Hotărârea nr. 259/2019

Hotărârea nr. 259/21.11.2019 privind constituirea unei comisii de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București, a terenului in suprafața de suprafața de 104 mp situat in str. Serg. Vasile Topliceanu nr. 7A ( fostă Câmpul Mare), Sector 5, București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind constituirea unei comisii de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București, a terenului în suprafață de 104 mp situat în str. Serg. Vasile Topliceanu nr. 7A (fostă Câmpul Mare), Sector 5, București

Având în vedere:

Raportul - Direcției Tehnice nr. R40481/15.11.2019, precum și Referatul de Aprobare al Primarului Sectorului 5;

Propunerile domnului consilier Alexandru Sebastian Lazarov;

Procesul Verbal al Comisiei de Validare;

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice; Ținând cont de:

Adresa înregistrata la Primăria Sector 5 cu nr. R 11048/06.08.2019, transmisa de Târcavu Dumitru, prin care ni se comunică intenția de vânzare a terenului in suprafața de 104 mp situat in str. Serg. Vasile Topliceanu nr. 7A ( fostă Câmpul Mare), Sector 5, București;

Prevederile Legii 24/2007 Legea privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată;

- în temeiul art. 129 alin.(7) lit.n), art. 139, alin.(6), artl40, alin.(l), art.166, alin.(2) lit.g) și alin.(3) precum și ale art. 243 alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă constituirea comisiei de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București, a terenului în suprafață de 104 mp situat în str. Serg. Vasile Topliceanu nr. 7A ( fostă Câmpul Mare), Sector 5, București, cu următoarea componență:

1.

Marian Ion

-Președinte

- Arhitect Șef

2.

Matei Ion

- Membru

- Consilier Local

3.

Țigănuș Marian

- Membru

-Viceprimar Sector 5

4.

Petre Mircea Augustin

- Membru

- Șef Serviciu - Direcția Economică

5.

Negru Aurelia

-Membru

-Șef Serviciu - Serviciul Achiziții

Publice

6. Constantin Vlășceanu


- Membru


7. Laura Gheorghe


- Membru


  • - Director Executiv - Direcția

Tehnică

  • - Direcția Generală Juridică


Art. 2. - Secretariatul Comisiei prevăzute la art. 1 va fi asigurat de dna Gabrie la Vacariu, Direcția Tehnică.

Art. 3. - Comisia de negociere constituită potrivit art. 1 din prezenta hotărâre, va înainta spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 5, raportul final cu privire la negocierile efectuate.

Art. 4. - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Nr.        Z2f . 11.2019