Hotărârea nr. 247/2019

Hotărârea nr. 247/31.10.2019 privind aprobarea încheierii Contractului de comodat între Complexul Multifuncțional ”Sf. Andrei” și S.C. ROSEQUEENS PROPERTIES SRL.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea încheierii Contractului de comodat între COMPLEXUL MULTIFUNCȚIONAL „SF. ANDREI” și S.C. ROSEQUEENS PROPERTIES S.R.L

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului nr. R34184/25.10.2019.

Luând în considerare Raportul de specialitate întocmit de Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei” nr. 1958/25.10.2019.

Ținând cont de:

Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 45/28.02.2019, de înființare a Complexul Multifuncțional „Sfântul Andrei”, cu modificările ulterioare și Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 213/27.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general aferent obiectivului de investiție pentru "Amenajare spațiu pentru Complexul Multifuncțional „Sf Andrei”;

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

în temeiul prevederilorart. 139 alin. (I), art.140 alin.(l), art.166 alin.(2) lit. “I” și art. 243 alin.(I) lit. “a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă încheierea contractului de comodat între COMPLEXUL MULTIFUNCȚIONAL „SF. ANDREI” și SC ROSEQUEENS PROPERTIES S.R.L, pentru o perioadă de 5 ani, pentru spațiul situat în incinta Liberty Center, din București, str. Progresului nr. 15 I -171, Sector 5, conform anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

Art.2. Se împuternicește Directorul General al Complexului Multifuncțional „Sf. Andrei” să semneze contractual de comodat, actele adiționale și operațiunile ce decurg din derularea contractului.

Art.3. Serviciul Evidență Acte Administrative- Direcția de Asistență Tehnică și Juridică și Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei” va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONT

SECRETAR GE ELENA EU


ASEMNEAZĂ,

TOR 5

ȚA PEfTRESCU


Nr.          /31.10.2019

fi-fl6<Q -&X Ho C kSec'/or 6 o r. Z/ Z,Z3/- /O •      ,

CONTRACT DE COMODAT încheiat astăzi,.

COMMODATUM AGREEMENT

Concluded today,...................................

între PĂRȚILE CONTRACTANTE:

Between the CONTRACTING PARTIES:

ROSEQUEENS PROPERTIES S.R.L., persoană juridică de drept privat, cu sediul social în București, str. Progresului nr. 151-171, sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8685/2011, cod unic de înregistrare RO 28877120, reprezentată legal de administratori, doamna lulia lordache, domnul Pavlos Hadjittofi și doamna Doudesi Chrysoula, în calitate de comodant, pe de o parte

Și

COMPLEXUL MULTIFUNCȚIONAL "SF. ANDREI", persoana juridica de drept public, cu sediul in București, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, etaj 1, Sector 5, Cod fiscal 39558429, reprezentata de Director General Raluca MILITARU, în calitate de comodatar, pe de altă parte

în temeiul art. 2146 din Codul Civil, a intervenit prezentul contract de comodat cu respectarea următoarelor clauze:

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. (1) ROSEQUEENS PROPERTIES S.R.L. dă spre folosință-cu titlu gratuit - COMPLEXULUI MULTIFUNCȚIONAL "SF. ANDREI, spațiile comerciale în suprafață totală de 1.507 mp, respectiv: Unitatea 2.44 în suprafață de 47,85 mp, Unitatea 2.42 în suprafață de 71,04 mp, Unitatea 2.51 in suprafața de 283,39 mp, Unitatea 2.50în suprafață de 47,85 mp, Unitatea 2.53 în suprafață de 33,27 mp, Unitatea 2.54+2.56 în suprafață de 162 mp, Unitatea 2.40 în suprafață de 142,75 mp, Unitatea 2.38 în suprafață de 94.5 mp, Unitatea 2.35 în suprafață de 116.1 mp si Unitatea 2.58 în suprafață de 79.45situate la etajul 1, Unitățile 3.23A și 3.23B in suprafața de 426,6 mp situate la etajul 2 din incinta centrului comercial Liberty Center din București, str. Progresului nr. 151-171, sector 5, cod poștal 050694, (denumite în continuare "Spațiul"} astfel cum sunt evidențiate în Anexa nr.l la prezentul contract, cu scopul desfășurării activităților care presupun lucru cu publicul, de tip clinica medicala.

 • (2) Spațiul va fi împărțit de comodatar in cinci spatii distincte, cu obiecte diferite de activitate, după cum urmează:

a   271 m.p. - Fizioterapie;

b   200 m.p. - Stomatologie;

c   300 m.p. - Imagistică medicală;

d   200 m.p. - Spațiu administrativ

e   109,4 m.p - Oftalmologie

f   426,6 mp - Afteschooi.

 • 2.2     (1) Predarea-primirea obiectului comodatului va fi

consemnată în procesul verbal de predare-primire care se ROSEQUEENS PROPERTIES S.R.L., a private legal person, having its registered office in Bucharest, 151-171. Progresului Str., district 5, registered with the Trade Registry under no. J40/8685/2011, Sole Registration Code RO 28S77120, duly represented by its Directors, Mrs. lulia lordache, Mr. Pavlos Hadjittofi and Mrs. Doudesi Chrysoula, as Lender, on one hand and

COMPLEXUL MULTIFUNCȚIONAL "SF. ANDREI", a public legal person, having its registered office in Bucharest, 9-11 Fabrica de Chibrituri Str., Ist floor, district 5, fiscal code 39558429, duly represented by Raluca MILITARU, in his capacity as General manager, as Borrower, on the other hand

under art. 2146 of Civil Code, the parties have concluded this commodatum agreement with due observance of the following clauses:

 • II. OBJECT OF THE AGREEMENT

 • 2.1. (1) ROSEQUEENS PROPERTIES S.R.L. loans for use -gratuitously - to the COMPLEXUL MULTIFUNCȚIONAL "SF. ANDREI", the busiriess premises having a total a rea of 1507 sq.m., respectively Unit 2.22 having an area of 47,85 sqm., Unit 2.42 having an area of 71,04 sq.m., Unit.2.51 having an area of 283,39 sqm., Unit 2.50 having an area of 47,85 sqm., Unit 2.53 having an area of 33,27 sqm, Unit 2.54+2.56 having a surface of 162 sqm, Unit 2.40 having an area of 142,75 sqm, Unit 2.38 having an area of 94.5 mp, Unit 2.35 having an area of 116.1 mp si Unit 2.58 having an area of 79.45 located at the lst floor and Units 3.23A and 3.23B with an area of 426,6 sq.m, located on the 2nd floor of the "Liberty Center" Commercial Center in Bucharest, 151-171 Progresului Street no. 151-171, district 5, postai code 050694, (hereinafter named the "Premises") as listed in Appendix no.l hereto, with the purpose of carrying out activities that involve working with the general public, with the specific of medical clinic.

distinct spaces, with different destinations, as follows: a   271 sq.m. - Physiotherapy;

b   200 sq.m. - Dentistry;

c   300 sq.m. - Medical imaging;

d   200 sq.m.- Administrative quarters

e   109,4 sqm.m - Ophthalmology

f   426,6 mp-Afteschooi.

 • 2.2.(1) The delivery-reception of the object of the commodatum agreement shall be recorded in the delivery-reception protocol to be concluded at the agreement signing încheie la data semnării contractului și constituie anexa nr. 2 la prezentul contract și parte integrantă din acesta.

 • (2) Data de deschidere pentru publica spațiului va fi:

 • a.  data semnării contractului pentru spatiile indicate la art. 2.1. lit. b;

 • b.  cel târziu la data de 31 martie 2020 pentru spatiile indicate la art. 2.1. lit. c, d si e;

 • c.   cel târziu, la data de 15 decembrie 2019 pentru spațiul indicat la art. 2.1. lit. f.

 • d.  cel târziu la data de 31 decembrie 2019 pentru spațiul indicat la art. 2.1. lit. a.

 • (3) Spatiile indicate mai sus la alineatul 2) punctul h si c ul vor putea fi deschise cu orice data anterioara, cu o notificare in scris transmisa Comodantului cu minim 48h înainte.

 • 2.3. Comodatarul este obligat să plătească următoarele cheltuieli:

 • a)  utilități (electricitate, apă) conform consumului propriu citit pe contorul dedicat spațiului, care curg de la data semnării Procesului verbal de predare a spațiului.

 • b)  costuri de administrare/servicii în sumă de 2,5

euro/mp + TVA, calculata în lei la cursul de schimb valutar BNR din ziua anterioară facturării. Costurile de administrare/servicii cuprind, printre cele mai importante, următoarele: furnizare de agent termic încălzire/răcire, servicii private de securitate pentru întreaga clădire 24/24, servicii private de pompieri pentru întreaga clădire 24/24, servicii de mentenanță tehnică pentru întreaga clădire, servicii de curățenie a spațiilor comune destinate vizitatorilor, servicii de evacuare a deșeurilor nealimentare, cu excepția deșeurilor de construcții și demolări, servicii de deszăpezire       etc.       Costurile       de

administrare/servicii se vor achita in termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data emiterii facturii de către comodant.

 • c)  incepand cu luna ianuarie 2020, costurile de administrare/servicii prevăzute la art. 2.3 lit. b) vor fi indexate anual cu 15%.

 • 2.4. Furnizarea si Plata Utilităților

 • a) in pius fata de Cheituieiiie de administrare/ Serviciile, Comodatarul se obliga sa plateasca comodantului toate cheltuielile privind alimentarea cu apa, electricitatea, in/din Spațiu, precum si orice alte Cheltuieli pentru Utiiitatiie Comodatarului folosite in legătură cu Spațiul sau cu activitatea din Spațiu, pe intreaga Durata, dar si pentru perioada cuprinsa intre semnarea procesului verbal de predare-primire si Data Inaugurării Spațiului. Comodatarul va avea instalat date and shall constitute the appendix no. 2 hereto and integral part hereof.

 • (2) The opening date for the public of the space» will be:

 • a.  The date of the signature of the agre-ement for the premises indicated at art. 2.1. letter b;

 • b.  the latest at 31st of March 20202 for the premises indicated at art. 2.1. letter c, d and e.

