Hotărârea nr. 236/2019

Hotărârea nr. 236/31.10.2019 privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 178/19.08.2019 pentru aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 al Municipiului București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37 4433953

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

primarieCcbșectorS. ro

E-niail:


Cod fisca 1:


HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 178/19.08.2019 pentru aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 al

Municipiului București

A vând în vedere:

  • - Referatul de aprobare nr. R33945/25.10.2019 a Primarului Sectorului 5;

  • - Raportul de specialitate al Direcției de Resurse Umane înregistrat sub nr. R DRU 252/25.10.2019;

  • - Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

/X

In conformitate cu prevederile:

  • - Art. 370 alin. (2) și alin. (3) din O.U.G nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ;

  • - Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Art. 58 și art. 59 din Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

în temeiul art.129 alin.(2) lit. a), art. 139 alin.(l), art.140 alin.(l), art.166 alin.(2) lit. f) și art. 243 alin.(l) lit. a) din O.U.G nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

A

Art.l - începând cu data de 01.1 1.2019 se aprobă modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 al Municipiului București, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 - Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. -


Nr. z336   /31.10.2019


Contrasemnează,

SECRETARUL GENERAL SECTOR 5 Elena Luminița PETRESCLb


STAT FUNCȚII

NR. CRT.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICA

1

Demnitar

Primar

2

Viceprimar

3

4

Cabinet Primar

5

6

7

8

9

10

Compartimentul Audit Public Intern

11

12

13

ARHITECT SEF

14

DIRECȚIA URBANISM $1 AMENAJAREA TERITORIULUI

15

Serviciul Urbanism si Autorizații de Construire

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Compartimentul Autorizare Panouri Publicitare si Firme Luminoase

32

•?

33

34

35

36

Compartimentul Prognoze și Strategii Urbanistice

37

38

Compartimentul Patrimoniu

39

40

41

42

ANEXA 1 LA\ H.C.L. SECTOR 5 NR. C "6 /        'O-    2019

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

grad prof.

