Hotărârea nr. 257/2019

Hotărârea nr. 257/21.11.2019 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 174/19.08.2019, privind darea în folosință Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 a imobilului situat în București, sector 5, Strada Fabrica de Chibrituri nr. 7-9 în vederea funcționării unor servicii de specialitate ale direcției.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 174/19.08.2019, privind darea în folosință Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 a imobilului situat în București, sector 5, str. Fabrica de Chibrituri nr.7-9 în vederea funcționării unor servicii de specialitate ale direcției

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 ;

Ținând seama de raportul de specialitate al Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 nr. 20536/15.11.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice precum și al Comisiei pentru Protecție Socială, Sanatate si Societate Civila ;

Dată fiind FI.C.L. Sector 5 nr. 174/19.08.2019, privind darea în folosință Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 a imobilului situat în București, sector 5, str. Fabrica de Chibrituri nr.7-9 în vederea funcționării unor servicii de specialitate ale direcției,

în conformitate cu prevederile ari. 58 alin. (1) și art. 59 alin. (1) și (2) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 129 alin.(7) lit. ”b” art. 139 alin.(1), art. 140 alin.(l), art. 166 alin.(2) lit. „1” și „p” și art. 243 alin. 1 lit.”a” din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se modifică art. 1 al H.C.L. Sector 5 nr. 174/19.08.2019, privind darea în folosință Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 a imobilului situat în București, sector 5, str. Fabrica de Chibrituri nr.7-9 în vederea funcționării unor servicii de specialitate ale direcției, și va avea următorul cuprins :

„în vederea asigurării funcționării serviciilor de specialitate ale D.G.A.S.P.C. Sector 5 prevăzute în anexa nr. 2 a prezentei hotărâri, se dau în folosință D.G.A.S.P.C. Sector 5, spațiile din imobilul situat în București, sector 5, str. Fabrica de Chibrituri nr. 7-9, în suprafață de 705,70 mp., menționate în art.2 al prezentei hotărâri, pe perioada contractului de închiriere nr.5953/19.07.2019.

Art.2. Se modifică anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 5 nr. 174/19.08.2019, privind darea în folosință Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 a imobilului situat în București, sector 5, str. Fabrica de Chibrituri nr.7-9 în vederea funcționării unor servicii de specialitate ale direcției, și va avea următorul cuprins :

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. Sector 5 nr. 174/19.08.2019

SPAȚIILE CE VOR FI DATE ÎN FOLOSINȚĂ CĂTRE D.G.A.S.P.C. SECTOR 5 ÎN CADRUL IMOBILULUI SITUAT ÎN BUCUREȘTI ,SECTOR 5, STR. FABRICA DE CHIBRITURI NR. 7-9

Demisol în suprafață de 224,85 mp.;

Parter în suprafață de 480,85 mp. „

Art.3. Se modifică anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 5 nr. 174/19.08.2019, privind darea în folosință Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 a imobilului situat în București, sector 5, str. Fabrica de Chibrituri nr.7-9 în vederea funcționării unor servicii de specialitate ale direcției, și va avea următorul cuprins :

„ ANEXA NR. 2 LA H.C.L. Sector 5 nr.______________

SERVICIILE DE SPECIALITATE ALE D.G.A.S.P.C. SECTOR 5 CE VOR FUNCȚIONA ÎN CADRUL IMOBILULUI SITUAT ÎN BUCUREȘTI,SECTOR 5, STR. FABRICA DE CHIBRITURI NR. 7-9

Clubul Bunicilor Sector 5- Centrul Comunitar (inclusiv pentru desfășurarea de activități socio-cultural-educative)

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Dizabilități

Comisia de Evaluare pentru Persoanele Adulte cu Handicap Sector 5.

Art.4.Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidentă Acte Administrative-Direcția de Asistența Tehnică și Juridică și D.G.A.S.P.C. Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA.

ALEXANDRU SEBASTIAN EAZAI

SECRETAR GEi

ELENA LUMI)

Nr. ^5/ /21.11.2019