 • c.  the latest at 15th of December 2019 for the premises indicated at art. 2.1. letter f.

 • d.  the latest at 31st of December 2019 fo r the premises indicated at art. 2.1. letter a.

 • (3) The premises indicated at para 2) point b and c above can be priorv opened at any given date with the 48 prior announcement to the Lender.

 • 2.3. The Borrower shall be bound to pay the following expenses:

 • a)  Utilities (electricity, water) according to his own consumption read on the meter dedicated to the Premises, metered from the signing date of the premises delivery-reception protocol.

 • b)  administration/service costs amounting 2.5 euro/sq.m. VAT, calculated in Lei at the exchange rate of the National Bank of Romania in the day previous to invoicing. The administration/service costs include, among the most important, the following: supply of heating/cooling carrier, security private Services for the entire building 24/24, fire fighting private Services for the entire building 24/24, technical maintenance Services for the entire building, cleaning Services of the common areas destined for visitors, Services for the non-food waste disposal, except for waste resulting from constructions and demolitions, snow removing Services etc. The administration/service costs shall be paid within 10 (ten) calendar days as from the date on which the Lender shall invoice them.

 • c)  starting with January 2020, the service charge provided at art. 2.3 lit. b) shall be indexed annually by 15%.

 • 2.4. Supply and Payment of Utilities

 • a) In addition to the administration/service costs, the Borrower undertakes to pay to the Lender all the expenses related to the water, electricity supply in./from the Premises, as well as any other Expenses for the Borrower's Utilities used in relation with the Premises or with the activity carried out within the Premises, for the entire period, but also for the period between the delivery-reception protocol signing and Premises = Inauguration Date. The Borrower shall have to install an individual meter for measuring the electricity and water consumption in or from tho Promisos, un contor individual pentru masurarea consumului de curent electric si apa in sau din Spațiu.

 • b)  Facturile cuprinzând Cheltuielile pentru Utilitățile Comodatarului vor fi achitate lunar, in termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data emiterii lor de către Comodant.

 • c)  Comodatarul se obliga sa plateasca direct către furnizori, facturile la telefon si accesul la media in cazul in care face uz de acestea.

 • d) Comodatarul înțelege si este de acord ca comodantul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de intreruperea furnizării de Utilitati de către furnizorii publici.

 • b)  The invoices including the Costs for tl~■ie Borrower's Utilities shall be paid on a monthly basis, v^vithin 10 (ten) calendar days from the date of their issue fcjy the Owner.

 • c)  The Borrower undertakes to pay directly to suppliers, the telephone and media access invoices in cas e the Borower uses such Services.

 • d)  The Borrower understands and agrees th at the Lender shall not be liable for the damages caused by the discontinuing of the Utilities supply by the public suppliers.

 • III. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. Durata contractului este pana la 30.11.2024. Prezentul contract de comodat poate fi prelungit, cu acordul părților, prin act adițional, cu perioade de timp similare.

 • (2) Procedura prelungirii va incepe cu o notificare scrisa transmisa de către Comodatar Comodantului cu cel puțin 90 zile inainte de expirarea contractului.

 • (3) In măsură in care părțile nu vor ajunge la un consens cu privire la prelungirea duratei contractului cu cel puțin 30 zile inainte de expirarea contractului, atunci contractul va inceta la data expirării contractului.

 • (4) Daca la expirarea duratei contractului Comodantul intenționează sa incheie un nou contract de comodat pentru spatiile ce fac obiectul prezentului contract, Comodantul acorda Comodatarului un drept de preferința in condiții egale si sub rezerva îndeplinirii in mod corespunzător a obligațiilor din contractul de comodatul anterior, drept de preferința ce va fi exercitat de către Comodatar in termen de 90 zile de la data primirii notificării in acest sens a Comodantului, termen inauntrul caruia părțile vor incheia un contract de comodat.

 • IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1.OBLIGAȚIILE COMODANTULUI

 • a)  Comodantul este obligat să asigure liniștita și utila folosință a spațiului de către comodatar, fără tulburări sau întreruperi din partea comodantului, pe toata durata contractului, în condițiile în care comodatarul îți respectă toate celelalte obligații asumate.

 • b)  Comodantul va depune toate eforturile rezonabile ce stau în puterea sa, pentru:

- menținerea, repararea, păstrarea, protecția- și decorarea Părților Comune a Liberty Center;

menținerea și repararea Canalelor de Serviciilor care se află în Spațiu;

asigurarea, prin Instalația de Încălzire-Răcire, a încălzirii centrale și a aerului condiționat în Părțile

 • III. TERM OF THE AGREEMENT

 • 3.1. The term of this agreement is effective until 30.11.2024. This commodatum agreement may be extended by an addendum, by mutual agreement with similar periods of time.

 • (2) The extension procedure shall start by the Borrower sending a written notification to the Lender with at least 90 days before the agreement expiration date.

 • (3) To the extent that the parties will not reach an agreement regarding the extension of the agreement duration with at least 30 days before the expiry of the agreement, then the agreement will end upon the expiration date of the agreement.

 • (4) If, at the expiry of the agreement period, the Lender intends to conclude a new agreement for the premises of this agreement. the Lender grants the Borrower a right of first refusal, based on equal terms and subject to the proper fulfilment of the obligations in the previous agreement of the previous agreement, right of first refusal which shall be expressed by the Borrower within 90] days from the date of receipt of the Lender's notification in this respect, term within which the parties will conclude a commodatum agreement.

 • IV. OBLIGATIONS OF THE PARTIES

 • 4.1. OBLIGATIONS OF THE LENDER

 • a)  The Lender shall be bound to ensure the peaceful and useful use of Premises by the Borrower, without disturbances or discontinuances determined by the Lender, throughout the entire duration of the Agreement, provided that the Borrower observes all the other assumed obligations.

 • b)  The Lender shall use his best reasonable endeavours in his power in order to:

maintain, repair, keep, protect and decor the Common Areas of the Liberty Center;

maintain and repair the Service Channels located within the Premises;

provide, through the Heat-Cooling System, the central heating and conditioned air in the Common Areas of the Liberty Center, to such temperatures Comune ale Liberty Center, la astfel de temperaturi și pentru astfel de perioade după cum poate considera corespunzător comodantul, acționând rezonabil;

asigurarea apei calde și reci pentru instalațiile de aer condiționat și încălzire ale comodatarului, conform Specificațiilor Tehnice, menționate în Anexa 3 la prezentul contract;

păstrarea Părților Comune curate și întreținute la un standard rezonabil și iluminate adecvat, atunci când este cazul, în timpul Programului de Funcționare;

asigurarea apei calde și reci pentru chiuvetele din toalete în Spațiile Comune și păstrarea toaletelor echipate corespunzător cu echipament sanitar;

 • c)  Comodantul se obligă să instaleze comodatarului un contor individual pentru măsurarea consumului de curent electric și apă în sau din Spațiu.

 • d)  Comodantul nu are dreptul de inventariere sau intervenție în niciun fel în desfășurarea activității comodatarului.

 • 4.2 OBLIGAȚIILE COMODATARULUI

Comodatarul se obligă:

 • a)  să se îngrijească de conservarea lucrului împrumutat ca un bun proprietar;

 • b)  să suporte costurile de întreținere si administrare ale spațiului menționate la art 2.4. din prezentul contract.

 • c)   să aibă grija ca întregui mobilier și echipament să fie de bună calitate și să întrunească cerințele și standardele privind aspectul estetic al Liberty Center.

 • d)  Să suporte toate cheltuielile de amenajare sau reamenajare a spațiului;

 • e)  să notifice comodantul de apariția oricărei defecțiuni în spațiu, imediat ce ia cunoștință de existența acesteia. Până la intervenția comodantului, în măsura în care este incidență o defecțiune a cărei reparare intră în sarcina comodantului, comodatarul se obligă să depună toate diligențele rezonabile pentru a împiedica agravarea defecțiunii.

 • f)  comodatarul nu are dreptul de a cesiona sau subînchiria în totalitate sau în parte, spațiul care face obiectul prezentului Contract fără acordul prealabil scris al comodantului.

 • g)  La expirarea duratei sau la momentul încetării în alt mod a prezentului Contract, comodatarul este obligat să predea Spațiul către comodant, pe baza unui proces-verbal semnat de către ambele Părți, în care se vor consemna în detaliu starea Spațiului. La data predării, comodatarul va preda spatiile in starea in care se aflau la momentul Predării and for such periods as the Lender may deem appropriate, acting in a reasonable mamner;

supply the hot and cold water for the air-conditioning and heating svstem of the Borrower. according toTechnical Specifications, rraentioned in Appendix 3 hereto;

keeping the Common Areas clean and maintained to the reasonable standard and adequately illuminated, whenever the case demands it, during Business Hours;

supply the hot and cold water for the sinks of the toilets located in the Common Jtreas and maintaining the toilets properly equ ipped with sanitary equipment;

 • c)  The Lender undertakes to install ar* individual meter for the Borrower for measuring of the electricity and water consumption in or from the Premises.

 • d)  The Lender shall not have the right to take an inventorv or to intervene in anv w/av in the Borrower's activity.

 • 4.2 OBLIGATIONS OF THE BORROWER

The Borrower undertakes:

 • a)  To preserve the borrowed asset as a good owner;

 • b)  to bear the maintenance and administration costs corresponding to the Premises mentioned in art

 • 2.4. of this agreement;

 • c)  to see it that all the furniture and equipment are of good quality and to meet the requirements and standards regarding the aesthetic aspect of the Liberty Center;

 • d)  to bear all the expenses for the fitting and renovation of the Premises;

el to notify the Lender on the occurrence of anv malfunction in the Premises, as soon as he is takes note of its existence. Until the intervention of the Lender, in case the reparation of the malfunction is incumbent upon the Lender, the Borrower undertakes to take all the reasonable steps to in order to prevent the aggravation of such malfunction;

 • f)   the Borrower shall not have the right to assign or sublease, in whole or in part, the Premises covered by this Agreement without the prior written consent of the Lender;

 • g)  Upon expiration of the term or at the time of termination in another way of this Agreement, the Borrower shall be bound to deliver the Premises to the Lender, based on a protocol signed by both Parties, in which shall be recorded in detail the condition of the Premises. Upon hand over date, the Borrower shall hand over the Premises in the state they were atthe time of their handover by the acestora de către Comodant, conform procesului verbal de predare-primire. In situația nerespectarii acestei obligații, comodatarul se obliga sa achite toate costurile efectuate de către Comodant pentru readucerea spatiilor in starea de la data predării către comodatar, la care se adauga costurile prevăzute la art. 2.3, precum si o penalitate calculata ca echivalentul a trei chirii lunare, indexate, la care se adauga TVA raportata la suprafața totala a spatiilor ce fac obiectul prezentului contract, pana la finalizarea lucrărilor mai sus indicate.

