Hotărârea nr. 258/2019

Hotărârea nr. 258/21.11.2019 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București referitor la achiziționarea în numele Municipiului București, a terenului in suprafața de 104 mp situat in str. Serg. Vasile Topliceanu nr. 7A ( fostă Câmpul Mare) , Sector 5, București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București referitor la achiziționarea în numele Municipiului București, a terenului in suprafața de 104 mp situat in str. Serg. Vasilc Topliceanu nr. 7A ( fostă Câmpul Mare), Sector 5, București

Având în vedere:

Raportul Direcției Tehnice nr. R 40475/15.11.2019 precum și Referatul dc Aprobare al Primarului

Sectorului 5;

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Ținând cont de:

Adresa înregistrata la Primăria Sector 5 cu nr. R 11048/06.08.2019, transmisa de Târcavu Dumitru, prin care ni se comunică intenția de vânzare a terenului in suprafața de 104 mp situat in str. Serg. Vasile Topliceanu nr. 7A ( fostă Câmpul Mare), Sector 5, București;

- Prevederile H.C.G.M.B. Nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul municipiului București;

în temeiul art. 129 alin.(7) lit.n, art.139, alin.(l), artl40, alin.(l), art.166, alin.(2) lit.g și alin. (3) precum și ale art. 243 alin.(l) lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se solicită împuternicirea Consiliului Local Sector 5, de către Consiliul General al Municipiului București privind achiziționarea în numele Municipiului București, a terenului in suprafață de 104 mp situat in str. Serg. Vasile Topliceanu nr. 7A ( fostă Câmpul Mare), Sector 5, București.

Art. 2. -Primarul Sectorului 5, prin aparatul dc specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Nr.         /21.11.2019