Hotărârea nr. 261/2019

Hotărârea nr. 261/21.11.2019 privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 24 la acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2019, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 24 la acordul de partencriat rar.

32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sector 5

Având în vedere:

Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția de învățământ, Tineret și Sport și

Direcția Economică înregistrat sub nr. R 40418/15.11.2019;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. R 40422/15.11.20 19;

Acordul de parteneriat nr. 32.686/08.10.2001;

adresa nr. 405/29.10.2019 emisă de Grădinița Electromagnetica, înregistrată la Primăria

Sectorului 5 sub nr. R 35027/29.10.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport și al Comisiei Buget,

Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Ținând cont de prevederile Legii 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129 alin.7, lit. a) art. 139, alin. 1), art. 140 alin. I, art. 166, alin 2, lit. 1) și art.

243 alin. 1 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă încheierea actului adițional nr. 24 la acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sectorului 5, conform anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

ART. 2. Se mandatează Doamna Maria Berdilă - Director al Grădiniței Electromagnetica să semneze actul adițional menționat la art. 1.

ART. 3. Primarul Sectorului 5, Direcția Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Direcția Economică, precum și Directorul Grădiniței Electromagnetica vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PREȘEDII

ALEXANDRU S              INr.           /21.11.2019

ANEXĂ LA H.C.L. Sector 5 nr. &/ 721. J 1.2019

ACT ADIȚIONAL NR. 24

La acordul de partcneriat nr. 32686/08.10.2001

încheiat între:

S.C. ELECTROMAGNETICA S.A., cu sediul principal în Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, București, România, cu codul unic de înregistrare 414118, nr. de ordine în Registrul Comerțului J 40/19/1991, având cont virament RO 12RNCB5075000275610001, deschis la BCR Sucursala Ghencea, reprezentată prin Director Comercial Mihail Stoica, în calitate de proprietar Și

GRĂDINIȚA ELECTROMAGNETICA, cu sediul în Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, București, cod fiscal 33324720, reprezentată prin Maria Berdilă - Director, Cristina Georgescu - Administrator Financiar și Gina Dogaru - Administrator Patrimoniu, în calitate de chiriaș.

  • I.    Prin prezentul Act Adițional, cu acordul părților, se modifică prevederile Acordului de partcneriat nr. 32686/8.10.2001 după cum urmează:

Art. 3 , lit. c) se modifică astfel:

c) Pentru utilități, chiriașul va plăti urmăătoarele sume, la care se adaugă TVA:

  • - salubrizare: 9,13 lei/persoană/lună calendaristică, începând cu 01.01.2020;

  • - energia electrică: va fi furnizată în condițiile de calitate asigurate de rețeaua de distribuție, administrată de ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA conform citire contor la preț de 0,519 lei/kwh (prețul include toate taxele și tarifele reglementate de către ANRE, respectiv tariful de transport, servicii sistem, distribuție, contribuție cogenerare, cota certificate verzi, prețuri echilibrare, accize, inclusiv tariful intern de distribuire joasă tensiune, în valoare de 70,47 lei/MWh, mai puțin TVA. Mai multe detalii despre taxele și tarifele reglementate le regăsiți pe adresa www.elcctromaanetica.ro), începând cu 01.01.2020 până la data de 31.12.2020,

Celelalte utilități rămân la prețurile negociate, conform Act adițional nr. 21 și 22.

  • II.   Celelalte prevederi ale acordului de partcneriat nr. 32686/08.10.2001 și ale actelor adiționale subsecvente, rămân în vigoare.

  • III.   Prezentul act adițional intră în vigoare începând cu data de 01.01.2020.

  • IV. Prezentul act adițional a fost întocmit în trei exemplare, dintre care unul revine Pri măriei Sectorului 5, unul S.C. ELECTROMAGNETICA S.A., iar cel de al treilea, Grădiniței Electromagnetica.

PREȘEDINT

ALEXANDRȚĂ,

STIAN LAZAROV