 • h)  Să prezinte comodantului, înainte de începerea lucrărilor, proiectul de ventilație, proiectul electric, proiectul de sprinklere, desenele și specificațiile detaliate privind propunerile sale pentru lucrările de amenajare interioare ale spațiului.

 • i)   să achite lunar, în termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii, facturile cuprinzând cheltuielile pentru utilitățile aferente spațiului ocupat

i) să plătească direct către furnizori, facturile la telefon și accesul la media în cazul în care face uz de acestea

k)  să obțină în termen util toate aprobările și autorizațiile necesare pentru executarea lucrărilor, cât și cele necesare funcționării.

 • l)   să nu obstrucționeze părțile comune și nici să împiedice accesul în sau dinspre Liberty Center în orice alt fel.

m) Sa readapteze in caz de nevoie orice tip de amenajare, pe cheltuiala proprie , in cazul in care activitatea sau aparatura sa va produce avarii sau probleme de natura tehnica si/sau operaționala altor chiriași sau centrului comercial.

n)  Comodatarul se oblige ca in spațiul "Afterschool" indicat la art. 2.1. (2) lit. e), sa asigure, de la data inaugurării, activitati de îngrijire si supraveghere zilnica pentru copii pentru un număr minim de 200 de copii/luna.

 • V. DREPTURILE PĂRȚILOR

 • 5.1. DREPTURILE COMODANTULUI

 • a.  Comodantul are dreptul de a intra în spațiu, doar însoțit de un reprezentant al comodatarului, având în vedere documentele cu caracter special, rezultate din activitatea comodatarului.

 • b.  Comodantul are dreptul de trecere și derulare, liberă și neîntrerupta, din și către toate părțile Liberty Center, dreptul de folosința a tuturor Serviciilor și a tuturor celorlalte clădiri precum și a terenului, prin și de-a lungul Canalelor pentru Servicii care pot fi localizate, la un anumit moment, în spațiu dar care nu servesc exclusiv spațiul.

Lender, in accordance to the deliîvery-receipt protocol. In case of failure to o bserve this obligation, the Borrower undertakes to pay all the costs incurred by the Lender for the r«eturn of the premises in the state at the date of han ding over to the Borrower and the costs stipulatecd in art. 2.3, and a penalty in the equivalent of thr~ee monthly rent plus VAT by reference to total area of the premises subject to this agreemen t until the completion of the above mentioned wcorks;

 • h)  to present to the Lender, prior to the toeginning of works, the ventilation project, electrical project, sprinklers project, the detailed drawings and specifications regarding his proposals for the works of interior design of the Premises;

 • i)   to pay, monthly, within 10 calendar days as from the date of issue, the invoices including the expenses for the Utilities corresponding to the occupied Premises;

 • j)   to pay directly to the suppliers, the telephone and media access invoices in case that the Borrower uses such Services;

 • k)  to obtain in due time all the approvals and permits required for the execution of the works, and those required for operation.

 • l)   shall not obstruct the common areas nor yet to prevent in any way the access to or from the Liberty Center.

 • m) To readapt in case of necessity, on his own expense, in case his activitv of his equipment, produce casualties or technical prcblems to any other tenants or to the shopping center itself.

 • n)  The Borrower undertakes to provide in the "Afterschool" premises indicated at art. 2.1. (2) lefter e), daily childcare and surveillance activities for a minimum number of 200 children / month starting from the opening date.

 • V. RIGHTS OF THE PARTIES

 • 5.1. RIGHTS OF THE LENDER

 • a.  The Lender shall have the right to enter the Premises, only accompanied by a representative of the Borrower, considering the special status documents, resulted from the Borrower's activitv.

 • b.  The Lender shall have the right of way and of exercising, free and not discontinued, from and to any parts of Liberty Center, the right of use of all the Services and of the other buildings as well as of the land, through and along the Service Channels that may be localized, at a certain time, in the Premises but that do not serve the Premises exclusively.

 • c.  The Lender shall have the right to enter the Premises at any time, only accompanied by a

 • c.  Comodantul are dreptul de a intra oricând în spațiu, doar însoțit de un reprezentant al comodatarului, pentru a inspecta, menține, curăța, repara, modifica, testa, reînnoi sau înlocui Serviciile și pentru a stabili și a face conexiuni cu orice Canale pentru Servicii localizate în spații, dar care nu servesc exclusiv spațiului, cu condiția ca comodantul sau persoanele care exercită acest drept în numele comodantului să cauzeze cât mai puține daune și inconveniențe și să remedieze orice daună produsă astfel spațiului.

 • d.  în caz de urgență, comodantul poate intra în Spațiu doar cu înștiințarea prealabila a comodatarului.

 • e.  Comodantul va fi obligat să ofere comodatarului un spațiu alternativ pe durata cât sunt executate lucrări de genul celor specificate mai sus, în cazul în care reparațiile durează mai mult de 48 ore.

 • f.   Comodantul are dreptul de a construi, extinde, modifica, menține, repara, înlocui și reînnoi orice altă parte sau părți din Liberty Center și orice teren sau clădiri învecinate ale comodantului în maniera pe care comodantul o consideră corespunzătoare pentru Liberty Center, cu condiția de a fi disponibile în permanență, mijloace rezonabile de acces în Liberty Center.

g Comodatarul nu va avea nicio pretenție, obiecție sau ingerință în decizia comodantului de a executa lucrări în afara spațiilor, după cum va decide comodantul, la discreția sa absolută, periodic, și sub rezerva cauzării a cât mai puține inconveniente de către comodant comodatarului. în măsura în care acest lucru va fi necesar, comodatarul, după primirea unei notificări prealabile în acest sens, va permite comodantului să intre în spațiu în scopul efectuării unor astfel de lucrări, doar însoțit de un reprezentant al comodatarului.

 • h.  Comodantul are dreptul de a aplica penalitati de 0.1% pe zi de intarziere in următoarele situații:

Comodatarul nu achita contravaloarea utilităților in termenul prevăzute la art. 4.2.lit.i);

Comodatarul nu achita contravaloarea costurilor de administrare/servicii prevăzute la art. 2.4. lit. b).

 • i.   Comodatarul se obliga sa realizeze, pe propria cheltuiala, activitati de marketing/promovare a Complexului Multifuncțional "Sf. Andrei" din Centrul Comercial Liberty Center după cum urmeaza: representative of the Borrower, in order to inspect, maintain, clean, repair, modify, test, renew or replace the Services and in order to set-up and make connections with any Channels for Services localized in tHe Premises, but that not serve the Premises exclusivelv, providing that the Lender or the persons exercising that right on behalf of the Lender shall cause as little damages and inconveniences as possible and s hali remedy any damage caused in this vs/ay to the Premises.

 • d.  In case of emergency, the Lender may enter the Premises onlv with prior notice to the Borrower.

 • e.  The Lender shall be bound to provide to the Borrower alternative Premises during the performance of works such as specified above, in case that the repairing takes m ore than 48 hours.

 • f.   The Lender shall have the rigbit to build, extend, modify, maintain, repair, replace and renew any other part or parts of Liberty Center and any neighboring lands or buildings in his property in the manner that the Le nder deems appropriate for Liberty Center, provided that at all times reasonable means of access to the Liberty Center are avaiiable.

 • g.  The Borrower shall not have any claim, objection or interference in the Lender's decision to execute works outside the Premises, as the Lender shall decide, at his absolute discretion, from time to time, and subject to causing as little inconvenience as possible to the Borrower. Insomuch as that shall be necessary, the Borrower, after receiving a prior notification to that respect, shall allow to the Lender to enter the Premises in order to carry out such works, only accompanied by a representative of the Borrower.

 • h.  The Lender shall have the right to apply penalties of 0.1% per day of delay under the following circumstances:

the Borrower fails to pav the value of the Utilities in due time provided in art. 4.2., letter i);

The Borrower fails to pay the value of the administration/services costs provided in art. 2.4., letter b).

 • i.   The Borrower undertakes to carry out, at his own expense, marketing / promotion activities of "Sf. Andrei" Multifuncțional Complex from Liberty Center Shopping Center as follows:

i. between October - December 2019, at the Dentistry Section' reception of the "Sf. Andrei" Multifuncțional

i. in perioada octombrie - decembrie 2019, la recepția Secției de Stomatologie a Complexului Multifuncțional "Sf. Andrei" se va desfasura programul "Campania de promovare a sanatatii ii. orale", cu un număr minim de participanti de 30-50 persoane.

ii. In perioada 11 - 22 noiembrie 2019, se va desfasura campania "Prevenție si sanatate - promovarea iii. Complexului Multifuncțional "Sf. Andrei".


iii. Pe intreaga perioada a contractului, echipe ale "Complexului Multifuncțional Sf. Andrei", vor imparti flyere si ziarul lunar actualizat, pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, in vederea informării cu privire la activitatea Complexului Multifuncțional "Sf. Andrei" in Centrul Comercial Liberty Center.

