Hotărârea nr. 249/2019

Hotărârea nr. 249/31.10.2019 privind asigurarea cadrului normativ de organizare și funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTARARE

privind asigurarea cadrului normativ de organizare și funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 5

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. R 34214/25.10.2019 al Primarului Sectorului 5;

Raportul de specialitate nr.6980/24.10.2019, privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții si Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 5;

 • -  Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice.

Ținând cont de prevederile:

H.C.L. Sector 5 nr. 150/28.09.2017 privind înființarea Administrației Domeniului Public Sector 5 ca serviciu public de interes local cu personalitate juridică, completată prin H.C.L Sector 5 nr. 160/31.10.2017;

H.C.L. Sector 5 nr. 1 57/31.10.2017 privind modificarea Organigramei Statului de Funcții și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 5;

H.C.L. Sector 5 nr. 173/23.11.2017 privind modificarea Organigramei și Statului de Funcții ale Administrației Domeniului Public;

 • -  H.C.L. Sector 5 nr.208/27.08.2018 privind modificarea Organigramei și Statului de Funcții ale Administrației Domeniului Public;

H.C.L. Sector 5 nr.244/28.09.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 5;

H.C.L. Sector 5 nr. 121/27.06.2019 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului de salubrizare din Sectorul 5 al Municipiului București către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A..

în conformitate cu prevederile:

Legii nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Art.129 alin.(2) lit. a) și alin.(3) lit. c), Art.139, alin. (1), art.140 alin.(l), art.166 alin.(2). lit. f) și art.243 alin.(l) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

9

Art. 1 Administrația Domeniului Public Sector 5 este înființată, organizată și funcționează ca instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 5.

Art.2 Se aprobă Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 5, prevăzute în Anexele 1,2 și 3 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziții contrare se abrogă.

Art.4 Administrația Domeniului Public Sector 5 va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâre.

SECRETAR

ELENA L

Nr.        /31.10.2019

COMPARTIMENT TEHNIC. INSPECȚIE DOMENIU PUBLIC


M oo

oo


COMPARTIMENT AVIZE


Birou întreținere Parc Auto


SERVICIUL MECANIZARE


FORMAȚIA 1


FORMAȚIA 2


FORMAȚIA 3


CT»SERVICIUL ÎNTREȚINERE REPARAȚII


DRUMURI


Compartiment Urmărire Derulare Contracte


BIROU AdministrativCOMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE


COMPARTIMENTUL CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI JURIOIC


BIROU BUGET CONTABILITATE


z

BIROU RESURSE UMANE.

-H

SSM/PSI

><

Birou FINANCIAR SALARIZARE
STAT FUNCȚII ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5

NR. ORT.

STRUCTURA

Nivelul studiilor

Treapta grad prof.

Funcția contractuala

de conducere

de execuție

CONDl

.CERE 2 posturi

1

S

II

Director General

2

S

II

Director General Adjunct

DIREC'

HA ECONOMICA   1 + 18Pos

turi

3

S

ll

Director

BIROUL FINANCIAR SALARIZARE 1+5 posturi

4

S

ll

Sef Birou

5

S

IA

Inspector de specialitate

6

S

IA

Inspector de specialitate

7

S

IA

Inspector de specialitate

8

M

IA

Referent

9

M

IA

Referent

BIR

OUL BUGET CONTABILITATE 1 + 5 posturi

10

s

II

Sef Birou

ii

s

IA

Inspector de specialitate

12

s

IA

Inspector de specialitate

13

s

IA

Inspector de specialitate

14

M

IA

Referent

15

M

IA

Referent

BIRC

IUL RESURSE UMANE / SSM/PSI 1 + 5 posturi

16

s

II

Sef Birou

17

s

IA

Inspector de specialitate

18

s

IA

Inspector de specialitate

19

s

I

Inspector de specialitate

20

M

IA

Referent

21

M

IA

Referent

SERVICIUL ACH

ZIȚII PUBLICE 1+12 posturi

22

S

II

Sef Serviciu

COMPARTIM

ENTUL

JRMAR

RE DERULARE CONTRACTE 2 posturi

9 9

Q

—EA—

1 ± 1 *1'11

Z 3

O

IA

Inspector de specialitate

24

s

IA

Inspector de specialitate

BIROUL ADMINISTRATIV 1+6 posturi

25

s

II

Sef Birou

26

s

IA

Inspector de specialitate

27

M

IA

Referent

NR.

CRT.

STRUCTURA

Nivelul studiilor

Treapta grad prof.

Funcția contractuala

de conducere

de exe cutie

28

M

IA

Referent

29

M/G

1

Ingrij itor

30

M/G

1

Ingrij itor

31

M/G

1

Ingrij itor

O

O

flPARTIh

/IENTUL ACHIZIȚII PUBLICE

3 posturi

32

s

IA

Inspector de specialitate

33

s

IA

Inspector de specialitate

34

s

IA

Inspector de specialitate

COMPARTIMENTUL CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SI JURIDIC 2 posturi

35

s

IA

Consilier juridic

36

s

IA

Consilier juridic

COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN 2 posturi

37

s

IA

Auditor

38

s

IA

Auditor

COMPARTIf

CENTUL SECR

ETARIAT - REGISTRATURA 2 posturi

39

M

IA

Referent

40

M

IA

Referent

DIR

zCTIA TEHNICA 1 + 60 posturi

41

S

II

Director

COMPARTIMENTUL T

EHNIC,

NSPECTIE DOMENIU PUBLIC 3 posturi

42

s

IA

Inspector de specialitate

43

s

IA

Inspector de specialitate

44

s

I

Inspector de specialitate

COMPARTIM

ENTUL AVIZE 4 posturi

45

s

IA

Inspector de specialitate

46

s

IA

Inspector de specialitate

47

s

IA

Inspector de specialitate

48

M

IA

Referent

i

SERVIC

UL MECANIZARE 1+52 dos

uri

49

s

ii

Set Serviciu

50

s

IA

Inspector specialitate

51

s

IA

Inspector specialitate

52

s

IA

Inspector specialitate

53

s

I

Inspector specialitate

54

s

I

Inspector specialitate

55

M

IA

referent

56

M/G

I

magazineri

57

M/G

I

-----magazineri

BIRO

ULTRA

NSPORT AUTO 1+28

58

s

ll

Sef Birou

59

M/G

l

Șofer

60

M/G

l

Șofer

61

M/G

l

Șofer

NR. CRT.

STRUCTURA

Nivelul studiilor

Treapta grad prof.

Funcția contractuala

de conducere

de exe cutie

62

M/G

I

Șofer

63

M/G

I

Șofer

64

M/G

I

Șofer

65

M/G

I

Șofer

66

M/G

I

Șofer

67

M/G

I

Șofer

68

M/G

I

Șofer

69

M/G

I

Șofer

70

M/G

I

Șofer

71

M/G

I

Șofer

72

M/G

I

Șofer

73

M/G

I

Șofer

74

M/G

I

Șofer

75

M/G

I

Șofer

76

M/G

I

Șofer

77

M/G

I

Șofer

78

M/G

I

Șofer

79

M/G

I

Șofer

80

M/G

I

Șofer

81

M/G

I

Șofer

82

M/G

I

Șofer

83

M/G

I

Șofer

84

M/G

I

Șofer

85

M/G

II

Șofer

86

M/G

II

Șofer

BIROUL ÎNTREȚINERE PARC AUTO

+14

87

S

II

Sef Birou

88

M/G

I

muncitor calificat

89

M/G

I

muncitor calificat

90

M/G

I

muncitor calificat

91

M/G

I

muncitor calificat

92

M/G

I

muncitor calificat

93

M/G

I

muncitor calificat

94

M/G

I

muncitor calificat

95

M/G

I

muncitor calificat

96

M/G

II

muncitor calificat

97

M/G

II

muncitor calificat

98

M/G

II

muncitor calificat

99

M/G

II

muncitor calificat

100

M/G

II

muncitor calificat

101

M/G

II

muncitor calificat

DIRECȚIA INTRE!

INERE

DRUMURI SI PARCAJE 1+66 posturi

102

S

ll

Director

SERVICIUL

ÎNTREȚINERE REPARAȚII DRUMURI 1+ 48 posturi

103

s

ll

Sef serviciu

104

s

IA

Inspector specialitate

NR. CRT.

STRUCTURA

Nivelul studiilor

Treapta grad prof.

Funcția contractuala

de conducere

de exe-cuție

105

S

IA

Inspector specialitate

106

S

IA

Inspector specialitate

107

S

1

Inspector specialitate

108

M

IA

referent

109

M

IA

referent

110

M

II

sef formație muncitori

111

M

II

sef formație muncitori

112

M

II

sef formație muncitori

113

M/G

1

muncitor calificat

114

M/G

1

muncitor calificat

115

M/G

1

muncitor calificat

116

M/G

1

muncitor calificat

117

M/G

1

muncitor calificat

118

M/G

1

muncitor calificat

119

M/G

1

muncitor calificat

120

M/G

1

muncitor calificat

121

M/G

1

muncitor calificat

122

M/G

1

muncitor calificat

123

M/G

1

muncitor calificat

124

M/G

1

muncitor calificat

125

M/G

1 .

muncitor calificat

126

M/G

1

muncitor calificat

127

M/G

1

muncitor calificat

128

M/G

1 I

muncitor calificat

129

M/G

1

muncitor calificat

130

M/G

1

muncitor calificat

131

M/G

1

muncitor calificat

132

M/G

1

muncitor calificat

133

M/G

1

muncitori calificat

134

M/G

1

muncitori calificat

135

M/G

1

muncitori calificat

136

M/G

1

muncitori calificat

137

M/G

II

muncitori calificat

138

M/G

II

muncitori calificat

139

M/G

II

muncitori calificat

140

M/G

II

muncitori calificat

141

M/G

II

muncitori calificat

142

M/G

II

muncitori calificat

143

M/G

1

muncitori calificat

144

M/G

1

muncitori calificat

145

M/G

1

muncitori calificat

146

M/G

1

muncitori calificat

147

M/G

1

muncitori necalificat

148

M/G

1

muncitori necalificat

149

M/G

1

muncitori necalificat

150

M/G

1

muncitori necalificat

151

M/G

II

muncitori necalificat

NR. CRT.

STRUCTURA

Nivelul studiilor

Treapta grad prof.

Funcția contractuala

de conducere

de execuție

SERVICIU

L Reabilitare, întreținere Parcaje si

Activitati

Publice

Gospodărești 1 + 16 posturi

152

S

ii

Sef serviciu

153

S

IA

Inspector specialitate

154

s

IA

Inspector specialitate

155

s

1

Inspector specialitate

156

M

IA

referent

157

M

1

sef formație muncitori

158

M

1

sef formație muncitori

159

M/G

1

muncitor necalificat

160

M/G

1

muncitor necalificat

161

M/G

1

muncitor necalificat

162

M/G

1

muncitor necalificat

163

..

M/G

1

muncitor necalificat

164

M/G

1

muncitor necalificat

165

M/G

1

muncitor necalificat

166

M/G

1

muncitor necalificat

167

M/G

1

muncitor necalificat

168

M/G

1

muncitor necalificat

ANEXA 3

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE

al

ADMINISTRAȚIEI DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5

Cuprins

CAPITOLUL 1 - DISPOZIȚII GENERALE.

