Hotărârea nr. 253/2019

Hotărârea nr. 253/31.10.2019 privind modificarea modificarea și completarea anexelor 2 și 3 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5, nr. 213/26.09.2019, respectiv a Contractului Cadru de Prestare a Serviciului de Salubrizare a Localităților și a Listei Tarifelor practicate de către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A pentru desfășurarea activităților delegate.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea anexelor 2 și 3 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 213/26.09.2019, respectiv a Contractului Cadru de Prestare a Serviciului de Salubrizare a Localităților și a Listei Tarifelor practicate de către S.C. AMENAJARE EDILITARĂ ȘI SALUBRIZARE S.A. pentru desfășurarea activităților delegate

Având în vedere:

 • -  Raportul de specialitate al Direcției Tehnice nr. R 35584/30.10.2019 întocmit in vederea modificării si completării Anexelor nr. 2 si nr. 3 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 213/2019, respectiv a Contractului Cadru de Prestare a Serviciului de Salubrizare a Localităților si a Listei Tarifelor practicate de către S.C. AMENAJARE EDILITARA Șl SALUBRIZARE S.A. pentru desfășurarea activităților delegate;

 • -  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5;

 • -  Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice;

 • -  H.C.L. Sector 5 nr. 62/04.04.2019 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de salubrizare și a studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare in Sectorul 5 al Municipiului București- Activitățile de salubrizare stradală, salubrizare menajeră și serviciul de iarnă.

 • -  FI.C.L. Sector 5 nr. 120/27.06.2019 privind aprobarea „Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Sectorului 5 al Municipiului București”

 • -  H.C.L. Sector 5 nr. nr. 121/04.04.2019 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului de salubrizare din Sectorul 5 al Municipiului București către S.C. AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A.;

 • -  H.C.L. Sector 5 nr. 213/28.07.2017 privind aprobarea Caietului de Sarcini, pentru delegarea gestiunii serviciului public având ca obiect "Salubrizarea stradala, salubrizarea menajera si serviciul de iarna", a Contractului-Cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților si a listei tarifelor practicate de către S.C. Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A., pentru desfășurarea activităților delegate;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 24/2000 art. 58, art. 59 și ari. 60, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;

Legii nr. 21 1/2011 privind regimul deșeurilor;

H.C.G.M.B. nr. 121/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare si igienizare ale Municipiului București;

H.G. nr. 942/2017 privind aprobarea Planului național de gestionare a deșeurilor;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. i), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. 1), art. 166 alin. (2) lit. o) și art. 243 alin. (1) Iii. a) din O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifică și se completează Anexa 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 213/26.09.2019, respectiv " Contractul Cadru de Prestare a Serviciului de Salubrizare a Localităților , potrivit Actului adițional prevăzut în Anexa nr. I, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 Se modifica și se completează Anexa 3 (I,J și K) a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 213/26.09.2019, respectiv " Lista Tarifelor practicate de către S.C. AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A. pentru desfășurarea activităților delegate ", potrivit Anexei nr.2, parte integranta a prezentei hotărâri.

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 5 nr. 213/26.09.2019 rămân neschimbate.

Art. 4 Primarul Sectorului 5 prin Direcția Economică, Direcția Tehnica, Serviciul Evidență Acte Administrative din cadrul Direcției de Asistenta Tehnica și Juridică și S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.,vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.ALEXANp


zz O '—

PREȘEDINTE DEX1>I)1NȚA,

KANDR    <S HAN LAZAROV

ilo \ ’i'Vii

Act Adițional nr. 1/


.2019


la Contractul Cadru de Prestare a Serviciului de Salubrizare a Localităților, aprobat in conformitate cu pervederile HCL Sector 5 nr. 213/2019

încheiat intre:

Sectorul 5 al Municipiului București, cu sediul în Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, București, Sector 5, reprezentat legal prin dl. Daniel Florea, avand calitatea de primar, in calitate de delegatar, pe de o parte,

Și

Societatea Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A., C.U.I. 27515874, număr de inregistrare in Registrul Comerțului: J40/9787/2010, cu sediul in Municipiul București, Sector 5, Bulevardul Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, reprezentata prin dl. Marian Lupascu, avand calitatea de Director General, in calitate de delegat,

Avand in vedere prevederile art. 31 din Contractul Cadru de Prestare a Serviciului de Salubrizare a Localităților, aprobat conform HCL Sector 5 nr. 213/2019 Părțile au convenit următoarele:

Art. 1. Denumirea prezentului contract se modifica, din „Contract Cadru de Prestare a Serviciului de Salubrizare a Localităților" in "Contract de delegare a serviciului public de salubrizare stradala si menajera si a servicului de iarna".

