Hotărârea nr. 255/2019

Hotărârea nr. 255/21.11.2019 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 207/26.09.2019 privind aprobarea solicitării către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri privind trecerea imobilului situat în Calea 13 Septembrie nr. 164, sector 5, București, aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Finanțelor Publice București - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice - București, în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliul Local al Sectorului 5 București, în vederea derulării unor investiții.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 207/26.09.2019 privind aprobarea solicitării către Consiliul General al Municipiului București de adoptare ci unei hotărâri privind trecerea imobilului situat în Calea 13 Septembrie nr.164, sector 5, București, aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Finanțelor Publice-slgentia Națională de Administrare Fiscală-Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice-București, în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliu? Local al Sectorului 5 București, în vederea derulării unor investiții.

Având în vedere:

Raportul de Specialitate întocmit de Arhitectul Șef înregistrat sub nr.R40546/l 5.11.2019;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 nr.R40506/l5.1 1.2019;

Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 207/26.09.2019 privind aprobarea solicitării către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri privind trecerea imobilului situat în Calea 13 Septembrie nr.164, sector 5, București, aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Finanțelor Publice-Agenția Națională de Administrare Fiscală-Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice-București, în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliul Local al Sectorului 5 București, în vederea derulării unor investiții.

Adresa Primăriei Municipiului București nr. 16178/16.10.2019. transmisă și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. R33702/24.10.2019;

Adresa Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 5 nr. 579045/06.11.2019 transmisă și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr.R39978/!4.11.2019;

Adresa Agenției Naționale de Administrare Fiscală -Direcția Generală de Investiții Nr. AAPS 14788/15.11.2019;

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Avizul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

Luând în considerare prevederile art. 58 și 60 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129 alin.(2) lit. c). art. 139 alin.(3) lit. g), art. 140 alin.(l), art. 166 alin.(4), art. 243 alin. (1) lit. a) și art. 292 din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se completează art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Sector 5nr.207/26.09.2019, care va avea următorul conținut:

  • (1) Imobilul situat în Calea 13 Septembrie nr. 164, sector 5, București, va fi preluat în vederea derulării unor investiții potrivit documentațiilor de urbanism aprobate în concordanță cu prevederile legale.

  • (2) Destinația imobilului ce face obiectul prezentului proiect de hotărâre, va 11 sediu secundar al Direcției de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5, care va fî reabilitat/amenajat pentru a putea oferi condiții adecvate de lucru pentru personalul D.I.T.L. Sector 5 și de extindere a punctelor de lucru ce deservesc contribuabilii Sectorului 5.Termenul de realizare a investiției/amenajării spațiului este anul 2021; Numărul de înregistrare de la M.F.P. este 35258; Codul de clasificare este 82906;Valoarea de inventar a imobilului este de 84.828 lei.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 207/26.09.2019, rămân în vigoare.

Art.3. Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE

ALEXANDRlj'STțlf

Nr. ^5', /21.11.2019