Art.l. ÎNFIINȚARE /SEDIU/ OBIECT DE ACTIVITATE

Art.2. PRINCIPALELE TIPURI DE RELAȚII FUNCȚIONALE ÎN CADRUL ADMINISTRAȚIEI

DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5

CAPITOLUL II - STRUCTURI ORGANIZATORICĂ A ADMINISTRAȚIEI DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 5

Art. 3. ORGANIZARE

CAPITOLUL III - ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTELOR ADMINISTRAȚIEI DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 5..................................................................................................................................

Ari. 4. CONDUCEREA ADMINISTRAȚIEI DOMENIULUI PUBLIC SECTOR5............

Art.4.1. Directorul General

Art.4.2. Directorul General Adjunct

Art.4.3. Directorul Direcției Tehnice

Art.4.4. Directorul Direcției întreținere Drumuri si Parcaje

Art.4.5. Directorul Direcției Economice

An. 5. DIRECȚIA TEHNICĂ

An. 5.1. Compartiment Tehnic,Inspecție Domeniu! Public

Ar 1.5.2 Compartiment Avize

Art. 5.3. Serviciul Mecanizare

Art 5.3.1 Biroul Transport, Auto................ .....................................................................................10

Ar 1.5.3.2. Biroul întreținere Parc Auto

Art. 6. DIRECȚIA ÎNTREȚINERE DRUMURI SI PARCAJE.................................................................

12Art. 6.1 Serviciul întreținere, Reparații Drumuri.....................................................................................

Art. 6.2 Serviciul Reabilitare, întreținere Parcaje si Activitati Publice Gospodărești

Art. 6.2.1 Formațiile: Reabilitare si întreținere parcaje/Activitati Publice Gospodărești.

Art. 7. DIRECȚIA ECONOMICA

Art. 7.1. Biroul Buget Contabilitate

Art. 7.2. Biroul Financiar Salarizare

Art. 7.3. Birou! Resurse Umane, SSM/PS1

Art.8. SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

Art.8.1. Compartiment Urmărire, Derulare Contracte

A rt. 8.2. Biroul Administrativ..............................................................................................

Art. 8.3. Compartiment Achiziții Publice

Art. 9. Compartiment Secretariat - Registratura

Art. 10. Compartiment Audit Public Intern

An. II. COMPARTIMENTUL CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI JURIDIC

CAPITOLUL IV. DISPOZIȚII FINALE

An. 12. ATRIBUȚII COMUNE COMPARTIMENTELOR ADMINISTRAȚIEI DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 5

Art. 1. înființare/Sediu / Obiect de activitate

Administrația Domeniului Public Sector 5 funcționează ca instituție publică de interes local, conform Hotărârii nr. 150/28.09.2017 emisa de către Consiliul Local al Sectorului 5 si completata cu H.C.L. nr. 160/3 1.10.2017, in conformitate cu legislația in vigoare.

Sediul Administrației Domeniului Public Sector 5 este situat în str.Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5, București.

Administrația Domeniului Public Sector 5, ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, este subordonată Consiliului Local Sector 5, finanțată integral de la bugetul local al Sectorului 5, Directorul General avand calitatea de ordonator terțiar de credite.

Obiectul de activitate al Administrației Domeniului Public Sector 5:

Serviciul întreținere Reparații Drumuri asigură și răspunde de starea de viabilitate a drumurilor de pe raza Sectorului 5;

Serviciul Reabilitare, întreținere Parcaje si Activitati Publice Gospodărești compus din Formația Reabilitare, întreținere Parcaje care asigura gestionarea si intretinerea locurilor de parcare ale sectorului 5 si Formația Activitati Publice Gospodărești care asigura activitati si acțiuni de utilitate si de interes general al cetățenilor de pe raza sectorului 5;

Serviciul Mecanizare - asigură personalul si utilajele care deservesc celelalte compartimente de execuție, în vederea efectuării lucrărilor specifice activitatii instituției;

Serviciile de specialitate asigura respectarea legalității privind ocuparea domeniului public conform Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București cât și a Hotărârilor Consiliului Local Sector 5 pentru execuția lucrărilor edilitare, organizare de șantier, terasamente, branșamente, avizarea lucrărilor tehnico-edilitare.

Legalitatea documentelor întocmite în cadrul instituției este asigurată de Compartimentul Contencios Administrativ și Juridic.

Art.2. Principalele tipuri de relații funcționale in cadrul Administrației Domeniului Public Sector 5

Relații funcționale și modul de stabilire al acestora:

 • • Relații de autoritate ierarhice:

o Subordonarea Directorului General față de Consiliul Local al Sectorului 5 și Primarul Sectorului 5;

o Subordonarea directa a Directorului General Adjunct, Direcției Economice, Compartimentului Contencios Administrativ și Juridic, Compartimentului Audit Public Intern si a Compartimentului Secretariat-Registratura, față de Directorul General;

o Subordonarea Direcției Tehnice, Direcției Administrarea Domeniului Public, față de Directorul General Adjunct;

 • • Relații de cooperare:

o In cadrul Administrației Domeniului Public Sector 5, se stabilesc relații de cooperare, atât între compartimente si servicii din structura proprie organizatorică cât și între compartimentele și serviciile similare din cadrul Primăriei Sectorului 5, precum și din cadrul celorlalte instituții subordonate Consiliului Local al Sectorului 5.

CAPITOLUL II:   STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A

ADMINISTRAȚIEI DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5

A rt. 3. Or șan izare

Structura organizatorică a Administrației Domeniului Public Sector 5 este cea prevăzută în Organigrama și în Statul de Funcții al instituției, întocmite în raport cu necesitățile desfășurării activității instituției.

Compartimentele Administrației Domeniului Public Sector 5 sunt obligate să coopereze în vederea întocmirii lucrărilor al căror obiect implică colaborarea de competențe, în termen legal, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 5, potrivit delegării de competențe, coordonează direct sau prin intermediul Directorului General Adjunct, Directorul Direcției Tehnice, Directorul Direcției Economice, Directorul Direcției întreținere Drumuri si Parcaje, Șeful Serviciului Achiziții Publice, următoarea structură organizatorică:

In subordinea Directorului General:

 • • DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

 • • COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

 • • DIRECȚIA ECONOMICĂ

 • • SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

 • • COMPARTIMENT CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI JURIDIC

 • • COMPARI IMENT SECRETARIAT - REGISTRATURA

In subordinea Directorului General Adjunct:

 • • DIRECȚIA TEHNICA;

 • • DIRECȚIA ÎNTREȚINERE DRUMURI SI PARCAJE

In subordinea Directorului DIRECȚIEI TEHNICE:

 • • COMPARTIMENT TEHNIC, INSPECȚIE DOMENIUL PUBLIC

 • • COMPARTIMENT AVIZE

■ SERVICIUL MECANIZĂRII:

Birou Transport Auto;

Birou întreținere Parc Auto.

In subordinea Directorului DIRECȚIEI ÎNTREȚINERE DRUMURI SI PAdtCAJE:

 • • SERVICIUL ÎNTREȚINERE, REPARAȚII DRUMURI:

Formația 1;

Formația 2;

Formația 3.

 • • SERVICIUL REABILITARE, ÎNTREȚINERE PARCAJE SI ACTIVITATI

PUBLICE GOSPODĂREȘTI:

Formația Reabilitare, întreținere Parcaje;

Formația Activitati Publice Gospodărești.

In subordinea Directorului DIRECȚIEI ECONOMIC:

 • •  Biroul Buget Contabilitate

 • •  Biroul Financiar Salarizare

 • •  Biroul Resurse Umane / SSM/PSI

In subordinea Șefului Serviciului Achiziții Publice:

 • •  Compartiment Urmărire Derulare Contracte;

 • •  Compartiment Administrativ;

 • •  Compartiment Achiziții Publice .

CAPITOLUL III: ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTELOR ADMINISTRAȚIEI DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5

Art. 4. Conducerea Administrației Domeniului Public Sector 5

______Conducerea Administrației Domeniului Public Sector 5 are în componentă

Directorul General, Directorul General Adjunct și directorii direcțiilor de specialitate.

Conducerea asigura coordonarea operativă a activității Administrației Domeniului

Public Sector 5, urmărind creșterea eficienței și eficacității în realizarea obiectivelor instituției, prin folosirea optimă a resurselor umane, tehnice, materiale, financiare și informaționale, în concordanță cu politica și strategia instituției.

Art.4.1. Directorul General coordonează, îndruma și controlează întreaga activitate a Administrației Domeniului Public Sector 5, din punct de vedere legal, tehnic și organizatoric.

Atribuțiile și responsabilitățile Directorului General sunt prevăzute ca anexă la Dispoziția Primarului privind exercitarea cu caracter temporar a funcției contractuale de conducere de Director General in cadrul Administrației Domeniului Public Sector 5. Alături de acesta, echipa de conducere compusă din Director General Adjunct și directorii direcțiilor de specialitate asigură conducerea operațională a Administrației Domeniului Public Sector 5, respectând principiul unității de decizie și acțiune, pentru delimitarea responsabilităților ce revin conducerii în vederea atingerii standardelor de performanță stabilite de către Consiliul Local Sector 5, astfel:

Art.4.2. Directorul Generai Adjunct coordonează, îndruma și controlează direcțiile și serviciile din subordine asigurând buna funcționare a instituției și îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin.

Art.4.,3. Directorul Direcției Tehnice coordonează activitățile Compartimentului Tehnic, Inspecție Domeniu Public, Compartimentului Avize și Serviciului Mecanizare, aflate în subordine, asigurând prin acestea, buna funcționare a instituției.

Art.4,4. Directorul Direcției întreținere Drumuri si Parcaje coordonează activitatea Serviciului întreținere, Reparații Drumuri, si a Serviciului Reabilitare, întreținere Parcaje si Activitati Publice Gospodărești, asigurând prin acestea, întreținerea rețelei stradale aflate in administrarea sectorului 5, monitorizarea si întreținerea locurilor de parcare respectiv dotarea si întreținerea mobilierului urban si alte activitati gospodărești de utilitate publica.

Art.4.5. Directorul Direcției Economice coordonează activitatea financiar contabilă a insitituției, astfel încât să se încadreze în disciplina financiară și să contribuie la creșterea eficienței economice.