Nivelul studiilor

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

1

S

Administrator Public

Secretar General al Sectorului

1

S

Consilier

Gr.1A

s

Consilier

Gr.1A

s

Consilier

Gr.1A

s

Consilier

Gr.1A

s

Consilier

Gr.1A

s

Consilier

Gr.1A

s

auditor

1

Asistent

S

auditor

1

Principal

S

auditor

1

Superior

S

Arhitect Șef

1

S

Director Executiv

Șef Serviciu

1

s

consilier

1

Superior

s

inspector

1

Superior

s

consilier

1

Superior

s

consilier

1

Superior

s

inspector

1

Debutant

s

inspector

1

Principal

s

consilier

1

Superior

s

inspector

1

Superior

s

referent specialitate

2

Superior

SSD

inspector

1

Superior

s

inspector

1

Asistent

s

inspector

1

Principal

s

inspector

1

Asistent

s

inspector

1

Debutant

s

referent

3

Superior

M

inspector

1

Principal

s

inspector

1

Debutant

s

inspector

1

Superior

s

referent

3

Superior

M

inspector

1

Principal

S

inspector

1

Superior

S

referent

3

Superior

M

inspector

1

Asistent

S

inspector

1

Asistent

S

inspector

1

Asistent

s

inspector

1

Superior

s

DIRECȚIA TEHNICĂ

43

Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

Biroul Autorizare Activități Comerciale

69

70

71

72

73

74

75

Compartimentul Spații de Locuit și Spații cu Altă Destinație

76

77

78

79

80

Compartimentul Parcaje Auto de Reședință

81

82

83

84

85

86

87

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE

88

Serviciul Achiziții Publice

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Director Executiv

S

Șef Serviciu

1

S

consilier

1

Superior

s

inspector

1

Asistent

s

secretar dactilograf

I

M

referent

3

Superior

M

inspector

1

Principal

s

inspector

1

Debutant

s

inspector

1

Principal

s

referent

3

Superior

M

inspector

1

Asistent

S

inspector

1

Asistent

S

Inspector

1

Asistent

S

Inspector

1

Superior

s

Inspector

1

Superior

s

inspector

1

Superior

s

referent

3

Superior

M

Referent

3

Superior

M

Inspector

1

Asistent

s

referent

3

Asistent

M

inspector

1

Principal

S

inspector

1

Debutant

s

inspector

1

Asistent

s

inspector

1

Principal

s

inspector

1

Superior

s

inspector

1

Superior

s

Șef Birou

1

s

inspector

1

Superior

s

inspector

1

Principal

s

inspector

1

Superior

s

inspector

1

Debutant

s

inspector

1

Asistent

s

inspector

1

Debutant

s

inspector

1

Superior

s

inspector

1

Principal

s

inspector

1

Superior

s

inspector

1

Principal

s

inspector

1

Asistent

s

inspector

1

asistent

s

referent

3

superior

M

referent

3

superior

M

inspector

1

asistent

s

referent

3

superior

M

referent

3

superior

M

inspector

1

superior

S

Director Executiv

Sef Serviciu

1

S

cons. achiz.publ.

1

Superior

S

cons. achiz.publ.

1

Superior

S

cons. achiz.publ.

1

Principal

s

cons. achiz.publ.

1

Superior

s

cons. achiz.publ.

1

Principal

s

cons. achitpubl.

1

Superior

s

cons. achiz.publ.

1

Superior

s

cons. achiz.publ.

1

Superior

s

cons. achiz.publ.

1

Asistent

s

cons. achiz.publ.

1

Principal

s

cons. achiz.publ.

1

Superior

s

101

cons. achiz.publ.