Art. 2. Contractul Cadru de Prestare a Serviciului de Salubrizare a Localităților se modifica prin introducerea art. 21, art. 22 si a art. 23 care vor avea următorul conținut:

Art. 21 Delegatul va realiza operațiunile care fac obiectul Caietului de Sarcini aprobat in temeiul HCL Sector 5 nr. 213/2019, in conformitate cu programele lunare de lucru aprobate de către delegatar si potrivit comenzilor transmise de către aceasta din urma.

Art. 22 Programele de lucru prevăzute la art. 21 vor fi transmise spre aprobare delegatarului pana la data de 25 a fiecărei luni si vor cuprinde totalitatea operațiunilor pe care delegatul le va efectua in cursul următoarei luni calendaristice, precum si frecventele de prestare a acestor operațiuni. Programele lunare de lucru vor fi intocmite in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini aprobat in temeiul HCL Sector 5 nr. 213/2019 si vor fi aprobate de către delegatar in cel mult mult 2 (zile) lucratoare de la data receptionarii acestora.

Art. 21 In situația in care programul lunar de lucru transmis spre aprobare de către delegat nu va respecta prevederile Caietului de Sarcini aprobat conform HCL Sector 5 nr. 213/2019, delegatarul ii va transmite o notificare in acest sens delegatului, urmând ca acesta din urma sa remedieze deficientele constatate, in cel mult 1 zi lucratoare de la data receptionarii notificării anterior menționate.

Art. 3 Contractul Cadru de Prestare a Servicului de Salubrizare a Localităților se modifica prin introducerea art. 91 si 92care vor avea următorul conținut:

 • 91 Delegatul datoreaza si va plăti delegatarului o redeventa, după cum urmeaza:

 • a) nivelul redeventei corespunzător serviciilor care fac obiectul prezentului contract este de 0,1% din profitul anual inregistrat de către delegat in urma indeplinirii serviciilor anterior menționate;

 • b) Redeventa stabilita potrivit prevederilor Ut. a) se plătește de către delegat anual, pana la data de 15

martie a fiecărui an, pentru anul financiar precedent, in contul delegatarului nr.________.

 • c) Plata redeventei se realizează de către delegat fara a fi necesara transmiterea unei notificări in acest sens de către delegatarsi se considera efectuata la data inregistrarii sumei in contul acestuia din urma;

 • d) Pentru neplata redeventei sau indeplinirea cu intarziere a acestei obligații, delegatul datoreaza delegatarului penalitati pentru fiecare zi de intarziere, in cuantumul rezultat din aplicarea cotei de 0,1 % asupra sumei datorate. Delegatul este considerat de drept in intarziere din ziua imediat următoare scadentei plătii redeventei.

 • e) Nivelul redeventei se poate modifica anual, cu acordul pârtilor, in aceleași condiții in care se modifica tarifele si preturile pentru serviciul delegat.

 • f) Delegatul va tine evident contabila distincta pentru serviciul care face obiectul prezentului contract.

 • 92 Garanția de buna execuție a contractului va fi constituția de către delegat după cum urmeaza:

 • (1) Garanția de buna execuție se va constitui prin rețineri succesive din sumele facturate.

 • (2) Operatorul va deschide un cont pe numele Beneficiarului, la Trezoreria Sector 5.

(4) In termen de maxim 90 de zile de la inchiderea anului financiar, după reglarea plăților si a penalităților, garanția constituita prin rețineri succesive se va restitui delegatului.