 • 5.2.DREPTURILE COMODATARULUI

 • a)  Odată cu transmiterea dreptului de folosință asupra spațiului, comodatarul dobândește și drepturile accesorii, respectiv:

Dreptul neexclusiv de a utiliza părțile comune necesare pentru acces în și din spațiu

Dreptul neexclusiv de utilizare liberă și neîntreruptă a tuturor Canalelor pentru Servicii curente și viitoare din Liberty Center și asigurate în spațiu, sub rezerva dreptului comodantului de a reorienta aceste servicii:

Dreptul de utilizare nelimitată a tuturor părților comune exterioare (parcări, alei, zone peisagistice etc.) prevăzute pentru uzul general al tuturor chiriașilor precum și toate părțile comune interioare prevăzute pentru uzul general al tuturor chiriașilor din cadrul Liberty Center, cu condiția ca comodatarul sa nu le obstrucționeze în niciun mod și nici să nu le împiedice celorlalți chiriași și utilizatori în niciun fel accesul în și din Liberty Center.

 • b)  Comodatarul are dreptul să compartimenteze și/sau să aducă orice fel de schimbări/îmbunătățiri ale spațiului pe care le consideră necesare sau pe care legislația le impune, în vederea desfășurării activității, cu notificarea si aprobarea prealabilă a comodantului.

 • c)  Anterior inceperii Lucrărilor Comodatarului, acesta va asigura Spațiul si Lucrările Comodatarului, după cum se prevede prin prezentul Contract, iar in situația in care Comodatarul cauzeaza daune Spațiului sau Liberty Center, se obliga sa readuca Spațiul la starea anterioara inceperii Lucrărilor Comodatarului, cu plata către comodant a tuturor prejudiciilor cauzate. Comodatarul este răspunzător de securitatea materialelor, ustensilelor si utilajelor depozitate in Spațiu pe perioada efectuării Lucrărilor Comodatarului.

Complex, the Borrower will organize «he "Campaign to promote oral health", with a minimum of 30-50 participants.

between 11 - 22 November 2019, the Borrower shall organize the campaign "Prevention and health -promotion of the "Sf. Andrew" Multifuncțional Complex.

Throughout the entire agreement duration, "Sf. Andrei" Multifuncțional Complex teams shall distribute flyers and the upda ted monthly newspaper, across Bucharest District 5, in order to informing about "Sf. Andrei" Multifuncțional Complex activity in . Liberty Center Shopping Center.

 • 5.2.RIGHTS OF THE BORROWER

 • a)  In the same time with the transmission of the right of use over the premises, the Borrower shall also acquire the related rights, respectively:

the nonexclusive right to use the comm on parts for access to and from the Premises;

the nonexclusive right to use freely and continuously all the Service Channels, current and future, in Liberty Center and provided in the Premises, subject to the Lender's right to re-orientate such Services;

the right of unlimited use of all the exterior common parts (parking spaces, alleys, landscape areas etc.) provided for the general use of all the lessees as well as all the interior common parts provided for the general use of all the lessees in the Liberty Center, provided that the Borrower shall not obstruct in any way the access of the other lessees or users into and from the Liberty Center.

 • b)  The Borrower shall have the right to partition and/or to make any kind of changes /improvements to the Premises, which the Borrower considers necessary or required by law, in order to carry out his activity, with the prior notice and approval of the Lender.

 • c)  Prior to the beginning of the Borrower's Works, the Borrower shall secure the Premises and the Borrower's Works, as provided by this Agreement, and in case that the Borrower causes damages to the Premises or to Liberty Center, the Borrower undertakes to bring the Premises to the conditions previous to the beginning of the Borrower's Works, by paying to the Lender for all the damages caused. The Borrower shall be liable for the safety of the materials, tools and machineries stored in the Premises during the performance of the Borrower's Works.

 • d)  The Borrower shall be solely responsible for obtaining in due time all the relevant approvals and

 • d)  Comodatarul este unicul răspunzător de obținerea in termen util a tuturor Aprobărilor si a autorizațiilor relevante, necesare pentru executarea Lucrărilor Comodatarului. Toate Aprobările Comodatarului privind autorizațiile de funcționare si ocupationale trebuie obținute de către Comodatarului cel mai târziu la Data Inaugurării Spațiului. Comodatarul va solicita, pe propria cheltuiala, si va depune toate diligentele rezonabile pentru a obține Aprobările Comodatarului si se obliga sa pună la dispoziția Comodantului exemplare in copie a acestor aprobări, cel mai târziu la data inaugurării spațiului.

 • e)  Comodatarul se obliga sa efectueze toate Lucrările pe propriile speze, costuri si riscuri, in următoarele condiții:

 • 1.  Cu respectarea aprobărilor prealabile si a cerințelor rezonabile ale Comodantului;

 • 2.   in asa fel incat sa nu determine niciun obstacol si sa nu producă nicio perturbare in funcționarea Liberty Center sau in executarea altor lucrări efectuate in Liberty Center;

 • 3.   astfel incat Lucrările Comodatarului sa fie finalizate, cel mai târziu pana la Data Inaugurării Spațiului;

 • 4.  intr-o maniera corespunzătoare si profesionista, acționând cu diligenta si utilizând cele mai bune si mai potrivite materiale;

 • 5.   in asa fel incat sa nu producă deteriorări Spațiului.

 • f)   Pe toata durata efectuării Lucrărilor Comodatarului, comodantul are dreptul de a inspecta oricând Spațiul, in asa fel incat sa verifice calitatea si evoluția Lucrărilor Comodatarului.

 • g)  Comodatarul are dreptul de a instala pe propriile costuri, pe fațada clădirii Centrului Comercial, un logo iluminat, în spațiul special destinat pentru acest scop, indicat de către comodant. Pentru folosința logo-ului, comodatarul va fi scutit de la plata chiriei către comodant, însă va fi unicul răspunzător și va suporta în exclusivitate orice costuri aferente utilizării/expunerii acestui logo, incluzând și costurile de electricitate, montaj și mentenanță. Dimensiunile, configurația și aspectul logo-ului vor fi supuse aprobării prealabile din partea comodantului, comodatarul având însă obligația de a obține orice aprobări administrative prealabile în vederea utilizării acestui logo. Comodatarul poate instala doar marcaje in conformitate cu Specificațiile privind Marcajele aprobate de comodant in scris. Comodatarul va prezenta toate propunerile privind Specificațiile privind Marcajele către comodant, in vederea aprobării scrise, cel mai târziu la data semnării procesului-verbal de predare-primire.

permits, required for the performamce of the Borrower's Works. The Borrower musit obtain all the Borrower's Approvals, regarding th e operating and occupational permits, at the lat est on the Inauguration Date of the Premises. Th e Borrower shall request, at his own expenses, and shall take all the reasonable steps to obtain the Borrower's Approvals and undertakes to make avai lable to the Owner photocopies of such Approvals, at the latest on the Inauguration Date of the Premises.

 • e)  The Borrower undertakes to perform al I the Works at his own expense, costs and perils, under the following conditions:

 • 1.  with due observance of the prior Approvals and reasonable requirements of the Owner;

 • 2.  in such a way that shall not determine a ny obstacle and cause any disturbance in the operation of the Liberty Center or in performing other works carried out in the Liberty Center;

 • 3.  in such a way that the Borrower's Works would be completed, at the latest until the Inaugu ration Date of the Premises;

 • 4.  in an appropriate and professional manner, acting responsibly and using the best and the most appropriate materials;

 • 5.  in such a way that he shall not cause degradations to the Premises.

 • f)  Throughout the performance of the Borrower's Works, the Lender shall have the right to inspect Premises at any time, in such a way that he would be able to verify the quality and evolution of the Borrower's Works.

 • g)  The Borrower shall have the right to install at his own costs, on the facade of the building of the Trade Centre, an illuminated logo, in the area specially designed for this purpose, indicated by the Lender. For the use of the logo, the Borrower shall be exonerated from the rent payable to the Lender, but shall be solely liable and shall exclusively bear any costs related to the use /display of such logo, including the electricity costs, the assembly and maintenance costs. The dimensions, configuration and the appearance of the logo shall be subject to the prior approval of the Lender, but the Borrower being bound to obtain any prior administrative approvals required for the use of that logo. The Borrower may install only markings compliant with the Specifications on Markings approved by the Lender in writing. The Borrower shall present to the Lender all the proposals regarding the Specifications on Markings, in order to obtain a written approval, at the latest at the signing date of the Protocol.

 • h)  All the goods, stocks, equipment and endowments installed in the Premises by the Borrower, present or future, shall not constitute the object of any right

 • h)  Toate bunurile, stocurile, echipamentele și dotările instalate în spațiu de către comodatar, prezente și viitoare, nu fac obiectul unui drept de retenție convențional în beneficiul comodantului, în niciun caz și pentru niciun fel de situație.

 • i)   Comodatarul nu are obligația de a achita niciun cost legat de acțiunile de promovare a centrului comercial sau orice alte evenimente sau activități de natura marketingului, organizare de comodant pe parcursul derulării contractului, cu excepția evenimentelor organizate de comodatar, dacă este cazul.

 • j)   Comodatarul își rezervă dreptul de a stabili programul de funcționare, respectiv de luni pana vineri intre 08.00 - 20.00 si sambata intre 09.00 -14.00 Orice schimbare ulterioara a programului va fi aprobata in prealabil cu minim 5 zile cu comodantul. Comodatarul își rezervă dreptul de a nu fi obligat de către comodant și de a nu încheia niciun fel de asigurare necesară desfășurării activității sau pentru spațiu. of convențional retention in the bemefit of the Lender, under no circumstances and si<uation.

 • i)   The Borrower shall not be bound to paay any cost related to the actions intended for the promotion of the Trade Center or to any othe r events or activities related to the marketing, orga nized bv the Lender during the performance of this agreement, except for the events organized by the Borrower, if need be.

 • j)   The Borrower reserves his right to set the business hours; that is to say from Monday' to Friday, between 08:00 - 20:00 and Saturday between 09:00 - 14:00. Any subsequent cha nge of the business hours shall be previouslv and commonly approved with the Lender within minimum 5 days. The Borrower reserves his right not to be obligated by the Lender and not to conclude any insurance required for the performance of its activity or for the Premises.

