Hotărârea nr. 234/2019

Hotărârea nr. 234/31.10.2019 privind aprobarea funcționării temporare a Grădiniței nr. 35, Grădiniței nr. 268 și a Școlii Gimnaziale Grigore Tocilescu în spații excedentare ale unor unități de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea funcționării temporare a Grădiniței Nr. 35, a Grădiniței Nr. 268 și a

Școlii Gimnaziale Grigore Tocilescu în spații excedentare ale unor unități de învățământ

prcuniversitar de stat din sectorul 5

Având în vedere:

  • -  Raportul de specialitate al Direcției de învățământ, Tineret și Sport și al Direcției Economice, înregistrat sub nr. R 34103/25.10.2019;

  • -  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. R 34105/25.10.2019;

Luând în considerare avizele Comisiei Educație, Tineret și Sport, al Comisiei Buget, Finanțe, l axe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și al Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

în temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în conformitate cu prevederile art. 139, alin. 1, art.140 alin. 1, art. 166, alin 2, lit. 1), precum și ale art. 243, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă funcționarea temporară a două grupe ale Grădiniței Nr. 35 în spațiul asigurat de Grădinița Paradisul-Verde, din Str. Pucheni, nr. 55, până la finalizarea lucrărilor de reparații, reabilitare termică și consolidare a Grădiniței Nr. 35.

Art. 2 - Se aprobă funcționarea temporară a două grupe ale Grădiniței Nr. 35 în spațiul asigurat de Grădinița Nr. 185, din Str. Garoafei, nr. 12, până la finalizarea lucrărilor de reparații, reabilitare termică și consolidare a Grădiniței Nr. 35.

Art. 3 - Se aprobă funcționarea temporară a Grădiniței Nr. 268 în spațiul asigurat de Școala Gimnazială Nr. 128 - corpul B, din Str. Ion Creangă, nr. 6, până la finalizarea lucrărilor de reparații, reabilitare și extindere a Grădiniței Nr. 268.

Art. 4 — Se aprobă funcționarea temporară a Școlii Gimnaziale Grigore Tocilescu în spațiul asigurat dc Liceul Tehnologic Dimitrie Guști - corpul B, din Str. Samuil Vulcan, nr. 8, până la finalizarea lucrărilor de reparații și consolidare a Școlii Gimnaziale Grigore Tocilescu.

Art. 5 - Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția de învățământ, Tineret și Sport și conducerea unităților de învățământ preuniversitar de stat vizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

N r. <3^ Z31.10.2019