pregăti, forma și coordona elevi i-artiști din Trupa de teatru AS'. președintele Asociației Culturale Anclart, Andrei Gheorghe, alături de 2 masteranzi ai Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică l.L. Caragiale, foști membri ai Trupei de teatru AS',

 • d)     Beneficiari indirecți: publicul larg (elevii Colegiului Național Gheorghe Lazăr, profesori, colegi, părinți, precum și alți membrii ai comunității locale);

 • e)     Scopul proiectului: îl constituie completarea sistemului formal de instruire instituționalizată cu metode alternative de educație prin artă și cultură teatrală, pentru un număr de aproximativ 50 de elevi ai Colegiului Național Gheorghe Lazăr clin București, pe parcursul anului 2020, sub coordonarea echipei de specialiști în pedagogie teatrală, din cadrul Asociației Culturale Anclart.

 • f)     Obiective specifice:

dezvoltarea gustului pentru frumos și cultură, dar și a abilităților de comunicare, dezvoltare personală, a încrederii în sine, precum și a capacității de socializare a liceenilor care alcătuiesc trupa de teatru AS. prin educație teatrală și învățare prin joc;

stimularea spiritului de echipă al tinerilor actori, prin încurajarea modului pozitiv de interacțiune dintre membrii trupei;

dezvoltarea capacității liceenilor de a adopta strategii pertinente în funcție de situația contextuală dată;

dezvoltarea interesului elevilor de a experimenta, de a cerceta și de a învăța lucruri noi; dezvoltarea complianței la reguli a tinerilor din grupul-țintă, prin descoperirea unor rigori în relațiile cu ceilalți.

 • g)    Activitățile specifice ale proiectului sunt:

implicarea a aproximativ 50 de elevi ai Colegiului Național Gheorghe Lazăr în programe de dezvoltare personală prin educație teatrală;

realizarea și susținerea a 3 spectacole de teatru de către Trupa de teatru AS;

participarea la cel puțin 8 evenimente culturale (festivaluri naționale/internaționale, seri culturale) la care vor participa membrii Trupa de teatru AS;

 • h)     Bugetul estimativ al proiectului: 100.300 lei.

PREȘEDINȚ/E DE ȘEDINȚĂ,

ALEXANDRU SEBĂSTIAN LAZAROV

Anexa 2 la H.C.L. Sector 5 nr.            Z21.lt.2019

Bugetul estimativ al activităților

ce vor fi desfășurate de Trupa de teatru „AS”,

din cadrul Colegiului Național Gheorghe Lazăr, pe parcursul anului 2020


Nr.

Crt.

Descrierea tipurilor de

cheltuieli

Sume alocate (valoare netă)

Sume alocate (valoare brută)

1

Onorarii - echipa desemnată de Asociația Culturală Andart pentru coordonarea liceenilor din trupa de teatru AS

Profesor coordonator:

1.800 lei * 10 luni = 18.000 lei

Profesori:

 • a) 1000 lei * 10 luni = 10.000 lei

 • b) 1000 lei * 10 luni = 10.000 lei

Observație: Timp de alte 2 luni, coordonarea liceenilor din trupa de teatru AS va fi suportată exclusiv de Asociația Culturală Andart, fără a implica financiar Primăria Sectorului 5

Profesor coordonator:

3.1 16 lei (onorariu, impozite și contribuții salariale) *10 luni =

31.160 lei

Profesori:

 • a) 1.657 lei (onorariu, impozite și contribuții salariale) *10 luni = 16.570 lei

 • b) l.657lei (onorariu, impozite și contribuții salariale) *10 luni

= 16.570 lei

2

Deplasări la festivaluri naționale/internaționale de teatru/seri culturale

6.000 lei * 6 deplasări = 36.000 lei

36.000 lei

Total general:

74.000 lei

100.300 lei

PREȘEDINTE

ALEXANIiRCrS^îT