Hotărârea nr. 245/2019

Hotărârea nr. 245/31.10.2019 privind aprobarea finanțării și derulării din bugetul propriu al Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei”, a programului Vouchere cadou.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE privind aprobarea finanțării și derulării din bugetul propriu al Complexului Multifuncțional „Sf. Andrei”, a programului Vouchere cadou

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului nr. R 3 1926/18.10.2019.

Luând în considerare Raportul de specialitate întocmit de Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei” nr. 1909/18.10.2019.

Ținând cont de:

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Avizul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă;

Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările ulterioare;

Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul de Organizare și funcționare al Complexului Multifuncțional „Sfântul

Andrei”-unitate cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Sector 5 București, aprobat prin H.C..L Sector 5 nr. 45/28.02.2018, cu completările și mod i licări le u Iterioare.

în temeiul prevederilor art. art. 139 alin.(l), art. 140 alin. (I), art.166 alin.(2) lit. “I” și ari. 243 al in.( I) lit. “a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă finanțarea și derularea programului ,,Vouchere cadou" de către Complexul Multifuncțional „Sfântul Andrei” - unitate cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Sector 5 București.

Art.2. Se aprobă Regulamentul de acordare a voucherelor cadou în cadrul programului derulat de Complexul Multifuncțional „Sfântul Andrei”, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

Art. 3. Sumele necesare realizării programului menționat la art. I vor fi utilizate din bugetul propriu al Complexului Multifuncțional „Sf. Andrei”, Titlul IX „Asistență socială” (cod 57.02), Articolul „Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale".

Art.4. Primarul Sectorului 5, Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei” și Serviciul Evidență Acte Administrative- Direcția de Asistență Tehnică și Juridică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.         /31.10.2019

Anexă la HCL Sector 5 nr. ^5 Z31.10.2019

REGULAMENT

DE ACORDARE A VOUCHERELOR CADOU

DE CĂTRE COMPLEXUL MULTIFUNCȚIONAL „SF. ANDREI”

Cap. I Dispoziții generale

Art. 1. (1) Programul social „Vouchere cadou" se întemeiază pe principiul solidarității sociale potrivit căruia comunitatea vine în sprijinul persoanelor de vârsta a treia cu venituri mici, familiilor și persoanelor vulnerabile, care au o situație materială precară, familiilor monoparentale și persoanelor singure marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare și excluziune socială.

 • (2) Programul social „ Vouchere cadou ” este o formă de sprijin comunitar, complementară celorlalte programe desfășurate de Complexul Multifunțional „Sf. Andrei” și constă în acordarea de vouchere cadou celor mai vulnerabile categorii de persoane din Sectorul 5.

 • (3) Acest program este susținut din bugetul propriu al Complexul Multifunțional „Sf. Andrei”.

 • (4) în urma verificărilor, beneficiarul (persoana care îndeplinește criteriile de acordare prevăzute în prezentul Regulament, Anexa 1) va primi 5 vouchere cadou, valoarea unui voucher cadou fiind de 20 lei, ce vor putea fi utilizate exclusiv pentru achiziționarea de produse alimentare.

Cap. II Scopul Programului social „Vouchere cadou"

Art. 2. Prevenirea și combaterea marginalizării sociale a persoanelor singure/familiilor cu domiciliu/reședința pe raza Sectorului 5, aliate în situație de dificultate, care din cauze socio-economice, de sănătate și/sau care rezultă din mediul social de viață, și-au pierdut sau le-au fost limitate propriile capacități de integrare socială.

Cap. III Obiectivul Programului social „Vouchere cadou"

Art. 3. Reducerea numărului de persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială în Sectorul 5, prin acordarea unui sprijin financiar din bugetul local sub formă dc tichete sociale, ca măsură complementară beneficiilor de asistență socială acordate de autoritățile administrației publice centrale.

Art. 4. Pot fi beneficiari ai Programului ,, Vouchere cadou" următoarele categorii de persoane;

Persoane cu domiciliul sau reședința în Sectorul 5;

Persoane cu venituri de cel mult 1.500 lei/membru de familie.

Cap. V Definiții

Art. 5. In sensul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

 • -  Instituția publică - Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei”,

 • - DomiciHul/reședința reprezintă adresa la care persoana are locuința principală, trecută și în documentul de identitate al persoanei;

 • -  Beneficiar - persoană cu domiciliul/reședința pe raza Sectorului 5, care participă la programul „ Vouchere cadou", în condițiile stabilite de prezentul Regulament;

 • - Cerere tip - formular completat de solicitant, în vederea participării la programul „ Vouchere cadou". Acesta este disponibil la Recepția Complexului Multifuncțional „Sf. Andrei” (situată în incinta Liberty Mall, Sos. Progresului nr. 151-171, Etaj 1, Sector 5);

 • - Copie conformă cu originalul - copie xerox simplă, pe care apare mențiunea „conform cu originalul" și semnătura solicitantului; nu este necesar ca această copie să fie legalizată de către un notar public;

 • -  Venitul reprezintă totalitatea sumelor pe care persoana sau membrii familiei Ic realizează/primesc ca urmare a unei activități salarizate, independente sau agricole, așa cum sunt acestea definite de Codul fiscal, din valorificarea, folosirea, cedarea unor bunuri aflate în proprietate, precum și cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, asistență socială, obligații legale de întreținere, alte indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent ori creanțe legale;

 • - Dovadă de venit - adeverință de salariu sau talon de pensie care să ateste faptul că beneficiarul are un venit brut, din pensii sau salarii, mai mic sau ccl mult egal cu 1500 lei lunar;

 • - Declarație pe propria răspundere că nu realizează venituri (dacă este cazul) - declarație pc propria răspundere completată la oficiul de înscriere, care să specifice că solicitantul nu realizează venituri din pensii sau salarii;

Cap. VI Principiile care stau la baza înscrierii și participării la programul „ Vouchere cadou" sunt:

Art.6

 • a)  Transparența - punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii privind participarea programul ,, Vouchere cadou"',

 • b)  Excluderea dublei participări - același solicitant nu poate participa de mai multe ori la acest proiect, pe toată perioada derulării programului programul ,, Vouchere cadou"-,

 • c) întâietate - participarea solicitanților eligibili se va stabili în funcție de ordinea înscrierii.

