Hotărârea nr. 250/2019

Hotărârea nr. 250/31.10.2019 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (Patriarhia Română-Catedrala Mântuirii Neamului), în anul 2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 ( PATRIARHIA ROMÂNĂ-CATEDRALA MÂNTUIRII NEAMULUI ), în anul 2019

Având în vedere:

Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Economică și Direcția de Transparență Instituțională, înregistrat sub nr. R DT1 120/28.10.2019;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5;

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

Avizul Comisiei Cultură, Culte, Minorități Naționale;

Adresa nr. 10812/25.10.2019 emisă de Patriarhia Română- Catedrala Mântuirii Neamului înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. RTI 34474/28.10.2019;

Ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii de Guvern nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile H.C.L. Sector 5 nr. 29/28.02.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea și acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, care funcționează pe raza teritorială a Sectorului 5:

In conformitate cu prevederile art. 129, alin. (8) lit.a), art. 139 alin. (I), art. 140 alin. (1), art. 166, alin. (2), lit. t) și ale art.243 alin.(l) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă acordarea în anul 2019 a unui sprijin financiar pentru Patriarhia Româna - Catedrala Mântuirii Neamului. în valoare de 4.000.000 lei.

Art.2 - Suma menționată la art. I va fi alocată conform prevederilor bugetului local al Sectorului 5 - Cap. Cultură, Culte, pentru completarea fondurilor proprii ale unității de cult.

Art.3 - Sprijinul financiar alocat de la bugetul local al sectorului 5, precum și justificarea sprijinului financiar se va face potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 - Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția de Transparență Instituțională și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. JȚO Z31.10.2019