Art.5. DIRECȚIA TEHNICĂ

Art.5.1. Compartimentul Tehnic, Inspecție domeniul public

Atribuții:

Verifica stadiul fizic al lucrărilor de intervenție de remediere a avariilor de pe teritoriul sectorului 5, respectarea termenelor si condițiilor i mpuse prin autorizația de intervenție si autorizația de construire de pe domeniul public, precum si aducerea la starea inițiala a spatiilor publice afectate de lucrările de intervenție la rețelele edilitare;

Recepționează lucrările de aducere la starea inițială a trotuarelor și pavajelor afectate de lucrările de intervenție la rețelele edilitare, lucrări de organizare de șantier, ocupări domeniu public cu obiecte publicitare, etc., în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 88/1993 si H.C.G.M.B. nr. 16/ 1994, Legea nr.233/2002, Legea nr.286/2006, Legea nr.50/1991;

Verifica in teren situația lucrărilor din procesul verbal de predare primire, amplasament persoane juridice care au obținut și îndeplinesc documentațiile prevăzute de lege pentru începerea lucrărilor pe domeniului public;

Verifica in teren si întocmește note de constatare in legătură cu starea tehnica a drumurilor (gradul de degradare al învelișului asfaltic, existenta gropilor si a gurilor de canal neacoperite) aflate in administrarea Consiliului Local Sector 5, luând împreuna cu conducerea masuri urgente de remediere a deficientelor constatate, in vederea prevenirii si limitării numai ului de accidente rutiere;

 • -   Verifica in teren sesizările primite de la petenti ce lac referire la lucrările efectuate la rețelele tehnico edilitare;

 • -  Întocmește rapoarte, note si analize pentru informarea conducerii. Monitorizează și ține evidența tuturor proceselor-verbale de recepție întocmite precum și a predărilor de amplasamente către beneficiari, prezentând situații statistice complete la solicitarea conducerii sau a Serviciului Juridic;

A rt. 5.2. Compartimentul A vize

Atribuții:

 • -  Solicita documentația tehnica necesara proiectelor, studiilor de fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de execuție, caiete de sarcini privind investițiile;

 • -  Întocmește memorii justificative, note de fundamentare, caiete de sarcini si referate pentru achiziții de servicii sau lucrări in conformitate cu normele legale aflate in vigoare;

 • -  întocmește documentațiile necesare obținerii avizelor, autorizațiilor, contractelor de utilitati necesare instituției: energie electrica, energie termica, gaze, apa, canalizare, servicii de mentenanta;

Obține certificatele de urbanism, avizele, autorizațiile de construire pentru lucrările efectuate de Administrația Domeniului Public sector 5 de la instituțiile abilitate;

 • -  Verifica respectarea prevederilor legale menționate in Certificatele de Urbanism, in Autorizațiile de Construire si in Avizele de Intervent ie eliberate de Primăria Sector 5 sau Primăria Municipiului București;

 • -  Avizează lucrările tehnico-edilitare ce urmeaza a fi efectuate pe raza sectorului 5;

întocmește documentațiile de predare-primire a amplasamentelor in vederea executării lucrărilor tehnico-edilitare;

 • -  Avizează branșamentele pentru rețelele edilitare, apa, gaze si electricitate;

 • -  întocmește răspunsuri, in termenul legal, la solicitările primite prin registratura instituției;

întocmește rapoarte, note si analize pentru informarea conducerii.

Art. 5.3 SER VICIUL MECANIZA RE

Art. 5.3.1. Biroul Transport Auto

Atribuții:

 • • Asigura utilajele și mijloacele de transport necesare desfășurării activității Administrației Domeniului Public Sector 5;

 • • Asigură repartizarea operativă a necesarului de utilaje și mijloace de transport în funcție de solicitări;

 • • Verifică și confirma deconturile de carburanți, lubrifianți, piese de schimb și alte materiale necesare serviciului;

 • • întocmește evidențele prevăzute de legislația în vigoare, statistici, informări către conducere;

 • • Asigură și răspunde de folosirea eficienta a capacităților de transport, mecanizarea proceselor de încărcare și descărcare, precum și de reducerea continua a consumurilor de carburanți și lubrifianți;

 • • Asigura relația cu Autoritatea Rutiera Romana pentru obținerea licenței de transport si a certificatelor de transport in cont propriu, pentru instituție cat si pentru autovehiculele care depasesc tonajul de 3.5 t.;

 • • Verificare CNCIR a utilajelor, echipamentelor si a instalațiilor din dLotare;

 • • instruirea periodica a personalului care manevrează echipamente, utilaje si instalații supuse verificărilor ISCIR;

 • • Propune utilajele și mijloacele de transport care întrunesc condițiile de casare și o prezintă conducerii instituției spre analiză și avizare;

 • • Stabilește incintele pentru gararea mijloacelor de transport și a utilajelor și ia măsuri pentru respectarea dispozițiilor date în acest sens;

 • • Nu permite folosirea în scop personal a utilajelor și a mijloacelor de transport și ia măsuri împotriva salariaților care încalca în mod voit această dispoziție;

 • • Verifică modul în care mecanicii de pe utilaje și șoferii, întrețin utilajele și mijloacele de transport pe care lucrează, sa nu permită celor care prezintă defecțiuni, ieșirea din garaj;

 • • Întocmește foi de parcurs si faz-uri;;

 • • îndeplinește, în condițiile legii, orice alte atribuții repartizate de conducere.

A rt. 5.3.2.    li ir o ul I n tretin ere Pure A ut o

 • •   Pune la dispoziție personalul specializat necesar întreținerii autovehiculelor si utilajelor din dotare pentru asigurarea mentenantei;

 • •  Se îngrijește de consumurile specifice parcului auto (anvelope, carburanți, piese auto etc.);

 • •  Coordonează activitatea de întreținere si reparații;

 • •  Administrează bugetul de cheltuieli aferent parcului auto, reparațiilor si carburanților;

 • •  Organizează si controlează activitatea personalului care folosește parcul auto: șoferii si personalul tehnic in vederea realizării sarcinilor de transport in condiții de calitate si siguranța;

 • •  Se preocupă și răspunde de obținerea avizelor ISCIR pentru utilaje și agregate, prevăzute în legislație;

 • •  Asigura fluxul de informații dinspre si către șoferi;

Rwnlnmenl de Orwiniznre <d Fimrlinnrtre nl               rtnn'iwhiliti Puhlis*       s

 • •  înaintează conducerii instituției lista de materiale și piese de schimb necesare echipării mijloacelor de transport care vor participa la campania de deszăpezire și asigură funcționarea permanentă a parcului de utilaje prins în această activitate;

 • •  Menține relația cu Registrul Auto, Politie, Companiile de Asigurări, Companiile de Leasing, Service-urile Auto;

 • •  întocmește planuri de reparații curente, revizii tehnice și reparații capitale pentru toate utilajele și mijloacele de transport din dotarea instituției, urmărește și verifică executarea graficului de reparații curente și revizii tehnice, programează reparațiile capitale la instituții specializate și urmărește realizarea lor la termenele prevăzute în contracte;

 • •  întocmește necesarul de piese de schimb, scule și alte accesorii;

 • •  Verifica, instruiește, organizează si tine evidenta documentelor autovehiculelor parcului auto:

 • 1. ITP, rovigneta, dovada tahograf si limitare viteza, polițele CASCO si RCA;

 • 2. Rute de transport, foi de parcurs, registre, foi de drum, ordine de deplasare, bonuri de combustibil, diagrame;

 • •  Colaborează cu coordonatorul SSM si HR-ul pentru actele necesare conducătorilor auto: fisa medicala, aviz psihologic, etc;

 • •  Obține documentele si avizele necesare pentru exploatarea parcului auto;

 • •  Preda si primește pe baza de proces verbal de recepție autovehiculele si utilajele in exploatarea conducătorilor auto/utilizatorilor;

 • •  Asigura verificarea stării tehnice a autovehiculelor;

 • •  Tine evidenta stării tehnice a autovehiculelor din parcul auto;

 • •  Supervizează efectuarea reviziilor tehnice;

 • •   Elaborează programe de reparații si întreținere pentru mașini si utilaje;

 • •  Asigura permanent mașini si utilaje in stare de funcționare;

 • •  întocmește rapoarte către superiori- saptamanale, periodice si/sau la cerere;

 • •   Ia măsuri pentru eliminarea transportului în gol și a transporturilor ncraționale sau folosirea neraționaia a utilajelor și verifică periodic încadrarea în consumurile normate de carburanți;

Art.6. DIRECȚIA ÎNTREȚINERE DRUMURI SI PARCAJE

Art.6.1.______Serviciul întreținere, Reparații Drumuri

Atribuții:

 • •  Executa lucrări de întreținere a drumurilor, reparații pavaje de piatra, imbracaminti asfaltice, pavaje, refaceri de trotuare, înlocuiri borduri, colmatari de fisuri la imbracaminti asfaltice;

Rpvulrirripnt clp 0rvnnÎ7nrp v/ Fimrtinnnrp ni Aslminicti-ni ivi JArtmainî ului PuMm        s     r>.—:—

 • •  Asigura prin preluarea de la Primăria Sectorului 5, actualizarea bazei de date referitoare la rețeaua stradală aflată in administrarea Consiliului Local Sector 5 (denumire, componență, suprafața, stare drum);

 • •  Verifica periodic starea drumurilor publice administrate de către Consil iul Local al Sectorului 5 si gestionate de către ADP S5, asigurând evidenta stării tehnice si tipurile de degradare (structurale sau de suprafața) a acestora, conform art. 16 din Ordinul 2100/2005 - Normativ pentru întreținerea si repararea străzilor indicativ NE 033-05;

 • •  întocmește note de constatare privind starea rețelei stradale, note de fundamentare (memorii tehnice ), referate de necesitate privind realizarea lucrărilor de intretinere, reparații sau modernizarea rețelei stradale;

 • •  Face propuneri cu privire la imbunatatirea stării unor străzi in vederea întocmirii programelor de investiții;

 • •  Elaborează propunerile proiectului de buget privind intretinerea si reparațiile rețelei stradale, contribuind la stabilirea valorii estimative a acestora (antemasuratori) si la întocmirea planului si a programului anual al achizițiilor publice;

 • •  Efectuează verificări in teren ca urmare a sesizărilor si reclamațiilor primite si propune masuri de remediere a acestora in vederea prevenirii si limitării accidentelor rutiere;

» Asigura evidenta lucrărilor efectuate (intretinere si reparații ale rețelei stradale si semnalizarea rutiera ), pe contracte, executanti, stadii fizice si valorice, cantitat' pentru lucrările executate in regie proprie;

 • • . Asigura efectuarea lucrărilor de intretinere si reparații care se transmit Ia Primăria

Municipiului București si Politiei Rutiere, prin programul 1NGEEA urmărind permanent execuția acestora in vederea menținerii in stare corespunzătoare a :

o rețelei stradale si a esteticii rutiere

o siguranței rutiere

o avariile produse la sistemul rutier si pietonal

 • •  Prin personalul de specialitate al serviciului participa la recepția lucrărilor efectuate la rețeaua stradala in regie proprie sau prin intermediul terților, de tipul:

o recepția parțiala

o recepția la terminarea lucrărilor

o recepția finala la expirarea perioadei de garanție

 • •  Colaborează cu compartimentele specializate la întocmirea documentației descriptive / caietului de sarcini in vederea demarării procedurilor de achiziție publica a lucrărilor aprobate de conducere;

 • •  întocmește planul de reparație stradala;

 • •  Răspunde de calitatea lucrărilor efectuate la rețeaua stradala asigurind urmărirea comportării in timp a lucrărilor;

 • •  Utilizează eficient utilajele si mașinile puse la dispoziție pentru activitati curente si confirma foile de parcurs;

 • •  întocmește Planul de masuri pentru eficientizarea activitatii;

 • •  întocmește planuri de activitate pentru angajatii serviciului;

 • •  Face propuneri de programe si urmărește aprovizionarea cu materiale, scule, unelte, mașini, utilaje, piese de schimb, echipament de protecția muncii;

 • •  Colaborează cu Serviciul Reabilitare, întreținere Parcari si Activitati Publice Gospodărești in vederea montării unor stâlpi de protecție , delimitare si blocare a accesului auto in parcuri, trotuare, spatii verzi, alei pietonale, etc., conform solicitărilor Primăriei Sector 5 si/sau in urma solicitărilor cetățenilor din Sectorul 5;

 • •  Colaborează cu Serviciul Reabilitare, Întreținere Parcari si Activitati Publice Gospodărești in vederea executării unor reparații la parcajele de reședința conform solicitărilor si deciziilor Primăriei Sector 5 cu respectarea normelor legale in vigoare.