1

Superior

s

Compartimentul Investiții

102

inspector

1

Debutant

s

103

inspector

1

Superior

s

Serviciul Administrativ, Transport, întreținere

104

Sef Serviciu

Gr. I

S

105

Inspector specialitate

Gr. I

S

106

inspector specialitate

Gr. IA

S

107

inspector specialitate

Gr. I

S

108

referent

IA

M

109

referent

I

M

110

referent

II

M

111

referent

M

112

muncitor

I

M/G

113

muncitor

I

M/G

114

muncitor

I

M/G

115

îngrijitoare

I

M/G

116

muncitor

I

M/G

117

îngrijitoare

I

M/G

118

îngrijitoare

I

M/G

119

îngrijitoare

I

M/G

120

îngrijitoare

1

M/G

121

ingrijitoare

1

M/G

122

îngrijitoare

1

M/G

123

ingrijitoare

1

M/G

124

ingrijitoare

1

M/G

125

ingrijitoare

1

M/G

126

ingrijitoare

1

M

Serviciul Proiecte

127

Șef Serviciu

1

s

128

inspector

1

Superior

s

129

inspector

1

Asistent

s

130

inspector

1

Asistent

s

131

inspector

1

Superior

s

132

Inspector

1

Asistent

s

133

inspector

1

Principal

s

134

inspector

1

Asistent

s

DIRECȚIA DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ

135

Director Executiv

Serviciul Relații cu Mass Media și Societatea Civilă

136

Șef Serviciu

1

s

137

consilier

1

Superior

s

138

inspector

1

Superior

s

139

inspector

1

Superior

s

140

inspector

1

Debutant

s

141

inspector

1

Superior

s

142

Inspector

1

Superior

s

143

inspector specialitate

Gr. IA

S

144

inspector

1

superior

s

145

inspector

1

Principal

s

146

referent

3

Principal

M

147

inspector

1

Asistent

s

148

referent

3

Asistent

M

149

referent

3

Asistent

M

150

inspector

1

Debutant

S

151

referent

3

Superior

M

152

inspector

1

Superior

S

153

referent

3

Debutant

M

Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari

154

inspector

1

Superior

S

Compartim

entul Management Informațional si Strategii

e Informatizare

155

Inspector

1

Superior

s

156

inspector

1

Principal

s

157

inspector specialitate

Gr.l

s

158

inspector specialitate

Gr.lA

s

Compartimentul Experti Etnie Rromă

160

inspector

1

Asistent

s

Compartimentul Relații de Cooperare cu Unitățile de Cult

161

inspector

1

Superior

s

162

inspector

1

Asistent

s

DIRECȚIA DE CONTROL

163

Director Executiv

Serviciul Corp de Control

164

Șef Serviciu

1

s

165

inspector

1

Superior

s

166

inspector

1

Principal

s

167

inspector

1

Asistent

s

168

inspector

1

Asistent

s

169

inspector

1

Asistent

s

170

inspector

1

Debutant

s

171

referent

3

Superior

M

172

inspector

1

Debutant

s

Serviciul Control Instituții Publice Subordonate CLS5

173

Șef Serviciu

1

s

174

inspector

1

Superior

s

175

inspector

1

Asistent

s

176

inspector

1

Principal

s

177

inspector

1

Principal

s

178

inspector

1

Superior

s

179

inspector

1

Asistent

s

180

inspector

1

Debutant

s

DIRECȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT, TINERET Șl SPORT

181

Director Executiv

1

s

Serviciul Administrare Unități de învățământ

182

Șef Serviciu

1

s

ș

183

consilier

1

Superior

s

184

inspector

1

Principal

s

185

inspector

1

Superior

s

186

inspector

1

Debutant

s

187

inspector

1

Principal

s

188

inspector

1

Principal

s

189

inspector

1

Asistent

s

190

referent

3

Principal

M

191

inspector

1

Asistent

s

192

inspector

1

Principal

s

193

inspector

1

Superior

s

Compartimentul Cultura.Tineret si Sport

194

inspector

1

Asistent

s

195

inspector

1

Asistent

s

196

inspector

1

superior

s

197

inspector

1

Debutant

s

DIRECȚIA DE RESURSE UMANE

198

Director Executiv

1

s

Serviciul Organizarea Muncii, Managementul Funcției Publice

și Calității Muncii

199

Șef Serviciu

1

s

200

inspector

1

Superior

s

201

inspector

1

Superior

s

202

inspector

1

Superior

s

203

inspector

1

Principal

s

204

inspector

1

Superior

s

205

referent

3

Superior

206

inspector

1

Principal

s

207

inspector

1

Principal

s

208

inspector

1

Superior

s

209

inspector

1

Asistent

s

Compartimentul de Securitate și Sănătate în Muncă

210

inspector

1

Asistent

s

211

inspector

1

Asistent

s

212

inspector

1

Superior

s

Compartimentul Pregătire si Perfecționare

213

Consilier juridic

1

Asistent

s

214

inspector

1

Principal

s

215