Art. 4. Contractul Cadru de Prestare a Serviciului de Salubrizare a Localităților se modifica prin introducerea art.171, art. 172 si art. 173 care vor avea următorul conținut:

Art. 17' Pana pe data de 5 a fiecărei luni, delegatul va transmite delegatarului graficele de lucrări cuprinzând totalitatea operațiunilor efectate in cursul lunii precedente, impreuna cu frecventele de prestare ale acestor activitati si suprafețele asupra carora activitatile anterior menționate au fost realizate, in vederea incheierii procesului verbal de recepție corespunzător lunii precedente.

 • 172  Situația de lucrări intocmita de către delegat va cuprinde totalitatea operațiunilor efectuate in conformitate cu programele lunare de lucru si comenzile înaintate de către de legatar, precum si valoarea acestor prestații, stabilita aplicând tarifele aprobate de către Consiliul Local al Sectorului 5.

 • 173 Serviciul din cadrul aparatului de specialitate al primarului are obligația si competenta:

 • a)     Sa verifice permanent modul de efectuare a prestațiilor, intocmind saptamanal rapoarte de constatare in acest sens;

 • b)     Sa consemneze, in rapoartele de constatare saptamanale, modul de rezolvare de către delegat a sesizărilor primite din partea delegatului si avand ca obiect remedierea deficientelor constatate in ceea ce privește modalitatea de indeplinire a serviciului delegat;

 • c)      Sa intocmeasca, la sfârșitul fiecărei luni, un proces verbal de recepție privind cantitatea si calitatea serviciilor prestate de către delegat, semnat de ambele parti, care cuprinde constatările din rapoartele saptamanale.

Art. 5. Celelalte prevederi ale Contractului Cadru de Prestare a Serviciului de Salubrizare a Localităților, aprobat potrivit H.C.L. Sector 5 nr. 213/2019, rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 exemplare, ambele cu valoare de original, cate unul pentru fiecare parte.

Delegatar

Primar Sector 5,

Daniel Florea


Delegatar

S.C. AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A.

Director General


Marian Lupascu


Administrator Public,

Rares Hopinca


Director Economic

Geta Gheorghe


Director Executiv

Direcția Tehnica,

Constantin Vlasceanu


Avizat

Direcția Juridica

Jurist- Cătălin Mihai Butuc


Director Executiv

Direcția Juridica,

Florina Dragnea


Director Executiv

Direcția Economica,

Isabela Nicoleta Disagila/hfKd A CZj-ls AW-See/br sVr .

ANEXA 2.1

Taxe pentru efectuarea operațiunii de deszăpezire pe raza Sectorului 5

______________- detaliat varianta compacta -______________

Deszăpezire 4 luni / an (32 de zile interventie/92 de zile așteptare)

Pluguit + Combatere polei - sararite cu plug 21

Specificație

U.M.

Valoare lei (fara TVA)

Amortizare

lei / ora

701,61

Combustibil

lei / ora

1.260,00

Salarii

lei / ora

735,00

Sare

lei / ora

12.600,00

Mentenanta

lei / ora

117,84

Indirecte

lei/ora

4.624,34

Total

lei / ora

20.038,79

Utilaje

nr.

21

TARIF EXCLUSIV TVA / ora /utilaj (lei)

954,23

TVA / ora /utilaj (lei)

181,30

TARIF INCLUSIV TVA / ora /utilaj (lei)

1.135,53

Pluguit - 32 utilaje

Specificație

U.M.

Amortizare

lei / ora

200,00

Combustibil

lei / ora

2.560,00

Salarii

lei / ora

1.120,00

Sare

lei / ora

0,00

Mentenanta

lei / ora

117,84

Indirecte

lei/ora

1.199,35

Total

lei / ora

5.197,19

Utilaje

nr.

32

TARIF EXCLUSIV TVA / ora /utilaj (lei)

162,41

TVA / ora /utilaj (lei)

30,86

TARIF INCLUSIV TVA / ora /utilaj (lei)

193,27

Combatere polei - 21 sararite

Specificație

U.M.

Amortizare

lei / ora

501,00

Combustibil

lei / ora

1.260,00

Salarii

lei / ora

735,00

Sare

lei / ora

12.600,00

Mentenanta

lei/ ora

117,84

Indirecte

lei/ora

4.564,15

Total

lei / ora

19.777,99

Utilaje

nr.

