Hotărârea nr. 26/2019

Hotărârea nr. 26/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr. 139, bl. V74”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ” Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastiau ur.139, bl. V74". finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G nr. 18/2009

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2019;

Având în vedere

  • •  Raportul de specialitate DGO-DTVIE nr. 72/18.02.2019 al Direcției Generale Operațiuni, precum si Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

  • •  Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

  • •  Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

Ținând cont de :

  • • HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • • OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

  • • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții "Reabilitare termică a imobilului din Strada MihaildSebastian nr.139, bl.V74”

Indicatorii tehnico economici actualizați - Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihai! Sebastian nr. 139, bl. V74.

Valoarea totală a lucrărilor de intervenție - 1.504.761,09 inclusiv TVA

Din care construcții-montaj (C+M)- 1.163.448,77 inclusiv TVA Durata de proiectare a lucrărilor de intervenție 1 lună

Durata de execuție a lucrărilor de intervenție 4 luni Perioada de garanție a lucrărilor de intervenție 60 luni

Art. 2 Se aprobă finanțarea investiției asigurată din fonduri de la bugetul de stat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, fonduri de la bugetul local al Sectorului 5 și din cota de contribuție a asociațiilor de proprietari.

  • 1. Cheltuieli de la buget de stat 50% din 1.163.448,77 = 581.724,38 lei cu TVA

  • 2. Cheltuielile asociației de proprietari 10% din 1.163.448,77 = 116.344,87 lei cu

TVA

  • 3. Cheltuieli de la bugetul local 40% din 1.163.448,77 = 465.379,50 lei cu TVA

  • 4. Cheltuieli suportate integral de la bugetul local (reprezentând diferența dintre valoarea totala a investiției și valoarea de C+M) = 341.312,34 lei cu TVA

TOTAL cheltuieli buget local (3+4) = 806.691,84 lei cu TVA

Art. 3 Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.


/28.02.2019