Hotărârea nr. 241/2019

Hotărârea nr. 241/31.10.2019 privind suplimentarea numărului de locuri disponibile în cadrul proiectului ”Academia copiilor” pentru perioada noiembrie 2019 – iulie 2020.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTORUL 5

HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentării numărului de locuri disponibile în cadrul proiectului "Academia copiilor” pentru perioada noiembrie 2019- iulie 2020

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache" cu nr. CCTSI-2019.10.17 - 08 din data de 17.10.2019;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului ;

Luând în considerare:

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice; Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

Solicitarea depusă de Asociația „Colorăm Zâmbete”, înregistrată la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” sub nr. CCTSI-2019.10.04 - 31 din data de 04.10.2019;

în temeiul art. 139 alin. (1), art. 140 alin.(l), art. 166 alin. (2) lit. 1) și art.243 alin.(l) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă suplimentarea numărului de locuri disponibile în cadrul proiectului „Academia copiilor” pentru perioada noiembrie 2019 - iulie 2020, desfășurat de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” în perioada noiembrie 2019 - iulie 2020, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa prezentei hotărâri vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, Titlul „Cheltuieli curente”.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, prin Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. £///  /31.10.2019
ANEXĂ la H.C.L. Sector 5 nr.      Z31.10.2019

privind aprobarea suplimentării numărului de locuri disponibile în cadrul proiectului "Academia copiilor” pentru perioada noiembrie 2019 - iulie 2020

  • a.     „suplimentarea numărului de locuri disponibile în cadrul proiectului "Academia copiilor” pentru perioada noiembrie 2019 - iulie 2020”

  • b.     Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, în parteneriat cu Asociația „Colorăm Zâmbete” și Direcția Generală de Educație și Carieră - Direcția de învățământ, Tineret și Sport din cadrul Primăriei Sector 5

  • c.      Descriere: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” își propune suplimentarea numărului de locuri disponibile în cadrul proiectului „Academia copiilor”. Prin intermediul programului „Academia copiilor”, copiii proveniți din medii dezavantajate sau care nu beneficiază de un loc în programe de tip „școală după școală” beneficiază de acces la o pregătire educațională bună, instruire suplimentară și oportunitatea de a se integra într-un mediu dinamic și pozitiv; programul vine în ajutorul părinților cu posibilități materiale reduse, care nu au resursele necesare pentru supravegherea zilnică a copiilor, în intervalul dintre terminarea programului școlar și terminarea programului de lucru. Programul vizează promovarea educației și a șanselor egale în obținerea acesteia, promovarea unor modele comportamentale pozitive, îmbunătățirea performanțelor școlare, reducerea abandonului școlar și, în primul rând, oferirea unui ajutor pentru părinții și copiii din Sectorul 5.

  • d.     Perioadă de desfășurare: noiembrie 2019 - iulie 2020.

  • e.      Beneficiari direcți: 20 dc copii înmatriculați în unitățile de învățământ primar aflate pe raza Sectorului 5, familiile acestora.

  • f.      Bugetul estimativ este de 1.300 lei/copil pe lună, bani proveniți din finanțare + 250 lei/lună contribuția părintelui/părinților; bugetul suplimentar solicitat este de 26.000 lei/lună.


EBINȚĂ,

LAZAROV