 • •  Colaborează cu Serviciul Reabilitare, întreținere Parcari si Activitati Publice Gospodărești in vederea executării marcajelor cu vopsea specifica la parcările de reședința din cadrul Primăriei sectorului 5;

 • •  Colaborează cu Serviciul Reabilitare, întreținere Parcari si Activitati Publice Gospodărești Asigura in vederea montării si/sau demontării mobilierului urban sau rutier, pentru dezafectarea construcțiilor care ocupa ilegal domeniul public, conform deciziilor Primăriei Sector 5;

 • •  îndeplinește, in condițiile legii orice alte atribuții repartizate de conducere

Art.6.2. Serviciul Reabilitare, întreținere parcaje si activitati publice gospodărești.

Art.6.2.1. Formațiile: Reabilitare si Întreținere parcaje/Activitati Publice Gospodărești

Atribuții:

- Colaborează cu Serviciul Parcari din cadrul Primăriei Sector 5 si asigura baza de date privind evidenta locurilor de parcare amenajate si administrate de către ADP Sector 5 (locații, număr locuri, marcarea si numerotarea acestora, nivelul de degradare);

Ia masuri de identificare a terenurilor virane din sector, de infiintare si organizare de noi spatii de parcare;

întocmește si depune documentația necesara avizării amplasamentelor de parcare la Comisia Tehnica de circulatie/Administratia Străzilor din cadrul Primăriei Municipiului București;

Executa activitatea privind lucrările de marcaje rutiere pentru locurile de parcare reședința, participând la recepția lucrărilor si răspunzând de calitatea lucrărilor efectuate in regie proprie sau prin intermediul terților;

Efectuează verificări in teren ca urmare a sesizărilor si reclamatiilor primite si asigura repararea pârtii din carosabil aferenta parcărilor;

Urmărește refacerea la starea inițiala a zonelor afectate de lucrările tehnico-edilitare;

Fundamentează si propune proiecte de hotarari de consiliu in domeniul sau de activitate;

Executa pe domeniul public, in colaborare cu Serviciul întreținere, Reparații Drumuri si Serviciul Mecanizare, lucrări de montaj, intretinere si/sa.u inlocuire mobilier rutier (indicatoare stradale, numere cadastrale, stalpisori sau garduri de delimitare spatii publice, stalpisori antiparcare, vopsit borduri, etc.) si verifica periodic starea de integritate a acestora;

Executa pe domeniul public in colaborare cu Serviciul întreținere, Reparații Drumuri si Serviciul Mecanizare, lucrări de montaj, intretinere si/sau inlocuire mobilier urban ( banei, coșuri de gunoi, garduri si gardulete protectoare, jardiniere, copertine, etc);

Montarea, la solicitarea Primăriei Sector 5, de panouri si plăcute de informare, avertizare si/sau instiintare, cu roiul de a informa cetățenii cu privire la activitatile intreprinse de către autoritatile administrației publice locale;

Gestionează bunurile amplasate pe domeniul public si verifica periodic starea calitativa a acestora in vederea dispunerii masurilor de reparare/inlocuire

Participa la acțiuni inițiate de către Primăria Sector 5 de desființare si dezafectare a adăposturilor improvizate pe domeniul public;

Participa la acțiuni inițiate de primăria Sector 5 pentru ridicarea autovehiculelor abandonate sau fara stapan;

Organizează iluminatul public ornamental in sectorului 5 in perioada sărbătorilor de iarna si m orice alta perioada pentru oricare alte evenimente solicitate de către autoritatea publica locala, in condiții de eficienta si siguranța;

Supune, spre aprobarea Consiliului Local, propuneri pentru îmbunătățirea dotării, înfrumusețării și utilizării domeniului public;

Asigura inlaturarea afișelor de pe panourile publicitare amplasate pe domeniul public, pe stâlpii de iluminat public, etc;

Sprijină autoritatea publica locala cu personal si utilaje proprii, activitatile de deszăpezire si combatere a poleiului;

Initiaza acțiuni dc degajare a domeniului public (trotuare pietonale, parcari, scuaruri de separare a circulației rutiere, alei pietonale, piețe) de eventualele depozite necontrolate in scopul asigurării igienei si sanatatii publice precum si pentru menținerea unui aspect estetic si funcțional;

Initiaza programe de colectare a deșeurilor electrice, electronice si electrocasnice de la cetățenii sectorului 5;

Soluționează sesizările, reclamațiile primite in scris si telefonic sau prin audiente de la cetateni sau persoane juridice referitoare la activitatile domeniului public;

Colaborează cu alte servicii de specialitate din institutie/alte autoritati, pentru a obține sprijinul necesar in rezolvarea problemelor specifice domeniului sau de competenta sau care are conexiuni cu activitatea specifica acestora;

Formulează propuneri pentru soluționarea unor aspecte care influențează negativ asupra stării mobilierului urban si stării dc amenajare si funcționalitate a dotărilor si mobilierului urban de pe domeniul public al sectorului 5 si care nu este in administrarea altor instituții publice;

Participa la solicitarea autoritatii publice locale si la activitati, cu caracter cultural (Festivaluri, concerte, târguri), activitati cu caracter social sau de interes public local. Executa lucrări de vidanjare si desfundare a canalelor de pe domeniul public.

Art. 7. DIRECȚIA ECONOMICA

Art. 7.1.______Birou! Buget Contabilitate

Atribuții:

 • • organizează și conduce activitatea contabila în condițiile legii, astfel:

o toate bunurile materiale, titlurile de valoare, numerarul, alte drepturi și obligații deținute cu orice titlu, precum și efectuarea de operațiuni economice vor fi înregistrate obligatoriu în contabilitate;

o contabilitatea imobilizărilor se ține pe categorii și pe fiecare obiect de evidență;

o contabilitatea stocurilor se ține cantitativ și valoric pe fiecare gestiune în parte;

o înregistrarea în contabilitate a elementelor de activ se face la costul de achiziție sau la valoarea justă sau de transfer - pentru alte intrări decât cele prin achiziție;

o creanțele și datoriile se înregistrează în contabilitate la valoare nominală;

o contabilitatea furnizorilor, a celorlalte creanțe și obligații se ține pe categorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică;

o contabilitatea plăților de casă și a cheltuielilor, se ține pe subdiviziunile clasificației bugetare, potrivit bugetului aprobat;

 • • înregistrează mijloacele fixe și obiectele de inventar, în registrele de inventar și completează fișele de inventar pe locuri de folosință și pe persoane;

 • • efectuează punctajul lunar a materialelor, obiectelor de inventar și mijloacelor fixe cu fiecare gestiune in parte;

 • • ține registrele de contabilitate obligatorii, respectiv: RegistrulJurnal, Registrul

- Inventar și Cartea mare, în conformitate cu prevederile legale;

 • • întocmește execuția bugetara si celelalte situații financiare periodice, conform normelor elaborate de Ministerul F inanțelor Publice;

Rperulrm'lpnî np Or arm imrp vi Piinr! innrtro nl Aviii vii of mf ini Dnmnnn Ani               c     n_...

 • • organizează lucrările de inventariere în conformitate cu legislația specifică și înaintează propunerile privind componența comisiilor de inventariere, precum ș i a comisiei centrale de inventariere;

 • • verifica și analizeaza conturile;

 • • întocmește documentele justificative pentru orice operație care afecteaza patrimoniul Administrației Domeniului Public Sector 5;

 • • înregistrează in contabilitate operațiunile patrimoniale;

 • • furnizează, publica și păstrează informațiile cu privire la situația patrimoniului și a rezultatelor obținute de Administrația Domeniului Public Sector 5;

 • • realizează evidența contabila privind efectuarea cheltuielilor prevăzute prin bugetul de venituri și cheltuieli, a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloacelor bănești, a decontărilor cu debitorii și creditorii;

 • • ține evidența imprimatelor cu regim special (B.C.F.- chitanțiere, cecuri, foi de vărsământ);

 • • constituie comisiile și subcomisiile de inventariere anuală a mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar, a bunurilor materiale, confruntând rezultatele obținute cu evidența contabilă și realizând operațiunile contabile ce se impun, înregistrând minusurile și plusurile de inventar; propune masuri de casare, imputare, etc.

 • • întocmește și prezintă Consiliului Local Sector 5 contul anual de execuție al bugetului instituției;

 • • întocmește execuția bugetara și o raporteza lunar, trimestrial și anual împreuna cu anexele aferente situațiilor financiare conform legislației în vigoare;

 • • organizează si conduce evidența angajamentelor bugetare și legale, înregistrarea operațiunilor contabile, analizarea lunară a soldurilor precum și vizarea acestora;

 • • analizează activitatea economico-financiară pe bază de situații financiare și stabilește măsuri concrete și eficiente pentru îmbunătățirea continuă a activității economico-financiare;

 • • îndeplinește orice alte atribuții specifice domeniului său de activitate, dispuse de conducerea instituției sau de Consiliul Local al Sectorului 5;

 • • colaborează cu toate organele abilitate interne/ externe pe linie economico-financiară cu aprobarea conducerii;

 • • in urma propunerilor si a notelor de fundamentare înaintate de compartimentele instituției si a Programului Anual al Achizițiilor Publice elaborat de Com partimentul Achiziții (P.A.A.P.) va întocmi proiectul de buget anual, precum si propunerile de rectificare ale acestuia, care vor fi supuse spre aprobare Consiliului Local Sect or 5;

 • • împreună cu celelalte compartimente ale instituției, ia măsurile necesare și asigură respectarea strictă a nivelului de cheltuieli stabilite prin creditele bugetare aprobate, astfel încât cheltuielile să nu depășească prevederile de la buget;

 • • întocmește situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal al instituției și raportarea acesteia;

 • • analizează activitatea economico-financiară pe baza de situații financiare și propune măsuri concrete și eficiente pentru îmbunatatirea continuă a activității economico-financiară;

 • • întocmește lunar, pentru luna anterioară, raportarea privind operațiunile legate de derularea imprumuturilor;

 • •  verifică dacă proiectele operațiunilor sunt însoțite de actele justificative necesare și de angajamente bugetare individuale, propunere de efectuare a unei cheltuieli, ordonanțare de plată după caz;

 • • verifică deconturile de cheltuieli din punct de vedere al legalității documentelor justificative anexate la ordinul de deplasare, precum și respectarea termenului de justificare a acestuia, în funcție de care se percep penalități, conform legislației în vigoare;

