Hotărârea nr. 254/2019

Hotărârea nr. 254/21.11.2019 privind constituirea unei comisii care să negocieze condițiile închirierii unor spații cu destinația de sedii/puncte de lucru pentru D.I.T.L. Sector 5, situate pe raza sectorului 5, București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind constituirea unei comisii care să negocieze condițiile închirierii unor spații cu destinația de sedii/puncte de lucru pentru D.I.T.L. Sector 5, situate pe raza Sectorului 5 București

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 587696/13.11.2019 al Direcției Impozite și Taxe Locale și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 nr. RDATJ/ 25/14.11.2019.

Luând în considerare:

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

în temeiul prevederilor art. 129 alin.(l) lit.”d”, art. 139 alin (1), art. 140 alin (1), art. 166 alin (2) lit. I) și art. 243 alin (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă constituirea comisiei care să negocieze condițiile închirierii unor spații cu destinația de sedii/puncte de lucru pentru D.I.T.L. Sector 5, situate pe raza Sectorului 5 București, cu următoarea componență:

Nr. crt.

Nume și prenume

Funcția

Rol

Comisie

1

Valerian Sălăvăstru

Director Executiv

Președinte

2

Lazăr Mihaela

Director Executiv Adj

Membru

3

Popa Diana

Șef Serviciu - Serviciul Amenzi și alte Venituri

Membru

4

Enache Ștefania

Șef Serviciu - Serviciul Evidență Venituri

Membru

5

Ancuța Simona Zoe

Șef Serviciu - Serviciul Constatare și Impunere Persoane Fizice II

Membru

6

Săvulescu Reli

Șef Serviciu - Serviciul Constatare și Impunere Persoane Fizice I

Membru

7

Grigoriu Mariana

Șef Serviciu - Serviciul Urmărire încasare și Executare Persoane Fizice

Membru

8

Deca Elena Denisa

Șef Birou - Biroul Juridic

Membru

9

Ene Roxana Luminița

Șef Serviciu - Serviciul Constatare și Impunere Persoane Juridice

Membru

10

Pătrașcu Adrian

Șef Serviciu Serviciul Prelucrarea Automată a Datelor

Membru

1 1

Gheorghiu Vali

Inspector - Compartimentul Achiziții Publice și Fonduri Europene

Membru

Art. 2 Secretariatul comisiei va fi asigurată de Chirteș Mirela Alexandra consilier juridic din cadrul Biroului Juridic.

Art. 3 Comisia de negociere constituită potrivit art. 1 din prezenta Hotărâre va înainta spre aprobarea Consiliului Local al sectorului 5 raportul final cu privire la negocierile efectuate.

Art. 4 Primarul Sectorului 5 prin direcțiile de specialitate precum și prin membrii Comisiei de negociere menționați la art. 1, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONT

SECRETAR GENE

ELENA LUMIN1T

/


PREȘEDINTE

LAZAROV ALEX


^ȘEDINȚĂ,

XANDRU SEBASTIAN


Nr.-^f /21.11.2019