21

TARIF EXCLUSIV TVA / ora /utilaj (lei)

941,81

TVA / ora /utilaj (lei)

178,94

TARIF INCLUSIV TVA / ora /utilaj (lei)

1.120,75

Staționare - 32 utilaje

Specificație

U.M.

Amortizare

lei / ora

701,61

Combustibil

lei / ora

0,00

Salarii

lei / ora

1.120,00

Sare

lei / ora

0,00

Mentenanta

lei / ora

117,84

Indirecte

lei/ora

581,84

Total

lei / ora

2.521,29

Utilaje

nr.

32

TARIF EXCLUSIV TVA / ora /utilaj (lei)

78,79

TVA / ora /utilaj (lei)

14,97

TARIF INCLUSIV TVA / ora /utilaj (lei)

93,76

Costuri Maxime ( 768 ore intervenție si 2208 ore staționare) / iarna

Calcul estimativ maximal -

Costuri Staționare

lei

5.566.997,28

Costuri Pluguit

lei

1.372.058,69

Costuri Pluguit + Combatere polei

lei

15.389.786,88

TOTAL EXCLUSIV TVA (lei)

22.328.842,85

TVA (lei)

4.242.480,14

TOTAL INCLUSIV TVA (lei)

26.571.322,99

Simulare costuri real (192 ore sare, 480 pluguit, 2496 ore staționare)

Calcul

estimativ -

Costuri Pluguit + Combatere polei (21 utilaje)

3.847.446,72

Costuri Pluguit (11 utilaje)

343.014,67

Costuri pluguit (32)

1.496.791,30

costuri staționare sararite + plug

6.293.127,36

TOTAL EXCLUSIV TVA (lei)

11.980.380,05

TVA (lei)

2.276.272,21

TOTAL INCLUSIV TVA (lei)

14.256.652,26

Utilaje:

Deszăpezire

Cantitate (buc)

Lama deszăpezire

32

Combatere polei (sararite)

21

Taxe pentru efectuarea operațiunilor de incarcarea, transportarea

si evacuarea zăpezii pe raza Sectorului 5 / mc

Specificație

U.M.

Amortizare utilaj

lei

2,95

Combustibil

lei

1,70

Transport 20 km

lei

21,24

Salarii

lei

29,50

Mentenanta

lei

1,99

Costuri Indirecte

lei

5,74

TARIF EXCLUSIV TVA / mc (lei)

63,12

TVA / mc (lei)

11,99

TARIF INCLUSIV TVA/mc (lei)

75,11

ANEXA 2.J

Tarif pentru efectuarea operațiunii de întreținere a carosabilului, colectare, transportare si depozitare a deșeurilor rezultate din efectuarea operațiunilor de maturare a trotuarelor si a carosabilului, razuire a rigolelor si întreținere a trotuarelor si a carosabilului pe raza Sectorului 5

- detaliat -

Specificație

U.M.

Valoare

1. CHELTUIELI MATERIALE din care:

lei

1,827,233.20

Investiții

lei

318,600.00

Combustibil

lei

1,320,883.20

Energie elecrtica

lei

Piese schimb utilaje

lei

21,650.00

Materii prime si materiale consumabile

lei

89,800.00

Echipamente de lucru si protecția muncii

lei

33,500.00

Reparații

lei

21,200.00

Amortizarea echipamentelor

lei

Redeventa

lei

Cheltuieli cu protecția mediului

lei

Alte servicii executate de terti

lei

Alte cheltuieli ( RCA-impozite)

lei

21,600.00

2. CHELTUIELI CU MUNCA VIE, din care:

lei

1,388,160.00

Salarii

lei

812,074.00

CAS

lei

347,040.00

Șomaj

lei

CASS

lei

138,816.00

Fond de accidente si boli profesionale

lei

Cota de contribuții pt concedii si indemnizații

lei

Fond garantare creanțe salariale

lei

Alte cheltuieli cu munca vie

lei

90,230.00

3 TAXE LICENȚE

lei

22,300.00

4. CHELTUIELI CU ÎNCHIRIEREA UTILAJELOR

lei

5, CHELTUIELI.CU DEPUNEREA IN RAMPA

lei

1,734,480.00

6. CHELTUIELI DE SORTARE A DEȘEURILOR RECICLABILE

lei

7. CHELTUIELI CU CONTIBUTIA LA ECONOMIA CIRCULARA

lei

1,314,000.00

8. ALTE CHELTUIELI

lei

90,000.00

A, CHELTUIELI DE EXPLOATARE (1+2+3+4+5+6+7+8)

