Hotărârea nr. 232/2019

Hotărârea nr. 232/31.10.2019 privind susținerea Școlii Gimnaziale nr. 2 în vederea implementării proiectului cross-curricular Între chin și amin.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

susținerea Școlii Gimnaziale Nr. 2

în vederea implementării proiectului cross-curricular Intre chin și amin

Având în vedere:

 • -  Raportul comun de specialitate al Direcției de învățământ, Tineret și Sport și al Direcției Economice, înregistrat sub nr. R 34109/25.10.2019;

 • -  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. R 34111/25.10.2019;

 • -   Adresa emisă de Școala Gimnazială Nr. 2 și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. R 31366/17.10.2019.

Luând în considerare avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport și cel al Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice;

în temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în conformitate cu prevederile art. 139, alin. I, art. 140 alin. 1, art. 166, alin 2, lit. 1), precum și ale art. 243, alin. (1). lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă susținerea Școlii Gimnaziale Nr. 2, în vederea implementării proiectului cross-curricular Intre chin și amin, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Se aprobă finanțarea de la bugetul local, capitolul învățământ, a proiectului menționat la art. 1.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția dc învățământ, Tineret și Sport, Direcția Economică și conducerea Școlii Gimnaziale nr. 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.iLăKĂROVSumar al proiectului cross-curricular între chin și amin

 • a)     Organizatori'. Școala Gimnazială Nr. 2 și Asociația C.L.A. La Steaua, cu sprijinul Primăriei Sectorului 5;

 • b)     Scopul proiectului îl constituie realizarea proiecției filmului de artă între chin și amin în cadrul premierei de gală susținute la Școala Gimnazială Nr. 2, în noiembrie 2019, vizând crearea unor legături cross-curriculare importante între arte și alte arii ale planului de învățământ, precum „limbă și comunicare” sau „educație pentru societate”.

 • c)      Obiectivele specifice ale proiectului:

 • -  sprijinirea interacțiunilor dintre reprezentanții industriilor din domeniul creativ (producători de film de artă), reprezentanții furnizorilor, respectiv beneficiarilor de servicii în domeniul educației (cadre didactice, inspectori școlari, elevi) și parteneri sociali (părinți, tutori, reprezentanți legali ai elevilor);

 • -  încurajarea dezbaterii de teme sociale vizând identificarea adevărului istoric transmis prin operele antitolalitare și a unor exemple care să reprezinte modele culturale și spirituale pentru tânăra generație;

 • -  stimularea perfecționării profesionale a cadrelor didactice în domeniul educației cinematografice.

 • d) Beneficiarii proiectului', cadre didactice, părinți ai elevilor Școlii Gimnaziale Nr. 2, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar al Municipiului București (inspectori de management, inspectori de specialitate), liceeni din cadrul Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu.

 • e) Obligații și responsabilități principale în proiect:

Asociația C.L.A. La Steaua'.

 • —     pune la dispoziția școlii în timp util producția cinematografică Intre chin și amin de Toma Enache, pentru a fi realizată proiecția filmului în data de 14 noiembrie 2019;

 • —      asigură prezența, la gală, a regizorului și a unei echipe de actori, pentru a modera dezbaterile post-vizionare;

 • —      emite factura fiscală aferentă taxei de vizionare și solicită Școlii Gimnaziale Nr. 2 achitarea acesteia.

Școala Gimnazială Nr. 2:

 • —      pune la dispoziție spațiul pentru desfășurarea activităților din proiect;

 • —      asigură cadrul necesar implementării proiectului în condiții optime;

 • —      solicită angajamentul scris al părinților/tutorilor privind participarea elevilor Liceului Teoretic Dinii trie Bolintineanu la activitățile pe care le presupune proiectul;

 • —     asigură promovarea evenimentului;

 • —      identifică participanții la proiect și transmite invitațiile oficiale către aceștia;

 • —      solicită finanțare Primăriei Sectorului 5, în baza decontului justificativ aferent proiectului și a facturii emise de asociație, în vederea efectuării plăților eligibile.

Primăria Sectorului 5, prin Direcția de învățământ, Tineret și Sport, asigură sprijin logistic Școlii Gimnaziale Nr. 2, dacă este cazul, în scopul desfășurării proiectului în bune condiții.

Primăria Sectorului 5, prin Direcția Economică, asigură resursele financiare necesare implementării proiectului.

g) Bugetul estimativ necesar implementării proiectului este de 7.000 lei (contravaloare taxă de vizionare a filmului și contravaloare cheltuieli aferente promovării acțiunii).


^ȚĂ,

ItftĂZAROV