 • • exercita C.F.P.P. (control financiar preventiv propriu) conform dispozițiilor legale in vigoare si acorda viza pe următoarele documente: angajamentele legale din care rezultă direct sau indirect obligații de plată, ordonanțarile de plată, operațiunile de închiriere, transfer, vânzare și schimbul bunurilor din patrimoniul instituțiilor publice;

 • • verifică sistematic operațiunile care fac obiectul Controlului Financiar Preventiv din punct de vedere al legalității, regularității, și al încadrării în limitele și destinația creditelor bugetare și / sau de angajament;

 • •   verifică dacă facturile cuprind în mod obligatoriu sintagma “bun de plata", numele în clar, data, semnătură persoanei împuternicite sa acorde „bun de plata’'’-,

 • •   acordă viza de control financiar preventiv propriu constând în verificarea sistematică a proiectelor de operațiuni care fac obiectul acestuia, din punct de vedere al legalității, regularității și încadrării în limitele și destinația creditelor bugetare și de angajament;

 • •   controlul financiar preventiv propriu al operațiunilor se va exercita pe baza actelor și / sau documentelor justificative certificate în privința realității, si legalității, de către conducătorii compartimentelor de specialitate emitente;

 • •   asigură și răspunde de corectitudinea, exactitatea și realitatea datelor înscrise în Registrul privind operațiunile prezentate la viza de Control financiar preventiv;

 • •  emite refuzul de viză dacă documentele prezentate nu corespund cerințelor Controlului Financiar Preventiv;

• transmite refuzul de viză conducătorului instituției însoțit de actele justificative;

 • •  întocmește alte lucrări dispuse în sarcina biroului de conducerea instituției;

 • •  raportează lunar sau de câte ori este necesar Directorului Economic și persoanei împuternicite să acorde viză Control Financiar Preventiv, rezultatele obținute din evidența angajamentelor bugetare și legale;

 • •  asigură efectuarea controlului intern la nivelul biroului și răspunde de corectitudinea datelor înscrise în orice document întocmit și emis;

 • •  în exercitarea atribuțiilor sale biroul Buget Contabilitate colaborează cu Trezoreria Sector 5, cu celelalte compartimente din cadrul instituției , cu alte autorități și instituții precum și cu Ministerul Finanțelor Publice;

Art. 7.2.______Biroul Financiar Salarizare

Atribuții:

 • • asigură preluarea de la Serviciul Resurse Umane la termenele stabilite pentru întocmirea statelor de plată a următoarelor documente:

o decizii privind încadrarea personalului angajat;

o foile colective de prezență pentru toți salariații instituției verificate și semnate de cei abilitați;

o deciziile, actele adiționale privind modificarea drepturilor salariale ale angajatilor ori de cate ori este cazul;

o evidenta concediilor de odihnă si certificatele medicale ale salariatilor; o orice alte comunicări cu privire la modificarea drepturilor salariale;

 • • completează și reactualizează Formularul LI53, formular aferent procedurii de transmitere a datelor privind veniturile salariale pentru personalul plătit din fonduri publice conform Ordinului MMJS nr. 2169/2018 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 17 octombrie 2018;

 • • organizează activitățile de încasări și plăți cu numerar,prin casieria instituției, cu respectarea prevederilor “Regulamentului operațiilor de casă”;

 • • urmărește lichidarea avansurilor spre decontare, a debitelor, etc., a penalităților de întârziere, conform legislației în vigoare și virarea acestora la buget;

 • • răspunde de realizarea măsurilor și sarcinilor ce ii revin în domeniul financiar stabilite ca urmare a controalelor efectuate de organele în drept;

 • • exercită controlul zilnic asupra operațiilor efectuate din casierie și asigură încasarea la timp a creanțelor, lichidarea operațiilor de plată luând măsurile necesare pentru stabilirea răspunsurilor atunci când este cazul;

 • • îndeplinește orice alte atribuții specifice domeniului său de activitate, dispuse de conducerea instituției sau de Consiliul Local al Sectorului 5;

«’ colaborează cu toate organele abilitate interne / externe pe linie economico-financiară cu aprobarea conducerii;

 • • urmărește efectuarea plăților salariale, a bunurilor și serviciilor , precum și a investițiilor pe măsura deschiderii finanțării obiectivelor prevăzute în lista de investiții cu respectarea strictă a dispozițiilor legale în vigoare;

 • • asigură desfășurarea ritmică a operațiunilor de decontare cu furnizorii în activitatea curentă și investiții, plata la termen a sumelor care constituie obligația instituției fata de bugetul de stat și local, asigurări sociale, fonduri speciale, etc;

 • • efectuează cererile de deschidere de credite bugetare, în limitele bugetului aprobat și în conformitate cu angajamentele legale efectuate;

 • • urmărește și verifică garanțiile materiale ale gestionarilor, întocmirea actelor adiționale pentru majorarea cuantumurilor garanțiilor gestionare materiale de câte ori este necesar;

 • • menține permanent legătură cu Trezoreria Sector 5 si cu băncile comerciale în vederea ridicării extraselor de cont pentru garanțiile materiale;

 • • exercita C.F.P.P. (control financiar preventiv propriu) pe linia de SALARIZARE si RESURSE UMANE conform dispozițiilor legale in vigoare si acorda viza pe următoarele documente: angajamente legale din care rezultă direct sau indirect obligații de plată, ordonanțari de plată;

 • •  verifică sistematic operațiunile care fac obiectul Controlului Financiaar Preventiv - Salarizare si Resurse Umane - din punct de vedere al legalității, regularității, și al încadrării în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament;

 • • acordă viza de control financiar preventiv propriu constând în verificarea sistematică a proiectelor de operațiuni care fac obiectul acestuia, din punct de vedere al legalității, regularității și încadrării în limitele și destinația creditelor bugetare și de angajament;

 • • controlul financiar preventiv propriu al operațiunilor se va exercita pe baza actelor și / sau documentelor justificative certificate în privința realității, si legalității, de către conducătorii compartimentelor de specialitate emitente; •

 • • asigură, și răspunde de corectitudinea, exactitatea și realitatea datelor înscrise în Registrul privind operațiunile prezentate la viza CFP;

 • • emite refuzul de viză dacă documentele prezentate nu corespund cerințelor Controlului Financiar Preventiv;

 • • transmite refuzul de viză conducătorului instituției însoțit de actele justificative semnificative;

 • •  verifică încadrarea plăților efectuate în prevederile bugetare trimestriale și anuale;

 • • întocmește alte lucrări dispuse în sarcina biroului de conducerea instituției;

 • • valorifică inventarul patrimoniului instituției;

 • • întocmește situațiile financiare;

 • • asigura legătura permanenta cu Trezoreria Sector 5 pentru decontarea și încasarea plăților aferente;

 • • asigura gestionarea patrimoniului instituției în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • • întocmește documentele justificative pentru orice operație care afectează patrimoniul Administrației Domeniului Public Sector 5;

 • • întocmește statele de plată lunare pentru salariații instituției, privind drepturile salariale cuvenite în conformitate cu reglementările legale și răspunde de corectitudinea întocmirii acestora;

 • • calculează concediile medicale și efectuarea plății acestora lunar;

 • • calculeză sumele cuvenite pentru plata concediilor de odihnă și efectuarea plății acestora;

 • • întocmește lunar centralizatorul de salarii și ordinele de plată aferente drepturilor salariale ale personalului instituției;

 • • întocmește situațiile necesare efectuării plățiilor salariale prin CÂRD;

 • • eliberează adeverințele privind drepturile salariale, contribuțiile sociale si numărul de zile de concediu medical efectuate in ultimele 12 luni, solicitate de către salariații instituției pentru diferite necesități (medic de familie, policlinică, spital, împrumuturi, achiziționări de bunuri, compensare căldură etc.);

 • • întocmește și transmite periodic și la termenele stabilite legal situații statistice, raportări și declarații privind drepturile salariale cuvenite angajaților și orice date statistice cu privire la numărul de salariați și de cheltuielile cu aceștia;

 • • întocmește și transmite lunar către instituțiile abilitate declarațiile privind contribuțiile la fondurile: asigurărilor sociale de sănătate, asigurărilor sociale de stat și impozitului pe venit;

 • • introduce in aplicația de salarizare informațiile privind efectuarea deducerilor personale suplimentare, necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale lunare;

 • • efectuează operațiuni de plăți prin casierie și prin Trezorerie prin casierul desemnat al instituției, în baza documentelor aprobate conform legislației în vigoare;

 • • întocmește registrul de casă pe care îl preda zilnic spre verificare serviciului contabilitate;

 • • întocmește ordonanțările de plată privind drepturile salariale;

 • • asigură efectuarea reținerilor din salariu pentru salariații cu diferite datorii (pensii alimentare, rate, garanții), ordine de plată pentru efectuarea plății acestora precum și evidența lor;

 • • răspunde de realizarea măsurilor și sarcinilor ce îi revin în domeniul financiar, stabilite ca urmare a controalelor, efectuate de organele în drept;

 • • participă la întocmirea proiectului de buget al instituției prin fundamentarea necesarului de cheltuieli privind fondul de salarii;

 • • îndeplinește orice alte atribuții specifice domeniului său de activitate dispuse de conducerea instituției sau de Consiliul Local al Sectorului 5;

 • • asigură efectuarea controlului intern la nivelul biroului și răspunde de corectitudinea datelor înscrise în orice document întocmit și emis;

 • • gestionează voucherele de vacanta ale salariatilor.

 • • în exercitarea atribuțiilor sale biroul Financiar - Salarizare colaborează cu Trezoreria Sectorului 5, Ministerul Finanțelor Publice și cu celelalte compartimente din cadrul instituției, cu alte autorități și instituții;

/1/7.7.3.______Birou! Resurse Umane/SSM/PSI

Biroul Resurse Umane organizează și coordonează activitatea privind resursele umane referitoare la planificare, recrutare, selecție și evaluare psihologică, integrare, disciplină, formare și perfecționare continuă a angajaților Administrației Domeniului Public Sector 5.

