Hotărârea nr. 237/2019

Hotărârea nr. 237/31.10.2019 privind completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 55/28.03.2019 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica dc Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

Privind completarea anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 55/28.03.20 19 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5

Având în vedere:

  • -  Referatul de aprobare nr. R 33952/25.10.2019 a Primarului Sectorului 5;

  • -  Raportul de specialitate al Direcției de Resurse Umane înregistrat sub nr. R DRU 254/25.10.2019;

  • -  Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 370 alin. (2) și alin. (3) din O.U.G nr. 57 /2019 privind Codul administrativ;

  • -  Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Art. 8 alin. (I) și art. II din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Art. 58 și art. 60 din Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

în temeiul art. 139 alin.(l), art. 166 alin.(4), art. 140 alin.(l) și art. 243 alin.(l) lit. a) din O.U.G nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - începând cu data de 01.1 1.2019 se aprobă completarea anexei 4 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 55/28.03.2019 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, conform anexei parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 -Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 55/28.03.2019 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, rămân neschimbate.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5. prin compartimentele de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentului proiect de hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

LAZAROV ALEXANDRU SEBASTI AN

w!


Vi.Contrasemnează pentru legalitate


■4

SECRETARUL/GENERAf, AL SECTORULUI 5

’ETRESCU


Nr.


/31.10. 2019enli LuminițaAnexa nr. 4 la

La HCL.Sector 5 nr.         131 10.^0/3

SALARIILE DE BAZĂ ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL

DIN CADRUL ADMINISTRAȚIEI DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5

J

Stabilite conform Legii- Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice începând cu 01 noiembrie 2019

Nr. cri.

Funcția

Grad./Tr.

Nivelul Studiilor

Gradația

Coeficient

Salariul de baza 01 noiembrie 2019

a) funcții de conducere

1

Director General

II

S

5.77

12000

2

Director General Adjunct

II

S

5.05

10500

3

Director Executiv

II

s

5.77

12000

4

Sef Serviciu

II

s

3.85

8000

5

Sef Birou

II

s

3.61

7500

b) funcții de execuție

6

Inspector de specialitate/consilier juridic

IA

s

5

2.64

5500

s

4

2.58

5366

s

3

2.52

5235

s

2

2.40

4985

s

1

2.28

4748

s

0

2.12

4417

I

s

5

1.85

3853

s

4

1.81

3759

s

3

1.76

3666

s

2

1.68

3491

s

1

1.60

3324

s

0

1.49

3092

II

s

5

1.59

3302

s

4

1.55

3221

s

3

1.51

3142

s

2

1.44

2992

s

1

1.37

2849

s

0

1.27

2650

III

s

5

1.46

3031

s

4

1.40

2910

s

3

1.34

2789

s

2

1.28

2668

s

1

1.22

2546

s

0

1.17

2425

Debutant

s

5

1.45

3017

S

4

1.42

2944

S

3

1.38

2872

S

2

1.32

2736

s

1

1.25

2606

s

0

1.17

2424

7

Referent

IA

M

5

1.52

3152

M

4

1.48

3075

M

3

1.44

3000

M

2

1.37

2857

M

1

1.31

2720

M

0

1.22

2530

I

M

5

1.42

2946

M

4

1.38

2873

M

3

1.35

2803

M

2

1.28

2670

M

1

1.22

2542

M

0

1.14

2365

II

M

5

1.28

2671

M

4

1.25

2606

M

3

1.22

2542

M

2

1.16

2421

M

1

1.11

2306

M

0

1.03

2145

debutant

M

5

1.16

2423

M

4

1.14

2364

M

3

1.11

2307

M

2

1.06

2197

M

1

1.01

2092

M

0

1.00

2080

8

Magaziner

M/G

5

1.43

2978

M/G

4

1.40

2906

M/G

3

1.36

2836

M/G

2

1.30

2701

M/G

1

1.24

2572

M/G

0

1.15

2393

9

Portar/lngrijitor

M/G

5

1.32

2753

M/G

4

1.29

2685

M/G

3

1.26

2619

M/G

2

1.20

2494

M/G

1

1.14

2375

M/G

0

1.06

2209

10

Șoferi

I

M/G

5

1.56

3241

M/G

4

1.52

3161

M/G

3

1.48

3084

M/G

2

1.41

2937

M/G

1

1.34

2797

M/G

0

1.25

2603

II

M/G

5

1.48

3086

M/G

4

1.45

3011

M/G

3

1.41

2937

M/G

2

1.36

2828

M/G

1

1.30

2694

M/G

0

1.20

2506

11

Sef Formație

II

M/G

5

1.48

3085

M/G

4

1.45

3010

M/G

3

1.41

2937

M/G

2

1.36

2828

M/G

1

1.30

2694

M/G

0

1.20

2506

12

Muncitor calificat

I

M/G

5

1.46

3035

M/G

4

1.42

2961

M/G

3

1.39

2889

M/G

2

1.32

2751

M/G

1

1.26

2620

M/G

0

1.17

2438

II

M/G

5

1.40

2915

M/G

4

1.37

2844

M/G

3

1.33

2774

M/G

2

1.27

2642

M/G

1

1.21

2517

M/G

0

1.13

2341

13

Muncitor necalificat

I

M/G

5

1.38

2873

M/G

4

1.35

2803

M/G

3

1.31

2735

M/G

2

1.25

2605

M/G

1

1.19

2481

M/G

0

1.11

2308

II

M/G

5

1.32

2751

M/G

4

1.29

2684

M/G

3

1.26

2618

M/G

2

1.20

2494

M/G

1

1.14

2375

M/G

0

1.06

2209

  • 1 Personalul care exercita activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de baza cu 10%.

  • 2 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunara de 50%

din nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plată, dacă își desfășoară activitatea in domeniul pentru care deține titlul.

3 Salariul de bază pentru funcțiile de conducere cuprinde sporul de vechime in munca la nivel maxim.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

LAZAROV ALEXANDRU SEBASTIAN

1+^          V ■\