inspector

1

Superior

s

DIRECȚIA ECONOMICĂ

216

Director Executiv

1

s

Serviciul Financiar-Contabilitate

217

Șef Serviciu

218

inspector

1

Principal

s

219

inspector

1

Asistent

s

220

inspector

1

Superior

s

221

inspector

1

Superior

s

222

inspector

1

Superior

s

223

inspector

1

Superior

s

224

referent

3

Superior

M

225

casier

Tr. I

M

Serviciul Buget

226

Șef Serviciu

1

s

227

inspector

1

Superior

s

228

inspector

1

Superior

s

229

inspector

1

Asistent

s

230

inspector

1

Superior

s

231

inspector

1

Debutant

s

232

inspector

1

Asistent

s

233

inspector

1

Asistent

s

234

inspector

1

Superior

s

Compartimentul Urmărire Execuție Buqetară

235

inspector

1

Asistent

s

236

inspector

1

Asistent

s

237

inspector

1

Debutant

s

238

inspector

1

Principal

s

239

inspector

1

Asistent

s

240

inspector

1

Debutant

s

241

referent

3

Superior

M

DIRECȚIA JURIDICĂ

242

Director Executiv

1

s

Serviciul Contencios Administrativ

243

Șef Serviciu

1

s

244

consilier juridic

1

Asistent

s

245

consilier juridic

1

Asistent

s

246

consilier juridic

1

Principal

s

247

consilier juridic

1

Asistent

s

248

consilier juridic

1

Asistent

s

249

consilier juridic

1

Superior

s

250

consilier juridic

1

Superior

s

251

consilier juridic

1

Principal

s

252

consilier juridic

1

Asistent

s

253

inspector

1

Superior

s

Serviciul îndrumare Juridică si Evidența Contravențiilor

254

Șef Serviciu

1

s

255

inspector

1

superior

s

256

consilier juridic

1

principal

s

257

inspector

1

superior

s

258

consilier juridic

1

principal

s

259

inspector

1

superior

s

260

inspector

1

Superior

s

261

Inspector

1

Asistent

s

262

referent

3

Superior

M

263

inspector

1

principal

s

264

inspector

1

principal

s

Serviciul Juridic, Legalitate Acte

265

Șef Serviciu

1

s

266

consilier juridic

1

Superior

s

267

consilier juridic

1

Superior

s

268

consilier juridic

1

Superior

s

269

consilier juridic

1

Superior

s

270

consilier juridic

1

Asistent

s

271

consilier juridic

1

Asistent

s

272

consilier juridic

1

Asistent

s

273

consilier juridic

1

Superior

S

SECRETAR

DIRECȚIA DE ASISTENȚA TEHNICA SI JURIDICA

274

Director Executiv

1

S

Serviciul Evidență Acte Administrative

275

Șef Serviciu

1

S

276

consilier juridic

1

superior

S

277

inspector

1

superior

S

278

inspector

1

principal

S

279

inspector

1

asistent

s

280

inspector

1

asistent

s

281

inspector specialitate

Gr. IA

S

282

inspector

1

superior

s

Compartimentul Pentru Aplicarea Legii nr.550/2002

283

inspector

1

superior

s

Serviciul Secretariat, Registratură și Arhivă

284

Sef Serviciu

S

285

inspector specialitate

Gr.ll

S

286

inspector specialitate

Gr.l

S

287

inspector specialitate

Gr.ll

S

288

inspector specialitate

Gr.ll

S

289

inspector specialitate

Gr.ll

s

290

referent

IA

M

291

referent

II

M

292

referent

II

M

293

inspector specialitate

Gr. I

S

294

inspector specialitate

Gr. I

s

295

inspector specialitate

Gr. I

s

Biroul Evidență Electorală

296

Șef Birou

1

s

297

inspector

1

debutant

s

298

referent

3

Superior

M

299

inspector

1

Asistent

s

300

Inspector

1

Asistent

s

301

inspector

1

Superior

s

302

inspector

1

Superior

s

Serviciul Autoritate Tutelară

303

Șef Serviciu

1

s

304

inspector

1

Asistent

s

305

inspector

1

Superior

s

306

inspector

1

Superior

s

307

inspector

1

Superior

s

308

inspector

1

Asistent

s

309

inspector

1

Asistent

s

310

inspector

1

Asistent

s

311

inspector

1

Asistent

s

312

inspector

1

Asistent

s

313

referent

IA

M

Compartimentul Cadastru, Fond Funciar, Registru Agricol

314

Inspector

1

Superior

s

315

referent specialitate

2

Superior

SSD

316

inspector

1

Superior

s

317

inspector

1

Superior

s

318

inspector

1

Superior

s

DIRECȚIA DE EVIDENȚA A PERSOANELOR

319

Director Executiv

Serviciul Evidența Populației

320

Șef Serviciu

1

s

321

inspector

1

Superior

s

322

inspector

1

Superior

s

323

inspector

1

Superior

s

324

inspector

1

Superior

s

325

referent

3

Principal

M

326

referent

3

Debutant

M

327

inspector

1

Superior

s

328

inspector

1

Superior

s