Atribuții:

*> asigură recrutarea și angajarea personalului pe bază de competență, conform prevederilor legale prin concurs sau examen și acordarea drepturilor cuvenite personalului instituției;

 • • face propuneri și participă la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante din subordine;

 • • organizează conform legislației în vigoare concursurile sau examenele pentru ocuparea posturilor vacante, promovarea angajaților din cadrul instituției și verifică îndeplinirea de către participanți a condițiilor prevăzute de lege;

 • • analizează propunerile de restructurare/reorganizare a compartimentelor instituției și pregătește documentația necesară în vederea supunerii dezbaterii și aprobării de către Consiliul Local Sector 5 a organigramei instituției;

 • • colaborează la întocmirea documentaței necesară elaborării Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului de Ordine Interioară, a Statului de funcții și a altor documente necesare bunei funcționări a instituției;

 • • ține evidența fișelor de post întocmite de șefii de departamente și asigură întocmirea corectă și completă a acestora cu atribuțiile din Regulamentul de Organizare și Funcționare;

 • • colaborează cu Direcția Economica si Direcția Achiziții Publice, în vederea întocmirii documentației necesare acordării premiilor anuale si lunare din fondul de premiere precum si a voucherelor de vacanta;

 • • ține evidența condicilor de prezență;

 • • asigură întocmirea și eliberarea legitimațiilor de serviciu și urmărește recuperarea acestora la plecarea din instituție a salariaților care au beneficiat de astfel de legitimații;

 • • colaborează în vederea întocmirii raportării statistice privind activitatea de personal din instituție;

 • • întocmește programul anual de perfecționare profesională a întregul ui personal al instituției prin centralizarea referatelor întocmite de către șefii de departamente;

 • • primește și analizează ofertele pentru cursuri de perfecționare profesională de la instituțiile abilitate în domeniu;

 • • răspunde de organizarea și ținerea la zi a evidenței personalului;

 • • întocmește documentația legată de încadrarea, promovarea, definitivarea, detașarea sau încetarea contractului de muncă al personalului instituției;

 • • ține evidența concediilor de odihnă precum și planificării acestora, a concediilor medicale, a concediilor fără plată și a concediilor pentru evenimente deosebite ale personalului instituției;

 • • asigura rezolvarea reclamațiilor, sesizărilor și conflictelor de muncă care revin în competența biroului;

 • • asigură evidența și actualizarea dosarelor de personal ale salariaților instituției în conformitate cu prevederile legale

 • • asigură centralizarea și transmiterea declarațiilor de interese și avere completate de către angajații instituției către ANI;

 • • asigură organizarea evaluării personalului instituției și întocmește raportul privind evalurea performanțelor angajaților instituției ;

 • • pentru a asigura o buna conlucrare intre compartimente, emite note de serviciu aprobate de către conducerea instituției;

 • • asigură întocmirea adeverințelor în vederea depunerii dosarelor de pensionare de către salariații care îndeplinesc condițiile legale de pensionare pentru limita de vârstă, precum și pentru cei care solicită pensionarea anticipată sau medicală;

 • • eliberează la cerere adeverințe care să ateste calitatea de salariat, durata activității, salariul, vechimea în muncă, în specialitate, în meserie/funcție, așa cum rezultă din dosarele de personal;

 • • asigura actualizarea si transmiterea datelor personalului către Inspectoratul Teritorial de Munca prin Registrul General de Evidenta al Salariatilor;

 • • întocmește și eliberează, la cererea foștilor salariați adeverințe privind activitatea desfășurată, durata activității, salariul, vechimea în muncă, în specialitate, în meserie/funcție, așa cum rezultă din dosarul personal aflat-în arhiva instituției, conform legislației în vigoare;

 • • gestionează procesul de evaluare și întocmire a fișelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale salariaților;

 • • gestionează procesul referitor la efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior;

 • • transmite Biroului Financiar/compartimentelor cu atribuții financiare, modificările privind salariile acordate angajaților;

 • • întocmește decizii de constituire a comisiilor de cercetare disciplinară prealabilă a salariaților;

 • • întocmește pe baza procesului verbal final al comisiei de cercetare disciplinară prealabilă, decizii de sancționare, cu respectarea prevederilor legale;

 • • întocmește decizii de radiere a sancțiunilor, conform reglementărilor legale în vigoare;

 • • păstrează, selecționează si claseaza documentele, dosarele personale ale foștilor salariați, la nivelul entității organizaționale, în vederea trimiterii lor Ia arhivă.

In domeniul S.S.M.:

 • • asigură și controlează cunoașterea și aplicarea de către toți angajatii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și de protecție stabilit, precum și a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă, prin lucrătorii desemnați, prin resursele proprii sau prin servicii externe;

 • • asigură evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională ia locurile de muncă, precum și reevaluarea riscurilor ori de câte ori sunt modificate condițiile de muncă;

 • • asigură auditarea securității și sănătății în muncă la nivelul instituției ori de câte ori sunt modificate condițiile de muncă și stabilește nivelul de securitate;

 • • ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat și specific, accesul să fie permis numai lucrătorilor care au primit și și-au însușit instrucțiunile adecvate.

 • • obține autorizația de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, înainte de începerea oricărei activități, conform prevederilor legale;

 • • asigură și realizează instruirea privind respectarea normelor de protecție a muncii, pentru personalul angajat, în conformitate cu dispozițiile legale;

 • • stabilește prin fișa postului, atribuțiile și răspunderile ce revin salariaților în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzător funcțiilor exercitate;

 • • verifică periodic sau ori de câte ori este nevoie, dacă nivelul noxelor se încadrează în limitele de nocivitate admise pentru mediul de muncă; pe baza măsurătorilor efectuate de către organismele sau laboratoarele abilitate, propune măsuri tehnice și organizatorice de reducere a acestora, acolo unde este cazul;

 • • elaborează lista cuprinzând dotarea personalului cu echipamente individuale de protecție și de lucru, participă la recepția mijloacelor de protecție colectivă și a echipamentelor tehnice înainte de punerea lor în funcțiune;

 • • participă la cercetarea accidentelor de muncă și ține evidența acestora;

 • • colaborează cu serviciul medical de medicina muncii, pentru cunoașterea la zi a situației îmbolnăvirilor profesionale, efectuarea de controale comune la locurile de muncă, pentru identificarea factorilor de risc de îmbolnăvire profesională și propunerea măsurilor de securitate corespunzătoare;

 • • propune sancțiuni sau stimulente economice pentru modul în care se respectă cerințele de securitate a muncii în organizarea și desfășurarea proceselor tehnologice la toate locurile de muncă;

 • • monitorizează starea de sănătate a angajaților prin :

o examene medicale la angajarea în muncă;

o examen medical de adaptare;

o control medical periodic;

o examen medical la reluarea activității;

 • • îndrumă activitatea de reabilitare profesională, reconversia profesională, reorientarea profesională în caz de accident de muncă, boală profesionala sau după afecțiuni cronice;

 • • comunică existența riscului de îmbolnăvire profesională către toți factorii implicați în procesul muncii.

 • •  răspunde de efectuarea ^instructajului lunar sau ori de cate ori se impune conform legislației Protecției Muncii, prin lucrătorii desemnați;

 • •  asigură prin lucrătorul desemnat, care este și secretarul Comitetului de S ecuritate și Sănătate în Muncă, întocmirea și transmiterea materialelor necesare către autoritățile competente, conform reglementărilor legale.

 • •  întocmește programarea la viza medicală a personalului pe care îl gestionează;

In domeniul P.S.I.:

 • • > asigură dotarea serviciilor, birourilor și formațiilor cu mijloace și instalații S.U. și buna funcționare a acestora, prin lucrătorii desemnați;

,     • asigură instruirea personalului instituției în privința modului de folosire și

exploatare a mijloacelor S.U., prin lucrătorii desemnați;

 • • ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii activităților și mărimii instituției, prin lucrătorii desemnați;

 • • solicită și obține avizele și autorizațiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, prin lucrătorii desemnați;

 • • propune spre aprobare, fondurile necesare realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor, prin lucrătorii desemnați;

 • • informează și pregătește preventiv salariații cu privire la pericolele la care sunt expuși, măsurile de autoprotecție ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecție ce trebuie puse la dispoziție, obligațiile ce le revin și modul de acțiune pe timpul situației de urgentă, prin lucrătorii desemnați;

 • • asigură dotarea instituției cu mijloace și instalații PSI, prin lucrătorii desemnați;

• răspunde de efectuarea instructajului lunar sau ori de cate ori se impuzne conform legislației Protecției Muncii si P.S.I, prin lucrătorii desemnați;

Art.8. SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

Art.8.1.______Compartimentul Urmărire, Derulare Contracte

Atribuții:

 • •  Redactează acorduri le-cadru/contractele de lucrări/servicii/furnizare pe care le înaintează spre avizare Compartimentului Contencios Administrativ si J uridic;

 • •  întocmește, verifica si urmărește la plata contractele de furnizare de utilitati -energie electrica, apa-canal, gaze, termoficare, etc., atat pentru sediul instituției cat si pentru toate spatiile aflate in administrarea acesteia;

 • •  Pregătește documentele necesare încheierii contractelor aferente programelor și proiectelor Instituției;

 • •  Urmărește respectarea clauzelor contractuale;

 • •  Urmărește deschiderea conturilor de garanție de hună execuție conform clauzelor contractuale și legislației în vigoare;

 • •  Urmărește constituirea legală și în termen a garanțiilor de bună execuție și a garanțiilor bancare pentru returnarea avansului, după caz, aferente contractelor de prestări servicii de proiectare,, precum și eliberarea acestora în condițiile legii, precum și întocmirea documentelor constatatoare;

 • •  Propune orice alte măsuri pentru derularea în bune condiții a relațiilor contractuale;

 • •  Colaborează cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice;

 • •  Duce la îndeplinire orice alte măsuri pentru derularea în bune condiții a relațiilor contractuale.

 • •  Atribuțiile Compartimentului Urmărire Contracte se completează cu dispozițiile legale incidente în materie, precum și cu orice alte atribuții sau sarcini stabilite de conducerea instituției;

 • •  Actualizează valorile in curs de execuție;

 • •  Tine evidenta stricta a incheierii si derulării contractelor;

 • •  Emite ordine de începere a lucrărilor conform prevederilor legale in vigoare;

 • •  Urmărește stadiul lucrărilor, conformitatea fazelor de execuție cu proiectul tehnic;

 • •  Primește notificările executantilor si tine o evidenta stricta a acestora si răspunde acestor notificări;

 • •  Urmărește respectarea termenelor de execuție si notifica executantii c u privire la eventualele intarzieri sau neconcordante;

 • •  întocmește contractele de achiziții publice, asigura din dosarul achiziti ei/licitatiei, documentația necesara (caiet de sarcini, propunere tehnica, propunere financiara si orice alte documente menționate ca fiind anexe la contract) in vederea finalizării procedurilor, prin incheierea contractelor;

 • •  Colaborează cu serviciile de specialitate in elaborarea propunerii de contract de achiziție publica;

 • •  Transmite propunerea de contract de achiziție, impreuna cu anexele acestuia către compartimentele de specialitate;

A rt. 8.2 Bir o ui A dmin istrativ

Biroul Administrativ, are următoarele atribuții:

 • • Controlează modul de folosire a bunurilor mobile si imobile;

 • • Efectuează impreuna cu Direcția Economica, inventarierea periodica, casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar;

 • • Asigura depozitarea și conservarea echipamentelor, materialelor și rechizitelor de birou asigurând distribuirea acestora pe compartimente, birouri și servicii, recepționarea mărfurilor conform documentelor de primire,

 • • Răspunde de necesarul de aprovizionare cu materiale si rechizite de birou;

 • • Face propuneri privind reparațiile imobilelor din patrimoniu si a instalațiilor din dotare, urmărind executarea lor;

 • • Urmărește si controlează modul de furnizare a energiei electrice si termice, a alimentarii cu apa;

 • • întocmește propuneri anuale privind modul de întreținere și conservare a patrimoniului;

 • • Organizează si asigura efectuarea curățeniei in sediul instituției;

 • • Asigura dotarea cu material igienico-sanitare, echipament de lucru si de protecție a personalului de întreținere;

 • • Asigura distribuirea apei potabile pentru serviciile si compartimentele din cadrul instituției;

 • • Organizează, coordonează si asigura efectuarea curățeniei in spatii c u destinația de birouri, spatii comune - holuri, in grupurile sanitare, curtea interioara;

 • • Expediază documentele emise de Administrația Domeniului Publ ic Sector 5

 • • Se preocupa pentru perfecționarea nivelului profesional, cunoașterea legislației si aplicarea ei;

 • •  îndeplinește, in condițiile legii, orice alte atribuții repartizate de corLducere.