 • VI.ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE COMODAT

 • 6.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara intervenția unui/unei Tribunal arbitral/lnstante judecătorești, in cazul in care una dintre parti:

nu-si executa una dintre obligațiile esențiale enumerate la Capitolul IV din prezentul contract, referitoare la durata;

isi incalca vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de către cealalta parte, ca o noua nerespectarea a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract sau

in termen de 30 de zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoștința ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligațiile ce-i revin. Prin excepție, pentru nerespectarea obligațiilor indicate la art. 2.2 (2) lit. b, c si d, art. 4.2. lit. n) si art. 5.1. lit. i), contractul inceteaza după un termen de 60 de zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoștința ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator obligațiile asumate.

 • 6.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente intre părțile contractante.

 • 6.3. Prevederile prezentului articol nu inlatura răspunderea pârtii care in mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

 • VI.TERMINATION OF THE COMMODATUM AGR EEMENT

 • 6.1. This agreement shall automatically cease to be effective, without the intervention of any court of law / court of arbitration intervention, in case that one of the parties:

fails to execute one of the essential obligations listed in article IV of this agreement;

hroarhoc an\/ nf itc nhlioatinnc aftor h*a\/incz hacm r-‘ ■ y-j VJ i 1 V, vi: i VI I w w n VI VI , Vy v: WI t - e : > I w VII warned, by a written notice, by the other Party, that a new failure to observe such obligations shall lead to the rescission/termination of this agreement.

or

within 30 de days from the date of receipt of the notification by which the party was notified that he railed to execute or improperiy executed any obligation incumbent to him. By way of exception, in case of failure to observe the obligations undertaken as per article 2.2 (2) letter b, c and d, article 4.2. letter n) and art. 5.1. letter i), the agreement shall cease after a term of 60 days from receipt of the notification informing the Borrower that he has not executed or has improperiy executed its obligations

 • 6.2. The termination of this agreement shall have no effect on the obligations already due between the contracting parties.

 • 6.3. The provisions of this article do not waive the liability of the party that culpably caused the termination of the agreement.

 • 6.4. Without prejudice to any other obligations under this Agreement, the agreement shall terminate under the following circumstances:

 • 6.4. Fără a aduce atingere celorlalte obligații ce decurg din prezentul Contract, acesta încetează în următoarele cazuri: la expirarea duratei, dacă părțile nu convin prelungirea lui, prin act adițional semnat de ambele părți

prin acordul părților;

in situația expresa in care Comodatarul nu obține autorizatiile/avizele specifice desfășurării activitatii (referindu-ne exclusiv la condițiile de desfășurare a activitatii si nu la cele de amenajare/construire), ori acestea expira sau sunt retrase, fara posibilitatea reinnoirii, comodatarul poate solicita incetarea prezentului contract, cu condiția ca Comodatarul sa x:                                  i«                       ..—

ii ucpuo tuaic uiiigciiicic i ciuilauiic iii vcuci cc obținerii acestora.

Vil. NOTIFICĂRI

 • 7.1. Toate notificările, scrisorile, solicitările sau orice alte comunicări ce se vor face în baza prezentului Contract vor fi efectuate în scris și vor fi considerate primite la data recepției, sau daca recepția are ioc în afara programului de lucru, notificarea sau corespondența va fi considerată livrată în următoarea zi lucrătoare. Orice notificare sau corespondență efectuată cu evidența livrării printr-un serviciu de poștă cu confirmare sau prin curierat va fi considerată efectuată la data menționată pe ordinul poștal/pe confirmarea de primire sau la data menționată pe raportul de confirmare generat de fax, daca au fost transmise pe fax.

 • 7.2. în cazul în care intervin modificări privind adresa de corespondență sau numerele de fax, părțile se obligă să își aducă la cunoștință în scris aceste modificări.

 • 7.3. în acest scop adresele părților (până la notificarea schimbării acestora transmisă în conformitate cu prezenta Clauză) vor fi următoarele:

în cazul comodantului:

Adresa: Str. Progresului, Nr. 151-171, Sect. 5, București, Clădirea Centrului Comercial Liberty Center, etajul 3, Birourile Administrative Tel: +4021369 98 75 Fax: +4021369 98 20

In atentia:       Stamate Corina

în cazul comodatarului:

Adresa: București, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, etaj 1, Sector 5,

Tel/fax: +4021 314 49 90

e-mail:   cmsfandrei@sector5.ro

în atenția: Sandu Cornelia

 • VIII. FORȚA MAJORĂ

 • 8.1. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. upon the expiration of its term, if th e parties did not agree its extension, by an addendum signed by both parties;

by mutual agreement.

In the express situation in which the- Borrower is in thp imnn<;cibi|itv nf nht^ininc^ thp

7 .....___> _ —o

authorizations specific to the object «f activity or the authorizations are not prolonged and the Borrower had fully fulfilled his legal requests.

 • VII. NOTIFICATIONS

 • 7.1. AU the notifications, letters, requests or any other Communications based on this Agreement shall be made in writing and shall be deerned recerved on the date of their receipt, or if the receipt was made outside business hours, that notification or correspondence shall be deerned served in the following business day. Any notification or correspondence made with the evidence of deiivery by an acknowledged postai service or by courier Services shall be deerned served on the date mentioned on the postai order /acknowledgement of receipt or on the date m entioned on the conformation report generated by fax machine, if they were transmitted by fax.

 • 7.2. In case changes in the correspondence addresses or to the fax numbers will occur, the Parties undertake to notify each other, in writing, on such modifications.

 • 7.3. For this purpose, the addresses of the Parties (until the notification on their change shall be transmitted in compliance with this Clause) shall be the following:

In case of Lender:

Address: Str. Progresului, Nr. 151-171, Sect. 5, Bucharest, "Liberty Center" -Trade Center Building, 3rd floor, Administrative Offices

Tel: +4021 369 98 75

Fax: +4021 369 98 20

In attention of: Stamate Corina

In case of Borrower:

Address: Bucharest, 9-11 Fabrica de Chibrituri Str., Ist floor, district 5,

Tel/fax: +4021 314 49 90

e-mail:   cmsfandrei@sector5.ro

In attention of: Sandu Cornelia

 • VIII. FORCE MAJEURE

 • 8.1. Force-majeure exonerates the contracting parties from the fulfillment of the obligations assumed under this agreement during the entire period in which this is in effect.

 • 8.2. During the period of force majeure, the fulfillment of the agreement shall be suspended, but without prejudice to the

 • 8.2. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • 8.3. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 8.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

 • IX. LITIGII

 • 9.1.  Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract de comodat, se vor soluționa pe cale amiabilă.

 • 9.2. în cazul în care acest lucru este imposibil, litigiul va fi dedus spre soluționare instanțelor judecătorești de drept comun din București.

 • X. CLAUZE FINALE

 • 10.1. Prezentul contract va rămâne valabil, în aceiași termeni și aceleași condiții, în cazul în care o parte sau întregul drept de proprietate asupra Liberty Center este transferat în orice mod unui terț printr-un act sau contract încheiat de comodant. Comodantul se obligă să îl notifice pe comodatar cu promptitudine în legătură cu un astfel de transfer. în aceste condiții, comodatarul se obligă să semneze, la cerere, orice documente și să încheie orice contracte ar fi necesare pentru ca orice cesiune, novație sau transfer efectuate de comodant să își producă în totalitate efectele.

 • 10.2. Părțile vor păstră conținutul prezentului Contract confidențial. Comodatarul nu va permite accesul la acesta si nici nu va dezvălui conținutul prezentului Contract, sau orice Secrete de Afaceri, niciunui tert, fara aprobarea scrisa a comodantului, exceptând măsură in care se cere astfel prin lege si a cazului in care este necesara implementarea prezentului Contract. Orice dezvăluire a acestor aspecte se va considera o violare a Secretului de Afaceri in cazul in care Comodatarul a obtinut informațiile indirect sau direct printr-un tert, care, fie la momentul aflarii unui astfel de Secret de Afaceri sau inainte, avea o relație de afaceri sau un alt fel de relație cu comodantul.

 • 10.3. Părțile se angajeaza sa se abtina sa faca anunțuri in presa sau orice alt anunț public sau sa divulge sau sa comunice către orice alta persoana conținutul prezentului Contract sau sa critice sau sa faca orice comentariu despre cealalta Parte, Liberty Center sau conducerea sa, iar Părțile vor lua toate masurile rezonabile pentru a asigura ca personalul lor, respectiv Persoanele Autorizate vor respecta termenii prevazuti in cuprinsul art. 10.2. si art. 10.3..

 • 10.4. Prezentul contract conține întregul acord dintre părți în legătură cu aspectele stipulate în prezentul și înlocuiește toate celelalte aranjamente, contracte sau înțelegeri anterioare dintre părți în acest sens. rights to which the parties were entitlecd until its appearance.

 • 8.3. The Contracting Party invoking the force majeure event is bound to notify the other Party, immecdiately and completely, of its occurrence and to take any available measures to mitigate its consequences.

 • 8.4. The Contracting Party invoking the force majeure event is bound to notify the other Party the termination of the force majeure event within maximum 15 days as of its termination.

 • IX. DISPUTES

 • 9.1. The disputes of any kind resulting from the execution of this Commodatum Agreement, shall be settled amicablv.

 • 9.2. If the amicably settlement is not possible, tine disputes shall be referred for settlement to the common law courts of Bucharest.

 • X. FINAL CLAUSES

 • 10.1. This Agreement shall remain valid, under the same terms and conditions, if any part of or the entire propertv right over Liberty Center is transferred in any way to a third party based on a document or contract entered into by the Lender. The Lender undertakes to promptly notify the Borrower on such transfer. Under these circumstances, the Borrower undertakes to sign, upon request, any documents and to conclude any contracts that would be necessary so that any assignment, novation or transfer made by the Lender to produce its full effects.

 • 10.2. The Parties shall keep confidențial the content of this Agreement. The Borrower shall not allow the access to and shall not disclose the content of this Agreement, or any Business Secrets, to any third party, without the written consent of the Lender, unless required by law or if is necessary the implementation of this Agreement. Any such disclosure shall be deemed as a violation of the Business Secret if the Borrower has obtained the Information indirectly or directly through a third party who, either at the time when became aware of such a Business Secret or before, has/ had a business relationship or any other relationship with the Lender.