329

Inspector

1

Asistent

s

330

referent

3

Superior

M

331

inspector

1

Superior

S

332

referent

3

Principal

M

333

inspector

1

Superior

S

334

inspector

1

Superior

S

335

inspector

1

Principal

s

336

inspector

1

Principal

s

337

inspector

1

Principal

s

338

inspector

1

Superior

s

339

referent

3

Superior

M

340

inspector

1

Principal

s

341

referent

3

Principal

M

342

inspector

1

Superior

S

343

inspector

1

Superior

s

344

referent

3

Superior

M

345

inspector

1

Superior

S

346

referent

3

Superior

M

347

inspector

1

Superior

S

348

inspector

1

Superior

S

349

Inspector

1

Asistent

s

350

referent

3

Superior

M

Serviciul Stare Civilă

351

Șef Serviciu

1

S

352

Cosilier juridic

1

Principal

S

353

Inspector

1

Asistent

S

354

inspector

1

Superior

S

355

Inspector

1

Asistent

s

356

inspector

1

Principal

s

357

inspector

1

Superior

s

358

referent

3

Superior

m

359

inspector

1

Principal

s

360

referent

3

Principal

M

361

inspector

1

Asistent

S

362

inspector

1

Asistent

S

363

referent

3

Superior

M

364

Inspector

1

Principal

S

365

Inspector

1

Asistent

S

366

Inspector

1

Asistent

S

367

Inspector

1

Principal

S

368

referent

3

Superior

M

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

369

Director General

1

S

DIRECȚIA DE SIGURANȚA A CETĂȚEANULUI

370

Director Executiv

1

S

Serviciul Ordine Publică

371

Șef Serviciu

1

S

372

polițist local

1

principal

S

373

polițist local

1

superior

S

374

polițist local

1

superior

S

375

polițist local

3

superior

M

376

polițist local

1

asistent

S

377

polițist local

3

superior

M

378

polițist local

3

superior

M

379

polițist local

3

superior

M

380

polițist local

3

superior

M

381

polițist local

3

superior

M

382

polițist local

3

superior

M

383

polițist local

3

superior

M

384

polițist local

3

superior

M

385

polițist tal

3

superior

M

386

polițist local

3

superior

M

387

polițist local

3

superior

M

388

polițist local

3

superior

M

389

polițist local

1

asistent

S

390

polițist local

3

superior

M

391

polițist local

3

superior

M

392

polițist local

3

superior

M

393

polițist local

1

asistent

S

394

polițist local

3

superior

M

395

polițist local

3

principal

M

396

polițist local

3

principal

M

397

polițist local

3

principal

M

398

polițist local

3

principal

M

399

polițist local

3

principal

M

400

polițist local

1

principal

S

401

polițist local

3

superior

M

402

polițist local

3

superior

M

403

polițist local

3

superior

M

404

polițist local

1

principal

S

405

polițist local

1

asistent

S

406

polițist local

3

superior

M

407

polițist local

3

superior

M

408

polițist local

3

superior

M

409

polițist local

3

superior

M

410

polițist local

3

superior

M

411

polițist local

3

superior

M

412

polițist local

3

superior

M

413

polițist local

1

asistent

S

414

polițist local

3

principal

M

415

polițist local

3

principal

M

416

polițist local

3

principal

M

417

polițist local

3

principal

M

418

polițist local

1

asistent

S

419

polițist local

1

principal

s

420

polițist local

1

principal

s

421

polițist local

1

superior

s

422

polițist local

1

superior

s

423

polițist local

3

superior

M

424

polițist local

1

asistent

s

425

polițist local

3

superior

M

426

polițist local

3

superior

M

427

polițist local

3

superior

M

428

polițist local

1

asistent

S

429

polițist local

1

principal

s

430

polițist local

3

superior

M

431

polițist local

3

superior

M

432

polițist local

3

superior

M

433

polițist local

1

principal

S

434

polițist local

1

debutant

S

435

polițist local

1

principal

S

436

polițist local

1

principal

S

437

polițist local

3

principal

M

438

polițist local

3

asistent

M

439

polițist local

1

asistent

S

440

polițist local

1

principal

s

441

polițist local

1

principal

s

442

polițist local

1

principal

s

443

polițist local

3

superior

M

444

polițist local

3

superior

M

445

polițist local

3

superior

M

446

polițist local

3

superior

M

447

polițist local

3

superior

M

448

polițist local

3

superior