 • • Cooperează cu Serviciul Achiziții pentru întocmirea „Referatului de /Necesitate”

Art.8.3.______Compartimentul achiziții publice

Atribuții:

 • • întreprinde demersurile necesare pentru inregistrarea/reinnoirea/recuperarea înregistrării in SEAP sau recuperarea certificatului digital daca este cazul;

 • • Elaborează Planul anual al achizițiilor publice, in baza propunerilor compartimentelor de specialitate;

 • • Asigura întocmirea documentațiilor privind organizarea si desfasurarea procedurilor de achiziții publice si licitații;

 • •  Întocmește rapoarte si analize privind activitatea de achiziții publice si licitații;

o Întocmește documentația de atribuire (fisa de date, formulare) exclusiv documentația tehnica;

 • • întocmește Nota justificativa privind alegerea procedurii de atribuire, in cazul in care procedura aplicata a fost alta decât licitația deschisa sau licitația restrânsă;

 • • Elaborează si, după caz, actualizeaza necesitățile transmise de celelalte compartimente, la nivelul strategiei de contractare si la nivelul programului anual de achiziții publice;

 • • întocmește Nota justificativa privind accelerarea procedurii de atribuire, daca este cazul;

 • • întocmește referatul pentru numirea comisiei de evaluare, comisiei de negociere, sau a comisiei de rezolvare a contestațiilor;

 • • întocmește documentația procedurii de licitație (excepție documentația tehnica caietele de sarcini, studii de oportunitate);

 • • întocmește anunțul de intentie/participare/atribuire si le comunica conform legislației in domeniul achizițiilor publice;

 • • întocmește documentele necesare in vederea alocării sumelor necesare si achitării anunțurilor pentru proceduri;

 • • Pune la dispoziția operatorilor economici interesați, documentația de atribuire, asigura publicitatea procedurilor in conformitate cu prevederile legale;

 • • Asigura desfășurarea procedurilor si secretariatul comisiilor (redactează procesele verbale de deschidere, de negociere, rapoartele de atribuire, comunicarea rezultatelor procedurilor);

 • • Participa ca reprezentanți in comisiile de evaluare a ofertelor pentru achiziții publice;

 • • Asigura publicitatea contractelor atribuite, in conformitate cu prevederile legale;

 • • Asigura corespondenta cu Agenția Naționala pentru Achiziții Publice privind verificarea in conformitate cu legislația aplicabila din domeniul achizițiilor publice, a documentației de atribuire aferenta contractelor de achiziție publica, precum si fiecare anunț de intenție, anunt/invitatie, pentru contractele a căror valori de estimare, in lei, fara T.V.A. depasesc plafoanele stabilite de legislația in domeniul achizițiilor publice;

 • • Primește contestațiile depuse de către operatorii economici implicate in procedura de achiziție publica si le inainteaza Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea formulării punctului de vedere pentru Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor -București;

 • • Asigura corespondenta, in cazul contestațiilor cu Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor - București;

 • • întocmește raportările pentru Autoritatea Naționala pentru Achiziții Publice București;

 • • întocmește dosarul achiziției publice;

 • • întocmește documentele necesare restituirii garanțiilor de participare;

 • • Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituției;

 • • Contractează lucrări de proiectare si de execuție;

 • • Respecta nomenclatorul de referința in domeniul achizițiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr.2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV);

 • • Cooperează cu celelalte compartimente ale Primăriei Sector 5 pentru elaborarea strategiei de dezvoltare socio-urbana pe raza sectorului;

 • • Elaborează sau, după caz coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire si a documentelor suport, in cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs, pe baza necesităților transmise de compartimentele de specialitate;

 • • Verifica ofertele depuse de ofertanti in vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziție publica, cu excepția situațiilor când, pentru analiza ofertelor se întocmește o comisie de evaluare

 • • Primește contestațiile depuse de către operatorii economici implicate in procedura de achiziție publica si le inainteaza comisiei de evaluare a ofertelor si transmite punctul de vedere al acesteia CNSC si operatorului economic;

 • • Respecta regulamentul intern al instituției si indeplineste in condițiile legii, orice alte atribuții repartizate de conducere, in conformitate cu legislația;

 • • Asigura aprovizionarea instituției cu întreaga gama de materii si material necesara desfășurării activitatii;

 • • întocmește planul de investiții pentru anul in curs si le supune spre aprobare;

 • • Întocmește programul de investirii pe termen scurt, mediu si lung

 • • Comanda documentația tehnica necesara - proiecte, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, detalii execuție, caiete de sarcini, privind investițiile;

 • • Organizează si derulează etapele procedurilor de licitații sau selecții de oferte necesare realizării lucrărilor de investiții publice - publicitate, elaborarea documentației, primirea si înregistrarea ofertelor, convocarea comisiilor, redactarea hotărârilor de adjudecare

 • • încheie contracte de achiziții publice cu furnizorii, prestatori si executanti, in urma unor licitații sau cu selecție de oferte de preț respectând legislația in vigoare, privind achizițiile publice de produse, servicii si lucrări;

 • • Urmărește actele adiționale de prelungire a termenelor in situațiile justificate si menționate in contract;

 • • Inainteaza Biroului Buget Contabilitate situațiile de lucrări in vederea efectuării plăților, dar numai după o prealabila verificare a veridicității celor consemnate;

 • • Instiinteaza conducerea instituției cu privire la apariția oricăror deficiente in executarea lucrărilor sau ulterior finalizării acestora;

 • • Verifica modul cum se incadreaza in prevederile contractuale privind consumul de apa si energie electrica, agenții economici care au contracte de inchiriere cu instituția si informează conducerea in cazul neregulilor constatate;

 • • Asigura verificarea si confirmarea facturilor de prestări servicii si toate facturile care au ca scop achiziționarea de telefoane fixe si mobile, net, cablu TV;

 • • Asigura arhivarea documentelor repartizate, produse si gestionate conform actelor normative in vigoare;

 • • Alte atribuții prin dispoziții scrise ale Directorului General al Administrației

Domeniului Public Sector 5;

** Răspunde in fata șefului ierarhic pentru îndeplinirea atribuțiilor care-i revin;

Art. 9._______Compartimentul Secretariat - Registratura

Atribuții:

 • •  Asigura legătură permanenta cu publicul, asigurând îndrumarea si consilierea cetățenilor privind solicitările acestora;

 • •  Asigura primirea si inregistrarea sesizărilor cetățenilor, a solicitaiilor, a reclamatiilor adresate Administrației Domeniului Public Sector 5, distribuirea acesteia către compartimentele de specialitate in vederea soluționării in termenele legale, ținând astfel evidenta intrărilor si ieșirilor de corespondenta la nivelul instituției;

 • •  Urmărește circuitul corespondentei si prezintă periodic informări cu privire la stadiul rezolvării acestora; Asigura eliberarea si transmiterea documentelor către solicitanti si tine evidenta confirmărilor de primire si a retururilor in registru special sau informatic;

 • •  Afișarea diferitelor comunicări la avizierul instituției;

 • •  Arhivarea si inventarierea pe termene de păstrare, conform Nomenclatorului arhivistic a documentelor create la nivelul compartimentului.;

 • •  Operarea in calculator a documentelor de la si către alte compartimente;

Art. 10.______Compartimentul Audit public Intern

Compartimentul Audit este o structură de specialitate organizată în cadrul Administrației Domeniului Public Sector 5 și este subordonată direct Directorului General al instituției.

Atribuții:

 • •  Răspunde pentru activitatea de audit intern, activitate funcțional independentă și obiectivă, care dă asigurări și consiliere conducerii pentru buna adixiinistrare a instituției, perfecționând activitățile la acest nivel.

 • •  Efectuează activitatea de audit pentru toate compartimentele din cadrul Administrației Domeniului Public Sector 5, ajută direcțiile, serviciile și compartimentele din cadrul instituției să-și îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică și metodică, care evaluează și îmbunătățește eficiența și eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului și a proceselor de administrare.

 • •  Elaborarea Planului anual de audit public intern si elaborarea Programului de asigurare si imbunatatire a calitatii;

 • •  Efectuarea activitatii de audit public intern pentru a evalua sistemele de management financiar si control ale Administrației Domeniului Public Sector 5 daca sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;

 • •  Exercitarea activitatii de audit public intern in cadrul Administrației Domeniului Public Sector 5 cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice, precum si la administrarea patrimoniului public;

 • •  Urmărirea stadiului implementării recomandărilor formulate in urma misiunilor efectuate si informarea Directorului General al Administrației Domeniului Public Sectoi 5 despre recomandările precum si despre consecințele neimplementarii acestora, insotite de documentația relevata;

 • •  Respectarea Normelor Metodologice specifice privind organizarea si funcționarea auditului public intern stabilite in cadrul Consiliului Local al Sectorului 5;

Art.ll.______Compartimentul Contencios Administrativ si Juridic

Compartimentul Contencios Administrativ si Juridic este organizat și funcționează

în subordinea directă a Directorului General al Administrației Domeniului Public

Sector 5 și asigură reprezentarea instituției în fața instanțelor judecătorești sau a altor autorități, în limitele competențelor acordate, precum și asistență juridică de specialitate la nivelul instituției, potrivit dispozițiilor Directorului General.

Consilierii juridici răspund pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin potrivit Regulamentului de organizare si funcționare, Regulamentului de ordine interioara si fisei postului.