 • 10.3. The Parties undertake to refrain from making any announcement in the press or any other public announcement or to disclose or communicate to any other person the content of this Agreement or to criticize or to make any comment with respect to the other Party, to Liberty Center or to its management and the Parties shall take all the reasonable steps to ensure that their personnel, respectively the Authorized Persons, shall comply with the terms set forth in Art. 10.2. And art. 10.3.

 • 10.4. This Agreement contains the entire agreement between the parties with respect to the matters set forth herein and supersedes all the previous arrangements, agreements or understandings between the parties in this respect.

 • 10.5. Prezentul contract poate fi modificat doar printr-un act adițional scris, semnat de către părți sau în numele părților, iar declarațiile legale care urmează a fi emise conform prezentului contract pot reprezenta în mod valabil un punct de referință, doar dacă sunt făcute de părți în scris, dacă nu se permite expres prin contract ca o comunicare verbală poate fi acceptată.

 • 10.6.  Prezentul contract constituie titlu executoriu în condițiile legii.

 • 10.7. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale de către părți.

 • 10.8. Prezentul contract a fost semnat în 2 (două) exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte. Prezentul contract a fost redactat in limba romana si in limba engleza, iar in situația apariției unor neconcordante intre cele doua variante, varianta in limba romana va prevala.

COMODANT/LENDER

ROSEQUEENS PROPERTIES S.R.L.

Administratori/Directors

lULIA lORDACHE

 • 10.5. This Agreement shall be modified only bny a written addendum signed by the parties or on behalf of=the parties and the legal statements that are to be issueca under this Agreement may validly constitute a point of ref-erence only if they are made in writing by the parties, unless a verbal communication may be expresslv permitted under this Agreement.

 • 10.6. This Agreement has enforceable title under the law.

 • 10.7. This Agreement shall come into force ora its signing date by the parties.

 • 10.8. This Agreement was executed in 2 (two) original copies, one for each party. This agreement was executed both in Romanian and English version and in case of discrepancies between the two versions, the Romanian version shall prevail.

COMODATAR/BORROWER

COMPLEXUL MULTIFUNCȚIONAL "SF. ANDREI"

Director general RALUCA MILITARU

PAVLOS HADJITTOFI

DOUDESI CHRYSOULAAnexa /Schedule

Specificațiile Tehnice ale Spatiilor/ The Technical Specifications of the Premises

 • 1. DESCRIERE GENERALA SI CONDIȚII

  • 1.1. Aceasta specificație se aplica pentru toate unitățile cu o suprafața mai mica de 1000 mp.

  • 1.2. Amplasament

 • a) Unitatea comerciala este amplasata asa cum apare in planul general de amplasare.

 • 1.3. Servicii pentru marfa

 • a)    Centrele de serviciu, cuprinzând lifturi

pentru marfa si scări, permit accesul la o curte de serviciu comuna aflata la ultimul nivel subteran (subsol -2). Curtea de serviciu cuprinde locuri de parcare prevăzute cu rampe de incarcare/descarcare         pentru

vehiculele de aprovizionare, un compactor pentru deșeuri din carton, containere pentru deșeuri menajere si materiale reciclabile.

 • b)    Coridoarele de serviciu permit accesul in spatele, celor mai multor unitati comerciaie

 • 1.4. Delimitarea unitatii

 • a) Delimitarea unitatii este prezentata in schița anexata prezentei specificații.

 • 1.5. Aspectul adaptărilor

 • a)    Se va pune la dispoziția Comodatarului un Manual, ce oferă indicații detaliate privind adaptările din cadrul unitatii.

 • b)    Toate amenajările, adaptările si instalațiile ce urmeaza a fi realizate de către Comodatar trebuie aprobate de Proprietar inainte de acordarea accesului acestuia in unitate.

 • c) ■ C o m o d a ta r u I u ii se cere sa o b t i n a toate aprobările necesare, autorizații si avize din partea autoritatilor, inainte de a incene lucrările de adaptare.

 • 1. GENERAL DESCRIPTION AND CONDITIONS

  • 1.1. This specification is applicable to all units with an area smaller than'1,000 sq.m.

  • 1.2. Location

 • a) The Premises are located as shown in the general plan of location.

 • 1.3. Goods Servicing

 • a) Service centers containing goods lifts and staircases give access to a common service yard located at the lowest underground level (-2) level. The service yard contains docking locations for service supplv vehicles and a shared waste compactor for cardboard materials, domestic waste containers, and recyclable materials containers.

 • b) Service corridors give access to the rear of most shop units.

 • 1.4.  Delimitation of the unit

 • a) The delimitation of the Premises is shown on the drawing appended to this specification.

 • 1.5.  Design of Fitting-out

 • a)  A Tenant Manual will be provided to the Borrower giving detailed instruction on the fitting out of the Premises.

 • b)  All Tenant installations are to be approved by the Landlord before access is granted to the unit. The Borrower Tenant is required to obtain aii necessary approvais, licenses and permits from the authorities before commencing fit out works.

 • c) ~ The Borrower shall obtain all the

necessary permits, approvais and endorsements,            before

commencing the fit-out works.

 • d)    Adaptările făcute de Comodatar se vor coordona intotdeauna cu propunerile principalilor furnizori si in special cu strategia de evacuare a clădirii in caz de incendiu si cu autorizația de construire.

 • e)    Adaptările făcute de Comodatar vor fi conforme cu normele Autorizației de Construcție, cu reglementările legale romane si cu standardele europene echivalente.

 • 2. ADAPTARI

  • 2.1. Comodatarul este răspunzător pentru următoarele:

 • a)    Podelele

 • (i)   Podeaua finisata va fi turnata de Mandatar, iar nivelul ei va fi același cu nivelul podelei Proprietarului.

 • (ii)  Sarcina maxima acceptabila a unitatii este de 5kN/mp. Podeaua unitatii este de asemenea conceputa sa susțină o sarcina concentrata de 3,6kN si sarcini separate.

 • b)   Tavane suspendate

 • (i) Comodatarul trebuie sa fixeze in unitate un tavan suspendat. Comodatarul trebuie sa construiască in tavanul suspendat casete de vizitare pentru a permite intretinerea oricăror instalații proprii sau ale Proprietarului sau cai de serviciu ce pot trece prin unitate.

 • c)    Vitrina

 • (i)   închiderea temporara a vitrinei trebuie menținută pana la finalizarea lucrărilor in unitate si pana la obținerea permisiunii din partea Proprietarului de a o indeparta.

 • (ii)   Fațada va fi fixata in rama prevăzută de Proprietar, rama de metal sau de beton.

 • d)  The Borrower's fit-out will ait all times coordinate with the rmain contractors' proposals and with particular respect to the building fire strategy and building permait.

 • e)  The Borrower's fit-out will cornply with the requirements of the Building Permit and Romanian Regulation's/Norms and with equivalent European Standard s.

 • 2. FIT OUT

  • 2.1. The Borrower is responsible for the following:

 • a)  The floors

 • (i)   The finished floor shall be cast by the Borrower and its level shall by the same as the one of the Landlord's floor.

 • (ii)  The maximum acceptable load of the unit is 5kN/sq.m. The floor of the Premises is designed is such way as to bear a concentrated load of 3.6kN and separate loads.

 • b)  Suspended ceilings

(i) The Borrower shall install in the Premises a suspended ceiling. The Borrower shall built in the suspended ceiling manholes to allow the maintenance of the Borrower's or the Landlord's installations and Services ways that might cross the unit.

 • c)  The show case

 • (i)  The temporary shutdown of the show case shall be maintained until the completion of the works within the Premises and until the Landlord's permission to remove it is obtained.

 • (ii)  The facade shall be fixed to the

framework provided   by the

Landlord, metal or  concrete

framework.

 • d) Semnale, firme luminoase

(i) Se impun izolări electrice bine concepute si de buna calitate care


 • d) Signage, lighted logos

(i) Well designed and good quality electrical insulation works sre


trebuie sa fie aprobate de Proprietar.

(ii) Nu este permisa expunerea cablurilor si a instalațiilor electrice.

 • e) Toate celelalte lucrări de finisare

(i) Comodatarul este răspunzător pentru intreaga adaptare a unitatii.

 • 3. SERVICII

  • 3.1.  înainte de efectuarea tuturor legaturilor la sistemul de condensare a apei, Comodatarul va asigura următoarele:

 • a)    Certificate de rezistenta la presiune pentru toate conductele, vanele, piesele de legătură, armaturi, instalații si echipamente.

 • b)    Detalii privind tratarea apei, inclusiv un Certificat de Calitate, precum si regimul de întreținere continua a instalațiilor aferente spațiului.

 • c)    Rapoarte si Certificate de Comision pentru toate instalațiile din unitate, conform planurilor Spațiului pentru fiecare sistem in parte

 • 3.2. Furnizarea de gaze naturale

 • a) Nu se vor furniza gaze naturale cu posibila excepție a unităților alimentare si numai printr-o convenție cu Proprietarul.

 • 3.3.  Instalațiile sanitare

 • a)    Proprietarul va asigura pentru fiecare unitate cu amănuntul, in parte, o coloana de apa rece prevăzută cu valve pe partea stanga si izolata. Comodatarul TREBUIE, ca parte din lucrările de adaptare, sa extindă acest serviciu pentru a respecta normele Avizului de Construire si reglementările legale romane.

 • b)    Proprietarul va oferi fiecărei unitati cu amănuntul, in parte, o conducta de legătură la sistemul de canalizare, care va fi temporar inchisa, in vederea unei viitoare legaturi cu o alta țeava,

—pe care o va face Comodatarul, ca parte din lucrările sale de adaptare si pentru a respecta normele Avizului de Construire si reglementările legale romane.

required, which must be appr~oved by the Landlord.

(ii) The exposure of the elec trical cables and installations is not allowed.

 • e) AII the other finishing works

(i) The Borrower is responsible fo»r the entire fit-out of the Premises.

 • 3. SERVICES

  • 3.1. Before making all connections to the water condensation system, the Borrower shall ensure the following:

 • a)   Pressure resistance certificates for all pipes, valves, connection parts, fittings, installations ancf equipmerrt.