Art. 7 Pentru acordarea dreptului la beneficiul social sub formă de tichete/vouchere cadou în vederea achiziționării de produse alimentare, fiecare persoană care se încadrează în program, depune la sediul Complexului Multifunțional „Sf. Andrei” (respectiv la recepția din incinta Liberty Mall, Sos. Progresului nr. 151-171, Etaj I, Sector 5, Luni-Vineri, în intervalul orar 10:00-1 8:00), un dosar cu următoarele documente, prezentate în original și copie, după caz:

 • a) Actul de identitate (solicitantul trebuie sa aibă domiciliul stabil sau reședința pe raza Sectorului 5;

 • b)  Dovada veniturilor (din care să reiasă faptul că solicitantul are un venit mai mic sau cel mult egal cu 1.500 lei lunar/mcmbru de familie);

 • c) Cerere-tip pentru înscrierea în program (se completează la Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei”, recepția din incinta Liberty Mall, Sos. Progresului nr. 151-171, Etaj 1, Sector 5, anexă la prezentul Regulament.

Cap. VIII. Stabilirea dreptului la beneficiul social sub formă de vouchere cadou

Art. 8. Formularul de cerere și de declarație pe propria răspundere se depune depune, împreună cu actele doveditoare, în perioada pe care Complexul Multifunțional „Sf.Andrei” o va anunța și se soluționează în ordinea depunerii acestora. Participarea solicitanților eligibili se va stabili în funcție de ordinea înscrierii, după verificarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la Cap. IV-art. din prezentul Regulament.

Cap. IX. Voucherele cadou, perioada de valabilitate și distribuirea acestora

Art. 9.1 Voucherului cadou are valabilitate în anul calendaristic în care a fost emis, cu excepția tichetului emis în perioada 1 septembrie - 31 decembrie, care este valabil până la data de 30 iunie a anului următor.

Art. 9.2. Distribuirea voucherelor cadou se face la sediul Complexului Multifunțional „Sf. Andrei”, respectiv la recepția din incinta Liberty Mall, Sos. Progresului nr. 151-171. Etaj 1, Sector 5, Luni-Vineri, în intervalul orar 10:00-18:00, pe baza prezentării actului de identitate în original.

Art. 9.3. Voucherul cadou poate fi utilizat numai pentru achiziționarea dc produse alimentare. Este interzisă utilizarea Voucherului cadou pentru achiziționarea de țigări și/sau băuturi alcoolice ori valorificarea acestora sub orice formă.

Art. 9.4. Beneficiul social sub formă de Voucher cadou nu este inclus în veniturile salariate, nu este impozabil potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și nu se urmărește silit decât pentru recuperarea sumelor necuvenite acordate cu același titlu.

Cap. X. Responsabilități

Art. 10.1. în derularea programului Vouchere cadou, Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei” are următoarele reponsabilități:

 • a) propune perioadele în care se depun cererile și perioadele în care se acordă vot-icherele cadou-,

 • b) realizează achiziția serviciilor de imprimare a tichetelor cadou și urmărește derularea contractelor;

 • c) primește și înregistrează cererile însoțite de acte doveditoare;

 • d) efectuează verificările stabilite prin prezenta metodologie;

Art. 10.2. Personalul direct implicat în desfășurarea activităților care vizează acordarea voucherelor cadou răspunde potrivit legii pentru nerespectarea prevederilor prezentei metodologii și a normelor legislative aplicabile în materie.

Cap. XI Dispoziții finale

Art. 11. Acordarea tichetelor cadou în cadrul Programului social „Vouchere cadou” se va face în limita sumelor prevăzute cu această destinație aprobate de Consiliul Local al Sectorului 5.


Președinte de Ședință,


Alexandru f


CERERE ȘI DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subseinnatul(a)...........................................................................................................................,

identificat(ă) cu......seria...........nr............................, eliberată de..................................., la data de

............................, C.N.P...................................................................., dom ici I iat(ă) / cu reședința în

telefon................................................., email...................................................,

vă rog să-mi aprobați acordarea voucherelor din cadrul Programului social „Vouchere cadou”.

Cunoscând dispozițiile articolului 326 Noul Cod Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că mă încadrez. în următoarele situații:

Am domiciliul/reședința pe raza Sectorului 5;

Nu dețin venituri mai mari de 1.500 lei/lună/membru de familie.

Am luat la cunoștință și mă angajez să anunț, în scris, Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei” cu privire la orice modificare care intervine în situația socio-economică, de natură să modifice acordarea beneficiilor sociale solicitate, în termen de maximum 10 zile de la data la care a intervenit aceasta.

Declar pe propria răspundere că nu am obligații de plată față de bugetul local.

Menționez că am fost informat/ă cu privire la Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) pus în aplicare prin Legea nr. 190/2018.

Declar că îmi dau consimțământul în mod expres, în ceea ce privește prelucrarea datelor mele cu caracter personal, precum și furnizarea dalelor personale pentru a fi prelucrate, utilizate și stocate în scopul acordării voucherelor cadou.

Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor mele personale, în scopurile descrise în prezenta.

Anexez următoarele documente doveditoare, în copie sau original, după caz:

1. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.

5.___

Data:


Semnătura,