Atribuții:

 • • reprezintă si apara interesele Administrației Domeniului Public Sector 5 în fața organelor administrației publice, instanțelor Judecătorești, a altor organe des jurisdicție, a organelor de urmărire penală, a parchetelor, a notariatelor precum și în raporturile cu persoanele juridice și persoanelor fizice, precum si in cadrul oricăror proceduri cu caracter juridic prevăzute de lege, pe baza împuternicirii dată de conducerea instituției;

 • • ține evidența cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești competente;

 • • redactează acțiuni judecătorești, întocmește întâmpinări, promovează căile ordinare și extraordinare de atac;

 • • răspunde la adrese și interogatorii,

 • • formulează răspunsuri la petițiile și memoriile repartizate spre soluționare de către conducere;

 • • se preocupă de obținerea titlurilor executorii rezultate în urma pronunțării unor hotărâri judecătorești luând măsurile necesare pentru realizarea executării silite a drepturilor de creanță, urmărind executarea silită a acestora;

 • • asigură îndeplinirea tuturor procedurilor prevăzute de lege in procesele în care Administrația Domeniului Public Sector 5 este parte;

 • • participă alături de organele de conducere la negocierea proiectelor de contracte;

 • • avizeaza actele supuse avizării consilierilor juridici din cadrul Compartimentului Contencios Administrativ si Juridic, cu excepția situațiilor in care prin lege si alte acte normative, se stabilește implicit caracterul conform al avizului;

 • • aduce la cunoștința conducerii instituției prevederile legale care urmeaza a fi aplicate si cele care se abroga;

 • • participă, conform împuternicirii acordate, la procedurile de mediere/conciliere;

 • • elaborează și redactează somații și invitații la ședințele de informare privind procedura medierii/concilierii și avantajele acesteia;

 • • prezintă conducerii necesarul de cheltuieli, fundamentat, pentru activitatea proprie;

 • • elaborează și redactează cererile de chemare în judecată, acțiuni, întâmpinări, motive de apel, recurs, reclamații, plângeri, contestații, precum și orice alte asemenea cereri privind interesele Administrației Domeniului Public Sector 5 si depune la organele competente actele susmenționate, necesare pentru dovedirea și susținerea intereselor instituției;

 • • inainteaza către instanța de judecata, spre competenta soluționare, plângerile formulate impotriva proceselor verbale de contravenție;

 • • soluționează in termen legal cererile, petițiile si memoriile adresate Administrației Domeniului Public Sector 5 si expediază răspunsurile;

 • • întreprinde demersurile necesare la compartimentele de specialitate în vederea strângerii de probe pertinente, concludente și utile soluționării cauzelor în care institulia este parte;

 • • răspunde la interogatoriile formulate în cauzele ce privesc Administrația Domeniului Public Sector 5 în colaborare cu structurile de specialitate care au legătură cu cauza;

 • • se preocupă de obținerea titlurilor executorii rezultate în urma pronunțării unor hotărâr; judecătorești luând măsurile necesare pentru realizarea executării silite a drepturilor de creanță, urmărind executarea silită a acestora;

 • • tine evidenta dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești, urmărește stadiul de soluționare si termenele de judecata pentru toate dosarele în care Administrația Domeniului Public Sector 5 este parte, aliate în gestionarea Compartimentului Contencios Administrativ si Juridic;

 • • avizează pentru legalitate contractele încheiate de instituție, deciziile emise de Directorul General, verifică și avizează pentru legalitate documentația prezentată;

 • • întocmește referatele juridice pe marginea proceselor verbale finale ale comisiilor de cercetare disciplinară;

 • • analizează și emite opinii juridice/puncte de vedere asupra documentelor specifice privind recuperarea prejudiciilor de orice natură (civilă sau penală) produse Administrației Domeniului Public Sector 5 de către terți, la solicitarea entităților organizaționale de specialitate din cadrul instituției;

 • • analizează și emite opinii juridice asupra documentelor specifice, formulează puncte de vedere, emite avize de legalitate, la solicitarea entităților organizaționale de specialitate din cadrul instituției;

 • • depune toate diligențele necesare pentru legalizarea și autentificarea actelor la notarii publici;

 • • urmărește publicațiile Monitorului Oficial si transmite noutățile legislative tuturor compartimentelor din cârdul instituției.

 • • participă la diverse comisii colaborând cu toate serviciile / birourile / compartimentele din cadrul instituției în probleme de natură juridică contractuală;

 • • formulează propuneri în sensul avizării, rezilierii/rezoluțiunii ori modificării contractelor încheiate între instituție și diverse persoane fizice sau juridice;

 • • colaborează împreună cu toate directiile/compartimentele/ birourile/ serviciile din cadrul instituției;

 • • certifică din punct de vedere al legalității contractele incheiate intre Administrația Domeniului Public Sector 5 si diverse alte instituții publice si persoane j uridice;

 • • împreună cu Serviciul Achiziții Publice, ia măsuri în vederea raportării anuale a situației contractelor de achiziții publice încheiate de instituție;

 • • participă la discuții preliminare în vederea încheierii contractelor, precum și la încheierea oricăror convenții, protocoale de colaborare etc.;

 • • formulează puncte de, vedere cu privire la diverse cereri referitoare la clauzele contractuale și încadrarea lor conform legislației;

 • • răspunde scrisorilor petiționarilor și diferitelor instituții cu privire la stadiul soluționării dosarelor existente;

 • • certifică legalitatea deciziilor emise de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 5, a ordinelor și instrucțiunilor precum și a oricăror alte acte cu caracter administrativ, care sunt în legătura cu atribuțiile si activitatea instituției;

 • • certifică legalitatea notelor de fundamentare care stau la baza elaborării proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Sectorul 5 în legătură cu activitățile ce țin de competența Administrației Domeniului Public Sector 5;

 • • execută orice alte sarcini transmise de Directorul Administrației Domeniului Public Sector 5, în domeniul său de activitate;

 • • vizează asupra legalității documentelor producătoare de efecte juridice, încetarea raporturilor de muncă, alte proiecte de acte cu efect juridic, precum și asupra legalității oricăror măsuri care sunt în măsura să angajeze răspunderea patrimonială a instituției, ori să aducă atingerea drepturilor sau intereselor legitime ale acesteia sau ale personalului;

 • • ține evidența actelor normative și asigură aducerea la cunoștiința și aplicarea întocmai de către personalul cu atribuții în aplicarea acestor prevederi;

 • • întocmește și fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 5 și proiectele de dispoziții ale Primarului Sectorului 5 în domeniul său de activitate;

 • • Consilierii juridici rezolvă orice alte atribuții sau sarcini din domeniul lor de activitate, care sunt dispuse de conducerea Administrației Domeniului Public Sector 5 sau care, decurg din reglementările interne aplicabile și legislația specifică în vigoare.

De asemenea, colaborează cu alte organe si autoritati, precum: Primăria Municipiului București, Prefectura Municipiului București, Primăriile Sectoarelor Municipiului București, Politia Locala, Evidenta Populației, Parchetul de pe langa Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 5, Tribunalul București, Curtea de Apel București, înalta Curte de Casație si Justiție, Administrația Financiara a Sectorului 5, Camera de Comerț si Industrie a României, Curtea de Conturi, Birourile Executorilor Judecătorești, etc.

CAPITOLUL IV. DISPOZIȚII FINALE

Art.ll. Atribuții comune compartimentelor Administrației Domeniului Public Sector 5.

Studierea, analizarea si propunerea de masuri pentru creșterea operativității si eficientei in rezolvarea problemelor profesionale. Se va analiza periodic si se va răspunde de modul in care se realizează implementarea Sistemului de Management al Calitatii la nivelul activitatii pe care o coordonează.

Primește, inregistreaza, analizeaza si soluționează sesizările, petițiile si reclamatiile, respectiv orice fel de corespondenta repartizate compartimentului in termenul prevăzut de legislația in vigoare.

Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul instituției in vederea soluționării problemelor curente ale instituției.

Informează operativ conducerea instituției despre activitatea desfasurata si propun masuri de imbunatatire a acesteia.

Toți salariatii au obligația dc a manifesta o preocupare permanenta pentru pastrarea patrimoniului instituției si a dotărilor, luând masuri de reducere la minim a cheltuielilor materiale.

întregul personal al aparatului propriu are obligația dc a respecta actele normative privind legislația muncii in vigoare si Regulamentul de Ordine Interioara.

Angajatii vor studia/aplica legislația specifica domeniului de activitate. In cazul apariției de noi reglementari legislative in domeniu, șefii compartimentelor vor repartiza salariatilor din subordine sarcinile ce le revin acestora, actualizând fisele de post. Atribuțiile ce decurg din legislația nou aparuta se considera parte integranta a Regulamentului de Organizare si Funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 5.

Analizarea faptelor de indisciplina se va face in cadrul Comisiei de disciplina constituita in conformitate cu prevederile din Codul Muncii.

Corespondenta intrata in instituție din partea unor instituții de stat, persoane fizice sau juridice, va parcurge in mod obligatoriu traseul - Registratura - Secretariat - Director General -- Director Executiv/Sef Serviciu - Compartimentul/Serviciul in cauza, respectând prevederile legislative privind reglementarea activitatii de soluționare a petițiilor.

Asigură implementarea și menținerea standardelor de control intern/manageriai conform OMFP 946/2005 cu modificările și completările ulterioare.

Asigură cunoașterea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea eficacității Sistemului de Management Calitate/Mediu SR EN ISO 9001:2008 si SR EN ISO 14001:2005 în zonele coordonate, precum și corelarea activităților/serviciilor și ținerea sub control a interfețelor în cadrul proceselor, precum și atingerea indicatorilor de performanță.

Șefii de Servicii respectiv angajatii desemnați prin decizie a Directorului General, vizează pentru conformitate facturile furnizorilor de bunuri, servicii sau lucrări, livrate/prestate în cadrul serviciilor/ formațiilor pe care le conduc.

Șefii de Servicii:

 • •  vizează pentru conformitate și oportunitate toate documentele emise de compartimentele din subordine care implică angajarea de cheltuieli.

 • •  întocmirea si actualizarea fiselor de post si fiselor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru fiecare angajat din subordine, pe care le supun spre aprobare Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 5.

 • •  se asigura de cunoașterea și aplicarea de către personalul angaj at a actelor normative de referință în domeniul specific de activitate;

 • •  asigura întocmirea și transmiterea către compartimentele de specialitate a necesarului de cheltuieli specifice serviciului pe care îl conduc, în vederea includerii acestora în bugetul de cheltuieli al anului respectiv;

 • •  transformă programele și strategiile stabilite de conducerea Administrației Domeniului Public Sector 5 în sarcini de lucru și se asigură ca acestea să fie îndeplinite într-o manieră care să permită atingerea obiectivei or generale stabilite ale instituției și transpunerea lor în obiective specifice fiecărui compartiment/formație cu respectarea cerințelor privind calitatea si protecția mediului, prin colaborarea la nivel de compartimente, servicii și formații.

 • •  întocmirea propunerilor privind participarea angajaților din subordine la cursurile de perfecționare profesională;

 • •  Asigura efectuarea pontajului lunar pentru angajatii din subordine;

 • •  Asigura planificarea anuala a concediilor de odihna pentru angajatii din subordine.

Paslrarea în bune condiții a actelor, documentelor cu care operează, precum si securitatea sistemului informatic;

Respectarea normelor legale privind confidențialitatea și secretul de serviciu în legătură cu faptele, documentele și informațiile de care ia cunoștiință personalul în exercitarea atribuțiilor funcției;

Asigurarea echipamentului de protecție și de lucru și asigurarea cunoașterii normelor de protecție a muncii și de prevenire și stingere a incendiilor de către salariații din subordine.

Răspunde de efectuarea instructajului lunar sau ori de cate ori se impune conform legislației protecției muncii si P.S.I.

Prezentul Regulament de Organizare si Funcționare va fi reactualizat ori de cate ori se va impune, prin llotararea Consiliului Local Sector 5.

Normele de conduită profesională ale personalului angajat sunt reglementate de Regulamentul de Ordine Interioara al personalului contractual din Administrația Domeniului Public Sector 5 și sunt obligatorii pentru toți angajații precum si pentru persoanele eare ocupă temporar prin detașare o funcție în cadrul Administrației Domeniului Public Sector 5.

Prezentul Regulament de Organizare si Funcționare va intra in vigoare la data aprobării.