 • b)  Details regarding the water treatment, including a Qualitv Certificate, as well as the continuous maintenance of the installations within the Premises.

 • c)  Reports and Commission Certificates for all the installations in the unit, as per the plâns of the Premises for each system.

 • 3.2. Natural gas supply

a) No natural gas shall be supplied with the possible exception of the food units and only under a convention signed with the Landlord.

 • 3.3. Sanitary Installations

a) The Landlord shall ensure for each retail unit an insulated cold water pipes with valves on the left side. The Borrower MUST extend, as part of their fit-out works, this service in order to comply with the norms of the Building Permit and the Romanian legal regulations.

 • b) The Landiord shaii offer each retaii unit a pipe for the connection to the sewerage, which shall be temporarily closed with a view to a future connection to another pipe, to be made by the Borrower, as part of their fit-out works and to comply with the norms of the Building Permit and the Romanian legal regulations.

 • c) Pentru unitățile ce au ca obiect de activitate alimentație publica, Comodatarul are OBLIGAȚIA de a-si instala in unitatea inchiriata propriul sifon de separare a grăsimilor (separator grăsimi) si sa incheie un contract cu o societate autorizata in colectarea si reciclarea grăsimilor alimentare.

 • d) Finisările Comodatarului trebuie sa respecte, ca o norma minima, Reglementările locale si naționale privind alimentarea cu apa, precum si Codui de Practica, pubiicat de Institutul Acreditat al Inginerilor Constructori si alte standarde

  internaționale sau


  romane


corespunzătoare.

 • e) Autorizarea lucrărilor va fi prezentata Proprietarului inaintea punerii in funcțiune a sistemului si. ca o norma minima, va trebui sa cuprindă următoarele:

 • (i)   Certificate de rezistenta la presiune pentru toate echipamentele.

 • (ii)   Certificat de clorinare a sistemelor de alimentare cu apa

 • (iii)  Certificat de conformitate cu reglementările locale si naționale privind alimentarea cu apa

 • c) For the units operating in the food industry, the Borrower MUST inst all in their lease premises their own fat separator and conclude a contract with a company authorized to collect and recvcle food fats.

 • d)  As a minimum norm, the Borrower must comply with the local and nat ional Regulations regarding the water su pply, as well as the Practice Code, published by the Accredited institute of Construction Engineers and other relevant internațional or Romanian standards.

 • e)  The works approval shall be prese nted to the Landlord before the cnmmicținninj nf thp «a/ctem and aq a minimum norm, it shall include the following:

 • (i)   Pressure resistance certificate for all equipment.

 • (ii)   Chlorination certificate for all water supply systems.

 • (iii)  Certificate of conformity with the local and național regulations regarding the water supply.

 • 3.4. Instalație de stingere a incendiilor

 • a)    Proprietarul va asigura structura fiecărei unitati cu amănuntul in parte, cu "O instalație de stingere a incendiilor pt protejarea structurii". De asemenea, Proprietarul va asigura o legătură la o instalație de stingere a incendiilor, pentru o viitoare extensie făcută de Comodatar. In cazul in care Comodatarul instalează tavanul sau daca este necesar sa respecte normele Avizului de Construire si/sau ale reglementarilor legale romane, Comodatarul TREBUIE, de asemenea, sa extindă instalația de stingere a incendiilor, pentru a se potrivi modificărilor făcute.

 • b)    Daca adaptările Comodatarului o cer, de ex. un tavan special la bucătărie, si este impus de Avizul de Construire si/sau de reglementările legale romane, acesta TREBUIE sa monteze

 • 3.4. Fire extinguisher installations

a) The Landlord shall provide the structure of each retail unit with a "Fire extinguisher installation for the protection of the structure". Also, the Landlord shall ensure a connection to the fire extinguishing installation for a future extension made by the Borrower. If the Borrower installs the ceiling or as necessary to comply with the norms of the Building Permit and/or of the Romanian legal norms, the Borrower MUST also extend the fire extinguishing installation to match the changes made.

 • b) As required by the Borrower's fit-outs, for instance a special ceiling in the kitchen, and as required by the Romanian legal regulations, the Borrower MUST install a fire

un sistem de stingere a incendiilor sau un echivalent al acestuia.

 • c)    Comodatarul va fi responsabil pentru instalarea celui de-al doilea sistem de stingere a incendiilor si va respecta Reglementările Consiiiiui de Prevenire a Pierderilor sau a altor standarde internaționale sau romane echivalente.

 • d)    Se va stipula de către Proprietar un mijloc de testare, inainte de a i se permite Comodatarului accesul in Unitate.

 • 3.5. încălzirea, ventilația si instalațiile de aer condiționat

a) Proprietarul va asigura pentru fiecare unitate cu amănuntul in parte, conducte de legătură pentru bucla de condensare cu apa răcită, ocupând o oait-iiia nuiiiii tata uc iolhc uc 115w/mp respectiv, 50w/mp, sarcina de incalzire din suprafața podelei unitatii. Proprietarul va trece in cesiunea unitatii aceste conducte de legătură cu valve si izolate, spre a fi extinse de Comodatar. Comodatarul TREBUIE, ca parte din lucrările de adaptare, sa extindă acest serviciu către unitățile proprii de incalzire / răcire interioara. Sistemul Comodatarului va fi un sistem de pompe de incalzire de expansiune directa a apei răcite care disipează căldură sau o preia de la sistemul de condensare. Sistemele vor fi concepute intr-un mod in care nu va afecta sistemele mall-ului sau pe acelea ale unităților învecinate. Aceasta inseamna ca incalzirea sau racirea excesiva nu va pătrunde in si nu va afecta mall-ul sau unitățile invecinate si ca toate sursele de ventilație si toate sistemele de distilare sunt absolut echilibrate, adica nu se va permite nicio presiune prea mare asupra mall-ului sau a zonelor adiacente. Toate comenzile ce permit funcționarea sistemelor de incalzire si de răcire ale unitatii sunt in responsabilitatea Comodatarului.

 • b) Comodatarul va fi pe aepiin răspunzător pentru instalarea sistemelor de incalzire, răcire si ventilație din cadrul unitatii. extinguisher system or an equivalent installation.

 • c)  The Borrower is responsible for the

installation of the   second    fire

extinguisher system and shall comply with the Reguiations of the Loss Prevention Council or other equivalent internațional or Romanian standards.

 • d)  The Landlord shall stipulate a means of testing, before allowing the access of the Borrower to the unit.

 • 3.5. Heating, Ventilation and Air Conditioni ng

a) The Landlord shall ensure for each retail unit connection pipes for the cooled water condensation loop, occupying a nominal cooling charge of 115w/sq.m.,

from the surface of the unifs floor. The Landlord shall assign to the unit those insulated connection pipes with valves to be extended by the Borrower. The Borrower MUST extend, as part of their fit-out works, this service to their own interior heating/cooling units. The Borrower's system shaii inciude cooiea water direct expansion heating pump, which dissipate heat or take it over from the condensation system. The systems shall be designed in such a way as not to affect the systems of the mall or those of the units in the vicinity. This means that the excessive heating or cooling shall not penetrate or affect the mall or the units in the vicinity and that all ventilation sources and all distillation systems are absolutely balanced, that no too high pressure shall be allowed on the mall or adjacent areas. All Controls that allow the operation of the heating and cooling systems of the unit are the responsibility of the Borrower.

b) The Borrower shaii be fuiiy responsibie for the installation of the heating, cooling and ventilation system of the unit.

3.5. Ventilația


 • 3.6. Ventilation

 • a)    Proprietarul va asigura pentru fiecare unitate cu amănuntul o conducta de legătură (temporar inchisa) de admisie aer proaspăt, cu un debit de 1,601/s/mp din suprafața podeiei. Comodatarul TREBUIE, ca parte din lucrările de adaptare, sa extindă acest serviciu, pentru a se conforma normelor Avizului de Construire si aie reglementarilor legale romane.

 • b)    Proprietarul va asigura pentru fiecare unitate cu amănuntul in parte, o conducta de "Evacuare a aerului viciat" temporar inchisa, care va fi este dimensionata in funcție de dimensiunile conductei de alimentare cu aer proaspăt si a cărei viteza de evacuare este mai mica decât viteza necesara aerisirii toaletei. Comodatarul TREBUIE, ca parte din lucrările de adaptare, sa extindă acest serviciu, pentru a se conforma normelor Avizului de Construire si ale reglementarilor legale romane.

 • c)    Proprietarul va asigura pentru fiecare unitate cu amănuntul in parte, o conducta temporar inchisa de "Aerisire a toaietei”, dimensionata in baza dimensiunilor standard, avand o viteza de evacuare a aerului de schimburi de aer/ora. Comodatarul TREBUIE, ca parte din lucrările de adaptare, sa extindă acest serviciu, pentru a se conforma normelor Avizului de Construire si ale reglementarilor legale romane.

 • d)    In cazul in care Comodatarul, ce are ca obiect de activitate alimentația publica, iar unitatea este amplasata la etajul 2 al centrului comercial, solicita aerisirea bucătăriei, Proprietarul va asigura spațiul necesar pentru r'rj I i z't-zxzxa''îz*«**'zx *x Lx«lzxzx4Bzx***tzx< LUiiuULio uc aciidiiu a uutatcii ici. Comodatarul va intocmi propriile prevederi pentru aerisirea bucătăriei, in conformitate cu normele Avizului de Construire si cu reglementările

_ legale romane. Mandatarul va efectua lucrările de construcție pe propria sa cheltuiala, printr-o companie agreata in preaiabii de Proprietar.

 • e)    Conductele de aerisire a bucătăriei vor străbate clădirea pe verticala si se

 • a)  The Landlord shall ensure for each rretail unit a connection pipe (tempcorary closed) for the admission of fresh air, with a flow of 1.601/s/sq.m. of the area of the fioor. The Borrower MUST extend, as part of their fitting-out works, this service, in order to co mply with the norms of the Building Permit and Romanian legal regulations.