M

449

polițist local

3

superior

M

450

polițist local

3

superior

M

451

polițist local

3

superior

M

452

polițist local

3

principal

M

453

polițist local

3

superior

M

454

polițist local

3

superior

M

455

polițist local

3

superior

M

456

polițist local

3

superior

M

457

polițist local

3

superior

M

458

polițist local

1

debutant

S

459

polițist local

3

principal

M

460

polițist local

1

asistent

S

461

polițist local

3

principal

M

462

polițist local

1

superior

S

463

polițist local

1

principal

S

464

polițist local

1

debutant

s

465

polițist local

3

superior

M

466

polițist local

3

superior

M

467

polițist local

3

superior

M

468

polițist local

3

superior

M

469

polițist local

3

superior

M

470

polițist local

3

superior

M

471

polițist local

1

principal

S

472

polițist local

3

superior

M

473

polițist local

3

superior

M

474

polițist local

1

principal

S

475

polițist local

1

superior

S

476

polițist local

1

superior

s

477

polițist local

1

superior

s

478

polițist local

1

principal

s

479

polițist local

1

principal

s

480

polițist local

1

debutant

s

481

polițist local

1

debutant

s

482

polițist local

1

principal

s

483

polițist local

1

principal

s

484

polițist local

1

asistent

s

485

polițist local

3

superior

M

486

polițist local

3

superior

M

487

polițist local

3

superior

M

488

polițist local

3

superior

M

489

polițist local

3

superior

M

490

polițist local

1

superior

S

491

polițist local

3

superior

M

492

polițist local

3

superior

M

493

polițist local

3

superior

M

494

polițist local

3

principal

M

495

polițist local

3

principal

M

496

polițist local

3

superior

M

497

polițist local

3

principal

M

498

polițist local

1

superior

S

499

polițist local

1

superior

s

500

polițist local

3

superior

M

501

polițist local

1

principal

S

502

polițist local

3

principal

M

503

polițist local

3

superior

M

504

polițist local

1

principal

S

505

polițist local

1

principal

S

506

polițist local

1

principal

S

507

polițist local

1

superior

S

508

polițist local

3

principal

M

509

polițist local

1

principal

s

510

polițist local

3

superior

M

511

polițist local

3

superior

M

512

polițist local

3

principal

M

513

polițist local

1

asistent

S

514

polițist local

1

superior

§

Serviciul Intervenție

515

Șef Serviciu

516

polițist local

3

superior

M

517

polițist local

3

superior

M

518

polițist local

3

superior

M

519

polițist local

3

superior

M

520

polițist local

3

superior

M

521

polițist local

1

principal

s

522

polițist local

3

superior

M

523

polițist local

1

principal

S

524

polițist local

1

asistent

s

525

polițist local

1

principal

s

526

polițist local

3

principal

M

527

polițist local

3

superior

M

528

polițist local

3

superior

M

529

polițist local

1

superior

S

530

polițist local

3

superior

M

531

polițist local

3

superior

M

532

polițist local

1

asistent

S

533

polițist local

3

principal

M

534

polițist local

3

superior

M

535

polițist local

1

principal

S

536

polițist local

3

superior

M

537

polițist local

3

superior

M

538

polițist local

3

superior

M

SERVICIUL CIRCULAȚIE

539

Șef Serviciu

1

S

540

polițist local

1

superior

S

541

polițist local

1

superior

s

542

polițist local

1

principal

s

543

polițist local

1

principal

s

544

polițist local

1

principal

s

545

polițist local

1

principal

s

546

polițist local

3

superior

M

547

polițist local

3

superior

M

548

polițist local

3

superior

M

549

polițist local

3

superior

M

550

polițist local

3

superior

M

551

polițist local

3

superior

M

552

polițist local

3

superior

M

553

polițist local

3

superior

M

554

polițist local

3

principal

M

555

polițist local

3

principal

M

556

polițist local

3

principal

M

557

polițist local

1

asistent

S

558

polițist local

3

asistent

M

559

polițist local

1

superior

S

560

polițist local

3

superior

M

561

polițist local

3

superior

M

562

polițist local

3

superior

M

563

polițist local

3

superior

M

564

polițist local

3

superior

M

565

polițist local

3

superior

