Hotărârea nr. 252/2019

Hotărârea nr. 252/31.10.2019 privind achiziționarea unor produse de la SC Economat Sector 5 SRL.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind achiziționarea unor produse de la SC ECONOMAT SECTOR 5 SRL

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5;

-Raportul de specialitate întocmit de SC Economat Sector 5 SRL nr.2156/30.10.2019, înregistrat la Primăria Sectorului 5 cu nr. R 35932/31.10.2019;

-Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități

Economice;


Luând în considerare art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

în temeiul art. 139 alin.(l), art. 140 alin.(l), art.166 alin.(4) si art. 243 alin.(l) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aprobă achiziționarea de către instituțiile publice/societățile comerciale din subordinea Consiliului Local Sector 5/aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și de unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5 de la S.C. Economat Sector 5 S.R.L. a produselor necesare funcționării acestora sau cu ocazia organizării unor evenimente culturale.

Art.2 - Achiziționarea produselor menționate la art.l se va face în conformitate cu prevederile art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Art.3 - S.C. Economat Sector 5 S.R.L., instituțiile publice/societățilc comerciale din subordinea Consiliului Local Sector 5, aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Secretar' GeneraLSector

Elena Luminița PETRESCU


PREȘEDINTELE!

ALEXANDRU sjEBĂ>tfl

Nr. ^6 Z31.10.2019