Hotărârea nr. 231/2019

Hotărârea nr. 231/31.10.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții aferente unităților de învățământ de nivel gimnazial din sectorul 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-econoniici pentru obiective de investiții aferente unităților de învățământ de nivel gimnazial din sectorul 5

Având în vedere:

  • -  Raportul comun de specialitate al Direcției de învățământ, Tineret și Sport și al Direcției Economice, înregistrat sub nr. R 34076/25.10.2019;

  • -  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. R 34079/25.10.2019;

  • -  Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. R 33127/23.10.2019, emisă de Școala Gimnazială nr. 126;

  • -  Adresa nr. 1160/21.10.2019, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. R 33101/22.10.2019, emisă de Școala Gimnazială nr. 127;

  • -  Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. R 33125/23.10.2019, emisă de Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanir,

  • -  Adresa nr. 2609/22.10.2019, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. R 33090/22.10.2019, emisă de Școala Gimnazială I.G. Duca,

Luând în considerare avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport și cel al Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice;

în temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1 -6;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice și de cele ale HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (7) lit.a), art. 139 alin.(l), art. 140 alin. (1), art 166, alin. (2), lit. I) și ale art.243 alin.(l) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru obiective de investiții aferente unităților de învățământ de nivel gimnazial din sectorul 5, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 I Aicrările de reabilitare, modernizare și, după caz, extindere vor fi executate de agenți economici specializați, desemnați pe baza unor proceduri de atribuire, în condițiile legii.

Art. 3 Finanțarea investițiilor se asigură de la bugetul local al Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București, capitolul învățământ, precum și din alte surse legal constituite, dacă este cazul.

Art. 4 Primarul, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Direcția Economică și conducerile unităților de învățământ menționate în anexă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Indicatorii tehnico-economici pentru obiective de investiții

Școala Gimnazială nr. 126 - Strada Lerești, nr. 12

Obiect DALI - Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă

1. Indicatori tehnico-economici

l.l Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA (total), conform deviz general

18.056.977,59

din care:

Construcții-Montaj (C+M)

14.714.219,62

2. Indicatori fizici:

2.1 Durata de execuție a lucrărilor

12 luni

Școala Gimnazială 127 - Str. Munții Carpați, nr. 68

Obiect DALI - Reabilitare și modernizare construcție existentă

1. Indicatori tehnico-economici

1.1 Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA (total), conform deviz general

26.962.858,85

din care:

Construcții-Montaj (C+M)

22.040.322,04

2. Indicatori fizici:

2.1 Durata de execuție a lucrărilor

12 luni

Școala Gimnazială Mircea Săntimbreanu - Șos. Alexandriei, nr. 21

Obiect DALI - Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă

1. Indicatori tehnico-economici

1.1 Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA (total), conform deviz general

35.956.283,74

din care:

Construcții-Montaj (C+M)

29.438.533,40

2. Indicatori fizici:

2.1 Durata de execuție a lucrărilor

12 luni

Școala Gimnazială I. G. Duca - Șoseaua Panduri, nr. 42

Obiect DALI - Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă și extindere

1. Indicatori tehnico-economici

1.1 Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA (total), conform deviz general

31.672.045,15

din care:

Construcții-Montaj (C+M)

25.928.834,76

2. Indicatori fizici:

2.1 Durata de execuție a lucrărilor

12 luni