lei

6,376,173.20

B. CHELTUIELI FINANCIARE

lei

1. CHELTUIELI TOTALE (A+B)

lei

6,376,173 .20

II. VENITURI DE LAAGENTI ECONOMICI

lei

III. PROFIT

lei

191,285.20

IV. COTA DE DEZVOLTARE

lei

V. VENITURI DIN ACTIVITATEA DE SALUBRIZARE

lei

6,567,458.40

VI. CANTITATE PROGRAMATA

mc

54,202.50

VII. TARIF EXCLUSIV TVA

lei/mc

121.17

VIII. TVA

lei/mc

23.02

IX. TARIF INCLUSIV TVA

lei/mc

144.19

ANEXA 2.K

Tarif pentru efectuarea activitatii de evacuare si transportare a depozitelor spontane de deșeuri identificate pe suprafața cailor rutiere situate in aria administrativa a Sectorului 5, precum si depozitarea acestora

- detaliat -

Depozite necontrolate

Cantitate minima 9000mc

Cantitate maxima 20000mc

Specificație

U.M.

Valoare

Valoare

1. CHELTUIELI MATERIALE din care:

lei

1,650,888.80

1,650,888.80

Investiții

lei

540,000.00

540,000.00

Combustibil

lei

880,588.80

880,588.80

Energie elecrtica

lei

Piese schimb utilaje

lei

61,850.00

61,850.00

Materii prime si materiale consumabile

lei

112,000.00

112,000.00

Echipamente de lucru si protecția muncii

lei

11,500.00

11,500.00

Reparații

lei

21,200.00

21,200.00

Amortizarea echipamentelor

lei

Redeventa

lei

Cheltuieli cu protecția mediului

lei

Alte servicii executate de terti

lei

Alte cheltuieli ( RCA-impozite)

lei

23,750.00

23,750.00

2. CHELTUIELI CU MUNCA VIE, din care:

lei

760,320.00

760,320.00

Salarii

lei

444,787.00

444,787.00

CAS

lei

190,080.00

190,080.00

Șomaj

lei

CASS

lei

76,032.00

76,032.00

Fond de accidente si boli profesionale

lei

Cota de contribuții pt concedii si indemnizații

lei

Fond garantare creanțe salariale

lei

Alte cheltuieli cu munca vie

lei

49,421.00

49,421.00

3. TAXE LICENȚE

lei

56,000.00

56,000.00

4. CHELTUIELI CU ÎNCHIRIEREA UTILAJELOR

lei

5. CHELTUIELI CU DEPUNEREA IN RAMPA

lei

3,991,680.00

8,870,400.00

6. CHELTUIELI DE SORTARE A DEȘEURILOR RECICLAB1 LE

lei

7. CHELTUIELI CU CONTIBUTIA LA ECONOMIA CIRCULARA

lei

3,024,000.00

6,720,000.00

8. ALTE CHELTUIELI

lei

130,000.00

130,000.00

A. CHELTUIELI DE EXPLOATARE (1+2+3+4+5+6+7+8)

lei

9,612,888.80

18,187,608.80

B. CHELTUIELI FINANCIARE

lei

1. CHELTUIELI TOTALE (A+B)

lei

9,612,888.80

18,187,608.80

II. VENITURI DE LA AGENTI ECONOMICI

lei

III. PROFIT

lei

288,386.66

545,628.26

IV. COTA DE DEZVOLTARE

lei

V. VENITURI DIN ACTIVITATEA DE SALUBRIZARE

lei

9,901,275.46

18,733,237.06

VI. CANTITATE PROGRAMATA

mc

37,800.00

84,000.00

VII. TARIF EXCLUSIV TVA

lei/mc

261.94

223.01

VIII, TVA

lei/mc

49.77

42.37

IX. TARIF INCLUSIV TVA

lei/mc

311.71

265.39

1

Un procent de 5 % din fiecare plata efectuata va fi varsata in contul menționat la art. (2), purtător de dobanda in favoarea delegatului.