Hotărârea nr. 256/2019

Hotărârea nr. 256/21.11.2019 privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București, România și Sectorul Xicheng din Beijing, Republica Populară Chineză.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

Privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între

Sectorul 5 al Municipiului București, România și Sectorul Xicheng din Beijing, Republica Populară Chineză

Având în vedere:

Raportul de Specialitate nr. RDD 576/15.1 1.2019 al Direcției de Dezvoltare;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat cu nr. RDD 577/15.1 1.2019; Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

Ținând cont de Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, ari. 10 alin. (I), (2) și (3);

Conform art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

In temeiul art. 35 alin (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, al art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele și al art. 4 din II.G. nr. 1040/2011, privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe.

Luând în considerare prevederile art. 89 alin,(6) alin. (7) alin. (10) alin. (11) și alin. (15), art. 129 alin (9) lit c), art. 139 alin. (I), art. 140 alin. (I), art. 166 alin. (2) lit. r) și art. 243 alin. (I) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către

Consiliul General al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București, România și Sectorul Xicheng din Beijing, Republica Populară Chineză.

Art. 2 - Primarul Sectorului 5, Direcția de Dezvoltare și Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEA

SECRETAR GEN

ELENA-LUPENTRU LEGALITATE

AL AL^ECTORULUI 5, ETREȘCL


E ȘEDINȚĂ,

IAN LAZAROV

L £•//

Nr.          . /2I.1 1.2019