Hotărârea nr. 24/2019

Hotărârea nr. 24/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr. 17 bl. S21”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici si finanțarea obiectivului de investiție

„Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.17, bl.S21”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/201 5 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2019;

Având în vedere

  • •  Raportul de specialitate DGO-DTVIE nr. 82/18.02.2019 al Direcției Generale Operațiuni, precum si Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 ;

  • •  Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

  • •  Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

Ținând cont de :

  • • FIG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • • OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

  • • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici si finanțarea obiectivului de investiție , „Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.17, bl.S21”

Indicatorii tehnico-economici Strada Mihail Sebastian nr.17, bl.S2l

Valoarea totala a lucrărilor de investiție 1.625.775,71 lei cu TVA

Din care constructii-montaj (C+M) 1.234.243,77 lei cu TVA

Durata de execuție a lucrărilor de intervenție 4 luni

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție 3 ani

Regim de înălțime S+P+8

Număr total de apartamente 36

Art. 2 Se aprobă finanțarea investiției asigurată din fonduri de la bugetul de stat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, fonduri de la bugetul local al Sectorului 5 și din cota de contribuție a asociațiilor de proprietari.

  • 1. Cheltuieli de la buget de stat 60% din 1.234.243,77 = 740.546,26 Iei cu TVA

  • 2. Cheltuielile asociației de proprietari 10% din 1.234.243,77 = 123.424,37 lei cu TVA

  • 3. Cheltuieli de la bugetul local 30% din 1.234.243,77 = 370.273,13 lei cu TVA

  • 4.  Cheltuieli suportate integral de la bugetul local (reprezentând diferența dintre valoarea totala a investiției și valoarea de C+M) = 391.531,94 lei cu TVA

TOTAL cheltuieli buget local (3+4) = 761.805,07 lei cu TVA Art. 3 Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(

Contrasemnează (etar Sector 5, inița Petrescu

Sec

Elena Luni