M

566

polițist local

3

principal

M

567

polițist local

1

principal

S

568

polițist local

3

superior

M

569

polițist local

3

superior

M

570

polițist local

3

principal

M

571

polițist local

3

principal

M

572

polițist local

3

principal

M

573

polițist local

3

superior

M

574

polițist local

3

asistent

M

575

polițist local

1

asistent

S

576

polițist local

1

superior

S

577

polițist local

1

asistent

S

578

polițist local

1

asistent

S

DIRECȚIA INSPECȚIE SI CONTROL GENERAL

579

Director Executiv

Serviciul Control Activități Comerciale

580

Sef Serviciu

1

s

581

polițist local

1

superior

s

582

polițist local

1

principal

s

583

polițist local

1

principal

s

584

polițist local

1

asistent

s

585

polițist local

1

asistent

s

586

polițist local

1

principal

s

587

polițist local

1

principal

s

Serviciul Protecția Mediului și Ecologie Urbană

588

Codescu Constantin

PRMOV.TEMP.cu 01.07.2019 - 6 luni

Șef serviciu

589

polițist local

1

superior

s

590

polițist local

1

superior

s

591

polițist local

1

principal

s

592

polițist local

1

superior

s

593

polițist local

1

superior

s

594

polițist local

1

asistent

s

595

polițist local

1

principal

s

596

polițist local

1

principal

s

Serviciul Disciplină în Construcții

597

Șef Serviciu

I

s

598

polițist local

1

superior

s

599

polițist local

1

superior

s

600

polițist local

1

superior

s

601

polițist local

1

principal

s

602

polițist local

1

asistent

s

603

polițist local

1

principal

s

604

polițist local

1

principal

s

605

polițist local

1

asistent

s

606

polițist local

1

asistent

s

607

polițist local

3

superior

M

608

polițist local

1

superior

s

DIRECȚIA EVIDENȚĂ A PERSOANELOR Șl PREVENIRE Șl COMBATERE A VIOLENȚEI

609

Director executiv

1

s

Serviciul Evidența Persoanelor

610

Șef Serviciu

1

s

611

polițist local

1

superior

s

612

polițist local

1

principal

s

613

polițist local

1

superior

s

614

polițist local

1

asistent

s

615

polițist local

1

asistent

s

616

polițist local

1

asistent

s

617

inspector

1

principal

s

618

polițist local

3

principal

M

Serviciul Prevenire si Combatere a Violenței în Mediul Școlar

619

Șef Serviciu

620

polițist local

1

superior

s

621

polițist local

3

asistent

M

622

polițist local

3

superior

M

623

inspector

1

asistent

s

624

polițist local

1

superior

s

625

polițist local

1

superior

s

626

polițist local

1

superior

s

627

polițist local

1

superior

s

628

polițist local

3

superior

M

629

Director Executiv

1

s

Biroul Prevenire Situații de Urqentă

630

Sef Birou

1

s

631

inspector de specialitate

Gr.lA

S

632

inspector

1

Superior

s

633

inspector

1

debutant

s

634

referent

3

Superior

M

635

inspector

1

Superior

s

636

muncitor

I

G/M

Biroul Dispecerat

637

Șef Birou

1

s

638

polițist local

3

principal

M

639

polițist local

1

principal

S

640

polițist local

1

principal

s

ZZI

641

polițist local

1

asistent

s

642

polițist local

3

superior

M

643

polițist local

3

superior

M

644

polițist local

3

superior

M

645

polițist local

3

superior

M

646

polițist local

3

superior

M

647

polițist local

3

superior

M

648

polițist local

1

principal

S

649

polițist local

1

principal

S

650

polițist local

1

principal

s

651

polițist local

1

principal

s

652

polițist local

1

superior

s

653

polițist local

1

principal

s

Compartimentul Poliția Animalelor

654

referent

I

M

655

muncitor

I

M/G

656

muncitor

I

M/G

657

polițist local

3

superior

M

658

polițist local

3

superior

M

OCUPATE

VACANTE

TOTAL

Nr. Total de demnitari

2

0

2

Nr. Total funcții publice

535

64

602

Nr. total de funcții publice de conducere

19

29

48

Nr. total de funcții publice de execuție

516

34

554

Nr.total polițiști locali

256

29

285

Nr. total de funcții contractuale de execuție

49

0

49

Nr. Total funcții contractuale

52

0

52

Nr. total de posturi din cadrul instituțici/autorității publice

602

54

658

Nr. total de posturi potrivit art. iii alin. (2) din O.U.G. nr. 63/2010 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări Și completări prin legea nr. l»2011 - cu modificările ulterioare

_

1224