 • b)  The Landlord shall ensure for each retail unit a pipe for the "Evacuation of the stale air", temporarily closed, sized according to the size of the fresh air pipe and whose evacuation speed shall be lower than the speed necessa ry to airing the toilet. The Borrower IX/IUST extend, as part of their fitting-out works, this service, in order to comply with the norms of the Building Permit and Romanian legal regulations.

 • c) The Landlord shall ensure for each retail unit a pipe for "Airing the Toilet", temporarily closed, sized according to the standard sizes, with the air evacuation speed of 8 exchanges of air/h. The Borrower MUST extend, as part of their fitting-out works, this service, in order to comply with the norms of the Building Permit and Romanian legal regulations.

 • d) In case the Borrower's purpose of business is public feeding and the unit is placed at the second fioor of the commercial center, there shall be required the airing of the kitchen. The Landlord shall ensure the necessary z* *x »x zx zx        zx v      zx IZI vx z*      4- Lx zx      Iz ■ 4* zx Lx zx vx        ■ »x

djjauc   iui   aiiiiig   mc   ixiiviieii,   iu

accordance with the norms of the Building Permit and the Romanian legal regulations. The Borrower shall make the constructrorr works at their own expense, through a company priorly agreed by the Landlord.

 • e) The kitchen airing pipes shall cross the kitchen vertically and shall end at the vor termina la nivelul acoperișului, intr-un mod acceptabil de către Proprietar si astfel incat sa nu cauzeze vreo neplăcere in ceea ce privește emanarea mirosurilor sau vreun scurt-circuit intr-o alta instalație.

 • f) Toate sistemele de mai sus vor fi amplasate in spatele unitatii din imediata vecinătate a Culoarului de Serviciu.

 • 3.7. Eliminarea fumului

a)    Proprietarul va asigura "Evacuarea

fumului" in  centrul comercial, iar

aceasta va  presupune curățirea

aerului din mall printr-un grilaj aflat la nivelul inferior al unităților cu amănuntul si existenta unei tubulaturi orizontale in partea superioara a unitatii. I se cere Comodatarului sa verifice daca aceasta tubulatura este integrata in planul sau de finisări si daca mișcarea aerului in unitate nu este impiedicata de adaptările sale.

 • 3.8. Sursa de electricitate

a) Proprietarul va asigura pentru fiecare unitate cu amănuntul, in parte, un cablu electric dimensionat conform unei formule de calcul bazata pe 200 W/mp pardoseala, dar in cazul in care solicitările chiriașilor diferă, acestea trebuie stabilite mai intai de comun acord cu proprietarul si inaintea oricărui angajament legal cu acesta. Acest cablu va fi izolat pana la extinderea lucrărilor de către mandatar, ca parte a lucrărilor de adaptare si pentru a se conforma cu normele Avizului de Construire si cu reglementările legale romane.

 • 3.9. Alarma de incendiu

a) Proprietarul va asigura o „Interfața pentru alarma de incendiu" pentru toate unitățile cu amănuntul, in parte. Comodatarul, ca parte din lucrările de adaptare, TREBUIE sa instaleze si sa mențină in buna stare de funcționare o centrala de incendiu cuprinzând o sirena alarmare incendiu, buton de urgenta, detectori de fum, centrala care va fi compatibila si poate comunica perfect cu sistemul Proprietarului. Comodatarul va fi responsabil cu obținerea tuturor roof level, in a manner acceptabBe to the Landlord and such as not to czause any inconvenience in respect of smells or any short circuit from another installation.

 • f) AII the systems mentioned above shall be located in the back of the unit in the immediate vicinity of the Se-rvice hallway.

 • 3.7. Smoke removal

a) The Landlord shall ensure the smoke removal within the commercial center, which shall involve the cleaning of the air from the mall by a screen located at the lower level of the retail units and the existence of a horizontal tube system in the upper part of the unit. The Borrower is required to check whether this tube system is integrated in their finishing plan or whether the air movement within the unit is not prevented by their fit-out works.

 • 3.8. Power source

a) The Landlord shall ensure for each retail unit an electrical cable, sized according to a calculation formula based on 200 W/sq.m of flooring, but should the tenants' request differ, these need to be First agreed with the landlord before any legal engagement with the latter. This cable shall be insulated up to the extension of the works by the tenants, as part of the fit-out works, to comply with the norms of the Building Permit and Romanian regulations in force.

 • 3.9. FireAlarm

a) The Landlord shall ensure an "Interface for the fire alarm" for each retail unit. The Borrower, as part of their fit-out works, MUST install and maintain in good condition a fire control unit comprising a siren for fire alarming, emergency button, smoke detectors, a fire control center which shall be compatible with the Landlord's system. The Borrower shall be responsible for obtaining all permits and approvals. The system shall be compliant with the avizelor si aprobărilor. Sistemul va fi conform cu normele Avizului de Construire si cu reglementările legale romane.

 • 3.10. Alarma pentru detectarea hoților

a) Comodatarul va fi intru totul responsabil pentru instalarea si menținerea in buna stare de funcționare a unei alarme pentru detectarea hoților, in unitaea lui si vor fi răspunzători pentru orice supraveghere externa fie in timpul programului, fie in afara orelor de program.

 • 3.11. Servicii de telecomunicații

a) Proprietarul va asigura pentru fiecare unitate in parte, conectarea prin cablu la "Rețeaua de telefonie si internet" de la un furnizor de servicii de telecomunicații care se va termina in punctele de distribuție (identificate in schița Proprietarului) asigurând posibilitatea viitoarei conectări a chiriașului la rețea, ca parte din lucrările sale de adaptare si pentru a se conforma cu Autorizația de Construcție si cu reglementările legale •r z~» zx z*.            f* o        rj 4* l i I          » z*x

iUiiiCiiiîz. <-ui iiuuaiai ui     va      ii

răspunzător pentru toate contractele societății de telecomunicații si pentru "activarea" lor.

3.12.Sistemul de adresare publica

 • a)    Orice sistem de adresare publica asigurat, ca parte din lucrările de adaptare desfășurate de Comodatar, va trebui sa fie cuplat cu sistemul de alarma de incendiu, astfel incat, la declanșarea alarmei de incendiu sa poata fi oprit.

 • b)    Daca se instalează un sistem vocal de evacuare, atunci trebuie aiba un standard compatibil cu instalarea unei alarme de incendiu, prezentate mai sus.

3.13. Iluminatul de urgenta

a) Comodatarul va fi răspunzător pentru dispoziția iluminatului integral de urgenta si a iluminarii/neiluminarii ieșirii de incendiu din cadrul unitatii si se va conforma cu normele Avizului de Construire si cu reglementările legale romane.

norms of the Building Permit ancd the Romanian legal regulations.

3.10.Theft alarm

a) Each Borrower shall be fully respon sible for the installation and maintenance in good operation condition of a nheft alarm in their unit and for any externai supervision either during the opening hours or outside them.

 • 3.11. Telecommunication Services

a) The Landlord shall ensure for each unit the connection by cable to the "Telephone and Internet NetWork" from a supplier of telecommunication Services, network which shall end at the distribution points (identified in the Landlord's layout) ensuring the possibility of a future connection of the tenant to the network, as part of their fit-out, to comply with the Building Permit and the Romanian legal regulations. The Borrower shall be zz\r-^z>k>rlL\lr> 4-zx •- I I 4- Lx zx zx zx vx 4- x-zx zx4"z» x a <Î4-Lx I copul 131UIC iUi Gîi IiiC LUiitiaLlO vVK.ll the telecommunication company and for the "activation" of the same.

 • 3.12. Public address system

a) Any system of public address provided, as part of the fit-out works executed by the Borrower, shaii be connected to the fire alarm system, so that upon the set off of the alarm, it can be stopped.

 • c) If a vocal system for guiding evacuation is installed, then it must have a standard compatible with the installation of the fire alarm, described above.

 • 3.13. Emergency lighting

a) The Borrower shall be responsible for the position of the full emergency lighting and for the lighting/absence of lighting of the fire exit and shall comply with the norms of the Buiiding Permit and the Romanian legal regulations.

 • 3.14. Sistemul electric de urgenta


 • 3.14. Emergency electrical system


a) Comodatarul va fi răspunzător pentru asigurarea oricăror prevederi esențiale de urgenta si menținerii in stare de veghe a sistemului electric, necesare susținerii sistemelor de detectare a incendiilor, inclusiv a sistemului de evacuare a fumului, impuse de Inspectoratul Local pentru Situații de Urgenta pentru funcționarea unitatii.

Specificații generale

 • 4.1. Comodatarul va fi răspunzător pentru asigurarea unei strategii integrate de stingere a incendiilor in cadrul unitatii si care va cupla toate sistemele mecanice de ventilație, sistemele de alarme de incendiu, de iluminat de urgenta, de indicare a direcției prin semne, de menținere sub control a fumului si orice sistem aflat in stare de veghe necesar pentru a se conforma cu reglementările autoritatilor locale si cu cele indicate in prezenta specificație tehnica.

 • 4.2. Prezenta strategie va integra si mijloacele de salvare si procedurile de evacuare soiicitate de Brigada Locala de Pompieri.

a) The Borrower shall be responsibîe for ensuring any essential emerg ency provisions and for maintaining the electrical system in a conțin uous wakefuiiy state, as necessary for maintaining operațional the fire detection system, including the snaoke removal system, as required by the Local Inspectorate for Emerg ency Situations for the normal operation of the unit.

Gerici'cîl SpeCifiCâtiOns

 • 4.1. The Borrower shall be responsible for ensuring an integrated strategy for extinguishing fire from within the unit, which shall connect all the mechanical units of ventilation, fire alarm systems, emergency lighting, signage of direction, maintaining smoke control and any wake system necessary to comply with the regulations of the local authority and the ones indicated in this technical specification.

 • 4.2. This strategy shall integrate also the rescue means and evacuation procedures required by the Locai Fire Brigaae.

COMODANT/LENDER

COMODATAR/BORROWER

ROSEQUEENS PROPERTIES S.R.L.

COMPLEXUL MULTIFUNCȚIONAL "SF. ANDREI"

Administratori/Directors

Director general RALUCA MILITARU


lULIA lORDACHE

PAVLOS HADJITTOFI