Hotărârea nr. 260/2019

Hotărârea nr. 260/21.11.2019 privind aprobarea organizării Festivalului de colinde Astăzi s-a născut Hristos, ediția 2019.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării

Festivalului de colinde Astăzi s-a născut Hristos, ediția 2019

Având în vedere:

  • -  Raportul comun de specialitate al Direcției de învățământ, Tineret și Sport și al Direcției Economice, înregistrat sub nr. R 40579/15.11.2019;

  • -  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. R 40594/15.11.2019;

  • -  Adresele emise de Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu și de Școala Gimnazială Nr. 135, înregistrate la Primăria Sectorului 5 sub nr. R 40440 și R4044I/15.11.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport și cel al Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice;

în temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în conformitate cu prevederile art. 129 alin.7 lit. a) și d), art. 139, alin. 1, art. 140 alin. 1, art. 166, alin 2, lit. 1) și lit. m), precum și ale art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă organizarea, de către Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu și de către Școala Gimnazială Nr. 135, cu sprijinul Primăriei Sectorului 5, a Festivalului de colinde Astăzi s-a născut Hristos, ediția 2019, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Se aprobă finanțarea de la bugetul local, capitolul Cultură, a proiectului menționat la art. 1.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Direcția Economică și conducerea Școlii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu și cea a Școlii Gimnaziale Nr. 135 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE D

ALEXANDRU SEBAS

EDINȚĂ,

VN LAZAROV


Nr. ^6’0  /21.11.2019

Sumar al proiectului

Festivalul de colinde Astăzi s-a născut Hristos, ediția 2019

  • a) Organizatori: Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu și Școala Gimnazială Nr. 135, cu sprijinul Primăriei Sectorului 5;

  • b) Perioada desfășurării: decembrie 2019;

  • c)  Locul desfășurării: Școala Gimnazială Nr. 135;

  • d)  Beneficiari direcți: 300 de participanți (elevi și coordonatori ai ansamblurilor corale și grupurilor de colindători);

  • e)  Scopul proiectului: educarea elevilor în spiritul respectului pentru muzică și valorile muzicale, precum și promovarea tradițiilor și obiceiurilor românești de Crăciun;

I) Obiective specifice:

- consolidarea deprinderii elevilor de a interpreta o operă artistică în fața publicului; promovarea tradițiilor și obiceiurilor de Crăciun;

conștientizarea importanței perpetuării cântului tradițional;

stimularea imaginației și a creativității, precum și încurajarea elevilor să-și exprime emoțiile prin muzică.

  • g) Activitățile proiectului:

Festivalul de colinde Astăzi s-a născut Hristos-,

acțiunea de distribuire a darurilor pentru participanți (constând din produse electronice).

  • h) Buget estimativ: Valoarea maximă a costului premiilor ce vor fi achiziționate în cadrul proiectului nu va depăși suma de 300 de lei/beneficiar.

PREȘEDINTE DE

ALEXANDRU