Hotărârea nr. 233/2019

Hotărârea nr. 233/31.10.2019 privind aprobarea implementării, la nivelul sectorului 5, a proiectului Centrul de pregătire pentru performanță PERM (Programare – Electronică – Robotică – Mecanică), de către Colegiul Tehnic Energetic, în perioada decembrie 2019- iunie 2020.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE privind aprobarea implementării, la nivelul sectorului 5, a proiectului Centrul de pregătire pentru performanță PERM (Programare - Electronică - Robotică - Mecanică), de către Colegiul Tehnic Energetic, în perioada decembrie 2019 — iunie 2020

Având în vedere:

  • -  Raportul comun de specialitate al Direcției de învățământ, Tineret și Sport și al Direcției Economice, înregistrat sub nr. R 34100/25.10.2019;

  • -  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. R 34101/25.10.2019; Adresa emisă de Colegiul Tehnic Energetic, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr.

R 29831/1 1.10.2019.

Luând în considerare avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport și cel al Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice;

în temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stal în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în conformitate cu prevederile art. 139, alin. 1, art.140 alin.(l), art. 166, alin 2, lit. 1), precum și ale art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 -- Se aprobă implementarea, la nivelul sectorului 5, de către Colegiul Tehnic Energetic, a proiectului Centrul de pregătire pentru performanță PERM (Programare - Electronică Robotică - Mecanică), conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Se aprobă finanțarea de la bugetul local, capitolul învățământ, a proiectului menționat la art. 1.

Art. 3 - Primarul, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Direcția Economică și conducerea Colegiului Tehnic Energetic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.          /31.10.2019
Anexa la II.C.L. Sector 5 nr. TM /3 1.10.2019

Sumar al proiectului

Centrul (le pregătire pentru performanță PERM (Programare - Electronică - Robotică -

Mecanică), decembrie 2019 - iunie 2020

  • a) Organizator: Colegiul Tehnic Energetic, cu sprijinul Primăriei Sectorului 5;

  • b) Domeniul în care se încadrează proiectul: științific și practic-aplicativ;

  • c) Locul desfășurării: incinta Colegiului Tehnic Energetic,

  • d) Beneficiari direcți: aproximativ 88 de elevi; 6 profesori îndrumători; 1 coordonator proiect, 1 responsabil financiar;

  • e) Scopul proiectului: instruirea elevilor din învățământul gimnazial din sectorul 5 în domeniul roboticii, în perioada decembrie 2019 - iunie 2020.

  • f) Obiective specifice:

implementarea unor servicii educaționale specializate, informate și non formale, care să conducă la o mai mare atractivitate a profilului tehnic al liceului;

îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor din grupul-țintă al proiectului și dezvoltarea unui set de cunoștințe și aptitudini ale acestora;

stimularea comunicării interpersonale, creșterea nivelului stimei de sine și dezvoltarea complianței la reguli a elevilor din grupul-țintă, prin descoperirea unor rigori în relațiile cu ceilalți.

sensibilizarea comunității față de nevoile elevilor de a fi sprijiniți în orientarea școlară și profesională, prin descoperirea/stimularea abilităților, aptitudinilor, intereselor extracurriculare ale acestora.

  • g) Activitățilepropriu-zise ale proiectului:

Al: susținerea campaniei de promovare (constând în informarea unităților de învățământ din sectorul 5 cu privire la specificul PERM, precum și la criteriile de selecție a grupului-țintă al elevilor), precum și aplicarea și centralizarea formularelor de înregistrare pentru elevii din grupul-țintă;

A2: stabilirea programei și a regulilor de funcționare a centrului și a calendarului de activități;

A3: amenajarea și dotarea laboratoarelor, în conformitate cu programele de studiu, pentru anul I și pentru anul al 11-lea;

A4: susținerea sesiunilor de instruire a elevilor selectați în grupul-țintă;

A5: organizarea, în interiorul grupului-țintă al proiectului, a selecțiilor vizând participarea elevilor la concursuri tematice;

A.6: organizarea unei excursii tematice - pentru cel mult 50 de persoane (elevi și profesorii coordonatori ai acestora);

A.7: evaluarea proiectului și diseminarea rezultatelor acestuia la nivelul comunității sectorului 5. h) Buget estimativ. 133.099 lei.